Halasi Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1920-10-10 / 81. szám

4; oldal. HALASI ÚJSÁG 1920. október 9. ft hirdetések árai: Garmond soronként 3 korona. Petit soronként ... 4 korona. Vastagabb betűkből szedett sorok _________mégegyszer annyi._________ H irdetések. A hirdetéseket, hogy a legközelebb számban megjelenhessenek, kérjük leg­később kedden és pénteken déli 11 óráig csakis a Nagytőzsdében leadni. Eladó birtok. 300 katasz- trális szántó és kaszálló, két 15— 15 öles tanyával, az egyik cse­repes, másik náddal van fedve, melléképületekkel. A birtokhoz tartozik: 2 fogat ló kocsiszer­számmal, 2 eke, taliga, vasfógas vetőgép. 20 mázsa rozs vetőmag, 300 mázsa kukorica, 200 mázsa krumpli, 200 mázsa répa. 500 mázsa széna, szalma és szár. 50 drb disznó és 100 drb ba­romfi. A birtok ára felszerelés­sel együtt holdanként 10 ezer korona. A birtok azonnal átve­hető. A vételár negyedrésze azonnal fizetendő, a hátralevő összeg megegyezés szerint ked­vező feltétekkel. A birtok Ha­lastól egy óra járásnyira a va­sútállomás mellett, a fővonallól fél órányira van. Tudakozódhatni Józsa Gábor megbízottnál Kis­kunhalason Bástya-utca 2. szám alatt vagy a Keresztes vendég­lőben. 1—3 Magda Jánosnak 22 hold földje eladó Felsőkisteleken. Kisfafudy-utca 65. sz. lakásomat megfelelő lakásért el­cserélném a város bármely ré­szében. Fodor László női sza­bónál készülnek kosztümök és női kabátok, kosztüm és kabát átalakításokat is vállal, Fő-utca 58. szám alatt Bejárónőt, mindenes cse­lédet, vagy német cselédleányt keres Dr. Gaál Gyuláné Fő-utca 48. szám. Úri* és női fehérnemű varrást vállal jutányos árért. Tompa-utca 1. Kocsisné. (—) Frommer Samu cipőüzle­tében a legtaitó'sab férfi- és női valamint gyermek cipők a leg- jutányosabb árakon kaphatók, Mérték utáni megrendelések és javítások olcsón eszközöltetnek. 2—3 Rásonyi Papp Gedeon F írtón (iskola épület) 50 darab juhot fogad téli és nyári legel­tetésre. A juhásznak lakást ad, jstálóval és mellékhelyiséggel ellátva. Azonnal elfoglalható. 2-2 6aái Lajos férfi és női- szabó Mélykuti-ut 5. számú üz­letébe tanulólányokat felvesz. Ugyanott egy alig használt férfi Öltöny eladó. 1—2 Fát métermázsa és öl számra árusít a Hangya. Fát csak tagok vásárolhatnak. A kiskunhalasi Szö­vetkezeti Áruforgalmi rt. (Malom-utca 6. régi munkapárti kör helyisége) mint az állami gépaktió megbízottja ajánlja a gazdaközönségnek a legjutányo- sabb áron most érkezett csepeli ekéket, láncos és szántási boro­nákat kukorica morzsoló, szecs­kavágó gépeket, keményfa talics­kákat, vasvillákat, szerszám nye­leket, fedéllemez kátrány papirt, talpfát és kerékküllöket a leg­nagyobb választékban. Ezen kí­vül minden gazdasági gép meg­rendelhető azonnali szállításra. Mint az állami gyapjú aktio meg­bízottja tudatja, hogy a gyapjút beszolgáltatott gazdaközönség­nek nagy választékban áll min­denféle gyapjúszövet beszerzési áron rendelkezésre. Minden meny- nyiségben a legmagasabb napi áron vásárolunk tiszta, szemét mentes darabos nyers borkövet mindenféle tollat, csontot és rongyot. 7 —10 Kota Mihály férfi szabó tudatja,hogy az öreg Hováncsek- féle házban levő kirakatot, roló­val együtt eladja, valamint egy uj fekete és egy színes ruhát is elad. Tudakozódni lehet Kőhid- utca 17. sz. saját házánál. 2-3 Pusztai István a legma­gasabb napiárért vásárol csöves tengerit, kölest, zabot, árpát, babot, mákot és napraforgó magot, 2* Dregán György épület és bútor asztalos. Kész bútorok kaphatók a legolcsóbb árban. Szabadkai-ut 8. — Darált só kgja 12 korona a Hangyában. Szabó Károly cipész ér­tesíti a n. érdemű közönséget, hogy mindennemű férfi és női cipőket a Iegjutányosabb áron készít és mindenféle javításokat elvállal. VII. Tompa.u. 1. (—) Babot kilónként 11—12 koronáért, diót, mákot, kölest, zabot és borszőlőt a legmaga­sabb napi áron vásárol az Áru­forgalmi és Terményértékesítő r. t. Mester-utca 3. Ugyanott egy raktár- és irodaszolgát fel­vesznek. Árpát, zabot mézet ki­csinyben is adnak el. — Uj kocsi, vasalt kocsike­rék, kocsitengely, eke talyigával, ekealkatrészek, ásó, lapát, kapa, kézimorzsoló és szekrényes mor­zsoló kapható a Hangya üzle­teiben. GULYÁS G. TÁNCINTÉZETE. Uj kurzus kezdődik október 15-én Magyar és szolid modern táncok tanítása felnőttek; és kicsinyek részére. Diákok külön időben. A függetlenségi és 48-as körben levő TÁNCTEREMBEN vasárnap és csötörtökön d. u. 5—7-ig és este 8—11-ig, Bánóczky Kálmán bodog- lári birtoka őszi legelőre kiadó. Értekezni lehet Arany János-u. 13. számú lakásán v. bodogláron. Egy ruha szekrény eladó. Megtudható V. kerület Nyárfa-utca 11. Tóth. (*) Szalon asztal négy darab plüs szalonszékkel eladó. Cím a kiadóhivatalban. —3 SirkoszoruSc ízléses kivitelben, nagy vá­lasztékban és jutányos áron vásárolhatók Köhid-u. 13. sz. Czurda-féle gyógyszertár­ban kosárnélküli 50 literes bal­lonok (üvegek) kölcsön adatnak vagy dióért, kokorícaért elcse­réltetnek. Fö-utea 48. szám alatt 4 drb. valódi nagy bőr férfi oldal tárca, egy 16-os tölténykészitő, egy fémcsengeítyü (koiomp) és két pár magas női-cipő eladó. Király Gy. Balázsnak egy 488 és egy 360 literes hordója van eladó. Megtekinthető Arany János-utca 16. számú házánál. Kukoricért zsírt adnak cserébe Mélykuti-ut és Mester­utca sarkán. Elsőrendű akácméz kap­ható Kun Sándorné kereskedő­nél a városház épületben levő üzletében, Jókarban levő békebeli anyagú férfi télikabát eladó Vá­sártér 22. szám alatt. Rézgálic van a Hangya üzleteiben. Van szerencsénk a tisz­telt közönséget értesíteni hogy a fehértói vasút­állomásnál levő gőzmal­munkat özembe helyez­tük. Kérjük az őrlő kö­zönség pártfogását. 1 Hirdetmény. A Halasi villamossági r. ;. ér­tesíti átaiányos fogyasztóit, hogy az áram árat az átaiányos fo­gyasztóknak a jelenleg érvény­ben levő árak kétszeresére emelte fel október hó 1-töí. Aki az áramár emelése folytán beren­dezését lekapcsoltatni szándéko- kozik, ezen szándékát legkésőbb folyó évi október 10-ig jelentse be a villamos telep irodájában (központi telep) az üzemvezető mérnöknél, mert aki addig a lekapcsolásf be nem jelenti, a felemelt ár szerinti átalány árak­hoz hozzájáruítnak tekintetik és a szerint köteles az árat fizetni. Egyben közöljetik, hogy no- november 1-töl kezdve az áía- lányos fogyasztok fogyasztás, számláikat előre kötelesek befi­zetni s az a bemutatáskor azon­nal esedékes. Kiskunhalas, 1920. október 3. Halasi Villamossági R>Y. Ili tagok felvétele október 4-én kez­dődött a Hangyában. IVÁN SÁNDOR (Rovó Mihály utóda) könyvkötészete Vári-féle ház, Gimnázium mellett. n k{ F: Elvállal a könyvkötészeti szak­mába előforduló összes könyv- kötészeti munkákat a legegysze­rűbbtől a legdíszesebbig. Szolid árak. Lelkismeretes munka. Fehér molinózsák is mét érkezett a Hangyába. PINTER LAJOS FÉRFI-SZABÓ értesíti a n. é. közönséget, Hogy szövet és posztó mintái megérkeztek és belőlük a iegjutányosabb árban készít ruhákat. Lakása Csillag-utca 4. Kéri a közön­ség pártfogását. Halasi Kereskedelmi lank Elfogad betéteket magas kama­tozás mellett. Elad és vesz mindenféle idegen pénzeket, — teijesit átutalásokat, pénzküldést bel- és külföldre. Elfogad tőzs­dei megbízásokat értékpapírok vételére és eladására. Folyósít váltó, jelzálog és folyószámla kölcsönöket. Mindennemű bank szerű ügyben szívesen ad fel világositást. rok L ősit f mla r ink- i a: :e ERDÉLYI LAJOS DROGUISTA Kiskunhalas, Jósika-«, t. Bel- és küPöldi illatszerek. Pipere és szépségápolási cikkek, gummi áruk, köt­szerek, vegyszerek, beteg­ápolás!, háztartási és állat- gyógyászati cikkek ismét kaphatók. :e Nyomatottja kiskunhalasi .NEMZETI“ könyvnyomdában, Szabadkai-ut 2, szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom