Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1915 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-06 / 1. szám

KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE január 6. Egy halasi ember Ra merénylete. ásí fovadászt. 1 Január hó l ón a kisszállás! csend- 6r-örstől egy távirat érkezett a halasi rendőrségre. A táviratban az az érte­sítés volt, hogy a halasi határ köze­lében egy 45 év körüli halasi orv­vadász december hó 31-én délután 7 óra tájban Berger Adolf kisszállás! uradalmi fővadászt meglőtte s élet­veszélyesen megsebesítette. A távirat vétele után a rendőrség kiszállt a helyszínre s a vizsgálatot megindította. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tettes Tápai Lajos 50 éves füzes pusztai lakos, aki múlt hó 31 én az esti órákban engedély nélküli puskájával a kisszállási ura­dalomba ment nyulazni. Az urada­lomban azonban Berger Adolf ura­dalmi fővadász két társával tetten érte s felszólította Tápait fegyverének átadására. Tápai eleinte a vadászokkal szembe­szállt, majd pedig megfutott. A va­dászok utána szaladtak s Tápait el akarták fogni. Berger fövadász az üldözés közben már egészen elérte, amikor Tápai hirtelen visszafordult s puskáját Bergerre sütötte, ki mellén találva eszméletlenül rogyott össze. Erre a másik két vadász Tápai után lőtt s Tápait a fején 4 szem serét találta. — Sérülése jelentéktelen, 10—12 nap alatt gyógyul be. Bergert azonnal a szabadkai kór­házba szállították s értesülésünk szerint életben maradásához nincs remény. A rendőrség Tápait lakásán tartóz­tatta le, ki tettét eleinte tagadta s lövési sebére azon felvilágosítást adta, hogy azokat egy a fejére esett tagaly okozta. A vizsgálat még folyik, melynek befejezése után Tápait Kalocsára ki­sérik, hol tettéért számolni fog. Tisza István gróf az ügyvédekért. Tisza István gróf miniszterelnök az ügyvédi kamarákhoz rendkívül érdekes körlevelet intézett. A körlevélben élénk jelét adja annak, hogy a magyar kormány a legmesszebbmenő körültekintéssel és humanizmussal jár el a háború által anyagilag sújtott egzisztenciák fölsegélyezésénél. Kör­levelében a miniszterelnök kijelenti, hogy a hadiadót a háború miatt nyomorba, avagy rossz anyagi hely­zetbe jutottak részére fordítják. Ezek között az ügyvédi karnak számos tagja van, akiknek irodája a háború tartama alatt nem hozza meg még az egzisztenciális szükségletek födö- zésére szükségeseket sem. Éppen azért a miniszterelnök fölhívja a ka­marákat, hogy tegyenek kimerítő je­lentést az ügyvédek anyagi helyzetéről és arról, hogy kik szorultak a segélyre. Szerb fogságban. Egy szerb fogságban levő tisztnek sikerült levelet juttatni az országba. Abból való ez a rósz : ä szerb tisztek is alávaló kegyet­lenséggel bántak el velem. Rettenetes napokat éltem át. Sebesült lábammal négy napig kellett gyalogolnom az ország belsejébe vezető utakon. Igazi golgotát szenvedtem végig. Ennivaló nem volt, ital nem volt, csak ütlegek és halálos fenyegetések . . . Sebem­mel nem törődött senki . . . Nisben azután három hétig feküdtem egy ideiglenes kórházban, de a sebem gyógyításával itt sem vesződtek. HIRDESSEN LAPUNKBAN!! HÍREK. Kitüntetés. Minden nap uj hősi tettet vet fel. A magyar hősiesség ismét megnyi­latkozik. — Most mint értesülünk Kun Benőt, a 15, honvéd gy. ezred tartalékos hadnagyát a hadiókitmó- nyes katonai órdemkereszt III-ik osztályával tüntették ki. Néhány szám. Városunkban az elmúlt évben 845 gyermek látott napviiágott. a meg­haltak száma 582. Házasságkötés 171 történt, mig jegyespárt 194-et hirdettek ki. Statisztika a sebesültekről. A hadügyminisztériumban érdekes s egyben örvendetes statisztikát állí­tottak össze a sebesültekről. Eszerint az összes sebesültek 54.5a/0-a ismét fegyvert foghatott; 24.5®/0-a rokkant maradt s ezeket hosszabb szabad­ságra kellett bocsátani; 17.4%-a még ápolás alatt van s mindössze 2.48°/0 halt meg. Hősi halál. Az orosz kolosszus ellen harczolnak városunkból jó egynehányan. Ezek között volt a 30-ik honvéd gyalog­ezred vitéze: Lendér Imre is, aki Virován szerzett sebet. A vitéz harczo8t az országba hozták, a lo- sonczi rés. spitálban helyezték el, ahol a közelmúltban kiszenvedett. Az ujesztendőben. a farsang rövid lesz, január 7-től február 16 ig fog tartani. De különben is kinek van ilyen időben kedve mu­latozni. Husvót Április 4. és 5-óre esik, pünkösd pedig május 23. és 25- óre. Karácsonyt, vagyis december 25 és 26-ikát szombaton és vasárnap ünnepeljük. Koszorú megváltás. Gyenizse Lajos és István koszorú megváltás címén 20 koronát adomá­nyoztak 8 helyi segítő pénztárba. A munkapárti körben a kővetkezők küldtek ajándékot: Zilah Ist­vánná 10 liter bor. Vilonya József 1 nagy kenyér, özv. Fráter Gyuláné 2 kanna tej. Martos Pál 27 drb. tojás. Borbás Imréné 12 liter bor, 1 kanna tej, 1 üveg pálinka. Ádor Sándorné 10 liter bor, 1 tyuk. Szatbmáry Sándorné 1 hordó bor. ifj. Vájná Sándorné 1 kanna tej, 1 kanna bor. özv. Figuráné 100 cigaretta. Gusztos Antalné 2 nagy üveg befőtt. Kis Olajos Imréné 15 liter tej Schneider Imre 2 korona. Dr. Nagy Mór 1 pulyka, özv. Babó Sándorné 2 kgr levestészta. Pap­rika Józsefné 2 üveg paradicsom, l1/, liter pálinka, 16 tojás, két liter mák, 2 korona. A halasi hadbavonultak családjai. A kormány dicséretesen gondoskodik a hadbavonultak családjairól. Megóvja őket a szükségtől, kártalanítja őket azért, hogy a családfenntartó messze távolban harczol. Halas városában 1010-re rúg azok száma, akik segélyben részesülnek. Meddig jár a hadisegély. A budape8tvidóki pónzügyigazgató- sághoz Pestvármegye alispánja leíra­tott intézett, melynek alapján a pénz­ügyigazgatóság közölte, hogy a had­ba vonultak családjainak segélye mindaddig folyósítandó, amig a be­vonult véglegesen nem szabadságol- tatik. Az a körülmény tehát, hogy a bevonultat esetleg otthon ápolják nem vonja maga után a segély be­szüntetését. Utóházasság. A herczegprimás körlevelet inté­zett a papsághoz, melyben figyel­mezteti őket, hogy a törvénytelen szülők utóházasságának megkötése alkalmával nemcsak a természetes apától, hanem az anyától is kérjenek nyilatkozatot, amelyben gyermekét elismeri. A hercegprímás azért helyez súlyt erre, mert igy semmi nehézségbe nem ütközik a házas­ságon kívül született gyermek törvó- nyesitóse. Kecskemét város polgármestere a 38. gy. e. katonái részére (ebben az ezredben szolgál városunkból be­vonult katonák legnagyobb része) ajándékot szándékozik küldeni. A helyi segitő bizottság vezetője arra kéri Kiskunhalas város közönségét, i hogy ruhaneműt, nem romlandó élelmiszert, szivart, cigarettát, pipát a gyűjtést eszközlő városi tizedeseknek átadni szíveskedjenek. Az ipartestületben felállított karácsonyfához a következők járultak adományaikkal : Todorovic Sergu 1 kgr. tea-vaj, */» kgr. csoko­ládé, 1 csomag dohány, 1 doboz hal konzerv. Steinmetz Menyhért 40 fill. Schön Samu 30 fill. Kohn Lipótnó 1 fűzér füge, 1 kgr. szentjános, 1 doboz cukorka. Babó Sándor 20 üveg szóda­víz. Schön Vilmos 1 doboz cigaretta. Megsebesült halasiak. A 86. 8z. veszteségi kimutatás alapján megsebesültek Csonka István és Fodor István 38. gy. ezredbeli katonák. Tilos. A belügyminiszter leiratot intézett Pestvármegye alispánjához, melyben felhívja, hogy az ellenségtől zsákmá­nyolt holmik után kutasson és tiltsa be azoknak a kirakatokban való közszem­lére tételét. Halálozás. id. Gyenizse Istvánná Szűri Zsu- zsánna f. hó 3-án 82 éves korban meghalt. Tegnap d. u. temették. Adományok. a Bessenyei kórházban felállított ka­rácsonyfára a következők adakoztak : Silling Edóné, Loschitz Sándorné, özv. Szathmáry Sándorné, Czurda Vil- mosné, Czurda Vilmos, Farkas Elek, özv. Fridrich Alajosnó, Péter Kálmán­ná, Gaál Etelka, Dr. Gaál Gyula Kohn Antalné, Körösi Györgyné. Szántay Istvánná, Rádóczy Berta, Kriszháber Lajos, Pataky Gózánó, Babenyecz Balázsnó, Dr. Kardos Ja- kabné, ifj. Friedrich Lajosnó, Weisz Ignácznó, özv. Szalay Imréné, Horváth Zsigmondné, Benedek Albertnó, Fülöp Sándorné, Pataky Dezsőné, Gondán Sándor és özv. Bodóky Zoltánná. Hadifogságban. Mint lapunkat értesítik, Albert M. Mihály megsebesülve szerb fogságba esett 8 Kragujeváczban van. — Orosz fogságban van még Szijj Béla halasi tanító is. Az Önsegélyző Szövetk. közgyűlése. A halasi Önsegélyző Szövetkezet jan. hó 24-én d. e. 10 órakor tartja a vórosi közgyűlési teremben évi rendes közgyűlését. Az iparsó ára !9l5-ben. A hivatalos lap egyik utóbbi száma közölte, hogy a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság, mint a magyar királyi sójövedók vezórügy- nöksége által három százalék szó­dával denaturált iparsó ára a jövő évben is ugyanaz marad, mint az idén volt. E szerint a tiszta iparsó ára 100 métermázsánál kisebb meny- nyiségben mázsánként 2 K 57 fillér, a traztátlan iparsóó pedig 2 K 17 fillér, száz mázsánál vagy annál nagyobb mennyiségnél az ár má­zsánként 2 K 20 fillér, illetőleg 1 K 80 fillér. A családfenntartói jogcim igazolása. A honvédelmi miniszter értesítette a várost, hogy a családfenntartói jogcim igazolását, amely eddig január hónapban szokott történni, a követ­kező évre elhalasztja. A lúd kivitelének tilalma. December elseje óta ólő és vágott ludat vámkülföldre — ideértve Német­országot is — kivinni tilos. Német­országba azonban lehet más baromfit: u. m. pulykát, kacsát, csirkét kivinni. Az amerikai gyermekek ajándéka Halasnak. Az amerikai gyermekik a hadat viselő nemzetek gyermekei részére karácsonyi ajándékot küUöttek. Az ajándékokat a Jáson hadihajó védése mellett egy óriási hajó hozta át Amerikából. Az ajándékból Magyar- ország és Ausztria részére m'ntegy 3 millió korona értékű ajándék jutott. Ebből egy nagy láda január 2-án érkezett meg városunkba a lalasi gyermekek részére. A láda 86 drb ruhaneműt és 30 drb játékot taral- mazott. A város polgármestere egy bizottsággal a napokban fogja a.\ amerikai gyermekek ajándékát ki­osztani, első sorban a hadban elesett s harctéren tartózkodó katonák gyerme­keinek. Érdekes, hogy hogyan született meg a karácsonyi ajándékokat hozó amerikai expedíciónak ötlete. John Gallan O’Laughlin amerikai emberbarát előadásokat tartott a há­ború okozta nyomorról. Hallgatói között iskolás gyermekek is voltak, kiknek egyike azt kérdezte, vájjon Karácsonykor is fog-e még tartani a háború ? Az előadónak igenlő vála­szára a gyermek szánakozva igy kiáltott fel: „Szegény európai gyer­mekek ! Ki fog nekik karácsonyfát állítani ?“ Ez a meleg érzés átragadt a fel­nőttekre is s másnap a chikagói „ He­rald „ szerkesztője, James Reelez megpendítette lapjában az eszmét, hogy az amerikai gyermekek gyűjt­senek az európaiak számára. Kétszáz lap magáévá tette az eszmét s az International Sundai School-Associa­tion, melyhez tizennyolcz millió is­kolás gyermek tartozik, vállalta a moz­galom védnökségét. Hihetetlen lelke­sedés ragadta magával az amerikai gyermekvilágot. Mindenki adni akart, hogy jótevője legyen az oceánontuli gyermekeknek, akiket a háború ottho­nuktól vagy apjuktól megfosztott. So­kan a gyermekek közül beállottak rikkancsoknak, hogy kerestükkel sza­poríthassák adományaikat. Városok, egyesületek, társaságok bőven adakoz­tak a nemes célra s a vasutak igyen szállítást engedélyeztek. A Tisza áthidalása Óbecsénél. Érdekes tervről értesítik lapunkat Ugyanis a háború aktuálissá tette . Tiszának Obecsónél leendő áthidalását. Amint hírlik, oly sürgős a dolog, hogy két hónap múlva a hídépítési munkálatokat be is akarják fejezni. Már mérik is, hogy Obecse melyik pontján készüljön a hid. Mérik az áthidalást az úgynevezett „ágencia“ mellett Aracsközsóg felé, mérik a Csárdánál Törökbecse irá­nyában. Némelyek szerint nem is egy, hanem két áthidalás lett tervbe véve és pedig egy vasúti és egy közúti hid. A vasút összekötné Obecsót Felső- magyarországgal, Erdéllyel és Bátn szók, Zomboron át a tengerrel. A közúti biztosittana egy rend' kívüli nagy és biztos utat a Bánát és Bácska között. A tanítók és a háború. A vallás és közoktatásügyi miniszter az állami elemi népiskoláknál a tanév- eleje óta megüresedett tanítói állásokra ez idő szerint az eddigi szokástól eltérően nem hirdet pályázatot s eze­ket az állásokat — arra való tekin­tettel, hogy igen sok tanító, aki a mgüresedett állásokra jutni óhajtana most katonai szolgálatot teljesít a esetleg el van zárva annak lehető­ségétől, hogy a pályázatban részt ve­gyen, — véglegesen csak a nyári pályázat során szándékozik betol ten:

Next

/
Oldalképek
Tartalom