Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-07 / 1. szám

2 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. január 7. Korda Imre. Városunkra az uj esztendő szomo­rúan kezdődött. Első halottjában a legérdemesebb, a legtartalmasabb emberek egyikét veszítettük el, aki tudásával, Írásaival iskolánknak, váro­sunknak mindenkor dísze, dicsekvése volt, mindenkor tiszteletet, becsületet szerzett. Itt született, Halason, 1853-ban, okt. 30-án; apja Korda Imre csiz­madiamester, anyja Kardos Juliánná volt. Itt végezte el a gimnáziumot 1863-tól 1871-ig. „Azután egy évig nevelő volt id. Radisics Jenő házánál Temesvárt. 1872 őszén a budai mű­egyetemre iratkozott be ; azonban neháuy hó múlva miuden segédesz­közből kifogyva kénytelen' volt az intézettől megválni s novemberben ismét nevelőnek ment Kis-Rozványra, Zemplén megyébe Szeghy Gyula bir­tokos házához. 1873. őszén került vissza újra a fővárosba s hogy elbe- tegesedett szülein segítsen, előbb az Üstökös és 1874 elején a Hon mun­katársa lett s az maradt 1878-ig; egyszersmind az egyetemen elvégezte a bölcseleti taufolyamot. 1878-ban az Egyetértés szerkesztőségébe lépett. Az 1881. óv augusztus havában Halasra hivatott meg gimnáziumi tanárnak.“ Szaktárgyai a magyar nyelv és irodalom s a bölcselet voltak. Székfoglaló értekezése „Báró Eötvös József regényeiről“ az 1883. évi Értesítőben jelent meg. 1882-től 1884-ig mintaszerű vidéki lapot szer­kesztett, a Halasi Újságot. 1886-ban jelent meg a Magyar Nyelvőrben „A kiskunhalasi nyelvjárás“ című, a magyar tudományos akadémia által dicsérettel kitüntetett munkája ; 1888-ban kiváló iskolai könyve: Stilisztika és verstan. Azonkívül megmaradt külső munkatársnak az Egyetértés, később a Budapesti Hírlap mellett és több tárca-cikket irt, tárcaregényt fordított angol, francia, olasz, német íróktól. Nyel­vészeti, irodalomtörténeti cikkei is jelentek meg tudományos folyóira­tainkban. A gimnáziumban kiváló tanára volt a magyar nyelv és irodalomnak, írásban és szóban a szabatos, világos és magyaros előadást követelte és a magyar dolgozatok bírálataival nagy hatással volt a növendékek fejlődésére. Az iskolai ünnepeknek 6 volt a rendes szónoka és tudományos megokolással, nagy íajszeretettel hirdette a magyar nép testi-lelki kiválóságát, állam­alkotó erejét (az ezredéves ünnepen is), múltjának dicsőségét, jövendőhöz való jussát. Az ötvenen felül betegeskedni kezdett. Megtörhette erejét ifjúsá­gának nélkülözése, a sok munka, a családi csapások: hét szép gyer­mekét temette el. „Sáppadva színben, fogyva kedv s erőben“ kezdte ter­hesnek érezni az igát, mely egykor gyönyörűséges vala. Nyugalomba vonult 30 évi munka után. De pi­henni is úgy akart, hogy valóra váltja Írói terveit, befejezi régi dol­gozásait. Sokra készült a iólek, de a test megerőtlenedett . . . HÍREK. Borzalmas halál. Lapunk gyásza. I A fájdalom szorítja össze szi- I vünket, amidőn e sorokat papírra vetjük. Búcsúznunk kell egyik munkatársunktól ; búcsúznunk kell örökre, mert lekaszálta a kegyetlen, kíméletet nem ismerő Kaszás. Korda Imre meghalt! Eltávozott ő, a kiváló munkatárs, kinek ragyogó tolla sok élvezetet szerzett aközönségnek. Eltávozott, emléke azonban élni fog kö­zöttünk 1 i Választás. A függetlenségi és 48-as kör vasár­nap, f. hó 4-ón tartotta nagygyűlését. Ezen diszelnöknek megválasztották Bátory Gábort. Tiszteletbeli elnök dr. Kolozeváry Kiss István lett, mig elnöknek Kolozsváry Kiss Ferencet választották meg. Az ügyvezető elnök: Dr. Thuróczy Dezső maradt meg; jegyző Pásztor Pál; pónztárnok: Biró Sándor; ellenőr Halász Lajos lett. Néhány szám. Városunkban sz elmúlt évben 767 gyermek látott napvilágot. A meg­haltak száma 525. Házasságkötés 224 történt, mig jegyespárt 299-et hir­dettek ki. 6 napi elzárás. Tulajdon elleni kihágásért mondotta ki bűnösnek a kalocsai törvényszék Vájná Sándor halasi lakost, s ezért 6 napi elzárásra ítélte. Vájná bűne az volt, hogy Halason a múlt évben többféle dolgot megvett Taub Gézától, noha tudta, hogy azok lopásból származtak. A vakokért. ,, Az anyakönyvi hivatalban kitett per­selybe 17 kor. 41 fillér gyűlt össze a vakok részére. A gyűjtésért a Vakokat gyámolitó orsz. Egyesület meleg hangú levélben mondott kö­szönetét Kovács József anyakönyv­vezetőnek. Tolvajok ellen. A magyar államvasutak igazgatósága a Budapest-Zimony között közlekedő gyorsvonatokon vasúti titkos rendőri szolgálatot akar állandósítani. Erre késztetik az ezen vonalakon sűrűn meg­ismétlődő lopások, zsebmetszósek és egyéb az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetek. I Évi gyűlés. A füzesi népkönyvtár f. hó 11-én vasárnap d. u. 2 órakor tartja évi gyűlését, melyre a tagokat és érdek­lődőket ez utón hívja meg az elnökség. Ügyforgalom. Ugyancsak derekas munkát végzett az elmúlt évben a rendőrség. Elin­tézett 10790 ügyet, amelyből 1304 bűnügy, 743 pedig kihágási ügy. Felülfizettek. A munkapárti kör újév napján tartott tánczmulatságon felülfizettek : N., N., 10 koronát. Dr. Nagy Mór 10 koronát. Matkó József 2 koronát. N., N., 1 korona 20 fillért Árvái Mihály, Sándor Imre, Nagy M. Elek, 20—20 fillért. Nagygyűlés. A kathoükus Kör f. hó 10-én szom­baton d. u. 3 órakor nagy-gyűlést tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja Farkas Balázs elnök. Nem én vagyok ! Lapunk múlt számában megírtuk, hogy a rendőrség Gyenizse Benőt botrányos részegségért 4 korona pénz­büntetésre ítélte. Mivel a városban több ilyen nevű egyén lakik, félre­értések elkerülése czéljából közöljük, hogy az elitéit 67 éves napszámos és Hímző utcza 8 sz. alatt lakik. Lopás. Sárközi József 63 éves halasi lakos Suba Páltól egy kapát és ásót el­lopott. A helybeli járásbíróság egy napi fogházra ítélte. Rendőri hirek. Mucsi Sándort vadászati kihágásért 30 korona pénzbüntetésre Ítélte a rendőrség. Vadászati jegye és fegy­vertartási engedélye visszavonatott. — | Andiló Antal péksegéd közbotrányt okozó részegségért 10 kor. pénzbün­tetést kapott. — özv. Farkas Or­bánná sz. Tóth Baranyi Terézia egy lőfegyvert tartott lakásán, bár fegyvertartási engedélye nem volt. A rendőrség 14 korona pénzbírsággal sújtotta. Izr. hitk. választók névsora. A rabbi és anyakönyvezetőt választók névsorát az erre kiküldött bizottság már összeállította s a névsor a hit­községi jegyzőnél megtekinthető. Eset­leges felszólamlások f. hó 12-én Wisz Iguácz hitk. elnökhöz Írásban benyújtandók. Prónayfalva, jan. 2. A szomszédos községben megren­dítő szerencsétlenség történt, amely­nek három áldozata van. Az esetről az alanti tudósítást vettük: Prónayfalván van Slezák Györgynek egy házacskája. A gazda ott ól fele­ségével és három fiatal gyermekével. Az uj óv napján eltávozott Slezák feleségével, hogy jó kívánságait tol­mácsolja a szomszédoknak. Ezalatt a gyermekek otthon maradtak; játsza­doztak. Ekkor történt, hogy a játszó fiuk gyufát gyújtogattak, amely az ágy­neműt lángra lobbautotta. A gyer­mekek rémülten igyekeztek mene­külni, de nem lehetett, az ajtó zárva volt. A tűst egyre növekedett, az egész szobát betöltötte. Egyre jobban ful­ladoztak a kicsinyek, s hamarosan megfulladtak. A hazatérők már csak a kihűlt hullákra bukkantak. A gondatlau szülök ellen az eljárást megindították. Politikai szemle. Az ujesztendőben sok nevezetes munka vár az országgyűlésre. A miniszterelnök újévi beszédében rész­letesen ismertette azokat a fölada­tokat, melyeknek elintézése és meg­oldása a parlamentre vár. Ez a Prog­ramm egyaránt kiterjed az ország gazdasági, kulturális és szociális szükségleteinek kielégítésére. Farsang. A farsang kezdődött tegnap kedden, januar 6-ikán, Vizkereszt napján és végződik Hamvazó szerdán, február 25-én, tart ösz- szesen éppen ötven náp. ötven éjszaka. Ennyi ideig uralkodik, tetszik tudni kicsoda ? Az a bi­zonyos herczeg a bolondsapkával : Karneval ő felsége. Kezdődik a farsang, a vidám­ság hivatalos szezonja és körül­nézünk figyelve : hol a vidámság, hol van, aki elkurjantsa magát, hogy jaj de jó kedvem van. Hol vannak már a hagyo­mányok. hogy farsangra kell kiöl­töztetni a leányt, akit férjhez akarnak adni. Es ki megy már ma bálba azért, hogy ott vá­lasszon magának feleséget? Ki gondolja meg, hogy leginkább az a leány való feleségnek, aki leg- pikánsabban tudja járni a tangót és legügyesebb a kaczérság mű­vészetében. Csak éppen, hogy akad itt is szerencse, mint akár a vasúton, az utczán, czukrász boltban, színházban, hogy azt mondják, meglátni s megszeretni őt egy pillanat müve volt; de erre nem a férfi spekulál, hanem a nő. Pillangós legyező mögé bújva, onnan szemérmetesen lesni az el- I jövendőt, de milyen rég elmúlt idők novella témáihoz tartozik és nem a reális kor farsangi króni- ! kájába . . . Szeretett családja körében, utolsó éjszakáján világos tudatával rendel­kezett, tanácsot adott . . . s a reggeli szürkületkor (január 2.) elszenderedett csendesen . . . Temetésén nagy közönség nyilvá­nította részvétét. A háznál Répás Pál s. lelkész, a gimnázium előtt Fülöp Sándor tanár, a temetőben Szilády Áron lelkész, a sírnál Yán Benő theológus imádkoztak fölötte, búcsúztatták el. Halálát gyászolják özvegye, sz. Joó Szabina, gyermekei: Erzsébet, Ilona, Imre, Agnes és Szabina * Elemező értelmének világos, sza­batos fejtegetésén odaadással csüggtek tanítványai; megtanulták tőle a ma­gyaros beszédet és írást, e nemzet t múltjának, költészetének szeleteiét; zsenge munkálataikra bizalommal várták, megnyugvással fogadták bölcs Ítéletét. S bár természettől tartózkodó, kevés szavú volt, szerették jóságos szivéért s az arcára fel-felröppenő mosolyt örömmel emlegették. Kartársai szerették, becsülték benne az értelem világosságát, az okoskodás vas erejét, a szellem élénkségét, az I olvasottság és tudás szélességét; a j soha nem követelődző szerénységet, 1 a külsőben, fellépésben nyilvánuló 1 igénytelenséget . . . Ott pihen küzdelmei után . . . legmeghittebb barátja, a néhai tudós Thury József sírja közelében . . . Legyen Isten áldása emlékezetén 1 Fülöp Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom