Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-09-09 / 36. szám

s KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE szeptember 9. HÍREK. Gyászeset. Városunk egyik tekintélyes tagjá-, Kolozsváry Kiss Ferenczet a füg­getlenségi kör elnökét nagy csapás érte. Felesége sz. Pázsit Irén f. hó 4-én pénteken, hosszabb szenvedés után meghalt. A megboldogultat szombat d. u. 4 órakor helyezték örök nyugalomra, nagy közönség részvétele mellett. A temetésen az elhunyt férje, mivel a haza iránti szent kötelességet teljesiti, nem jelenhetett meg. XV. Benedek. A bíborosok gyűlése Kómában tartott conclavéjában szeptember hó 3 án Della Ohieea bíborost választotta a katholikus egyház fejévé, aki XV. Benedek nevet vette fel. Halasi nők a Vörös-Kereszt Egyesületnek. A sebesült katonák részére, Budapestre, az alább megnevezettek 44 drb. párnát, 90 drb. párnahuzatot, 4 inget, 3 alsónadrágot és 3 törülközőt küldtek : Balog Mariska 1 p. 2 h, Balog Lászléné 1 p. 2 h, Modok Benőné 1 p 2 h., Novák Fálné 1 p. 2 h , Stima- kovits I.-né 1 p. 2 h , özv. Fazekas I.-né 1 p. 2 h , Kiss Illés Imréné 2 p. 3 h és 3 törülköző, Kohn Antalné 1 p. 2 h , Nánay Béláné 1 p. 2 h , Német Jánosné 1 p 2 h, Tirmann Konrádné 2 h., Borbényi Istvánná 1 p 2 h, Pethő Józsefné 1 p. 2 h, Szalay Zsigmondné 1 p. 2 h, Endrész Imréné 1 p. 2 h, Práger Móricné 1 p. 2 h., Szabó 1 erenczné 1 p. 1 h, Végű Istvánná 1 p. 2 h., Győrfi Józsefné 1 p. 2 h , Gál Istvánná 2 p. 4 h , Holländer Adolfné 2 p. 2 h. 2 ing, Kónya Józsefné 2 p. 4 h 2 • ing, Novákné Kovács Berta 2 p 4 h, Stepanek Józsefné 1 p. 2 h , Bornemisza Benőné 2 p. 4 h., Ágoston Károlyné 2 p. 4 h., Holländer Áronná 1 p 2 h., Babó Sándorné 2 p 4 h. 3 alsónadrág, Szentpéteri Lajosné 1 p 1 h , Pataky Gézáné 1 p. 2 h, Bornemisza Jánosné 2 p 4 h , Bornemisza Mariska 2 p. 4 h., Balázs Imréné 2 p. 4 h , Gál Imréné 1 p 3 h Gyűjtéssel, csomagolással Pethő Józsefné, Balog Mariska és Pethő Nelli urhölgyek fáradoztak. A helyi segélyző bizottság vezetője, midőn közhírré teszi, hogy bizottsági tagok a gyűjtést már meg­kezdték, egyben arra kéri a közön­séget, hogy bizottsági tagokat szives, jóindulattal fogadni s vagyoni, illetve kereseti viszonyaikhoz képest ada­kozni szíveskedjenek. Az adakozók nevét adományuk megjelölésével már a jövő számban közölni fogja a bizott­ság vezetője. — Eddig e nemes célra a következők adakoztak : Dr Farkas Imre 500 K. Dr. Bori Benő 100 K, Török István 100 K. Silling Ede 50 K. Silling Edéné 50 K. Lak István v. tizedes 50 K. özv. dr Molnár Istvánná 80 K. Puskás János 4 K. Molnár Mihály gyűjtése 10 К 46 fii. A bi­zottság ez utón is hálás köszönetét fejezi ki az adakozóknak. Uj orvos. Dr. Kiss Dezső egyetemes orvos tudor tudatja, hogy orvosi működését Felsőnádor utcza 10. sz. alatt meg­kezdte. Rendel d. e. 7 órától 11-ig. Felhivás. A Kiskunhalasi Jótékony Nőegylet által létesített „Napközi otthon“-hm 25 szegény gyermek, kiknek atyja a mozgósítás folytán bevonult, anyjuk pedig napszámba jár, mától fogva napi ellátást (reggelit, uzsonnát, ebédet és délutáni uzsonnát) díj­talanul kap. Ezek a gyermekek egész napon át ott tartózkodnak a „Napközi otthoniban hol megfelelőfelűgyeletben is részesülnek. Felvételre jelentkezni lehet az alsó óvodában, Imreh Lajosné óvónőnél. — Kiskunhalas, 1914. szeptember 7. Kolozsvári Kiss Sándorné elnök. A Kiskunhalasi Jótékony Nőegylet a háborúban megsebesültek részére a városnak felajánlott 6 ágyat, teljesen felszerelte. Kiállította az alsó óvodában. Az érdeklődő tagok ezeket az ágyakat szerdán, e hó 9 én délután 2 órától 5 óráig megtekinhetik. Nyers gyümölcsöt sebesült katonának nem szabad adni. Lapunk már közölte a belügyminiszter azon leiratát, melyben eltiltotta, bogy az állomásokon átvonuló katonáknak a közönség szeszes italt adjon. Most a belügyminiszter rendőrségünkhöz újabb leíratott intézett, melyben megtiltja, hogy az átvonuló sebesült katonákat nyers gyümölcscsel lássák el, hanem kéri, aki a katonákat gyümölcscsel megvendégelni akarja, az dinsztelt vagy befőtt gyümölcsöt vigyen ki az állomásra. A róm. kath. elemi iskola szept. 8-án „Veni Szancte“-val meg­kezdte az uj tanévet. Négy tanítója közül a három ifjabb a harcba vonult. A beiratkozás a múlthoz képest csökkent ugyan, de azért eddig 176 tanulója van, kiket két tanerő osztály összevonással, óraszaporitással és félnapos váltó rendszerrel fog ellátni úgy, hogy a körülményekhez képest a taneredmény biztosítva van s igy az érdekelt szülők minden aggódás nélkül teljes megnyugvással néz­hetnek az uj tanév elé. Hadi zászló szentelés. Lélekemelő ünnepély folyt le vasárnap a róm. kath. templomban. — Varga Mihály kiskunmajsai esperes- plebános vezetése alatt a hívők serege imát végzett a haza jólétéért, mely­nek végeztével egy remekbe készült nemzeti zászló megáldása következett. a gyönyörű selyem, hímzésekkel ékes zászlói Juhász Kató és két nővére készítették s mielőtt a harcz- mezőre vonuló vitézeinknek átadnák, az Isten áldását óhajtották reá kies- dekelui. A megáldás előtt hazafias hosszú egyházi ének volt, melynek gyönyörű dallama után maga a meg­áldás következett. A megáldást Gu­lyás Ferencz plébános végezte szi­vekig ható beszéd kíséretében. Komoiy, őszbecsavarodott férfiak sze­mében éppen úgy ott láttuk a meg­hatottság könnyeit csillogni, mint fiaikért siró édes anyák szemében. Igazán feste i kép volt. Középen az az Isten szolgája buzdítva kitartásra, bizalomra az 6 népét, előtte lengedezve a nemzeti trikolór fehér­ruhás leánykák üde arczától kör­nyezve s a háttérben, beláthatatlan tömeg lesve, várva a pap szavait, kívül pedig a várakozók sokasága, kik az állomásra voltak kiséreidők a zászlót. A beszéd után az „Isten áld meg a magyart“ (hymnuszt) énekelték e1, melynek végeztével a diadalnak e szép jelvényét ideiglenesen a templomba helyezték el. — Az utóbbi napokban számosán mentek megtekinteni a szép zászlót. A katonanapi gyűjtés kiegészítéseként gyűjtöttek, illetve adakoztak : Csatlós Sándorné gyűjtése 12 К 08 f., Práger Ferencz gyűj­tése 15 K, Keresztes Erzsiké gyűj­tése 52 K, Pataky Kató gyűjtése 4 K, Róm. kath. templomi gyűjtés 21 К 10 f„ Schöffer Irma gyűjtése 3 К 28 f., Heisler Er­zsiké gyűjtése 4 К 20 f., Hóza István adománya 10 K, Babós Sán­dorné adománya 2 K. Összesen 123 К 61 f., amely összeggel a katona­napi gyűjtés eredménye 1726 К 84 f. A Gazdakörből. A Gazdakör tudatja tagjaival, hogy műtrágyát csak a pénz előleges be­küldése ellenében adhat, miért is kéri a tagokat, hogy műtrágya rendelés előtt a pénzt a kör itkáránál előre fizessék be A műtrágya pénzbekül­désétől számított 4—5 nap alatt meg fog érkezni, mire a gyár kötelezte magát. — A kör kéri azokat, akiknek eladó krumplijuk van, jelentsék be az ár megjelölésével a körnél kitett ivén. A gazdái figyelmébe. | A gazda és gazdasági cseléd közötti háborúban való jogviszonyra vonat- ! kozólag Szekér Pál rendőrfőkapitány lapunk utján a következőket közli : A gazda és a gazdasági cseléd j közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1907. évi XLV. t. c. 49. § a megállapítja és kimondja, hogy ha a cseléd mint védköteles, részleges vagy általános mozgósítás alkalmával bevonul, a szolgálati szerződés azonnal megszűnik és ezért egyik fél sem igényelhet kárpótlást. A bevonulás megtörténtével, tehát a cseléd szolgálati szerződése meg­szűntnek tekintendő, s igy a gazda a katonának bevonult cseléd családjának csak azon bérilletményeket köteles kiszolgáltatni, amelyre a bevonult cseléd reá szolgált. Lakást sem kö­teles a gazda a bevonult cseléd családjának tovább adni. A cseléd- törvény ezen intézkedése dacára köz tudomásu, hogy városunkban a gazdák legnagyobb része a mozgósított és katonának bevonult családos cselé­deknek hátraraaradt családtagjait Dö­mötörig, sőt még újévig is meg­hagyták a bevonult gazdasági cseléd részére kijelölt és használt lakásokban, sőt a családtagoknak a természetbeni bérilletményei* egy részét is kiszol­gáltatták, azon erős hiedelemben, hogy a bevonult cseléd családfőnek hátramaradt muukaképes családtagjai erejükhöz mérten a gazdaságban munkára kiállanak és dolgozni fognak. Miután azonban azt tapasztalja a hatóság, hogy a bevonult cselédek hátramaradt családtagjai közül többen azon téves hiedelemben varinak, hogy a gazdák a családtagokat minden ellenszolgáltatás, illetve anélkül, hogy a családtagok munkaerejükhöz képest j a gazdáknak dolgoznának és segéd­keznének, tovább tartani és ellátni kötelesek, — figyelmeztetnek tehát a bevonult cselédek hátraraaradt csa- I ládtagjai, hogy amennyiben a gazdák i I a kijelölt és használt lakásokban őket j . bizonyos ideig meghagyták, sőt a ter- I mészetbeni illetmények egy részét is j részükre kiszolgáltatták, vagy kiszol­gáltatják, a gazdák ezen hazafias és előzékeny eljárásáért oly módon kö­telesek ellenszolgáltatást nyújtani, hogy a gazdák felhívására a birtokon tartózkodó családtagok erejük és sze­mélyi viszonyaikhoz képest a gazda­ságban dolgozni és foglalatoskodni kötelesek, mivel a bevonult cselédnek hátramaradt olyan családtagjai, akik a gazdák birtokain a már jelzett irányban és módon foglalatoskodni nem akarnak, a birtokról és laká­sukról azonnal eltávolithatók. Pestvármegye lelkes honleányaihoz! Pestvármegye központi segitűbizottsága el­határozta, hogy mozgalmat indit dicső hadseregünknek meleg hósapkákkal, csukló és térdmelegitókkel való ellátása érdekében Ezért Pestvármegye asszonyaihoz és hon­leányaihoz fordul, hogy e mozgalmat kezük munkájával támogassák A vármegye központi segélyzó bizottsága mindenkinek, aki ez- irányban hozzá fordul a szükséges pamut mennyiséget a legolcsóbb beszerzési áron bocsátja rendelkezésre, egyébbiránt sötét szürke pamutból miudenki készítsen hó­sapkát és csukló védőt. A pamut iránti megkeresését a pontos czim és a kívánt pamut mennyiség pontos feltüntetésével Pestvármegye gazdasági egyesületéhez Bpest IV. Vármegyeháza küldendők mig a kész munkát a községi (városi) helyi­bizottság veszi át és szállítja le minél gyorsabban a fenti ozimre. Meg vagyunk győződve, hogy gyors és eredményes mun- i kálatok lösznek e felhívásnak eredményei. Népesedési mozgeloi — Szeptember 1. — szeptember 8. — Születtek: Nagy Szeder István és Erdélyi Emilia Máriának Vilma nevű leányuk. Németh István és Varga Juliánnának Juliánná nevű leányuk. László Sándor és Mészáros Erzsébetnek Krisztina nevű leányuk. Sütő Lajos és Lázár Juliánnának Lajos nevű fiuk. Bozóki Erzsébetnek Mihály nevű fia. Kiss Pál és Simonyi Juliánnának Mihály nevű fiuk. Barta Béniámin és Vég Juliánnának Ilona nevű leányuk. Darányi Mihály és Rádóczi Irénnek Dénes Miklós Mihály nevű fiuk. Monda Lajos és Mig Juliánnának Balázs nevű fiuk. Varga István és Tornán Rozáliának Dezső nevű fiuk. Kramttíer Pál és Szanyi Juliánnának Dezső Pál nevű fiuk. Téglás István és Gsányi Eszternek István nevű fiuk. Kovács János és Kolozsvári Julián­nának Ilona nevű leányuk. Gyugel István és Szabó Teréziának Ilona nevű leányuk. Füle Sándor és Modok Izabellának Izabella nevű leányuk. Göbölyös Balázs Gergely és Velemi Juliánnának István nevű fiuk. Garas Imre és Baiogh Piroskának Mihály nevű fiuk. Monda Benő és Paor Smolcz Rozáliának Jolán nevű leá­nyuk. Zsombor Lajos és Czibolya Máriának József nevű fiuk. Csontos János és Biró Reginának Mihály nevű fiuk. Csányi József és Zsombor Teréziának Etelka nevű leányuk. Angeli Lőrincz és Bittinábor Teré­ziának Magdolna nevű leányuk. Ke­resztúri Pál és Ván Erzsébetnek Péter nevű fiuk. Kerekes Albert és Csőke Viktóriának Rozália nevű leányuk. Miklós Illés Lajos és Zsig- mond Máriának Balázs nevű fiuk. Peszranyák János és Lengyel Kata­linnak János nevű fiuk. Gál Benő és Bánóczki Vilma Viktóriának Vilma Mária nevű leányuk. Meghaltak: Cseszuegi Sándor 1 hónapos korban, Horák Etelka Lujza 16 napos, Pálfi Mátyás 64 éves, özv. Bodicsi Fe- reneznó Német Erzsébet 68 éves, Lakos Eszter 2 hónapos, Füves János 90 éves, Kolozsváry Kiss Fe- renezné Pázsit Irén 27 éves, özv. Nagy Ozirok Imréné Fekete Judith 74 éves, Téglás István 3 napos, Zseni Lajos 10 napos korban. Ingatlanok adás-másé. Faddi Antal és neje Horváth Juliánná jánoshalmi lakosok meg­vették Faddi Ferencz (nős Ságodi Annával) jánoshalmi lakos ingatlanát 1050 koronáért. Szűri Mária Tóth Baranyi Lajosné megvette Szalai Antal (nős Berki Máriával) ingatlanát 100 koronáért. Daczi Benő és neje Babó Juliánná megvették Kilencz Antal és neje Szél Zsófia ingatlanát 400 koronáért. Horváth József Sándor (nős Mé­száros Erzsébettel) megvette Passhr Pálnó és társa ingatlanát 380 к -ért. Szűri Mária Tóth M. Lajosné megvette Földvári Sándorné Szűri Ilonná ingatlanát 111 korouáért. Borbócsai István és neje Kerekes Juliánná megvették ifj Csefregi Sándor (nős Krammer Judith) in­gatlanát 100 koronáért. Mig Mihály és neje Csonka B. Juliánná megvették Daczi Juliánná ingatlanát 200 koronáért. Szabadkai takarékpénztár megvette Hekli József ingatlanát 110 koronáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom