Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1919 (19. évfolyam, 1-27. szám)

1919-03-19 / 12. szám

Tizenkilencedik évfolyam 12. szám. Kiskunhalas, 1919. márczius 19. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Helybe» . Előfizetési ár egy évre: ... 8 kor. | Vidékre . . Egyes szám ára 20 fillér. . 12 kor. Főszerkesztő és laptulajdonos : PRÄGER FERENCZ. ArtÖjjjP Felelős szerkesztő: PRÄGER JÄNoAgj^J^ Hirdetések dija: Egy jjarmondból 1 K 20 fillér. — A Nyilttér 1 cm. magas cm. magas soronként Petitből 1 K 50 fillér. - sor 2 K 40 fillér. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. ...................... m Megjelenik minden szerdán, xgjj­tci--------------------------------­Kiadóhivatal: Az uj városháza épületélfeföil? Hivatalos Hirdetések. A város tulajdonát képező 10 drb szarvasmarha, tartani való hasas tahenek és üszők, úgyszintén 70 drb teuyészjuh, fias és hasas birkák és nőstény toklyuk f. hó 19 én szerdán d. e. 9 órakor a fehérháznál csakis helybelieknek, akik az illatokat a város területéről nem vihetik ki, eladataak. Felhívják mindazokat, akik a város fehértói erdejében az irtásban tüskét vágtak, hogy azt még e hó folyamán okvetlenül szállítsák el, mert később az irtásban kocsival járni tilos. Ugyanott márczius hóban rózse kihordás feliből teljesíthető. Jelentkezhetni a helyszínén. Opóozky Imre halasi lakos f. hó 10 én 1 drb egy év körüli világos pej, csillagos homloku, bal hátsó lába kesej gazdátlan kancza csikót adott át a hatóságnak. A jogos tulaj­donosnak a rendőrkapitányságnál áp­rilis 9 ig annyival inkább jelentkeznie kell, mivel nem jelentkezése esetén ezen napon árverés utján el fog adatni. A szabadkai állami menhelyi gyermekek gondozói értesittetnek, hogy az elmaradt, valamint a negyed­évre járó tartásdijaikat márczius hó 20, 21. és 22 én délutánonként, a városi közgyámi hivatalban felvehetik. Magán hirdetések. (Végső feladási Idő kedd d. e. 11 óra) Sörös Imre felsőszállási 8 hold tanyás birtokát szőlővel Pintér Mihály szomszédságában eladja. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Kovács B. László temetkezési vállalkozó egy kocsist azonnal fel­fogad. Jelentkezhetni Alsótemplomtér 1 sz. házánál. Két drb ágy és egy asztal eladó III. kér. Vitéz, uteza 4 sz. alatt. Egy sifonér eladó YI. kér. Huszár uteza 8 sí. alatt. Hajdú Mihály fehértói tanyá­jára egy aőtlen embert azonnal fel fogad. Jelentkezhetni a helyszínén vagy a piaczon. A városhoz, vasútállomáshoz vagy müuthoz közel fekvő 20—30 holdas tanyásbirtokot keresek meg­vételre, elegendő jókarban levő épü­letekkel, esetleg teljes felszereléssel azonnali átvételre. Értesítést kér Babenyeez Kálmán felsőszállási bér­lője : Sehiffert Ferencz fenti haszon­bérelt tanyájára. Bakonyi Istvánnak öreg szőlők­ben 00 kéve gyümölcsfa g*\lja és Babó Benő füzesi tanyáján 2 kocsi akáezfa rőzséje van eladó. Tudako­zódhatni Csillag uteza 15 sz. lakásán. A Halasi Kereskedelmi Bank r. t. Gróf Vigyázó-féle kötönyi bér- gazdaságára nagyobb mennyiségű füberes marhákat ás csikókat vállai nyári legelőre. Tudakozódhatni fenti ezéguél, vagy a helyszínén. Babó Benő füzesi birtokára két konvencziós bérest azonnal vagy április elsejére esetleg Szentgyörgy- napra felfogad Jelentkezhetni Felső­nádor uteza 7 sz. lakásán. Tiz kocsi akáczfagaly és nyárfa szálban eladó az alsószóuáskertbeu. Tudakozódhatni Vass Antal Hunyadi utca 6 sz. lakásán. Orbán Sándor felsőszállási ta­nyás birtokát Nagy József szomszéd­ságában eladja. Tudakozódhatni a helyszínén, vagy II. kér. Huszár utsza 2 sz. alatt. Szalmakasos méheket keresnek megvételre Páva uteza 3 sz. alatt. Sárvári József Vörösmarti utca 52 sz. lakóházát kerttel és az öreg szőlőkben levő 5 hold szőlő és 2‘/* hold veteményesét cserepes tanyával egészben vagy részletekben kedvező fizetési feltételek mellett eladja, amely azonnal átvehető. Tudakozódhatni az öreg szőlőkben 2019 sz. Bereczki- féle tanyán. Németh B. Balázs Károly uteza 7 sz. lakóházát és ugyancsak Károly utczában levő 700 n. öl háztelkét eladja Egy kocsi szénája és nagyobb mennyiségű apróra vágott tűzifája is van eladó. Trágyát megvételre keres. Tudakozódhatni Károly utcsa 7 az. lakásán. Csizmadia Benő felsőszénás­kertben levő kisebb mennyiségű csatakos szénát és alomszalmát trá­gyáért elcserél, ezenkívül még meg­vételre is keres. Tudakozódhatni Kisfaludy uteza 39 sz. alatt. Gondi testvérek Vitéz uteza 13 sz. lakóházukat eladják. Tudako- J zódh&tni Juhász János kőművesnél Vitéz uteza 7 sz. lakásán. Baranyi Gábor zsanai 70 hold tanyás birtokát eladja. Tudakozód­hatni a helyszínén. Benzinmotorok, automobilok és motorkerékpárok, valamint finom műszerek, gramofonok és fegyverek javítását elvállalja Marek Béla villany- szerelő és mechanikus, Hajnal utca 3 (Schmidt cukrász háza mellett) Varró­gépek javítását kívánatra házaknál is eszközli. Készít rendelésre finom ön­gyújtókat is. Borbás Imrének Vida Imre- féle tanyáján nagyobb mennyiségű puha nyers ölfája vau eladó. Mar­hákat, esetleg fejős teheneket a tej használatáért, nyári legelőre elvállal. Tudakozódhatni a helyszínén vagy Czuczor uteza 4 sí. házánál. A vasúti állomás helyiség és lakásai tisztogatására egy asszonyt felfogadnak. Bővebb az állo/násfőnök- ségnél Meló hajfesték tökéletesen fest, nem fakul, nem piszkit. Ara 12 kor. Kapható Ráez János gyógyszertárában. Hermán Dénes eresztői tanyá­jára éves vagy havidíjas, nős vagy nőtlen egyént mindenesnek felfogad. Jelentkezhetni a helyszínén vagy szerdai napokon a Keresztes vendéglőben. Húsz vagy harminc hold szántó földet keres haszonbérbe a halasi gazdasági gőzmalom. Egy vendéglőt keresnek bérbe vagy elszámolásra. Czim a kiadó­hivatalban. Farkas J. Lajosnak Pirtó uj telepen 100 kéve verni való nádit - van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Pirtón a Gauser-féle tanyán egy jókarban levő igás kocsi van eladó. Megtekinthető a helyszínén­Szuper Géza felsőkisteleki sző­lőjének folyó évi összes munkálatait átalány összegért óhajtja elvégeztetni, ajánlkozók részletes felvilágosítást nyerhetnek dr. Gál Gyula árvaszéki ülnöknél. özv. Szűri Miklósné harkai 10 hold szántóját Paprika Imre szom széds&gában eladja. Tudakozódhatni zsanai tanyáján. Egy dívány megvételre keres­tetik. Czim a kiadóhivatalban. Faragó Jánosnak Prónayfalván Sváb Gyula részen 20 drb hasas birkája vau eladó. Megtekinthető a helyszínén. Égy özvegy családos asszony baromfi kertésznek ajánlkozik. Czim a kiadóhivatalban. özv. Tarhós Venczelnó felsö- szállási 3 hold szőlőjét a Gál homok­ban feliből kiadja. Tudakozódhatni a helyszínén. Babó Dezső füzesi birtokára egy fiatal embert kocsisnak felfogad. Tudakozódhatni Petőfi utca 14 sz. alatt. Darányi Imre fehértói 80 hold legelőjét 100 kereszt rozsszalmával haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni fehértói tanyáján. Keresztes József vendéglős éves nőtlen egyént mindenesnek felfogad, ki lóval és tehénnel is bánni tud. Jelentkezhetni vendéglőjében. Kormos Sándornak Zsanán Ha­lász D. Ferencz tanyáján l1/* vontató anyaszénája van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Egy jókarban levő kétcsövű 16 os Lankaszter fegyvereladó III. kér. Almos utca 10 sz a. Komlós Erzsi pécsi menekült varrónő ajánlkozik házakhoz varrni. Elvállal francia és kombinált ruha- valamint átalakítást és fiú ruha var­rást Kéri a közönség pártfogását. — Lakása Bálvány utca 6. Jakab Antalné Nagy utczai lakóháza eladó. Tudakozódhatni Eötvös uteza 15 sz. lakásán. Modern uriház eladó 2 házte­lekkel vagy azok nélkül, Mester utca 2 sz. alatt a Népsziget felé vezető utón közei a városházához. Felvilá­gosítást adnak Fajth Gáspár járásbiró és dr. Nagy Pál Ferenc ügyvéd. Paradicsom befőzéshez alkal­mas uagyóbb mennyiségű üveg jutá­nyosán eladó Alsó Nádor utca 1 sz. a. Balogh Mihály felsőzsanai 160 boldnyi területű szántó, kaszáló és erdós legelőből álló, a müuthoz közel fekvő tauyásbutokát eladja. Tudako­zódhatni bármikor a Halasi Hitel­banknál. * Kis T. Jánosné a dobó telepen sz gedi utón levő 2 sz házát eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. özv. Weisz Simonná felsőkis­teleki 15 hold tanyásbirtokát, — mely áll 5 hold szőlőből, 4 hold erdő legelőből és a többi kaszá lóból és szántóból — eladja. Tudakozód­hatni Székely uteza 11 sz. alatt. özv. Fekete Sándorné Jókai uteza 10 sz. lakóházát eladja. Tuda­kozódhatni a helyszínén, hol egy benzin motor is van eladó. Széchényi uteza 25 sz. alatt egy fürdő kád és szép nagy faliképek vannak eladók. ' Babó Benő füzesi birtokára egy konvencziós kocsist azonnal fel­fogad. Jelentkezhetni Felsőnádor utca 7 sz. lakásán. Drogéria czikkek, parfümök, egészség és szépségápolásnoz szük­séges eszközök kaphatók Rácz János gyógyszertárában. Forgó Sándor szobafestő és mázoló a katonaságtól visszatért, elvállal szobafestő és mázoló mun­kákat a legmodernebb kivitelben. Lakása Kórház uteza 6. Monda Benő, Farkas Dezső füzesi haszonbérelt birtokára egy családos szőlőkapást azonnal felfogad. Jelentkezhetni a helyszínén vagy Hunyadi uteza 2 sz. alatt. Egy butorozatlan szoba "bérbe kerestetik. Czim Kiss Pál Posta utca 4. Csapó István motoros körfűré­szével elvállal tűzifa fűrészelést. Egy erős hadikocsija és egv stráfkoesija van eladó. Tudakozódhatni Vásártér 28 sz a. Paprika Benőnek Besnyei te­lepen Károly utca 8 sz. lakásán nádja van eladó Két jókarban levő ágy, egy ru­hás szekrény és egy nagy tükör eladó Szép utca 2 sz. alatt. Suba Pál zsanai 26 hold szán­tó és legelőből álló földbirtoka eladó. Tudakozódhatni Fürdő utca 2 sz. a. Egy öltöny fekete ruha eladó Rózsatér 1 sz. alatt. Egy gramofon 15 lemezzel el­adó Bálvány utca 10 sz. alatt, hol mindenféle mosást is elvállalnak. Benke Pál Babó Imre rekettyéi haszonbérelt tanyáján marhákat vállal nyári legelőre. Tudakozódhatni a helyszínén vagy »zerdin és vasár­nap a piaczon. Bejárónét keres Loschitz Sán­dorné Jakab Antalné felsőszállási tanyáján 5 drb vastag eperfa és 4 szál vastag akáezfa van lábon eladó. Tudakozódhatni Eötvös uteza 15 sz. lakásán. Szappanfőzéshez való szóda jótállás mellett Atillautcza 21 sz. a eladó Maucz József alsószállási 13 hold tanyásbirtokát szőlővel Krammer Lajos szomszédságában eladja. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Szekula Lajosnak akácz és puha tűzifája van eladó. Tudakozód­hatni Czucsor utcz 16 sz. lakásán. Ne vegyen bútort, mielőtt meg nem nézi cüön Dávid bútor raktárát, ahol mindenféle szép és jó bútorok nagy választékban kaphatók. Üzlete Takarék épületben. Egy öltözet viselt férfi ruha, női ruhák es egy próba baDa eladó Bo- dicsi jmre Nagy utca 1 sz. lakásán. öngyújtók nagy raktára. Ben­zint *»j*' vevőim resiere Kiszolgálok Erdélyi Drogéria.

Next

/
Oldalképek
Tartalom