Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-02-28 / 17. szám

XXIII. évfolyam. 17. szám Szerda, 1923. február 28, Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben . . . 800 kor. | Vidékre . • Egy szám ára 1Ф korona. 920 kor. Alapította PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronként Garmondbó! 60 korona . . — Petitből 70 korona ■ ' Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épületáfffiftj Hágán hirdetések. Szénát, szalmát legmagasabb ár­ban minden mennyiségben vásárolnak Steimetz testvérek takarmány kereskedik Alkotmány n. 41 sz. és Csengeri n. 4 sz. Schneider Gyulának Bem u. 3 se. (Mészöly ház) kemény tűzifája van eladó. A Bodiesi házban levő üz­letében morzsolt kukorica kapható. Teljesen megbízható embert kere­tek. Faszakmához érti elinyben részesül. Gim a kiadóban. Nagy állótükör keményt a keret ér, állvánnyal eladó Eálvintér 4 sz. alatt. Legszebb festett polgári bútorok és keményfábol egész szoba berende­zései pamlag és madracok legna­gyobb választékban kaphatók Fleischt Samu bútoráruházában Kiskunhalas, Kossuth u. 27. Arany, ezfl8t pénzt bevált, aranyat ezüstöt — iöröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán órás a Gazda­sági Bank épületében levő órás üzle­tében. Szappangyökeret % legmagasabb árban vesz az Olcsó Aruház Árpád u. 27 sz. Czunterstein Vilmos bort állan­dóan vásárol. Eladók jelentkezzenek Fó-u. 40 sz. lakásán. Űrés kölnivizet, szájvizes, parfü- mis üvegeket magae áron veezek. Berger Mikea illatezertára. Akáctüzifát megvételre keres Weiss fakereskedö Mélykúti ut 3 sz. A Jánoshalmi Mészégető r. t. na­gyobb mennyiségű pnha 61 ée tuskófát megvételre keres. Felvilágosítást nynjt Dr. Szabó Fttlöp ügyvéd. Föld eladás! őttömösön 5 lánc föld rajta levi tanyával, 1 láno kitűnő faj- szili. egy lánoz búza, 1 •/, láno rozs vetés és ‘/s láno kaszálóval eladó. Ára ; 1,600 000 K. Tudakozódni Szekeres Ferenc tulajdonos­sal Őttömösön n. p. Tompa. Bácskai menekült, 25 éves, reform. vallásu keresk. érett. tart. tiszt vagyok. Könyvelői, titkári vagy más hasonló állást keresek március 15, vagy ápr. 1-re; családi körülményeim miatt Halason vagy kör­nyékén szövetkezetben, gazdaságban stb. Füszerüzletet is vezettem 3 évig. Cimem : Szilágyi István Makó, Megyeház-u. 18. Gy. I. Széna eladó Pirtón, Egry tanya Zsombós Tóth mellett. Binszki Imre szíjgyártó egy fiút tanoncnak felvesz V kér. Holló u. 2 sz. üzletébe. Mindenféle szépirodalmi könyveket veszek. Lehetnek azok használt álla pótban is. Gim a kiadóhivatalban. Eresztön Yida féle birtokon f. hó 26 ikára hirdetett faárverést március 1 re halasztották el, mikor is okvet­len meg fog tartatni. Kezdete d. e. 9 órakor. Ugyanott két boglya kuko­ricaszár is el lesz árverezve. Különféle állapotban levó varrógé­pek és egy uj asztali sparherdt eladó fáért vagy gabonáért elcserélhető Szövetség tár 3 sz Sérvkötö, irrigátor. betegápolási cikkek, gnmí pelenka nagy választékban kapható Berger Miksa illatszertárában. Vörös T. József né V kér Solyom n. 4 sz. alatt 40 mázsa répát ad el. Tuda­kozódni a helyszínén Jámbrik Lajos terménykereskedő■ sében Jókai n. 10 ez. alatt burgonya 44 korenáért és egyéb termények is kaphatók. Mindenféle terményeket vásárol. Solyom n. 1 sz, egy pár 37 es női cipó és egy szürke köppeny eladé. Tisztelettel értesítjük a város n. é. közönségét, hogy főügynökségünket Steimetz Testvérek takarmánykeres­kedő urakra ésalügynöksógüoket Adler Ignác fakereskedő urra ruháztuk át. Min­denféle biztosítást élet, tűz stb legelőnyö­sebb feltélek mellett kötünk. Tiszte­lettel „Phönix“ Általános Bist. Tár­saság Budapest. Kamcsatkai fagybalzsam fagyott kéz és lábra kitüni. Elmulasztja a fagyáétól eredi vörösséget és viszketést. Csakis Bácz János gyógyszertárában kapható. Kossuth n 1 sz. (Takaréképfilet) Hajcsatt javítás, uj hajcsatt, fésű, hajtő a legolcsóbb Berger Miksa illatszertá­rában. Urtica hajmosópor dúsan habzó, kellemes illata hajmosó. Havonként egyszer ezzel mosva a haj hullámos, simulékony és fényes lesz, megszűnik a haj korpásodása, a (ej viszketi érzése. A haj növését elősegíti. Csakis a Bácz gyógyszertárban kapható. Eladó két hold szóló (Biró Antal féle az öregszőlőkben) azonnal beköltözhető nri házzal, külön vincellér házzal, istáiéval. Értekezés Vásárhelyi Sándor igazgató urnái a mintakertben. Mészáros Pál és Orsós János iu- datják a közönséggel, hogy elvállalnak teknő készítést. A legjobb munkát végzik. Tudako­zódni vasárnaponként Soltvadkerten szarvas- kuti dűlő halasi határ mellett. Babó Dezsőnek füzesi birtokán 40 drb hasas birkája van eladó. Kalap n. 3 sz. házát is eladja. Babó László göböljárisi birtokára egy nagy esaládu dohánykertészt és két bé­rest 16—18 éves íiaival azonnal felfogad. Tudakozódni a helyszínén, Vagy házánál. Sárvári István 1 kér. Kisfáludi u. 78 ez. házát eladja. Tudakozódni a helyszínén. Kisfáludi u. 27 sz. egy nyeregfel­szerelés eladó. Gáspár Józsefnénak Sándor tele- pen két házhelye fan eladó. Tudakozódni VH kér. Tompa u 3 sz. házánál, hol egy drb két éves üsző borjut, mely levágásra is alkalmas, elad. Körösy Jenő gőzmalma mellett levő Stimákovits letván-féle tanyán 6 drb 8 hetes malac és egy 16. K. 1 gyártmányú vadász- fegyver van eladó. Tudakozódni a helyszí­nén Nagy Lajossal. 25 liter törköly pálinka és 10 mázsa répa eladó Hunyadi u 43. Dobos Mátyás Födi Gyula göböl járási iskola melletti tanyáján egy kazal szénát — öl számra is — elad. Tudakozódni a helyszínén. László Sándorné örökösei akósiki birtokukból 80 hold legelőt kiadnak nyári legelőnek. Tudakozódni Babó Benővel Jókai u. 1 sz A Piactérhez közel üzlethelyiség — vagy annak megfelelő más helyiség — bérbe kerestetik. Cim a kiadóban. Egy szekér répa eladó a 87 számú őrháznál Pomázi В Károlynál. Gazduram I Ha 11 és V* т9У ezen felüli magasabb maligans bora van, Írjon Csernek borkereskedőnek egy lapot Hódmező­vásárhelyre, ki napi árnál magasabban kész­pénz mellett megveszi. Lehetőleg nagy téte­lek előnyben. Zsombor Isvánnak kukorica szára és répája van eladó. Tudakozódi Kisfáludi u. 02 sz, alatt. Krammer Pál eresstöi tanyáján 150 szál lábon álló akácfát elad. Tudako­zódni fenti tanyáján. Varrógépek, kerékpárok használtak és újak a legjobb gyártmányok Weisz Endré­nél Kossuth u 4. kaphatók. Tisztességes rokkant elárusítónak alkalmazást talál. Bővebbet a kiadóban. Fejős teheneket elvállalok legelőre, esetleg fizetek megegyezés szerint. Tudako­zódni Spahy Budolfnál felsőkisteleki tanyá­ján vagy óimét adja be a kiadóhivatalba. Nagy Cz Sándor zsanai tanyáján egy boglya anyaszénát és nagyobb mennyi­ségű kitermelt szálfát március 6-án önkén­tes árverésen elad. Sodronyfonat kerítésekhez, tüskés- huzal, feszitőhuzal, permetezőgépek, vetőgé­pek, szántó és kapálóekék, gépalkatrészek a legolcsóbb napi árban kapható Kohn Sebes­tyén vas és gépáruházában Kossuth u. 10 Értesítés A lóvonat ügyben érte- sitem a tisztelt közönséget, hegy e héten a síneket Budapesten Slézinger Lajos eégnél 3 millió koronáért megvettem. Azok a na­pokban Halasra megérkeznek. A talpfák megvannak. Mostmár csak várom a várossal megkötött szerződés aláírását s akkor meg­kezdem az építkezést. Jakabesiea Ernő föld- birtokos. Varrógép javításokat, jótállás mel­let a legolcsóbban készít Weisz Endre mechanikus Kossuth u 4. Ugyanott minden­féle varrógép és kerékpár alkatrészek kap­hatók. Értesítem a n é. közönséget, hogy Bocskai utca 1 sz. alatt asztalos műhelyt nyitottam. Elvállalok mindenféle e szakmába vágó dolgot, épület és bútor munkát. Javí­tást és átalakítást pontosan és jutányos áron eszközlöm. Kérem a közönség szives párt­fogását. Kiváló tisztelettel ifj. Kinoztler Sándor. Kossuth utca 28 szám alatt egy gyermek vaságy eladó. Zilah János gépészkovács Sertés- piaetéri kovács és gépműhely felszerelését eladja illetve bérbe is kiadja. Pénzével, ha nagy jövedelmet akar elérni, akkor írjon „Jó üzlet* jeligére a kiadóba Kertész и 33 sz. ház elköltözés miatt eladó. Ugyanott többféle házi ingéság és épűletfa is eladó. Rum, tea, citrom в minden egyéb fűszer­ára kapható üzleteinkben. Hangya. Kékkő a készlet fogytáig kapható Kohn Sebestyén vasáruházában Kossuth u. 10 Petőfi u. 8 sz. alatt féléves süldő van eladó. Használt Dianás és gyógyszeres üvegeket tisztán kimosva vásárol Báe gyógy­szertár. Egy 15 soros vető gép és egy kocsi alj eladó Vihar u. 7. Greguss Gyula és neje Jókai u. 17 sz. házhelyüket március hó 4-én, vasár­nap d. e 11 órakor önkéntes próbaárverésen eladják. Árverési feltételek a helyszínén lesznek kihirdetve. Ccak tagjainknak árusítunk. Hangya. Göböljárási 200 hold földemből 2 hold akácos erdő a fával vagy a fa nélkül eladó — III., Vitéz n. 13 sz. kis házam kedvezően eladó. — 60 darab hasas birkám eladó. — 60—70 hektó elsőrendű rizling borom eladó. Jakabcsies Ernő III. Eötvös u 19 Egy tisztességes fiú kifutónak jó fizetéssel felvétetik Bőrárnház Fő u. 17 sz. Gyenizse Lajos egy drb 6 éves magyarfajta köztenyésztésre engedélyezett bikáját hasonoélu használatra eladja. Á bika Alsóbodoglár pusztai tanyáján a tájéi vasati állomás közelében megtekinthető és megve­hető. Faszén bármily mennyiségben szerezhető be a Hangyánál. Bakonyi Istvánnak az öregszőlők­ben Cserkó Lajos szomszédságában 8 kapa szőlője eladó. Tudakozódni Kolozsváry örö­kösök Bibó-féle tanyájukon. Besnyei telep Gózon-u. 3 sz. lakó­híz, mely áll 2 szoba, 2 kamra és mellék- épületekből eladó. Ugyanott 70 mázsa répa is eladó. Szecskát mindennap vágunk Föld­vári és tsa Szabadkai ut 44. Akácfát, puhafát veszek, valódi rózsa krumpli kapható Fürst Mátyás üzle­tében. 100 öl puhafa 6000 korona ölen­ként eladó. Jeges bizományos. írassunk uj Hangya Uzlstrisztl Eladó 1 jókarban levő használt szabadonfutó kerékpár, teljesen uj gumikkal ifj. Brinkus Sándornál Vajda-u. 2 sz. alatti Zseni Sándornak Dobó telep Szil­lás-u. 2 sz. alatt 2 drb bognárnak vald szilfa derékja van eladó. Megtekinthető a helyszínén VII. kér. Pízmán-u. 22 sz. alatt mintegy 16 ölet képezi kidöntött nyárfa szálában felmunkálásra kiádó. Tűzifát megvételre keres Adler fakereskedés. Jámbrik Lajosnak Jókai-u. 10 sz. terménykereskedésébea 1 saeeskavágója van eladó. Kisfaludy u. 62 sz. alatt 1000 karó eladó. Tudakozódni ugyanott. Hozást, tlsztabuzát, kukerloát a legma­gasabb áron veszem. Á tételek bejeleutéeét kérem Jeges bizományoshoz Fö-u 23. V. kér. Hajó u. 12 sz. alatt na­gyobb mennyiségű takarmány répa eladó. Tudakozódni Király Gy. Alberttól a hely­színén. Uj u. 11 sz. alatt egy szoba bútor és férfi rnha van eladó. Szép u. 6 sz. alatt egy két ló ntán való kocsi és egy pár lószerszám jó karban eladó. Fleisz Ferencinek Pirtón 20 csomó tisztabnza szalmája van eladó. Széchenyi u. 26 sz. alatt egy cim­balom eladó. 8—10 holdas tanyás birtokot kere­sek bérbe Cimet akiadóhivatalba leadni kérem. Kőhíd u. 18 sz. alatt 1 bútorozott szoba két fiatalembernek kiadó. Török u. 10 sz. alatt répa van eladó. Ns pazarolja 6n el eladni való tárgyait, hanem Fó-n. 23 sz. alatti bizományi üzlet utján adassa el, sokkal többet kap érte. A város központján levő Eötvös-u. 3 sz. lakóház eladé. Tudakozódni a hely­színén Lóvay Gyulával. Vörösmarthy u. 29 se. ház eladó Tudakozódhatni [a helyszínén Tegzes Sán­dorral. Oláh Mihálynak felsőkisteleki ta- nyáján fél kazal szénája, búza szalmája, árpa és zabszalmája és kukorieaszára van eladó. Ugyanott egy másfél éves bika ia eladó. Tudakozódni II. kér. Kiefalndy-n. 61 Lázár Sándor VI. kér. Pipa-u. 4 sz. házát eladja. Tudakozódni a helyszínén. Dohongi Jánosnak 15 mázsa répája és 1 kocsi szalmája van eladó. Tudakozódni V, kér. Vadász-n. 2 ez. alatt. Uj «. 33 sz. alatt répa van eladó. 4—5 holdas jó szőlőt felesbe eb vállalna képzett vineellér. Címet a kiadó- hivatalba kérem beadni. Gimnázium и. 1 sz. lakóház eladó,: ugyanott 10 drb sírkő is eladó. Tudakozódná a helyszínén. ’ Győr fi, József kisebb mennyiségű szénát keres megvételre. Ugyanott aljnak való szalmáért trágya kapható. 1. kér. Szécsényi-u. 78 sz. alatt nagyobb mennyiségű répa, nád és 1 csónak eladó, vagy használatra kiadó. 1 igds kancáid és 1 kivágott oldalú parasztkoosi az alsóvárosi áll. iskolánál eladó. Árvái Mihály féle felsőkisteleki bir­tokra fűbéres marhákat vállalnak nyári lege­lőre. Érdeklődni lehet a helyszínén alsó Árvái tanyán. Szabó Kocsis Imrének V. kér. Csiga ntea 2 sz. lakóháza, 1 bogja rozs, 1 bogja tisztabnza szalmája és 1 kazal pelyvája el­adó. Értekezhetni a Gimnáziumnál. 1 szép 5 szobás úri lakás, konyha, élés kamrával, 3 nagy istáiéval, egy 4 felé osztott nagy inaktárraJ, 1000 n öl udvar és kerttel betegség miatt élésén eladó Értek ez-' hetni Fleisehl Lípót Vásártér 8 sz vendéglőben! Fries M. Á. K. Portland «ement érkezett! ée a legolcsóbb aapi árban kapható Wetaif fakereskedőnél, Mélykúti-ut 3. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom