Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-03-07 / 19. szám

XXIII. évfolyam. 19. szám. Szerda, 1923. március 7.. Kiskun Közgazdasági, társadalmi és politikai heti népi Előfizetési ár egy évre: Helyben . 1209 kor. | Vidékre . - Egy szám ára 15 korona. . 1320 kor. Alapította PRAGER FERENCZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronkésS Garmondból 80 korona . . — Petitből 90 korosé Magán hirdetés szavak szerint Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épfiletéSD.6> ' 1 1 Tisstességes rokkant elárusítónak alkalmazást talál. Bővebbet a kiadóban. Fejős teheneket elvállalok legelőre, esetleg fizetek megegyezés szerint. Tudako­zódni Spahy Rudolfnál felsókisteleki tanyá­ján vagy eimét adja be a kiadóhivatalba. Különféle jő állapotban levő varrógé­pek és egy uj asztali spazberdt eladó fáért vagy gabonáért elcserélhető Szövetség tér 3 s*. Pénzével, ha nagy jövedelmet akar elérni, akkor Írjon „Jó üzlet“ jeligére a kiadóba Árpa, eab és bükkönyös zabja van eladó id. Monda Lajosnak Hunysdi-n. 2 sz. házánál. Góböljáráson egy hold erdóje ki­fordításra kiadó. Értekezni lehet Hnnyadi-n. 2 ez. házánál. Jókai egyes köteteit megvételre keressük Cim a kiadóhivatalban. Szvetnik István tudatja, hogy ujon- nan épült és villanyerőre berendezett olaj malmát üzembe helyezte. A sok-sok évi gyakorlat és a modern berendezés által bár* kinek a legkifogástalanabb olajat képes elő­állítani, amiért is kéri a nagy közönség b. pártfogását Úgy mint a múltban — úgy a Jövőben is üzlete a Katholikus temető mel­lett van Tábor n. 20. Legszebb festett polgári bútorok és keményfából egész szoba berende­zésed pamiag és maűracok legna­gyobb választékban kaphatók Fleischt Samu bútoráruházában Kiskunhalas, Kossuth u. 27. Értesítés. Kovács Pál, Komlós Antal, Kiss Illés Antal és Babos Antal tudatják a t. közönséggel, hogy cipész üzletüket Fő u. 42 sz. alatt a postával szemben megnyitották. El­vállalnak minden e szakmába vágó munkát a legegyszerűbbtől a legfino­mabb kivitelig. Kérik a t. közönség pártfogását. Gimnázista leányom részére helyet keresek teljes ellátással és zongora használattal úri családnál. Részletes ajánlatot ár feltüntetésével a kiadó- hivatalba kérek. Marácy Istvánnak Tóth János akasztóhegyi bérelt tanyáján két lova, egy öreg disznója 5 malaccal, egy gyenge borjúja, 16 drb. fias hasas birkája és kisebb süldő malacai van­nak eladók. Megtekinthetők a hely­színén. Hunyadi u. 34 sz. ház beköltözhető- seggel eladó. Tudakozódni fenti szám alatt. Tűzifát megvételre keres Adler faksreskedés. Megveszem heverő sőrfisQvegjelt magas áron. Városi nagyvendóglős Kiskunhalas. Császár Lajos VI kér. Ősz u. 5 sz lakóházát eladja kedvező fizetési feltételek mellett. Tudakozódni a helyszínén, hol ölfa is eladó vagy gabonáért elcserélhető. Mész és cement elsőrendű érkezik Fő u. 57 sz. alatt Korda tanár házába. Tóth B. Imre férfi szabó tudatja, hogy üzletét Fő-u 66 sz alá (saját ház) helyezte át Kéri a közönség szives párt­fogását Üres kölnivizei, szájvizes-, parfü­mfa üvegeket magas áron veszek. Berger Miksa illatszertára. Friss M. A. K. portland Bement érkezett is a legolcsóbb napi árban kapható Welsz fakereskedinél, Mélykúti ut 3. Nagy állótükör keményfa keret ér, állvánnyal eladó Kálvintér 4 ez. alatt. Hajcsatt javítás, uj hajcsatt, fesü, hajtü a legolcsóbb Berger Miksa illatszertá­rában. Arany, ezüst pénzt bevált, aranyat ezüstöt — töröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmáa órás a Gazda­sági Bank épületében levő órás üzle­tében. Szappangyökeret e legatsgasabb árban vesz az Olcsó áruház Árpád u. 27 sz. Czunterstein Vilmos bort állan­dóan vásárol. Eladók jelentkezzenek Fő-u. 40 sz. lakásán. Akáctüzifát megvételre keres Weisz fákereskedö Mélykúti ut 3 sz. Mindenféle szépirodalmi könyveket veszek. Lehetnek azok használt álla­potban is. Óim a kiadóhivatáibaa. Sérvkötő, irrigátor, betegápolási eikkek, gumi pelenka nagy választékban kapható Berger Miksa illatszertárában. Bácskai menekült, 25 éves, reform. vallásu keresk. érett. tart. tiszt vagyok. Könyvelői, titkári vagy más hasonló állást keresek március 15, vagy ápr, 1-re; családi körülményeim miatt Halason vagy kör­nyékén szövetkezetben, gazdaságban stb. Füszerüzletet is vezettem 3 évig. Címem : Szilágyi István Makó, Megyeház-u, 18. Gy. 1. Urtica hajmosópor dúsan habzó, kellemes illata hajmosó. Havonként egyszer ezzel mosva a huj hullámos, simulékony és fényes lesz, megszűnik & haj korpásoaása, a fej viszkető érzése. A haj növését elősegíti. Csakis a Ráez gyógyszertárban kapható. Teljesen megbízható embert kere­sek, Faszakmához értő előnyben részesül. Cim a kiadóban. Albert Sándornak VI kér. Fecske utca 10. sz, hásánái használt épület- fái és egy kan pulykája van eladó. Csonka Mihály Kisfaludi и 73 sz lakóházát eladja. Tudakozódni fenti háznál szerdán és vasárnap délelőtt, máskor felső- szállási tanyáján. A volt Dr Vály-féle (Schlosszer) szólőtelepre Felsókieteleken szőlő munkákra szakmnnkások általányra vagy egy többtagú kommenoióe osalád azonnal jelentkezhet. 130 kéve uj nád és egy nagy, uj teknyö disznókoppasztáshoz eladó Arany Já­nos n. 7 sz. alatt Akáczfa rőzse, répa és egy kocsi bnzaszalma eladó VI kér. Zerge n. 6 sz. alatt. Permetező gépeket jutányos árban és szakszerűen javit Práea Pál lakatos Bem n. 1 sz. (Mészöly-félö ház.) Berki Antal felsörekettyei útban levő három hold szőlő, veteményes és gyü­mölcsösből álló birtokát, rajta lévé újonnan épült lakóházial eladja. Tndakozédni lehet fenti lakásán. Farkas József két hold szőlőjét lakóházzal eladja Berta Benő szomszédságá­ban. Tudakozódni a helyszínén. Gyepmester házon felüli Német Sándor-féle ház és hozzá közel 3 kát, hold szőlő eladó. Egy 7 tagú ladikos halász csa­pat Fehértón nádat óhajt vágni résziből. Érdekeltek Gyulai nádesősznél jelentkezhet­nek vagy fentnevezett háznál, Babos Sándor az Öregszőlők­ben Alcókisteleki utón alnl, a mélykúti ut közelében Pál János és Genedies Lajos szom­szédságában levő 888 n. öl szőlő, szántó földjét eladja. Tndakozédni Erdélyi Antal mellett levő tanyáján Fehértón vagy V kér. Nyul-u. 2 sz. Kórház mellett Petőfi и á sz. lakóház azonnali beköltözéssel eladó. Tudakozódni a helyszínén VII kér. Szondi и 32 sz alatt 10 métermázsa répa és egy koesitengely van eladó. Megtekinthető a helyszínén bármikor A ref. egyház gondnoki hivatala felkéri a balotai egyházi birtokok körül levő birtokosokat, hogyha nádjuk volna eladó (1800 kéve kellene) szíveskedjenek azt a gondnoki hivatal tudomására hozni. Villamos szereléseit és javításait a legjobb anyagból és legjutányosabb áron készíti Rác István Török u. 14 sz. Nagyobb mennység ü vegytiszta méz eladó. Tudakozódni Kovács József szíjgyártó üzletében. Schneider Gyulának Bem u. 3 sz. (Mészöly ház) morzsolt kukoricája, kemény tűzifája van eladó. A Bodicsi házban levő üzletében friss portland cement kapható. Felsőkisteleken a pirtói állomástól 26 percnyire Rásonyi szomszédságában egy hold szőlő és egy hold szántó eladó. Tuda­kozódni a helyszínén Hirsah Mártonnál. Zrínyi u. 51 sz. alatt répa van eladó. Több család méh országos méretű kaptárral eladó. Tudakozódni Bárány i Sán­dornál I kér. Gőzön u. 16. Ancsa Molnár Mihály félsööreg- szőlőbeli 1 hold szóló és 1 hold szántóból álló ingatlanát lakóépülettel Makai vendéglős szomszédságában eladja. Tudakozódni a hely­színén. Kosztosok felvétetnék Atilla u. 4 sz. alatt Szatmári Imrének gyökeres szőlő- vesszője van eladó vagy gabonáért elcserél­hető. Tudakozódni Barin» telep Kis Imre házánál. liasznált Bianás és gyógyszeres üvegeket tisztán kimosva vásárol Rio gyógy­szertár. i Szálai K. Antalnak alsókisteleki fa­nyáján nagyobb mennyiségű szegni, verni és etetni való zöldnádja van eladó. Tudakozódni Alkotmány n. T.sz alatt hol 15—20 mázsa ré­pát is elad. Göböljárási 200 hold földemből 2 hold akácos erdő a fával vagy a fa nélkül eladó. — III. Vitéz u. 13 sz. kis házam kedvezően eladó. — 65 darab hasas birkám eladó — Jakabcsicä Ernő III. Eötvös u. 19. Tóth Abonyi Gergelynek Vili par- oellában Daoi Sándor szomszédságában épü­letnek való pálma fái és ültetni való gyö­keres kaloda fái vannak eladók. Tudakozódni III kér. Kmeth Sándor u. 6 sz. hol egy fél öl puhafa is van eladó. Egy üzlet éladó vagy esetleg a he­lyiség a piac mellett átadó. Cim a kiadóban. Egy nagy női varrógép, mély szücs- eélokra is használható eladó. Csehek János férfiszabónál Korona és Arany János n. sarok. Dr. Steiner Ignác trágyát cserél árpaszalmáárt vagy zabszalmáért, Fó-u 50 sz alatt Odor János VI kér. Bajnok u. 7 sz. lakóházát, mely szoba és konyhából áll oleeó árban eladja. Tudakozódni a helyszínén. Női kalapok újonnan való készité- tését és átalakítását, szalmakalapok, kalapok átfestését, vásalását jutányos árban rállalem. Tisztelettel Horváth Katica Perényi-féle üzlet (Postaépület) Szép Benő Pirtón Darányi János tanyáján egy kazal rozsbnza szalmát és pely­vát elad. — Úgyszintén Darányi Sándor tanyáján 18 esőmé zabszalma és pelyvája van eladó. Tudakozódni IT kér. Török n. 2 ez. alatt. Felsőkistéleken az alsó Árvái-féle birtokra érzető marhákat vállalok nyári le­gelőre. Tudakozódni a helyszínén Garas Antal bérlővel. Felsöszáttáson a Fráter telepen felül 8 holdas tanyás birtok, mely szóló, gyümölcsös és szántóból áll, eladó. Tudako­zódni Markó János talajdonossal a helyszínén. Szénát, szalmát legmagasabb ár­ban minden mo nnyiségben vásárolnak Steinmetz testvérek takarmány kereskedők Alkotmány n, 41 sz. és Csengeri n. 4 sz. id. Ván Sándorné sz. Csikós Má­ris, Kisfaludi n. 54 sz. lakóházát és a felső átjárónál levő fél hold szőlőjét eladja. Tuda­kozódni lehet 1П kér. Kmeth Sándor и. в ez. alatt Keresztes József vendéglős felfogaß egy fiatal embert csaposnak, egy idősebb magános embert pedig mindenesnek azonnal. Csengeri u. 2 sz. alatt egy fiókos gyermek vaságy eladó. Matkó Pál öregszőlőkben levő 2 kát. hold szóló, szántó és veteményesből álló ingatlanát esetleg két részben le eladja. Tndakozédni II kér. Fácán n. 4 sz. (Felső iskola mellett) Babos István zsanai tanyáján lábon álló nyárfát és egy boglya szénát elad. Tu­dakozódni V kér. Nyúl n. 3 sz, Ügyes kiszolgáló leány félvétetik az Olcsó Áruházban. A szegedi ut negyedik kilóméternél Kiss Károlyné tanyáján szegni és verni való nád van eladó, Ugyanott marhákat is vállal­nak nyári legelőre pénzért vagy gabonáért. Fejősteheneket a tejhaszonért elvállalnak-. Tudakozódni a helyszínén. Takács Jánosnak müut mentén 7 kapa szőlője eladó. Tudakozódni Lázár lit­vánná szőlőbeli lakásán. Harkán 30 mázsa répa eladj. Tu­dakozódni Damjanios u. 2 ez. alatt. Egy 18 éves fiatalember juhásznak elszegődne. Tndabozódni VII kér. Toldi tv. 24 sz. alatt, vagy Rókalikason Dr. Bori Benő tanyáján Ha szép és jó kivitelű keményfa bútort ákar venni, nézze meg Schön Dávid nagy butorraktárát, hol óriási választék van elsőrendű kivitelű hálószobákban, polgári festett bútorokban. Pamlag, ágybetétek, haj­lított székek a legolcsóbban beszerezhetők Üzlete Fő u. Takaréképület. Eladó egy pár uj, hátul varrott 43-as száma csizma Besnyei telep Gézen n 1 sz. alatt. VII kér. Czucoru. 19 sz. lakóház, mely két szoba, konyha, két kamra, istálló és disznó ólból áll eladó azonnali beköltö­zéssel. Tudakozódni a helyszínén. Báli Ferenc az Öregszőlőkben ez Gubodi nt szélében levő egy hold szőlőjét jó épületekkel eladja. Tndakozédni a hely­színén. Csendörségi petlőidomitó osztálynál havi 13500 korona fizetéssel lóápolók fogad­tatnak fel. Varrógépek, kerékpárok használ­tak és újak a legjobb gyártmányok Weisz. Endrénél Kossuth n. 4 kaphatók. Eladó a Besnyei menház mellett egy lakóház, összes házi bútorral együtt é* 493 n. öl kitűnő veteményes kerttel. Azon­nal beköltözhető. Cin a kiadóhivatalban. Tégla eladó 60.000 drb. hásbez szállítva Lovasy üvegesnél. Gyenizse Gergely Vadkerti ut 97 sz. lakóházát, mely áll két szoba, két konyha, és üveg gangból, alatta nagy pinee, külön- 6 lóra való istálló, egy 3 öles takarnány síin, 3 öles knkorioa gorából, mely alatt disznéhizlalé ólak vannak téglából, szőlő, gyümölcsös és szántóföldből álló földdel én' jóvizű téglakuttal eladja. Az egész terület egy magyar hold. Tndakozédni a helyszínén hétköznapokon. Atilla u. 21 sz. alatt egy keveset használt central-bobin női varrógép, mely hímzéshez is alkalmas eladó. Eladó Jókai и 26 sz. lakóház... Tndakozédni ugyanott, Zübor Mihály IV kér Sarló и. 1 . sz. lakóházát eladja. Szakember könyvelést vállal. Cim a kia­dóban. öbv. Kolozsvári Imrénénék eresztől tanyáján tavaszi szalmája van eladó Bes- nyei telep mellett két és fél hold földje feles használatra kiadó Kölesei u. 4 sz. házánál kukorica szára van eladó. II kér. Óvoda u. 8 sz. lakóház1 eladó. Tudakozódni a helyszínén. Varrógép javításokat, jótállás mél- lett a legolcsóbban készít Weisz Éndre mechanikus Kossuth n 4. Ugyanott minden­féle varrógép és kerékpár alkatrészek kap­hatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom