Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-11-25 / 47. szám

november 25. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 3 Ami ssbesiiltieíÉ. Mindig szomorú szenzáczió, amikor egy egy °j veszteségi lajstrom meg jelenik. Elszorult szívvel olvassuk végig az annyi könnyet, annyi gyászt jelentő lisztát, még akkor is, ha csupa idegen név vonul el szemünk előtt. De hatványozott a fájdalmunk, ha a sok-sok ismeretlen között egy-egy ismerős bukkan a szemünk elé. Az 50. ez. veszteségi lajstrom minden eddiginél szomorúbb ránk, halasiakra nézve, mert ebben a lajstromban sűrű egymásutánban akadunk a 38-ik ez­redben szolgáló hőseink nevére. Sze­rencse azonban, hogy a legtöbbje sebesült s a halálozás kevés. Az 50. sz. lajstrom a következő adatokat tartalmazza: Meghalt Szili Károly 15.sz. Megsebe­sültei: : Rádóczi Károly 2. sz., Rasztig József 4. sz., Tegzes Imre 15. sz., Szabados Benő 15. sz., Szabó G. Balázs 13. sz, Szalai , Balázs 3. sz., Sizil Ferenez 14 sz., Tréflik Eugén 4. sz., Ván László 14. sz., Farkas József 3. sz., Gáspár Benő 13 sz , Grünvald Benő 8. sz., Keresztúri Lajos 1. sz., Kocsis István 15. sz., Matkó Lajos 5. sz , Babós Antal 4. sz., Berecska József i. sz., Berényi Imre 3. sz., Dóczi Lajos 1. sz., Dudás István 6. sz., Varga József 2. sz., Csuka István 8. sz., Vida János 6. sz,, Csikós Béni 11. sz. Erdélyi János 6. sz. Ezenkívül még: Figura Károly Galicziában, Bodicsi József Új­vidéken betegen fekszik, mig Figura, Imre, aki Sábáénál sebesült meg, Ofutakon fekszik kórházban. Népesedési umpíoüi — November 17. — november 24. — Születtek: Jenei József és Hajdú Juliánnának József nevű fiuk Bánóczki László és Illés Erzsébetnek László nevű fiuk. Soós János és Takács Kapitány Máriának Károly nevű fiuk. Gusztos István és Kovács Évának István nevű fiuk. Gál László és Egyed Izsák Juliánnának Erzsébet Juliánná nevű leányuk. Ternyás Balázs és Mráz Máriának Erzsébet nevű leányuk. Banga Sándor és Raesmán Erzsébetnek Margit nevű leányuk. Bóna Balázs és Tóth Varjú Zsuzsánnának Zsuzsánna nevű leányuk. Vöneki Ferenez és Abrahám Fuius Piroskának Erzsébet nevű leányuk. Szalai K. József és Banga Máriának Erzsébet nevű leányuk. Gyenizse Lajos és Kocsi Juliánnának Lajos revü fiuk. Zseni László és Feró Etelkának István nevű fiuk. Nagy Sándor és Kis . Erzsébetnek Sándor József nevű fiuk. Vas Benő és Szabó Teréziának Károly nevű fiuk. Tárnoki János és Pásztor Teréziának Sándor nevű fiuk. Kiskurgyis Lajos és Tóth Barta Juliánnának Margit, nevű leányuk. Pálfi Mihály és Czékus Viktóriának Szilveszter nevű fiuk. Babenyecz Cs. Balázs és Halász D. Idának Jenő nevű fiuk. Császár Pál és Matos Juliánnának Etelka nevű leányuk. Meghaltak: Kocsi Imre 81 éves korban. Csehó Kovács Péter István 2 hónapos, Boldog Margit 11 hónapos, Maróti Erzsébet 12 hónapos, Freytág Géza 62 éves korban. Kihirdetett jegyesek: Kis Pál szabadkai lakos Sipos Zsuzsánnával. Vankó János Vető Teréziával (Tanuk: Somogyi Pál, Kocsis Benő.) Egybekeltek: Tapodi József Kurcsák Agnessal. Gajdacsi András Tóth D. Erzsébettel. Simon József Kovács Zsófiával (Tanuk : Babós Imre, Solti Mihály.) l£j karcol a Mlaf Egy tenjerészti szakértő magyarázata. Ha egy hadihajó összeütközni ké­szül az ellenséggel, mindenekelőtt elkeli távolítani minden olyan akadályt i a fedélzetről, ami útjában lehetne az I ágyuk kiszolgálásának . . . Legfőkép az olyan tárgyakat, melyek ha ellen­séges lövedék érné őket, szétforgá- i csolódnak és a forgácsaikkal a hajó legénységét megsebeznék. — Azokat a vaskarókat is eltávolítják, j amiken a mentőcsónakok lógnak. A hajóablakok rózfedeleit leveszik és i acéllemezekkel pótolják. A kényelmet i szolgáló létrákat és lépcsőket szintén I leszedik s vagy a hajó belsejében helyezik el, vagy ha ott nincs hely, akkor egyszerűen altengerbe dobálják. Minden olyan edényt, amiben al­kohol, terpetin, vagy egyéb gyúlékony anyag van, ha nem okvetlenül szük­ségesek, a vízbe dobnak. A mentő csónakokat nedves vitorlavászonnal takarják be kívülről, nehogy meg­gyulladjanak. Dróthálót is húznak rájuk, hogy a szétszóródó lövedék­szilánkok kárt ne tegyenek bennük. A hajó titkos jeleit tartalmazó kötele­ket ólomuehezékkel látják el, hogy akkor, ha a hajó kénytelen volna megadni magát, ezeket a könyveket is vízbe lehessen dobni, nehogy az ellenség a dróttalan táviró és a zászlósziguálókat megtudja. A hajó zászlóját lejjebb húzzák a főirboczon, nehogy golyó sodorja el. A hajó egyes szakaszait elválasztó ajtókat becsukják, csak a közlekedésre okvet­len szükséges ajtók maradnak nyitva, azok is őrizet alatt, hogy a kellő pil­lanatban becsaphatók legyenek. A na \ gyobb hajókon csata előtt három or­vosi állomást állítanak fel. A tiszti ! étkező asztalai operációs asztalokká lépnek elő, a kötőszereket kiosztják a j legénység között, úgy, hogy minden könyebben megsérült matróz betudja I kötni önmagát. Mikor mindez meg­történt akkor kezdődhetik a küzdelem. Az UtlIlÜGbOk ujrasorozása. A 24—36 éves nópfölkelők ujraso­rozása, vagy hivatalos nyelven : a népfölkelési bemutató szemle igen szép eredménnyel jár városunkban. Megállapíthatjuk, a sorozás szigorú, de igazságos. A bizottság a jelent­kezőknek igen nagy százalékát találja alkalmasnak, ami nem is csoda, mert a jelentkezők között sokan van­nak olyanok, akiket a régebbi soro­záson csekélyebb fokú gyengeség, vagy valami testi szépséghiba miatt is alkalmatlannak nyilvánítottak. A sorozás eredménye ez: Kunszentmiklóeról jelentkezett 167, benmaradt 121. Szabadszállásról jelentkezett 298, benmaradt 202. Szalkszentmártonról jelentkezett 108, benmaradt 89. Dömsödről jelent­kezett 151, benmaradt 109. Duna- vecsórő! jelentkezett 152, benmaradt 111. Soltról jelentkezett 303, ben­maradt 227. Dunapaíajról jelentkezett 161, benmaradt 116. Apostagról je­lentkezett 84, benmaradt 63. Dabról jelentkezett 26, benmaradt 20. Ordas­ról jelentkezett 25, benmaradt 17. Tassról jelentkezett 104, benmaradt 75. Dunaegyházáról jelentkezett 61, i benmaradt 39. Hartáról jelentkezett 163, benmaradt 127. Sorozási naptár .­November 25-én Fájsz, Foktő, j Úszód. November 26-án Szakmár, Miske, Gédeilak. November 27-én j Bátya, Bogyiszló, Dunaszentbenedek. I November 28-án Dusnok, Kalocsa. I November 30-án Kalocsa, Homokmégy. ! Deczember 1-ón Homokmégy, Hajós. Deczember 2-án pedig Akasztó és Baja- szentistván községbeliekre kerül a sor, A világháború Táviratok a miniszterel­nökség sajtóosztályától. Sikereink Szerbiában. Érk. november 22-én este 7 órakor, Budapest, november 22. Déli had­színtérről jeleutik: Hivatalos. — A Kolubarát immár jelentékeny eiőkkel átléptük. Az ellenség azonban több jól választott, megerősített állásban még ellenállást fejt ki. Előnyomu­lásunkat a felázott talaj, vizáradások és a hegyeken méter magas hó késleltetik ugyan, de fel nem tartóz­tatják. — Utóbbi , két napon hír­szerző különítményeink megint 2440 szerbet ejtettek foglyul. E hó 6 ika óta lefolyt harezokban foglyul ejtett szerbek száma összesen 13 000 re emelkedett. 15 ezer orosz fogoly. Érk november 23-án reggel 7 órakor. Budapest, november 22. Hivatalos. Szövetségesek támadásunkat Orosz- Lenyelországban erélyesen és sikere­sen folytatják. Déli szárnyunk elérte Szromiava terepszakaszt. .Az ellen­ségnek egyes ellentámadásait viszsza- szoritottuk. Császári és királyi csapa­tok eddig több mint 15000 oroszt ejtettek foglyul. Döntés még nem történt. Dunajectól nyugatra ósa Kárpá­tokba is nagyobb harcok vannak fo­lyamatban. A törökök njabb sikerei. Érk. november 22-én este 7 órakor. Konstantinápoly, november 22. Agence Ottamana jelenti : Hamidie cirkáló tegnap bombázta és elpusztí­totta a tupsei orosz petróleum raktá­rakat és rádióállomást. Sehat-el-Arab- nál november 18-án kilencz óráig tartó heves harc fejlődött az angolok I és csapataink között. Az ellenség jelentékeny veszteséget szenve­dett. — az elfogott angol csa­patok főparancsnoka is megsebe- I sült. Marmaris ágyunaszádunk egyik lövése egy angol ágyunaszádot talált és azon robbanást idézett elő. Djabb lóosztályozás. A honvédelmi miniszter által el­rendelt újabb második lóosztályozás városunkban deczember hó 3. 4. 5. 6. és 7. napjain a vásártéren fog meg­tartatni. Miért is felhivatnak a ló­tulajdonosok, hogy lovaikat a mentes­ségre bejelentett lovak és csikók kivételével a már kibocsájtott névre szóló értesítő lapokon megjelölt időben elővezetni szigorú kötelességüknek ismerjék. Aki lovait a lóosztályozáson elő nem vezeti kihágást követ el s 1 hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünteUetL. — Akiknek lovai, vagy azok közül valamelyik ló a katonaság által már elszáilittatott, az a rendőrkapitányi hivatalnál jelentkezzen. Ingatlanok alás-máse. Erdélyi Ferenez és neje Csapó Mária megvették Fadgyas István ingatlanát 500 koronáért. Kauz Sándor és neje Kocsis Mária megvették Sándor Mihályné és társai ingatlanát 1356 koronáért. Sándor István megvette Sándor Sándor és társai ingatlanát 1400 koronáért. Monda Ferenez és neje Kis Mária megvették Sándor Sándor és társai ingatlanát 720 koronáért. Modok András és neje Darányi Mária megvették Komlóé Imre mint kisk. Komlós Gábor gyámja ingatla­nát 3000 koronáért. A halasi 24—36 évesek sorozásáról Már mindenki előtt ismeretes, hogy a halasi 24—36 éves népföl- kelők sorozása deczember hó 11, 12 és 14 én lesz városunkban. — Most erre vonatkozólag Dr Kolozsváry K. István h. polgármester a következő rendeietet bocsájtóttá ki : A kiskunhalasi illetőségű és a Kiskun­halason tartózkodó idegen illetőségű nép- fölkelők szemléje Kiskunhalason a követ­kező napokon fog megtartatni és figyel­meztetnek a jelentkezett nópfölkelők, hogy a kitűzött napokon tisztán megmosakodva a régi fiúiskolában büntetés terhe mellett okvetlenül jelenjenek meg. 1914. deczember hó .11 -én úgy a kiskunhalasi illetőségű, mint Kiskunhalason tartózkodó idegen illetőségű 1894, 1893 és 1892. évben született népfölkelőb, de esak azok, akik bármely oknál fogva az okt. 26-iki sorozáson nem jelenhettek meg. Ugyan­csak decz. 11-é. a kiskunhalasi illetőségű 1890, 1889, 1888 és 1887. évben született népfölkelők. 1914 év deczember hó 12-én a kiskun- halasi illetőségű 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880. 1879, 1878. évi születésű és a Kiskunhalason tartózkodó idegen illető­ségű 1890 és 1889. évben született nép- föikelők. 1914. decz. kó 14-én a Kiskunhalason tartózkodó, de idegen illetőségű 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879 és 1878. évben született népfölkelők. A sebesült katonákért A városunkban létesített kórházak részére még a következők adakoztak : A kórház czéljára kölcsön adtak: Kolozsvári Sándorné 20 drb. lepedő. Dé- vics Károlyné 2 vánkus egy- egy huzattal ajándék 1 iug 1 alsó nadrág 1 drb prém. ifj. Vájná Sándorné 1 sárga paplan 1 bordó paplan huzattal. Naszári Sándorné nagy bográncs 1 nagy kés 1 edény borogató. A kórház czéljára ajándékba adtak: Kocsis pék 1 hónapig naponta 40 zsemlye. Silliug EcLné 4 süveg ezukor. iíj. Balázs Imréné 8 liter tej. Gyevi Istvánná 20 drb tojás. Győrfi Józsefné 1 kosár olasz káposzta, özv. Klein Mérné 4 kgr. nagy kása 4 kgr. apró tea, 6 csomag. Czagány M István 1 zsák tiszta búza 1 zsák burgonya ifj. Orbán Antal né 8 liter tej 1 kosár szőlő. Kovács Antalné 1 kosár sárgarépa. Király Sándorné 20 tojás 1 darab túró 1 bögre tejfel, özv. Kohn Sebestyénné 1 pár tyuk. Gaál Imréné 1 üveg uborka Stern Fülöpné 1 kiló liszt 1 2 tojás kgr zsir 1 kakas. Gaál Istvánná 6 üveg befőtt 1 kiló lekvár, özv. Kecskés Andrásné 7 kgr liszt 1/s liter mák 1 kgr. rizs 10 tojás 1 könsög lekvár 1 liter zsir Stepanek Józsefné 4 alsónadrág 2 ing 2 tö.ülköző 12 pár harisnya 6 zseb­kendő 6 kötöző ruha. Jauesovics Istvánná J/s kgr szalonna 1 korona. Szentgyörgyiné sz. Széplaki Péter Mária 1 kosár káposzta 1 kosár sárgarépa 1 kosár kelkáposzta. Babó Irma 10 kgr. liszt 2 kgr. ezukor 3 kgr. rizs (kis kaszinó). Pázsit Istvánná 1 bödön zsir (kis kaszinó) Stern PAlné összes bete­geknek kávé uzsonna süteménnyel kis ka­szinóba. Zsótér Zoltán 6 nyúl a kis ka­szinóba Kováos Károly 1 birka. Ökördi és Ádor urak 50 drb kalarábé. Monda Sándorné 1 zsák burgonya 1 kosár káposzta 1 zsák liszt. Hoffer Teréz 14 üveg befőtt 3 liter tarhonya, özv Tegzes Imréné 1/a zsák burgonya 1 kosár alma l1/, liter bab. Gyenizse Lajosné 10 kgr. liszt 6 liter zsir 25 tojás 3 alsónadrág 4 ing Mákos Lajos 1 zsáa burgonya 1 zsák búza 10 korona. Cseri Imréné 6 törülköző 6 zsebkendő 6 pohár 1 korona, ifj özv Vájná Sándorné 6 liter tej. özv. Baracskai Lajosné 10 kgr. liszt 20 tojás. Weisz Emilné 1 kosár kel­káposzta. özv. Turné Mihályné 1 kosár bab 1 zsák burgonya 1 drb szappan. Kis T. János 1 zsák burgonya. Darányi Imre 1 kosár alma 1 kosár zöldség 6 liter bab ifj. Monda Lajosné 12 liter tej sütemény. Vas József 2 zsák burgonya 1 fazék lekvár 3 kgr. túró 2 kgr. leves tészta. Szabó Má­tyásáé 2 kgr. rizs 2 kgr. ezukor (Önképző­körbe). Kocsis Lajosné 5 liter tej (Önképző­körbe). Gyenizse Antalné 1 pár tyuk 2 üveg befőtt. Bacsó Lászlóné 1 pár tyuk 1 kosár zöldség 1 kanna tej. Erdélyi Árpád 5 szappan 4‘/a liter zsir 1 sonka 1 pár esirke. Kis Olajos Imréné 1 fazék tejfel túró _1 kosár alma 50 tojás 1 pár csirke 1 kosár sárga répa. Szekér Pál rfőkapitány 50 K. Modok Balázsné 2 zsák burgonya. Biró Imre 1 tál túró 1 bögre tejfel 6 liter tej 25 tojás 1 kosár alma. Gál Mihály 4 K- özv. Gál Lajosné 20 K. Győré Jánosné 1 pár tyuk 5 liter bab 6 tojás. Nagy Katalin 1 nagy üveg meggy. Decker Józsefné 1 kosár alma. Sehwarcz Mihály 3 mm. vágott kemény tűzifa Nagy János Mélykút 1 К ifj Vájná Sándorné 10 kiló kenyér. Bikit Etelka 1 kosár bab 7 tojás. Szatmári Sándorné 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom