Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-11-18 / 46. szám

november 18. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 3 Katonái temettek. Halason november hó 14-én katonát temettek, egy hadfit, aki hazája be­csületéért küzdött, s Sabács visszafog­lalásánál egy ellenséges golyótól súlyos sebet kapott. November hó 10-én hozták hozzánk súlyosan sebesülve Nyegre Vazult s a függetlenségi körben helyezték el. Nyegrén az orvosi tudomány már nem segíthetett s nehéz sebébe f. hó. 12 én délután V» ^ órakor belehalt. Meghatóan szép, nemes versengés kelt a város lakosságának minden rétegében, hogy ezt a temetést minél impozánsabbá s minél kegyeletesebbó tegye. Előljárt e tekintetben maga az egy­ház, a körök és a hatóság, de leír­hatatlan lelkesedéssel kelt versenyre mindenki, kinek csak módjában állott kimutatni a hazájáért meghalt ka­tona iránti mély kegyeletét. Beláthatatlan neptömeg gyűlt egybe a hullaháznál, hol a koszorúkkal és virágokkal díszített koporsó előtt délután 4 órakor vette kezdetét a szertartás. Mély meghatottság vett erőt a búcsúztató hangjára az ezernyi közönségen s alig maradt szem j szárazon, amikor Gulyás Ferencz ple- j bános szivrebató, szép gyászbeszédet mondott az alig 25 évet élt hősért, j A sírnál ugyancsak megújultak az átérzett, mély fájdalom és részvét j bus könnyei ; az újabb megható im*, a gyászdal, sortűz, újra és újra saj- ! tolta ki a meghatottság könnycsep- i jeit. Majd a sirhant dübörögve i hullott a mi vértanunk koporsójára | s százával hajították a virágot a j sirba jeléül annak, hogy Halas város közönsége illöképen kívánta jutalmazni az ifjú szenvedéseit és hősi halálát. KÉpiiÉei leiilii — November 10. — november 17. — Születtek: Tóth Antal és Ancsa Molnár Re­nátának halva született fiú gyermekök. j Taskovics Antal és Deák Etelkának [ Margit nevű leányuk. Balla Julián- nának Juliánná Eleonóra nevű leánya. Nagy Szeder Juliánnának József Károly nevű fia Farkas Mihály és j Gyuris Veronának Imre nevű fiuk. Sipos Szabó Kálmán István és Csendes Juliánnának János nevű fiuk. Gzifra Imre és Gubik N. Erzsébetnek János nevű fiuk. Nagy Menyhért és Rácz Viktóriának Imre nevű fiuk. Bundzsák János és Macska László Judith Ilonának János Károly nevű fiuk. Kernya Mihály és Pellikán Eszternek Mihály nevű fiuk. Hudák János és Tanács Máriának Eszter nevű leányuk. Dömötör Gábor és Font Juliánná Margitnak Margit Anna nevű leányuk. Szűcs Benő és Rickert Rózának Benő nevű fiuk. Rickert Borbálának Mária nevű leánya. Gyöngyi Illés és Kőházi Erzsébetnek Gábor nevű fiuk. Mester József és Kothencz Máriának Erzsébet nevű leányuk. Meghaltak: Horváth Sz. Imre 46 éves korban, j Horváth József 19 hónapos, Zilah Jánosné Buda Mária 60 éves, Weisz J Emil 42 éves, Keller István 3 éves, j Vase Mihály 78 éves, Suba Sándor 78 éves, Vass Sándornó Jakus Jur j liánná 49 éves, Farkas György 59 ! éves, Nyegre Vazul 25 éves, Csapi Sándor 9 napos, Nagy L. István 75 éves, Égető Imre József 1 hónapos J korban. Kihirdetett jegyesek: Kató János Brezonykó Zsuzsán- nával (Tanuk : Bogdány István, Paor j Ignácz.) Egybekéltek: Jung Kálmán Lajos Babik Mária nemesmiliticsi lakossal. Németh Imre Németh Etelkával. Védekezés a kolera ellen. Városunk területén a kolerá ragályos betegség fellépte megállapittatott, ebből kifolyólag lapunk utján Szekér Pál rendőr­főkapitány a következőket hozza tudomására a lakosságnak . A kolera betegség legfőbb jelenségei az ismétlődő hasmenés és hányás. Felhivatik tehát a lakosság, hogy amennyiben bárki ilyen jelenségeket vesz magán észre, azonnal orvosi segélyt vegyen igénybe, mert aki baját eltitkolja, orvosi segélyt igénybe nem vesz és betegsége kolera gyanús tüneteket állapit meg, a hatóság által feltétlenül a járvány kórházba szállittatik be, aki azonban a legkisebb gyengélkedésre orvosnál jelentkezik, lakása elkülöníthet.) és pontosan az orvosok utasításának megfelelóleg fertőt­leníthető s házi ápolásban hagyatik. A gyakorló magán orvosok a kolerára gyanús betegségi eseteket azonnal a ható­sági orvosoknak kötelesek tudomására hozni. A kolera betegséget jelző czédulákkal ellátott lakházakba idegeneknek belépni tilos. A koleras beteg ágyba fektetendő s annak szobáját elhagyni nem szabad, ápolását egy vagy több családtag teljesiti, a beteg részére a szobában nagyobb éjjeli edényt, vagy csuprot kell rendekezésóre boosátani, amelyben megfelelő mennyiségű mésztej töltendő — Használat után az éjjeli edény tartalmát azonnal mésszel és nyers karbólíal dezinflciált gödörbe kel tölteni s amenyiben a beteg ágyát, ruházatát, földet illetve padlót is beszenyezte volna, azt is nyomban fertőt­leníteni kell. A fertőtlenítéshez szükséges nyers karbolt beszerzési áron a városgazda jelentkezésre kiszolgáltatja. A kolera betegségnek városunkban történt fellépte daczára a lakosságnak, nyug­talankodni, vagy pláne megijedni egyál­talán nem kell, első sorban azért, mivel a betegség csak nagyon szórványos, másod­sorban különöseu pedig azért, mivel nincsen egyetlen járvány sem, amely az egészségügyi intézkedések betartása és az előirt fertőt­lenítések pontos foganatosítása esetén oly biztos módon megakadályozh-ttó és leküzdhető volna, mint a kolera. Ép azért felhivatik a lakosság, a tiszta és egészséges élelmi szerek, valamint a jó ivóvíz használatára, az ivóvizet felforralni, majd lehűteni kell, a kezek étkezés előtt mindig megmosandók, óvakodni kell a szódavíz használatától, mivel annak palaczk- jai sokfelé megfordulnak és fertőzöttek lehetnek, kolera idejében a legszigorúbb mértékletes életmód folytatandó. A házon kiviil beszerzett élelmi és élvezeti ozikkek felforralás, főzés vagy sütés által, a kenyér vagy hasonló sütemény félék pedig sütőben, vagy a tűz felett való pirítás által tehetők ártalmatlanokká. Nyers gyümölcs élvezete szintén nem ajánlatos. Mivel a kolera fellépett, a piaczokra vitt tápszerek tisztasága és egészséges voltával szemben a hatósági ellenőrzés fokozottabb mérvben fog gyauoroltatni, s a legkevésbé gyanús tápszerek azonnal elkoboztatnak és megsemmisittetnek. A házak udvarainak tisztaságára nagy gondot kell fordítani, ügyelve különösen arra, hogy a kutak környéke tisztán tartassák s ennek közelében szemét és trágya ne legyen, az emberi ürülék ezéljaira, ahol árnyékszékek nincsenek, minden lakháznál árnyékszék gödrök ásandók és azok deszkával bafedendők. Az árnyékszékek gödrei naponként egyszer mésztejjel, vagy nyers karbollal leöntendők, — az árnyékszékek gödreit a járvány tartalma alatt kiüríteni vagy kihordani nem szabad. Kolerás vagy kolera gyanús betegeket bérkocsin szállítani tilos. Kolera fertőzésre gyanús egyének, vagyis azok, akik a kolerás beteggel érintkeztek, elkülönítve 5 napig orvosi felügyelet alatt tartatnak. Különös gond fordítandó a nyilvános helyek tisztán tartására és fertőtlenítésére, minélfogva felhivatnak a szállodások, vendég­lősök, korosmárosok és bolti italmérők és egyéb nyilvános helyek tulajdonosai, hogy helyiségeikben a legnagyobb tisztaság fentar- tására és a fertőtlenítések foganatosítására annyival inkább gondot fordítsanak, mivel helyiségeikben a hatósági ellenőrzések alkal­mával észlelt közegészségellenes tényékért kihágás eziméu felelősségre vonatnak és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek. A hadikölcsön jegyzése haza- fiság s egyúttal kitűnő üzlet! Általános biztosítást tűz és villámcsapás ellen, továbbá élet és baleset elleni biztosításokat legelőnyösebben közvetít Győrfi József kerületi ügynöksége. Törökország háborúja Oroszországgal. Táviratok a miniszterel­nökség sajtóosztályától Érk. november 16. délután 3. ó. Konstantinápoly, november 16. A főhadiszállás jelenti: Lasistan zóná­jában álló csapataink tegnap megtá­madták az orosz határ közelében fekvő Limani állást. Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. Csapataink az ott tartózkodó orosz csapatokat bekerítették. Oroszok erősítéseket akartak partra szállítani, de csapa­taink azokat szétszórták. Egy másik török csapat megszállotta Duzköjt és a hedresezeszii állásban elhelyez­kedett oroszokat körülzárta. Ugyanott nagymennyiségű lőszer és élelmiszer jutott kezünkre. Oroszok ma határ szélen koknusi ás ab-lislahi állásokat ostromolták, de eredmény nélkül. Kirohanás Pmmyslibffl. Érk. november 16. reggel 8 orakor. Budapest, november 16. Hivatalos jelentés az északkeleti hadszíntérről : Przemyel védelme úgy, mint a vár első körülzárása alkalmával, ezúttal is a legélénkebb tevékenységgel folyik. Tegnap az őrsereg nagyobb kiroha­násával az ellenséget északra, Rokia- nica melletti magaslatokig visszaszo­rította. Csapataink e vállalkozásnál igen csekély veszteséget szenvedtek. A Kárpátokban az ellenséges külö­nítményeknek egyes előretöréseit könnyűszerrel visszautasítottuk, az orosz földerítés az arcvoual többi részein sem tud eredményt elérni. Yaljevd a miénk. Érk. november 16. este 6 órakor. A déli hadszíntéren győzelmes csapataink az ellenséget szívósan ül­dözték és nem engedtek időt arra, hogy nagyszámú és különösen Val- jevónál óvek óta előkészített, meg­erősített állásaiban újabb komoly ellentallásra gyülekezzék. Ezért tegnap is Valjevó előtt csak az ellenséges utóvédekkel ütköztünk meg; ezek rövid ellenállás után vere­séget szenvedtek és foglyokat hagytak kezeink Között. Csapataink elértéi a Koiubarát, megszállták Vaijevót és Obrenováczot. A fogadás Yaljevóban jellemző volt: előbb virágok, de csak megtévesztésül, közvetlenül azután bombák és puskatűz. A miniszterelnök a harcztéri helyzetről Gróf Ráday Gedeon vármegyénk főispánja Silling Ede polgármesterhez a következő táviratot intézte : A közönség tájékoztatása czéljából a miniszterelnök meghagyásából közlöm, hogy galicziai visszavonulá­sunk a végleges sikert biztosítani hivatott stratégiai okokbol teljesen önként határoztatott el, az ellenség megveróse után zavartalanul hajtatott végre. Az orosz sereg csak távolról kísérte csapatainkat. A harcok egyelőre szünetelnek, a kárpáti szorosokat megszálltuk és megerősítettük, biza­lommal és reménnyel várjuk a kü­szöbön álló eseményeket. A szerb fősereget támadó haderő és északról Sabác, délről Krupanj felül győzelmeseu halad előre. A szerbeket várszerűen megerősített állásaikból kivetette. Tegnap 4700 ! foglyot, 28 ágyút stb. zsákmányolt, j a két tűz közzé vett szerb sereget csak gyors visszavonulása mentheti meg a pusztulástól. A németek nyugaton lassan, de biztosan haladnak előre. Török győ­zelmek hire érkezik úgy a kaukázus- ból, mint Egyptom felől. A sebesült katonákért A városunkban létesített kórházak részére még a következők adakoztak : A kórház czéljára kölcsön adtak: Topán Mihályné 2 faágy 2 szalmazsák 2 nagypárna 4 fehér huzat 4 lepedő 2 flanel takaró 2-2 huzattal. Kis K. József 4 faágy 1 szalmazsák 1 nagy párna 2 színes huzat 1 kis párna 2 színes huzat 1 dunyha 2 színes hazat 2 lepedő 2 törülközó. Lak Istvánná 1 faágy 1 szalmazsák 1 nagypárna huzattal 1 paplan huzattal 1 lepedő. Szalai Istvánná 1 szalmapárna 1 paplan 1 szines huzat 1 1 nagy párna 2 szines huzat 1 törülköző 1 lepedő. — Burján Andrásáé 1 faágy 1 paplan 2 fehér huzat 2 lepedő alsónadrág 4 ing 4 törülköző 2 pohártörülő 6 zsebkendő 3 pár harisnya. Daci Imréné 1 faágy I szalmazsák 1 nagy párna 2 szines hazat J2 tányér 3 pohár 1 dunna 1 szines huzat 12 tányér fél zsák burgonya 1 derék alj 1 bogránes 1 lepedő 1 pokrócz. Kolozs­vári Benőné 6 párna 2 dunna 1 paplan 12 párna huzat 4 dunna huzat 2 paplan lepedő 1 faágy 2 nagy fazék 2 lábas 1 födő. Dezső Sándornó 1 faágy 1 szalmazsák 1 nagy pár­na 2 szines huzat 1 szines paplan 2 lepedő 2 törülköző. Csinosak József ) faágy. Keresztúri Benőné 1 faágy 1 szalmazsák 1 lepedő 1 paplan 1 fehér huzat 1 szines huzat 1 nagy párna 1 fehér 1 szines huzat. Monda Lajosné 1 faágy i paplan 2 huzat 1 nagy párna 2 huzat 2 lepedő 2 törülköző 1 szalmazsák. Kupa Lászlóné 1 12 literes lábas .1 12 literes vas fazék 1 nagy kés. Gusztos Teréz 2 ing 2 alsónadrág. Natkai János 1 paplan huzat nélkül. Spitz \N. 1 takaró, özv. Dobrádi Jánosné 1 paplan huzattal. Szabó Antalné 1 paplan. Bodiesi Sándorné 1 paplan 1 fehér huzattal. Müller Jakabné 1 gummi lepedő, Königsberg Károlyné 2 paplan 1 huzat. Ádor Sándorné 2 paplan. Kövecs András 1 nagy vánkus 2 szines huzattal. Kolozsváry Sándorné 10 drb mosdótál 40 drb lepedő. A kórház czéljára ajándékba adtak: Kocsis Sándorné 1 kis párna 2 huzat. N. N. 1 lavor 1 éjjeli edény 4 mosdó szappan 1 sótartó. özv. Halasi Béláné 1 vizes üveg 6 pohár 1 tál 1 kávés kanna 1 bögre. Bokolya Károlyné 5 liter bab. Szakái Jánosné 2 fehér párna huzat 2 lepedő 4 zsebkendő. Horváth B. Imréné 1 lepedő 3 törülköző 5 zsebkendő. Hegyi Sándorné 2 ing 2 alsónadrág 2 Meb- kendő 1 liter rum 1 kancsó zsir 4 nagy pohár. id. Figura Lijosné 10 bögre 10 pohár. Néegylet 12 törülköző 12 zsebkendő 8 ing 8 alsónadrág 2 borogató ruha Pataky De- zsőné 3 pár czipő 12 pár ha­risnya. Schwarcz Mihályné 12 ing 6 alsó­nadrág. Müller Jakab 3 zsák burgonya, özv.. Gáspár Imréné 2 ing 2 alsónadrág 2 zseb­kendő 2 törülköző Tallér Lászlóné 3 klgr szalonna 5 klgr. lekvár. Kovács B. Jé- zsefné 2 párna 6 zsebkendő 3 bögre. Benedek Istvánne 2 ing 2 alsónadrág 2 törülköző 4 zsebkend 5 2 drb szappan 1 zsák burgonya. Burján Andrásné 12 bögre 12 pohár 8 tányér 6 kis lányér. Weisz Endu'né 4 alsónadrág, Id. Nagy Pál Jánosné 2 nagy párna 4 huzat 3 törülköző 5 kgr. szappan. Babé Józsefné ö tányér 6 pohár 6 evőkanál 1 alsónadrág 12 zsebkendő fridrieh Alajosnó 16 zsebkeudő 25 karfelkötő. Barna Sándorné 12 tányér. Hirháger Károlyné 3 ing 7 alsónadrág 2 zsebkendő N. N. 6 pár harisnya 12 ing. Körösi Istvánná 5 liter bab 1 kosár alma. Czagány M Lajosné 2 vánkos huzat 2 kgr. szappan 2 ing 2 alsó­nadrág. Fleisch! Lipótne 4 ing 2 alsónadrág. Fürst Ferenez 2 kiló só 2 kgr. rizs 2 kgr. grisz 10 dkgr. tea Borbás Imre 1 zsák krumpli Czurda Vilmosné 6 alsónadrág. Jakab Antalné 12 zsebkendő 12 haskötő. Vájná Sándorné 10 kiló hús 10 liter bor. özv. Antal Istvánná 3 liter bab 1 kgr. szappan. Hofmeister Gézáné 5 ing Frommer Sámueinó 1 üveg befőtt, ifj. Vájná Sándorné 1 kanna tej. Osvald Pál 1 kanua tej 3 kgr. túró. Dr. Nagy Pál Ferenczné 3 üveg pa­radicsom 1 üveg lekvár 1 üveg málna szörp 5 üveg befőtt N N. 4 kor. Szél Au- talnó 20 kor. 2 kgr. szappan, 3 ing 3 alsónadrág 6 zsebkendő 3 meleg ing 3 pár harisnya. Varga Benőné 4 kor. 5 liter bab. Stern Simonná 3 ing 3 alsónadrág. N. N 3 báléing 6 zsebkendő. Hubaífy Mi­hály százados 1 nyúl 1 fácán. Fehér János 1 mm. burgonya. Elő Antal 1 zsák bur­gonya 1 kosár alma. Kosa Benőné 3 kgr. szalonna, káposzta zöldség. Ádor Sándorné 4 liter tej. Nagy Pál Sándor naponta 14 liter tej. Gazdag Balázsáé 5 liter tej. Práger Ferenezné 12 kanál. Fridrieh Alajosné konyhafelszerelés és élelmiszer. Horváth Zsigmondné bútorok konyhafelszerelés és élelmiszer. Hofmeister Gézáné konyha­felszerelés élelmiszer. Pataki Dezsőué konyha­felszerelés 12 drb zsák. Babenyeez Balázs konyhafelszerelés — özv. Szalai Imréné konyhafelszerelés. — Benedek Albertné konyhafelszerelés. Dr Dobozy Istvánná konyhafelszerelés. Weisz Ignáezné konyhafelszerelés, Nagy Józsefné bútorok konyhafelszerelés. Eósenfeld Samuné 1 fürdő­kád 2 drb lábravaló, — 1 esomag szappan ajándék. Goczol Antal 1 ruhafogas. Tumbász Dezsőné 2 ing 2 alsónadrág 5 zsebkendő 6 pohár 6 tányér 5 bögre. Fiilöp Sándorné 6 pár házi czipő, konyhafelszerelés, 12 drb zsák. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom