Halasi Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1920-01-04 / 1. szám

II. évfolyam, 1. szám. Kiskunhalas, “1920. Vasárnap, január 4. ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egynegyed évre . . .10 korona. Egész évre ............................41) E gyes szám ára 50 fillér. Főszerkesztő : Lapkiadó : Dr. Nagypál Ferencz. Farkas Áron. Megjelenik minden héten kétszer: szerdán és vasárnap reggel. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VÁROSHÁZ-ÉPÜLET, NAGYTŐZSSE HIRDETÉSI DIJAK: Garmond soronként ... 2 karima A párisi ut i tlőtt till Zoltán Béla, váró ; sunk nemzetgyűlési képvise­lőjelöltje, a Keresztény Nemzeti Párt egyik legillusztrisabb ve- zérpolitikusa. Lelkében magá­val viszi a halasi benyomásait, a mi panaszainkat, átélt szen­vedéseink sirámjait, amely azo­nos a magyar haza följajdu- lásával. Ő lesz egyik tolmá- csolója az entente képviselői előtt, a párisi konferencián, a magyar nemzetet ért égbe­kiáltó igazságtalanságoknak s hazánk tátongó sebeire ő kér irt azoktól, akik azt állítják, hogy nem akarják meghúzni a lélekharangot az ezer éves Magyarország felett. Ez a felelősségteljes meg­bízás, amely most képviselő- jelöltünk vállaira nehezedik, i hasonló ahhoz a jelképes ke- ' reszthez, amelyet a proletár­diktatúra bukása után vett, mint igazságügyminiszter vál­laira. Eddig az entente párisi kon- ' fcrenciája úgyszólván csak diktált a legyőzött országok delegátusainak, de egy államot sem ért olyan nagy igazság­talanság, mint éppen ezt a szerencsétlen országot. Éppen * °zért, ha nagyon sok jóindu- | latot nem is remélhetünk az J ententetől, hisszük és remél- j jük, hogy delegátusaink a tő- ■ Ifik kitelhető tudásukkal és j energiájukkal enyhébb feltété- ! leket eszközölhetnek ki a győ­zőknél s ezzel sorsunk javu­lását is előmozdítják. Zoltán Béla mihelyt haza­tér Párisból, azonnal eljön Halasra s közvetlenül beszá- j mól választóinak a delegáció küldetésének eredményéről. Részletesen ismerteti majd a ' tárgyalásokat és az abból szár- j mázott uj helyzetet. | Halas város polgárai — és bizonyára pártkülönbség nélkül — magyar szivük egész melegéből, kivannak jó sze­rencsét Zoltán Béla párisi út­jához, mert a nemzet sorsa fűződik ehhez az úthoz, amely ne hasonlítson a Golgotha szomorú útjához, hanem a megengesztelődés, egy jobb jövő gloriafényében derengő pirkadő hajnalhoz . . . —r. WTWVWWVWW'WWWWWWWWVWWVW Zoltán Béla Halas asszonyaihoz. Értekezlet a Keresztény Nemzeti Pártkörben. Zoltán Béla képviselőjelölt kedden éjjel elutazott Halasról, elutazása előtt még egy délutánt töltött azok között a szavazati joggal biró halasi nők között, akik a Keresztény Nemzeti Párt zá ziója alá gyülekeztek. Nagyszabású értekezlet volt ez, amelyen Nagy Pál Ferenc, Far­kas Áron, Borbás Imre lelkes felszólalásai után Zoltán Béla mondott nagyhatású beszédet amelyet igy kezdett: Tisztelt Hölgyeim és Uraim 1 A választójognak a magyar nőkre való kiterjesztése nem lep- i he? • meg bennünket, hiszen a | magyar nő mindenben hü osz­tályosa a férfinek örömben és bánatban egyformán. Külföldi tanulmányaim során örömmel tapasztaltam, hogy a ! magyar törvények becsülik az asszonyt legtöbbre. Egyedül a magyar törvények ismerik el az asszonyt teljes örökösnek a férj halála után. Férj nélkül intéz­kedni a világháboruóan, dolgoz- * ni négy nélkülözéssel teljes éven j át kettő helyett elég iskola volt j a nőknek. A kommunizmus ki- I fosztása, a sok ránkszakadt nyo- i moruság idején a magyar nő | a nemzeti érzéstől soha el nem ! tántorodott, ezért a Keresztény Nemzeti Pártnak, amely párt a j legtisztábban ragyogó, szeplőt­j len nemzeti zászlót tartja erő- j sen a kezében nagyon kellemes a nők közreműködése. Ezután részletesen foglalkozott a mai ■ politikai helyzettel, majd igy fe- I jezte be beszédét: i Különösen két irányba kall j a nőknek munkásságukat kifej- j tenni a széthúzás a pártoskodás ellen ésa munkakedv fokozása mel I i lett. Aki keresztyéarek és magyar- I nak vallja magát, annak itt a helye, és aki keresztény /Vagyarorszá­got akar, annak nem elég a lel­kesedés, annak dolgoznia kell, Ezen a téren kérem, én különösen a magyar nők lelkes támogatását. És még egyet, ne ismerjenek önök megalkuvást, lemondást, bátorítsák a csügge- dőket, mert egy szebb, boldo­gabb magyar hazáról lemonda­nunk nem zzabad. A Keresztény Nemzeti Párt felhívja a magyar ! nőket egy tisztább, eszményibb világ megteremtésére. Nehéz mun­ka lesz feljutni a hegyoromra, de onnan örömteli szívvel tekint­hetünk a hajnalhasadás, — Ma­gyarország újjászületése felé. Harsány éljenzés és tapsvihar után a Himnuszt énekelte el a közönség. Babó Gáborné meg­hatva Ígérte meg n halasi nők lelkes támogatását. Beszéltek még Farkas Áron, Borbás Imre, Ju­hász Péter, szavalt Bernáth Zoltán. Tanyaiak, mint a hatóság mostoha gyer­mekei. Múlt heti szerdai számunkban hirt adtunk arról, hogy a válasz­tók összeírására kiadott polgár- mesteri intézkedés sérti a ta­nyaiak érdekeit, amennyiben nem méltatta őket arra, hogy a vá­rosban teljesített házról-házra já­rás mellett, a tanyai választókat is tanyáról-tanyára járva Írják össze. A Keresztény Nemzeti Párt a tanyaiak érdekében kérvényt adott be dr. Thuróczy h. polgármes­terhez, aki azonban ezt a kérel­met elutasította, többi között az­zal az indokolással, hogy a vá­j lasztási rendelet nem ismer jog- | orvoslatot a polgármester intéz­kedése ellen. A Keresztény Nemzeti párt vezetősége azonban nem hagyta a tanyaiak ügyét ilyen egysze­rűen félretenni, hanem panasszal élt a belügyminiszterhez, ahon­nan már tegnap távirati reude- letet kapott a polgármester, hogy a tanyaiak részére a szavazati bejelentő lapok azonnal kézbe- sittessenek és az általuk ki­töltött lapok azonnal begyüj- tessenek. Úgy látszik, mégis csak van jogorvoslat, minden felületes in­tézkedés ellen. Friedrich uj6vl nyilat­kozata. Friedrich István had­ügyminiszter uj év első napján két nevezetesebb beszédet mon­dott: az egyiket a Keresztény Nemzeti Párt üdvözlésére, amely­ben a következő kijelentést tette: „A keresztény szeretet nevében dolgozunk, de tüzes kardokkal kell járnia ennek a szeretetnek, mely lesújt minden nemzetbo­ntó törekvésre:“ A másik beszé­det a lakásán tartott Szilveszter estélyen mondotta (ezen jelen volt József főherceg is.)Itt igy nyilatkozott : „Reményem az, hogy mindazt amit az elmúlt szomorú esztendő elrabolt tőlünk, az uj esztendő vissza fogja ne­künk adni.“ vvTvmmTmvTVTvvTm Felhívás előfizetésre 1920. január 1-ével uj elófize- i tést nyitunk a Halasi Újságra. , Két hónap alatt élesen meg- ! jelöltük azt az utat, amelyben haladunk. A tiszta keresztény és nemzeti politika szószólója és hirdetője a Halasi Újság. Kér­kedés nélkül hivatkozhatunk arra, hogy a város közönsége szere­tettel fogadta lapunkat s ma az előfizetik nagy tábora támogat bennünket. Igen sekan vannak, akik egyes számonként vásárol­ják meg lapunkat, de sokszor a megjelenés napjának délelőttjén elfogynak az elárusitásra szánt egyes számok, ezért sokkal cél­szerűbb, ha olvasóink mind az előfizetők gárdájába lépnek. Kérünk tehát mindenkit, aki szeretettel viselteti^ lapunk iránt, hogy az uj év küszöbén fizesse­nek elő lapunkra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom