Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1917 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1917-08-15 / 33. szám

augusztus 15. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 3 Két fogoly halasi tiszt ruhaneműt kér a halasi hadifoglyoknak. Nincs semmi hir a Zborownál harczoló halasi katonákról Krasznójarszkban sok halasi katona eszi a hadifogság keserít kenyerét. A hadifoglyoknak az ellátása még meglehetős, azonban nagy hiányát érzik a ruhauemüeknek. A halasi hadifoglyok érdekében most Szüle főhadnagy és Hodossy hadnagy Silling Ede polgármesternek írtak. Reméljük, hogy a két halasi tiszt nek a kérése megértéssel fog talál­kozni, s mindenki tőle telhetőleg igyekezni fog a foglyok helyzetén segíteni. A polgármesterhez irt levélben ezt • írják : „Krasnojafszkban levő halasi hadi­Hogy az uj termésig az ellátatlanok gabonaszükséglete biztosítva legyen, április hónapban Halason is leszál­lították a lisztadagokat. Leszállították akkor 6 kg 72 dkról 4 kg. 80 dekára. Most az uj termósév kezdetével felemelték a lisztadagokat. Ezúttal már a halasi ellátatlanok havi 7 kiló fejadagban részesülnek. Az uj jegyek kiosztását, amelyek augusztus 15 töl kezdődő négy heti • foglyok érdekében a tiszti. karból egy bizottság alakult, amely azt tűzte ki feladatául, hogy gondos­kodni fog ezen foglyoknak fehér­nemű szükségletéről Nagyságodnak jóindulatára és Halas város mélyen tisztelt közön­ségének hazafiasságára támaszkodva, kérjük szépen, hogy ezen ügyben bennünket támogatni méltóztassék. Ha kérésünk meghallgatásra talál, akkor leghelyesebb volna ezen ado­mányt körülbelül 30 emberre 5 kilógrammos csomagokban czi- münkre elküldeni, hogy azt a le­génység közt szétoszthassuk.“ időtartamra szólnak, hétfőn meg­kezdték. Ugyanekkor a szappanjegyet is ki­osszák. Szappanjegyre igényt tarthat mindenki, aki más utón szappanszük­ségletét nem tudja kielégíteni. A hadi szappannak drbja 1 K 4 fillér, Felesleges időpazarlás megkimélóse czéljából, a szeptember hónapra ér­vényes czukorjegyet is most ad­ják, a czukorjegyet azonban a keres­kedők csak szeptember 1 tői kezdő- dőleg válthatják be. A 86-ik gyalogezred Zborownál véres harcokat vívott. Az ezrednek az oroszok elleni véres tusában nagy volt a vesztesége. Körülbelül az egész ezred fogságba került. Eddig már hatvannégy 86 os tisztről tudják, hogy sebesületlenül fogságba került. a 86 osokkal Zborownál sok ha­lasi katona küzdött. A halasi családok \ izgatottan várják a híradást azokról. Eddig többen már megírták fogságba jutásukat. De sokan vannak még, Van Halas városának egy gyönyörű fekvésű, egészséges levegőjű, gyógy­hatású tava, a Sóstó, amely hivatva lett volna már régtől fogva arra, hogy nem csupán a város lakosságá­nak szolgáljon kellemes, nyári üdülő helyül, hanem vidéki vendégek be fogadása által a város idegen forgal­mát is növelje. A háború előtt alig vettünk tudo­mást a Sóstóról, s igy a tó melletti park tulajdonosának minden igyekezete, hogy egy kis életet vigyen a fürdő­telepre, meghiúsult. A háború azon­ban városunk közönségét is itthoni nyaralásra kényszeritette, s bizony a Sóstó fürdő szűknek bizonyult. Most — mint értesülünk — egy négy tagból álló társaság hosszabb akikről hozzátartozóik nem tudnak. Czurda Rezső önkéntes káplár, Ozurda Vilmos gyógyszerész fia is ott küzdött. Szülei nem tudnak róla sem­mit. Ma Binszki Sándor 86 os halasi katona irja, hogy ő is részt vett eb­ben az ütközetben. Többi bajtársait mind elfogták, csak tizeneggyen tudtak megmenekülni. Hogy mi tör­tént az ott levő halasi katonákkal, ait nem tudja. időre bérbevette a fürdótelepet és máris messzemenő programmot álla­pított meg, hogy részben a zárt für­dőnek, részben a tóban levő szabad­fürdőnek a modern igényeknek meg­felelően való felszerelés^ révén a lehető leguagyobb kényelmet és szó­rakozást nyújtsa a Sc siót' felkereső közönségnek A programmbau első sorban uj fürdőkabinok építése, s a város és tó közötti közlekedő eszköz­nek a beállítása szerepel. Örömmel üdvözöljük az uj tervet, mely hivatva lesz fellendíteni vár. sunk társadalmi életét. A közönség bizo­nyára méltóképen honorálni fogja a bérlők igyekezetét. Elfogtak egy betörd szökött katonát. Szombaton a halasi rendőrség le­tartóztatta városunkban Kovács Ferenc jánoshalmi születésű szökött katonát. Kovács Ferencz 1917. junius 2 án Zomborból a 23. gyalogezred 5. pót­zászlóaljától szökött meg, azóta váro­sunkban tartózkodott. Előzőleg, mielőtt megszökött, Zom- borban egy Müller nevű szökött katonával betöréses lopást követett el. Alkulc8csal behatoltak egy üzletbe, ahonnan egy vasládát loptak el, amelyben 300 korona pénz és több ékszer volt. Zomborból Kovács Halasra szökött. Egy halasi gazdához szegődött el. Itt tartózkodásához több betörés és lopás fűződik. Kovács régi ismerőse a halasi rendőrségnek Békében gyakran tar­tózkodott városunkban és 1912 beu Halason elkövetett betörésért a kalo­csai törvényszék félévi fegyházra Ítélte. Társa után a rendőrség széleskörű nyomozást indított. Miért nem Írnak az orosz foglyok ? Messze, a forrongó Oroszországban tengődik, várja epedve a viszontlátást Halas jé nehány fia. Már hónapok óta nem adtak életjelt magukról; I miéit is hozzátartozóik aggódnak, rosszat sejtenek. Az oroszországi le­velek kimaradását beavatott helyen a következőkben magyarázták : — Az orosz kormány tudja, hogy a foglyok levelein keresztül bepillan­tást nyerhetünk az ország életébe. Tudja, hogy a foglyok gyakran titkos írást használnak. Hogy semmi, reá nézve kellemetlen hir ki ne jusson, I egyszerűen nem továbbítja a foglyok leveleit. Ne aggódjanak ezért a ha­lasiak ; hozzátartozóik leveleinek ki­maradását az oroszországi politikai zűrzavar okozta Addig, mig ott a kormánynak kellemetlen egyes hírek elterjedése, levelek nem igen fognak a forrongó országból kijutni. Levelek a frontról Nein adnak el gabonát a halasi gazdák. A rózsaszínű lapok, amelyek a harcztérről jönnek, összekötő kapcsok gyanánt szolgálnak a lakosság és a kint küzdő hősök között, a családhoz való szeretet fokozott mértékben fel­lelhető a lövészárok hőseiben ; a gyer­mek csak ott kint lá'ja a szülői ház, szeretet hiányát és tudja értékelni. Ez az érzés okozza, hogy számtalan rózsaszínű kártya érkezik hozzánk, amely csak azt foglalja magában, hogy küldője üdvözli a halasiakat. Az orosz harcztérről Sóti János 30 as honvéd irja szerkesztőnknek, hogy többen vannak vele halasiak, akiknek eddig még nem történt bajuk. Részt vett az előrenyomulásban és a felszabadított lakosság mindenütt nagy örömmel fogadja őket. Útjukban sok leégett falun mentek keresztül. Az orosz hareztéren a 38 gyalog­ezredben küzdenek — mint nekünk Írják — az alábbi halasiak : Gáspár K. Sándor, Kozma Sándor Kerekes Sándor önkéntes, Téglás Sándor, Munkácsi István, László K. Sándor, Vas Benő, Adamics Gyula, Markó Autal, Fűzfás Sándor, Szat­mári G. Ferencz ós Horváth László. Az orosz frontról irja Bacski István : „Az 52 eseknek a novicai állást fel kellett aduiok Visszavonultak és Novica mögött, a réten, minden fede­zék nélkül, szakadó esőben állták a muszkák srappnell és gránát tüzelését. A harmadik nap estéjén kapta az ezred a patancsot, hogy Novicát vissza kell foglalni. Vitéz katonáink azt hitték, hogy az oroszok eltakarod­tak előlük, de tévedtek. A búzafölden, a magas szárú kalászok mögött egész tömege volt az orosz gépfegyverek­nek, amelyek gyilkos tüzében intézte rohamát az 52 ik gyalogezred. Bizony, nagy áldozatot követelt a roham a novicai réten ós magaslaton. De el­vették Novicát mégis az ellenségtől. Meghívó. Juhász Ferencz táneztanár f. hó 18-án a városi színházban a polgári leány és a főgimuáziumi növendékek részére zártkörű tánezvizsgát rendez, melyre a volt növendékeit ós az úri családokat tisztelettel meghívja táncz- intézetem rendező bizottsága. — Belépti dij 2 korona. Kezdete délután 6 órakor. Jegyek előre válthatók özv. i Preszburger Ferencznó üzletében. Egyre sűrűbb az a panasz váro­sunkban, hogy a gazdák nem akarnak gabonát adni a nem termelő lakosság­nak ós ha adnak is, azt jóval a maximális áron felül meg kell fizetni. A hatóság ezt nem nézi tétlenül, ha kell, szigorúbb rendszabályokhoz is fog nyúlni. Silling Ede polgármester ez ügy­ben az alábbiakat közli: „Azt tapasztaltalja a hatóság, hogy a termelők nagyrésze a nemtermelő lakosságnak kisebb tételekből álló, illetve kisebb mennyiségeket képező gabonaszükségleteit kielégiteni nem hajlandók s a gabonavétél czéljából nálunk jelentkező nem termelő lakos- társait elutasítja azon kijelentéssel, hogy ő a gabonának kisebb tételekben való elosztásával és széthordásával nem bajlódik, hanem gabona felesle­gét egész mennyiségben inkább átadja a Haditermény rt-nak. Miután a termelő gazdaközönsógnek a nem termelő lakóstársaival szemben ke vetett ezen eljárása indokolatlan, méltánytalan, só'f haz&fiatlan, araeny- nyiben ezen eljárással azon nem ter­melő lakosok is, akiknek anyagi vi- I szonyai a bevásárlás* lejtővé tennék, 1 az ellátatlan lakosság közzé kénysze rittetnek s mivel az Alispán 33791/ 1917. számú rendelete is azt czélozza, hogy városunkban minden ember el­láthatná magát, vagy saját pénzén, vagy a községi hitel igénybevételével, úgy hogy nálunk jövőben ne legyen szükség a Haditermény utján folyósí­tandó hatósági liszt ellátásra, ezekre figyelemmel felhivatnak a termelő gazdák, hogy házi és gazdasági szük­ségletüket meghaladó gabonafeleslege­iket a náluk jelentkező helybeli nem termelő lakostársainak, a törvégyes árakban annyivul inkább adják el, mivél ezzel nemcsak a nemtermelő lakóstársaikon segítenék, hanem meg­akadályozzák azt, hogy a nem ter­melő lakások részére itt szükségelt gabonát is tőlük az átvételi bizotsá- gok működésének megkezdése után, a Haditermény r. t. vegye át és innen elszállítsa.“ Jég és tűz elleni általános biztosításokat a legolcsóbb díjtételek mellett közvetít GYŐRFI JÓZSEF az „ADRI A“ biztosító kerületi ügynöksége. Felemelték a lisztadagokat. Bérbeadták a Sóstó fürdőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom