Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-10-15 / 83. szám

ozi zerda ia ЗП i akor ila! árnap, árától ráig in tély szive* iitó. — Kn este ődó mr a már retant­örben. dór Halas, II. inféle П01 'S­föt livat ód tart I bŐr- báráuy divatő­ikben sték. ikl gálás I ií­Га án­i Dhár tő a á i3Í és lében ői íek ík tálok a Bgolesóbb kaphatók iri íknél XXIV. évfolyam. 83. szám. Szerda, 1924. október 15. Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 160.000 kor. | Vidékre . • 200.000 kor. Egy szám ára 1500 korona. Alapította PRAGER FERENeZ Hirdetmények dija: Egy cm. magassoronkéal Garmondból 10000 korona — Petitből 11000 korraaT i Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán év szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épületiig Magán hirdetések. Nemzeti Hitelintézet rt. kiskunhalasi fiókja elfogad mindenkor a legelőnyösebb kamatozásra takarékbetéteket és heti beté­teket. Folyásit váltóköloeönoket, átutaláso­kat eszközöl bárhová, vesz és elad Idegen pénzeket (valutákat), mindenkor a legjutá- nyossbban. Az Intézet saját tőkéje E 18,000,000.000. Bankügyben minden felvi­lágosítással készséggel és díjmentesen szol­gálunk A velünk kapcsolatos Áruforgalmi és Terményértékesítő Rt. vásárol mindennemű gabonát, elad tűzifát és szenet, valamint használt olasz hordókat a legjntányosabbáron. Tisztviselőknek 2—3 havi hitelre Is árusít öregszőlőkben levő tanyámon föld­munkáért lakást adnék Monszpart főorvos Egy fiút és egy leányt tanúiénak felveszünk lapunk nyomdájába. Jelent­kezhetni a kiadóhivatalban. Válogatott nagy krumpli, ezőlőprés, lószerszám, eke, fogasborona, ágy, daráló, márványos tükör eladó, Kötő ueea 6 sz. Elsőrendű liszteket és mindenféle fűszert, korpát, árpadarát és vágott tűzifát olesó áron árusít Szekulesz Herman Beenyei telep Károly u 38 sí. alatt 2 befogni való süldó eladó Simonistvánné fehértói */* lánc földjét Borda István szomszédságában eladja. Tuda­kozódhatni Simon Istvánnal a piacon, vagy dr. Entz Béla felsööregszólőkbeli lakásán. Ugyanott 1UO kéve knkorieaszár is eladó 100—150 mázsa gabonát magas kamat mellett keresek. Cim a kiadóhivatalban Ö2V. Deák FereDcné Felsőssentivá- nyon összes géplakatosmühely berendezését fúvó, ülő, kis és nagy furógépsatukat, resze­léket stb. és nagy mennyiségű használatra alkalmae ócska vas és réz permetezőket jutá­nyos áron elad Tudakozódhatni a helyszínén Asztalsparherdt eladó. Megtekint­hető Katona n. I sz. Bogárzó iskola mellett 42 kát. bold szántó, legelő és kaszálóból álló föld kisebb részletekben is eladó. Tudakozódhatni VII kér. Damjanies u. 20 sz. alatt Figura Sándor Nyomásou Gáspár Mihály szomszédságában 1 bold földjét eladja. Tndakozódhatni Attila n. 7 sz, alatt II kér. Széchenyi u. 14 sz alatt 2 üvegajtó, két ablak és 1 pár kocsioldal eladó Vadászfegyvereket szakszerűm javít és alakit Antógén heggesztést vállal Szabó gép- és fegyverjavitó műhelye, Szabadkai ut Zádori Imre 10 drb marhát vállal telelőre Gyevi Sándor zsanai birtokán. Tuda­kozódhatni a helyszínén Gábor Sándor balotai Zseni-féle 85 hold tanyás birtokát részletekben is eladja Tudakozódhatni a helyszínén 180 fokos angol szappanfőző szóda felelősség mellett kapható. Gyapjút és ga­bonát a legmagasabb napi áron vásárol. Mákot bármily mennyiségben vesz Szekulesz Herman Nézze meg Schön Dávid újonnan be­rendezett bútor termelt. Legkényesebb ízlésűé is megfelelő háló és ebédlő berendezések, festett polgári bútorok a legjobb minőségben, óriási választékban leszállított áron kaphatók Üzlete Fó u 14 sz Takarékpénztárral szemben 500 klg. és 150 k!g. tizedes hid mérleg. 100 klg. és 70 klg. lácos körtés mérlegek eladók Tasnádi Dénes V kér. Sip n. 1 sz. lakásán Gáspár K, Sándor Felsőrekeltyén, Bábud-tanyák szomszédságában 4 drb */,'éves malacot elad. Megtekinthetők a helyszínén Huszár u. 4 sz. lakóhál Dömötöri átvétellel eladó. Tudakozódhatni Koch Adám Szabadkai úti bognárnál, vagy Feró Jáuos csipészuél Hímző u. 4 sz alatt Brecska Benő 2 hasas aovakocát feles használatra azonnal kiad. Tudakozód­hatni Himzó n, 11 sz. alatt Hájas Mihály */, év8s barnaszőrü disznót elad I kér. Károly n. 44 sz alatt 15 drb 8—4 hónapos malac eladó Eresztőn Fodor Józsefnél Szües Antal ta­nyáján „IRIS1, „IRIS“ „IRIS“ Orém, areviz stb (szappan, pouder) használata eltüntet 8zep- löt, májfoltot, mittessert s minden más arc- tlsztátalanságot, az arcot, a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságukban beszerezhetők csakis Maksy „Kígyó“ nj patikájában a Kossuth-utcán Gimnáziummal szemben a va­súti állomástól bejövét „Irls“ Kölnivíz és Párfiim különlegességek 1 Téglagyáron felül l1/* hold szőlő és szántóból álló föld lakóházzal Zsigmond Jáuos szomszédságában eladó. Tndakozódhatni Pintér Istvánnal öregszőlőkben rétaljai lakásán Avar u. 5 ss, a!att többféle szoba­bútorok eladók. A Silling-féle lakóház kedvező fi zetési feltétel mellett eladó. Felvilágosítást nyújt Dr. Szabó ügyvéd. Újságkihordó gyereket vagy leányt felvesz Weisz Tóbiás ref. temető mellett. Csengeri u. 4 sz, alatt a borszőlőt 7000 К-ért veszik. Jakabesica féle acelas járda, kút. ée kemencének való égetett tégla állandóan kapható Jakabesics Ernő III. Eötvös n. 19. I kér. Akácfa u. 22 sí. alatt 3 drb. befogni való süldő eladó Szép László Füzesen 500 kéve ku­koricaszárat, Kmeth Sándornénál több kisebb rakománya szalmát, felsőszénáskertben l1/, vontató szénát és Besenyői telepen nsgyobb mennyiségű vályogot elad. Tndakozódhatni Kisfaludy n. 82 sz. alatt, hol 10 mázsa csöves knkorioa is eladó Schneider Gyulának Korona u. 3 sz. házánál tűzifája és darabos szene van eladó özv. Lajkó Istvánná kötönyi 17 hold szőlő, szántó, kaszálóból álló tanyás birtokát haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni a hely­színén Berki birtok szomszédságában Ráoz rum él likőr esssntiával olcsón és könnyen készíthet házilag kitűnő szeszes italokat. A kevésbé Unom zamatn kisüsti pálinkák is nagyszerű izüvé változtathatók vele. Kapható Ráoz János gyógyszertárában Kossuth u. 1. (Takarék-épület) Bártfal Dezső tudatja a t. közönséggel, hogy sütödéjében a fehér sütemények, kifli, zsemle, és különféle apró sütemények készí­tése megkezdődött és a legjobb minőségben állandóan kapható Gyenizse Lajos fehértói birtokára 2 fiatal embert lovászbéresnek felfogad. Tuda­kozódhatni Petőfi n. 5 sz. alatt. Kézimunka kellékek, hímző, kötő, horgoló pamutok, harisnyafonalak, selyemfiór harisnyák, gyapjufosál nagy választékban a legolcsóbb áron kapható Weisz Sarolta kézi­munka elónyomdájában Honvéd n. 2 sz. Csizmadia vagy cipész segéd és egy tanone felvétetik Valuska János csizmadia mesternél Király n. 4 sz. Jó házból való fiú tanulónak felvé­tetik Pollák Emil vaskereskedésében a ref. templommal szemben. Ugyanoda egy min­denes szolgáló leány is felvétetik Koscher hús mérési joggal két mészárszék f, évi november elsejével a halasi izr. hitközségnél bérbeadó Bővebb értesítést Weisz Ignác hitk. elnök nyújt Eke tiszta acélból gyári áron kap­ható a Hangyánál Dohouyi János keczeli műúton felüli 4Vf kapa szőlőjét és 44 n. öl fekete földjét eladja. Tudakozódhatni V kér Vadász n 2 sz. a. Ifj. Pusztai Isiváu szabó egy ta­noneot felvesz Öiv. Varga Istvánná Szabadkai ut 48 sz lakóháza eladó Rumi Sándor Víl kér. Vezér u 1 sz. lakóházát eladja Tudakozódni a helyszínén EUdó Baross-u. és Battyányi-uleai sarokház kedvező fizetési feltételek mellett Tudakozódni Natkai Jánosnál Transzport hordókat jutányos árban borért és gabonáért is elad Árkád u. 6 sz. lakóház azonnali beköltözéssel, kedvező fizetési feltételek mel­lett eladó Tudakozódni a tulajdonossal Takarmánytököt és kukoricaszálat ad el dr. Darányi Mihály Mester u, 1 sz. alatt Hegyi Sándor müut közelében Modok András szomszédságában 1 hold szőlőjét és fejetéki 338 n. öl veteményesét eladja. Tuda­kozódhatni Vitéz u. 9 sz. alatt Lakat János egy befogói való sertést elad. Tudakozódhatni öregszőlőkben kisteleki utón felül Pusztai István és Fiánál csöves tengeri minden mennyiségben kapható. Ugyan­ott vesznek napraforgómagot, tökmagot, ba­bot, mákot és mindenféle gabonanemüt 35 m. hold tanyásbirtok eladó So­mogy megyében jóminőségü erdő és szőlővel Tudakozódni Galicz Pállal füzesi tanyáján Eladó egy használt kis Singer var­rógép, egy kijátszott hegedű és egy gordonka Almos n 4 sz alatt Téglagyáron kívül 5Vz kapa jó szőlő, jó veteményessel jutányosán eladó Tudako­zódni VII kér Kötő-a 8 sz alatt Azonnal beköltözhető nagy kertes lakóház, istállóval az nj kórház mellett ol­csón eladó Rigó-n. 3 sz Felsőszáliáson kukoricaszár eladó. Tndakozódhatni Bem n. 6 ez. Kocsi Antal Gaál telepen 8 házhelyet elad részletekben is. Tndakozódhatni Jókai n. 15 sz. alatt Csorna István Besenyei telepen ház­helyeket elad Csatári Antal Dezső Mihály szom­szédságában 1 */, hold szőlőjét lakóházzal együtt eladja Ugyanott homok is eladó. 1000 kor. kocsija Zteni Lajos eresztői tanyájára egy baromfikertészt felfogad. Tudakozódhatni Gimnázium n. 2 sz. alatt Z jember János fejetéki Hatházi Pál féle 1 hold földjét eladja. Tndakozódhatni á piacon vagy felsőszállási tanyáján Kapható рогозг síén, koksz, tűzifa, csövei tengeri a legolcsóbb napi árban Sze- kulesz Hermannál Felsőszáliáson 650 kéve kukorica­szár eladó Tndakozódhatni Kisfaludy n. 38 sz alatt Különbejáratu bútorozott sióba ebéd koszttal is kiadó. Egy nj féderes ülés eladó Óvoda n. 5 sz. alatt Akácméz és takarmányrépa eladó. Kukoricáért vagy akác tűzifáért is elcserél­hető Kőhíd n. 3 sz. alatt Bejáréué azonnal felvétetik Győrfi Józsefnél Pokol a földön, megy ma az Apolló­ban Harry Pielel Eredeti Singer varrógépek, alkat­részek részletfizetésre is kaphatók Weisz Endrénél Fő u. 20. Varrógép javításokat jótállással vállal Alkotmány u 5 ss ház kedyező fizetési feltétel mellett eladó Ugyanott egy 5 öl hosszú knkorieagóré haszonbérbe kiadó Értekezhetni Németh Jánossal Fő-u 18 sz a. RőfúS és divatáru szükségletét legolcsóbban Weisz Vilmos divatáruházában F6 u. 20 sz szerezheti be A Kötönyi Gazdaság 15 soros Kühne féle vetőgépet ad el Ugyanott hasáb, esetleg szálfát megvételre keresnek 130 kéve kukoricassár a Mintakert mellett trágyáért elcserélhető Értekezhetni Fő-u 33 sz alatt Sáhó J. tanárnál Rekettyén Berki Sándor-féle birtok­ból 6 hold szántó és kaszáló és Kalmár Mi­hály szomszédságában 116 n. öl szőlő eladó Tudakozódni Vörösmarty-n 54 sz alatt Kukoricát vennék nagyban is Monsz­part főorvos Rozsot és mindennemű gabonát magas áron vesz Purnezki terményüzlete Alsótemplomtér 2 Csöves tengerit, árpát, árpadarát legolcsóbban áruéit Ősz Na] nem öregség, ha Meló hajfestéket használja Tökéletesen fest, nem fakul, nem kopik Minden szinben kapható a Ráez gyógy­szertárban, Kossuth n. 1. (Takarék-épület) „IRIS“ Sósborszesz olcsó, erős, „Iris“ Szájvíz megszünteti a szájbüzt, fog­romlást, „Iris“ hatásos Keserüvlz liter számra a hozott üvegbe töltve „Iris“ Marha- és Ba­romfi táppor, „Iris“ Exfeller erős, bedörzsölő stb stb „Iris“ készítményeket eredetiben árusít az nj „Kígyó“ patika (Makay-féle) a vasúti állomástól bejövét Kossuth-n Gimnázi­ummal ezémben Ugyanitt Dlannás sőebor- sze8zes és gyógyszeres üvegek megvétetnek „Iris“ Párfüm és Kölnivíz különlegességek Volfram és félvattos égők mélyen leszállított árban, valamint mindenféle vil­lamos anyag kapható Weisz Endre villany- szerelőnél Fő n. 20. Elet és tűzbiztosításokat kedvező árban eszközöl Sohwaroz Fereno fakereskedő Felsőrekettyei útban Füle féle szőlő mellett */« hold szántó eladó Tudakozódhatni ifj Berki Autal szőlőbeli lakásán, vagy Kmeth Sándor n, 15 sz. alatt Gyapjút, búzát, rozsot babot és mindenféle gabonát legmagasabb árban vásárol Holländer Adolf Egy fiút taooocnak felvesz Cseri Gábor kováesmester Alsónádor n 8 sz. Eladó az öregszőlőkben 1287 n. öl szőlő. Tudakozódni Gózon u. 5 sz alatt. Egy Írógép, egy 16 ős vadászfegyver, kerékpár, varrógép, gramafon és egy hegedű eladó Marek varrógép és fegyver javító mű­helyében, Gimnázium n 12 Egy fin tanulónak felvétetik Ugyanott egy üzlethelyiség kiadó Tóth Lajos sertéskereskedő nyomé son 3 hold földjét feliből kiadja. Tudakozód- hatni Gaál telepi lakásán Belső takarításra ad. e. órákra takarítónőt keres Weisz Ignácné Egy karikahajós varrógép eladó Alsónádor u. 8 sz. Tegzes Balázs szabómester egy nagy és egy kis munkást felvesz Besenyei telepen Vadkerti ut 24 sz­itáz gyümölcsössel együtt eladó vagy kiadó* Tudakozódhatni Mélykúti ut 9 sz. alatt A Halesi Gazdasági Bank Bt. Gaál féle telepét kiadja. Feltételek a banknál megtudhatók Bútorozott szoba kiadó Kossuth u. 84 sz. Az 1 sz. vadásztársaság ezúton figyelmezteti az érdekelteket, hogy az általa bérelt vadászterületek őrzésére rendőrt foga­dott fel, akinek orvadászok előállítására és kóbor ebek irtására törvényadta joga és fel­hatalmazása van Elsőrendű szlavóniai tölgyfából ké­szült káposztás és paprikás hordók nagyobb mennyiségben kaphatók Kováes Ferenc kádár mesternél Sarló n. 2 sz. Lakást keresek a város belterületén magas bér vagy lelépés ellenében. Cim a kiadóhivatalban Száraz csöves tengeri kapható Szekulesz Fiilöp terményüzletéfcen Gabona- piactér 2. Hederlt a legkellemetlenebb tynkszemeti bőrkeményedést gyorsan elmulasztja. Csakis Ráez patikájában kapható Kossuth n. 1, (Takarék-épüiet) Kőris-talp és bükkfarud bognárok részére állandóan kapható Scbwarcz fake­reskedőnél Soóa Gábor felsőssállási tanyáján 6 drb befogni való süldőt, 2 tinót és egy 4 éves erős igáslovat elad Tudakozódhatni a helyszínén Legmagasabb napiáron vesz gyapjút és mindennemű gabonát Sehönfeld Izidor Teljesen uj fórficipők eladók Nefe­lejts n. 6 sz. alatt Egy 17 soros jókarban levő vető­gép eladó Farkas András kovács­mesternél Pusztamérges. Fekete József ssabómester tudatja,, bogy üzletében elsőrendű príma télikabát, öltöny, ragián és nadrág szövetek nagy vá­lasztékban megérkeztek, melyből jutányos ár kedvezményes fizetés mellett készít ruhákat Egy jó családból való fiút tanononak felfogad

Next

/
Oldalképek
Tartalom