Halasi Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1920-01-04 / 1. szám

2. oldal HALASI ÚJSÁG január 4. Népesedés 1919-ben. Az anyakönyvi, a rám. katholi- kus és a református egyházhi- vaialok kimutatása. Az állami anyakönyvvezető hi­vataltól érdekes kimutatást kap­tunk Halas város 1919. évi né­pesedési forgalmáról és a hivatal által elintézett ügyekről. Ugyan­csak a város népesedésével áll kapcsolatban a r. katholikus és a református egyházi hivatalok­tól a múlt évikimutatás. Az anyakönyvi hivatalnál. A halasi áll. anyakönyvi hiva­tal 1919. évi ügyforgalma : Születési eset bejegyeztetett: 534, (1918-ban 396), halotti eset bejegyeztetett: 446, (1918-ban 653), kihirdetett jegyesek 539 pár, (1918-ban 232), egybekel­tek : 417 pár, (1918-ban 172), díjas anyakönyvi kivonat kiada- dott 481 drb, díjtalan kivonat családi értesítő hiv. használatra 1424 drb, tanúsítvány a házas­ság megkötéséről hivatalos hasz nálatra 1251, ügydarab érkezett 908, elintéztetett 908, statisztikai lap elküldetett az országos sta­tisztikai hivatalnak 1497, törvé- nyesités volt 32, utóanyakönyve­zés és anyakönyvi kiigazítás volt 65, utólagos bejegyzés 155, kis­korúak születési adatainak köz­lése 403, felterjesztés 61, váló­perekhez bizonyítvány 95, tanú­sítvány iskolai beiratás céljára 1327, házassági ügy elintézésé­hez szükséges tárgyalási jegyző­könyv felvétetett 498, születési és halotti bizonyítvány felmuta­tása alól felmentetett 723 sze­mély. A reformátusoknál. A református egyház kebelé­ben született a múlt esztendőben 153, ebből 76 fiú és 77 leány, meghalt 166, ebből 82 férfi és 84 nő, esketés volt 141. A katholikusoknál. A r. katholikus templomban megkereszteltetett: 1919, évben 308. Ebből fiú: 165, leány: 143, (1918-ban 233). Meghaltak 247-en ebből fi: 132, nő: 115. (1918-ban 361). Házasságot kötött 177 pár (1918-ban 58.) A város rendkívüli közgyűlése. Lőrinczy fegyelmi ügye. — A községi takarékpénztár létesítése A boltberletek. Igazság szolgáltatás. A bicskás Jánoshalmalak. Szigorúbban Ítélkeznek feleltük A halasi büntető járásbíróság­nak igen sok munkát adnak a könnyű és súlyos testisértéssel vádolt jánoshalmai bűntettesek, nem hiában már Bácskában fek­szik ez a község sok benne a bicskával és bottal verekedő le­gény. I Halasnak és Majsának együtt 46.000 lakosa van, de tizedrész- i ben sem kerül verekedés miatt annyi bűntettes Fajth Gáspár büntető járásbiró elé, mint a 12.000 lakosú Jánoshalmáról. Ezentúl különös szigorral fog­ják büntetni a Jánoshalmáról a halasi járásbíróság elé került ilyen vádlottakat, hogy egy ki­csit megszelídüljenek az ottani erkölcsök. Tárgyalási szünet a já­rásbíróságnál. A halasi já­rásbíróságnál január középéig tárgyalási szünetet tartanak, mely idő aiatt csak adminisztratív ügyekkel foglalkoznak. Megszűrte a barátját. Körösi Mihály és Horváth Vince jánoshalmai legények jó barátok voltak, de összevesztek és Kö­rösi hátulról bicskával megszurta Horváthot. A járásbíróság Kö­rösit 1 heti fogházra és 20 kor. pénzbüntetésre ítélte. Rendet akart teremteni I az asszonyok között. Papp j Istvánná és Rozália leánya va- I látni fölött összepörölt Jánoshal- ! mán szomszédnőjével Ördög Fe- rencnével. A vitába Ördögné fér­tározatát és rendelje el a vizs­gálat kiegészítését. Ezután a községi pénzek el­helyezésének kérdése került na­pirendre, amelynek során a köz­gyűlés elfogadta Halász Lajos indítványát, hogy a város állít­son fel egy községi takarékpénz­tárt. A tanácsot megbízták, hogy ilyen értelemben a legközelebbi közgyűlés elé terjesszen javas­latot. A közgyűlés hozzájárult ah­hoz, hogy a kiserdei ingatlant 100.000 koronáért eladja a város, Berglinek pedig a második szá­mú bolthelyiséget 5000 koronáért bérbe adhassa a tanács, de a Német, Práger és a Schőn-féle boltbérletek felől úgy határozott a közgyűlés, hogy ezeket az üz­lethelyiségeket nem adja bérbe, hanem ezekbe elhelyezi a köz­élelmezési hivatalt. Végül dr. Kolozsváry polgár­mesternek teljes négy heti sza­badságot engedélyezett a köz­gyűlés. je beleavatkozott egy nagy gör­be bottal s a két nőt, Pappnét és leányát úgy megverte, hogy súlyos testisértés miatt ezek fel­jelentették a járásbíróságnál, mely Ördögöt 8 napi fogházzal és 40 korona pénzbüntetéssel sújtotta. Az esküdtbiróságok mű­ködésének felfüggeszté­se. A kormány az esküdtbiró- ságok működését valamennyi törvényszéknél — igy a Kalo­csainál is — ideiglenesen fel­függesztette. KIREK. Naptár. 4. Vasárnap. Kath. Jézus nevenapja ref. Leona. 5. Hétfő. Katii. Telesztor, ref. Simon 6. Kedd. Kath. és ref. Vizkereszt. 7. Szerda. Kath. Lucián, ref. Attila. Az útonálló. i Rablás a kömpöci csárda mellett — Saját tudósitónktól. — J J ' Bangó Mihály 25 éves föld- i tnives veszedelmes ember hiré- | ben áll Kiskunmajsán, az októ­beri forradalom óta minden lé- ! ben kanál s a lakosságot állandó | rettegésben tartja. Ez a veszedelmes ember, Majsa és Dorozsma között a kötnpöc- pusztai csárda mellett, megtáma­dott két nőt: Egri Kálmánnét és Dávid Jánosnét, akik Szeged felől jöttek. Bangó egy nagy kést vett elő s megfenyegette őket, hogy végez velők, ha nem j adják oda a ellenállás nélkül a f pénzüket. A megrémült asszo­nyok 750 korona készpénzt és 50 darab portoriko szivart adtak át az utonállónak. Mariska György csendőrfőel- lenőr és Őszi István őrmester elfogta Bangót s bekísérte a já­rásbíróság fogházába. Gyilkos anya. MegöKe és elásta gyermekét. — Saját tudósitónktól. — j Dr. Bori Benő rendőrfőkapi- ; tányhoz feljelentés érkezett, hogy Gócén Piros 20 éves halasi cse­lédleány megölte a gyermekét, j A megindult nyomozás során ! olyan súlyos bizonyítékok me­rültek fel a cselédleáry ellen, J hogy a főkapitány letartóztatta, j Gócén Piros töredelmes vai- j lomást tett és elmondotta, hegy karácsonyestéjén egy gyermeket I szült, amelyet még aznap este I megölt és házuk udvarán az il- ! lemhely mögött elásott. | A bűnös nőt átkisérték a já­rásbírósághoz, de Faith vizsgáló­bíró a kihallgatás után ideigle­nesen szabadlábra helyezte, mert a fogdák nagyon zsúfolva vannak. Kortes-nóták. Az utóbbi napokban számos kortes-nótát küldtek be szerkesz­tőségünkbe. Valamennyi a Kos- suth-nóta dallamára készült. Ezek közül közölünk néhányat mula­tóba : I Kolozsváry nagy hazafi Pápistát nem akar látni Inkább paktál a zsidóval Mindenféle nációval. Mert az rá szaval. Van egy kortes, csak helyettes Polgármesteri székre les Gyönge legény volt ügyvédnek Nem való polgármesternek. „helyettesnek“ sem. Dózsa Zsiga gazdabarát Megissza a gazdák borát Kommunista tudott lenni Katonának nem mert menni. A főkortes ur ! Épen elég volt a jóból Nem kell koma, nem kell sógor Ember kell itt jóravaló Nem pedig a sok pótadó. Hatszáz százalék. Pesti zsidók, helyi Babok Csináltak egy gazdapártot Szükségük van a parasztra Addig amíg leszavaz n. Kolozsváryra. Zoltán Béla Párisba jár Kolozsváry voksokra vár Halasiak tudhatjátok Zoltán Bélát válasszátok. Képviseléuek. Fővárosi tolofontudósi- j tásunk vonalzavar miatt elma- ; radt. ' Dr. Bori Bonő rendőrfőka- | pitánytól vettük az alábbi soro­kat: „Múlt évi. december 31-én megjelent lapjuknak 13. számá­ban „Halas papjainak fogsága“ A nők pértérfekezlete. A halasi Keresztény Nemzeti párt női választó csoportja, ma (vasárnap) d. u. fél 4 óra­kor nagy pártértekezletet tart Önképző Egyleti párthelyiség­ben, melyre női párthiveit és az érdeklődőket tisztelettel meghívja az Elnökség. Vf * VfVVb WWWWWWW V WW ' WW w Választópolgárok! Min­den választópolgár tartsa ha­zafias kötelességének, hogy fel­vétesse magát a nemzetgyűlési képviselőválasztók névjegyzé­kébe. halas város képviselőtestülete január 3-án szombaton délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott, a melyen dr. íhuróczy Dezső, he­lyettes polgármester elnökölt, mert dr. Kolozsváry polgármes­ter négy heti szabadságra ment. A rendkívüli közgyűlésen na­gyobb érdeklődést csupán Lő- rinczy Károly adóügyi jegyző fegyelmi ügye keltett Az ügy előadója Molnár Mihály főjegyző volt, aki ismertette, hogy a vár­megye alispánja megszüntette a fegyelmi eljárást Lőrínczy ellen és visszahelyezte állásába, mert nem találta indokoltnak azt a feltevést, hogy az adóügyi jegyző a proletárdiktatúra alatt, mint tisztviselő túlságosan exponálta volna magát a vörösökért. Dr. Babó Mihály, Szalay Ist­ván és Krammer József felszóla­lása után a közgyűlés úgy hatá­rozott, hogy ezt a határozatot megfelebbezi a vármegyei bizott­ság fegyelmi választmányához, hogy az oldja fel az alispán ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalom