Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1911 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1911-08-02 / 31. szám

1911. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. augusztus 2. Politikai szemle. A régi tiíikköt. a rióvsierinti szava­zásokat vette elő ismét az ellenzék, s megakasztotta az elmúlt hét első felében a képviselőház munkáját. Normális ülés csak szombaton volt, mely alkalommal Márkus László és Batthyány Tivadar gróf beszéltek. — Hétfőn említésre ér­demes politikai esemény nem történt. * Egyedül a komoly munka lehet a tisztelet forrása. Kerékkötői pedig azt nem nyerik ki, hanem a nemzet harag­ját vonják magukra, Az idő és pénz- fecsérlésnek pedig az ország „issza meg a levét“, mivel minden obstrukció- nak egy szokott a vége lenni: a nem­zet fizet. Helyesen cselekesznek tehát a törvényhatóságok, mikor közgyűlései­ken az obstrukczió ellen foglalnak állást. Még sem oiyan fekete. Előző czikkeinkbeu megismertettük az olvasót azon előnyökkel, melyet a véderőreform katonai téren nyújt. Szól­junk most röviden az uj perrendről, bonczoljuk azt a tárgyilagosság szem­üvegén át nézve, eltekintve minden pártpolitikától. Az uj katonai bűnvádi perrendtartás a kor szellemének megfelelöleg sok újítást tartalmaz az emberi jogok szem­pontjából s a magyar nyelv jogát is tetemesen kibővíti. A magyar nyelv és védelem joga eddigele ismeretlen fogalmak voltak katonáék bíráskodásában. Hallani fo­gunk ezentnl magyar nyelvű tárgyalá­sokat, s a magyar ügyvédi kar a véde­lem terén uj területeket nyert a had­bíróság előtt. Az uj perrendtartás ellentétben a mostan érvényben levővel, a vádelven nyugszik, tehát csak nyomatékos gyanú alapján eszközölhető vizsgálat. A vád­lottnak ezután lehet védője, kinek nem kell katonai egyénnek lenni, s az ítélet ellen a ]elebbezésnek helye van. Lássuk a nyelvkérdést! A közös hadsereg Magyarországon felállított bíróságainak nyelve az állam uyelve, tehát magyar Ha a vádlottak közül kilenc« németül beszél, csupán egy magyarul, a tárgyalási uyelv magyar. De ha nem is magyarul beszélnek a vádlottak, akkor is & magyar nyelv az irányadó. Ez alól kivételt képez az, ha a vád­lott az állam nyelvét nem érti, de a közös hadsereg szolgálati nyelvén be­szélni tud, úgy a tárgyalás nyelve a a közös hadsereg tárgyalási nyelve. Ez az egyetlen kivétel azonban a ma­gyar államnyelv diadalmas előrenyo­mulását nem gyengíti. Láthatja tehát ebből mindenki, hogy ezek olyan dolgok, melyeknek meg­valósítását a legkomolyabban óhaj­tani kell. S. Hírek. Kinevezés. A pénzügyminiszter Gyovai Sándor halasi adóhivatali gya­kornokot a XI. fizetési osztályba ide­iglenes minőségű adóhivatali tisztté kinevezte. A legtöbb adót fizetők, az alispán felhívta Halas város elöljáróságát, hogy a megyei legtöbb adót fizetők névso­rába felvehető halasi adófizetők kimu­tatását készítse el. A kimutatásba csak azok vehetők tel, kiknek állami adójuk 1100 koronánál nagyobb. Váro­sunkból a legutóbbi virilis névjegyzék szerint a kimutatásba kilenczeu vehe­tők be. Nyári mulatság. A helybeli arany ifjúság jul. 29-én a Népszigeten nyári mulatságot rendezett, hogy némi élénk­séget vigyen a kisvárosi életbe. Bár a mulatságon való megjelenéstől az eső sokat visszatartott, mindamellett az sikerültnek mondható. — Jelen voltak asszonyok: Ereytag Gézáné, Fű­zik Andorne, dr. Hofmeister Judánó, özv. Katbona Béláné, Kandi Jánosné, Korda Imróné, Paprika Antaluó, Sokét Józsefné. Szabó Lajosné, Tóth Imróné. Leányok: Babó Mauczika, Freytag Emmuska és Giziké, Hotmeister Ilonka, Kellner Otilka, Kémeri Ma tildka, Kandi Eóza, Ella, Mariska és Ilonka, Katbona Manczika, Korda Szabinka, Agues, Ilonka és Erzsiké, László Kató (Budapestről), Paprika Irmuska és Jolánka, Sokét Vilmuska és Luluska, Szabó Olga és Tóth Mar­gitka. Felülfizettek: Czurda Vilmos, dr. Hofmeister Juda 6 —6 kort. Hermán Dénes 3 kort. özv. Kathona Béláné 2 kort. Kandi János, Korda Imre, Tóth Kálmán 1 — 1 kort. Allati betegségek Halason. Városunk­ban ragadós száj és körömfájást, sertés- orbánczot és ivarszervi hólyagos ki­ütést észleltek az állatok között. — E betegségek miatt Halasról állatokat vi­dékre szállítani tilos. Szükséges is, hogy az erre vonatkozó rendeletek betartassa­nak, nehogy máshova is behuczoltassék a vész. Nem szabadannak megtörténni, ami Majsán ment végbe, s melynek majd az ottani piacz lezárása lesz a következménye. A dolog úgy történt, hogy Félegyházán elfogtak egy száj és körömfájós szarvasmarhát, melynek tu­lajdonosa Majsán lakik. A bölcs tanács úgy gondolkodván, hogy ha már az ottani állatállományt megfertőzte a bucorgó tehén, részesüljenek ebben szeretett szomszédok is. Majsára kell tehát az állatot szállítani. így is történt. ! A verekedő. Julius 5-iki számunkban meg­írtuk, hogy a rendőrség Szanyi Balázs 19 éves birtokost azért, mert az Onodi-fele vendéglő­ben verekedett, 6 napi elzárásra Ítélte, mit Szanyi 100 koronával megválthatott. — Mint értesülünk, Szaoyi fenti összeget kifizette, igy egy pillanatig se volt fogságban. Egy vidéki kalandjai. Jurcza Pál du­Davecsei lakost botrányokozásért és ab- lakbeverésért egy napi elzárásra és 10 kor. pénzbüntetésre Ítélte arendőrkapi- tányság. E bírnék, mely magában véve oly semmit mondó, érdekes előzménye van, melyet a nevek elhallgatásával közreadunk.— Az elmúlt hét egyik délutánján a város egyik uriházában kellemesnek éppenséggel nem mond­ható meglepetésben volt része a házi­asszonynak. Az előszobába lépve, a dí­ványon egy ember látott feküdni, kinek külseje barátságos szándékról nem igen tanúskodhatott A háziasszony lólekje- leuetót nem vesztvén el, segítségért, sietett, igy aztán megszabadult „vendé­gétől.“ A kiakolbolitott ember most be­lekötött a szomszédház lakóiba, de po ruljárt, mert ott alaposan ellátták. In­nen kiszabadulva, hamarosan eljutott a munkapárti körhöz, amelyen most kő- mivesek dolgoznak. Hogy miként, az mellékes, elég az, hogy rövidesen azok­kal is barczba bocsátkozott. A kőmive- sek eleinte tréfára fogták a dolgot, mi­kor azonban Jurcza — mert ő volt — egymásután verte be az ablakokat, le­ugráltak az ál ványokról és üldözni kezd - tók. Jó lába lehetett az atyafinak, mert háromszor síkerültelmenekülnie; végre is a túlerő győzedelmeskedett. Jurczót elfogták, átadták a rendőrségnek, mely a feuti Ítéletet szabta rá. Szerencsétlenség. Az aratási mun­kálatoknak városunkban is meg van a maga áldozata. Egy fiatal ember esett le a kocsiról és szörnyet halt. Hulláját a városba hozták és a múlt héten te­mették el. Tánczmulatság. Jól sikerült mulatságot rendezett múlt vasárnap az ujonczifjuság a függetlenségi körben, mely alkalommal feliil- fízettek: Juhász András 1 kor. 60 fillért Sági Teruska, Faddi Pálné, N. N 80—80 fillért. Tóth V. Teruska és Zsuzsika, Valkai Juczika, Somogyi Juliska 60—60 fillért. Csányi József, Kurdics Margitka, Fejes Lajos, Valkai Mátyás, Szép Lajos 40—40 fillért Molnár László, Lisztember Jolánka, Mig Kálmán, Konkoly János, Kis V Balázs, Abrahám Juliska, Dinka Juliska, Nagv Juliska, Csányi József, Harkai Ferenez, N. N., Árvái Mihály, N. N., Teremi Juliska, Téglás István. Hoki Sándor, Homály Benő, Tinyei Benőné, Szigeti Sándor, Bartek Sándor, Gyöngyi István, Fejes József, Szabó Kálmán, Szarvas Rozika, Kaezur Pál, Héjbül György 20 — 20 fillért Rendőri hírek. Rafaj Józsefné sz. Krammer Rozália a hatóságilag elren delt ebzárlat daczára kutyáját szabadon tartotta, miért az elfogatott. Rafajné ezért a rendőröket szidalmazta és bot­rányt okozott. 10 kor. pénzbüntetésre Ítélteti. — Kohn Mózes 18 éves vas­kereskedő a vasúti indóházhoz vezető gyalogjárón kerékpározott. A rendőr­ség ezért 4 korona pénzbírsággal bün­tette Az erkölcsök elvadulása. Az erkölcsi elvadultság szomorú kö­vetkezménye azon gyilkosság, melyet julius 22-én követett el városunkban egy csavargó, megölvén id. Bazsa Ist­ván gazdát E bűntett, nemkülönben az ország más részeiben elkövetettek, — jól je­gyezte meg a „Kiskun Halas Helyi Értesítője“, — némileg a büntetések enyhe voltára vezethetők vissza. Ha vizsgáljuk a bírósági Ítéleteket, láthatjuk, hogy éppen a legcsekélyebb vétségek vonnak maguk után szigorú büntetéseket, mig a tulajdonképpeni gaztettek, állatias kegyetlenségű gyil­kosságok elkövetői enyhén bűnhődnek. Esetekért, melyek a fentiek igazsá­gát bizonyítják, nem is kell messze mennünk. Találhatunk a környékben is eleget. így például májusban a kalocsai törvényszék felmentette mérgezés vádja alól Garas Elekné sz Balogh Franciska majsai asszonyt, bár miként a bonezo- lás megállapította, „férjének hullájá­ban oly nagy mennyiségű arzént talál­tak, mely öt ember életét is képes lett volna kioltani.“ Egy másik eset. Keczelen három­négy hónappal ezelőtt Totyik István megölte Borbényi Józsefet. 8 mit gon­dolnak e lap tisztelt olvasói, mi lett a büntetése? Három évi fegyház ! Ezen enyhe büntetések nem ret­tentenek vissza senkit a gaztettől. Elő tehát a törvény szigorával, mert más­ként nem tudjuk a békés polgárok sze­mélybiztonságát megvódelrnezni, ha­csak minden ház, tanya elé duplasilba kot nem állítunk. Felségesen szép úgy elméletben az a „Humanizmus“, de hogy az életben milyen káros kihatásai vannak, szo­morú példáival mind sűrűbben talál ко zunk. Az enyhe ítélet és a könnyű szerrel való, hirtelen meggazdagodni akarás okozza a mostanihoz hasonló gyilkossá­gokat. A pénz az, mely elveszi az egyik családapa józan gondolkodását, úgy hogy minden lelki furdalás nélkül oltja ki a másiknak életét. A család szeretete teljesen kivész a bűnbe, fertőbe merült emberekből. A mostani gyilkos, ki Halason Horváth István néven szerepelt, voltaképpen pedig Mezei Szvetinka Istvánnak hív­ják, az erkölcsi elvadultság, züllöttség legalsó fokán áll. Családja — mely Szabadkán él —- megveti, felesége gyűlöli, s csak akkor van nyugodt percze, ha távol van tőle. A szeretetet, melyet a feleség egykor a férj iránt érzett, gyülöltség váltotta fel, anélkül, hogy abba egy csepp szá­nalom is vegyülne. De hogyan is szá nakozhatna ? Hiszen csak durvaság, ütleg és csupa rossz érte őt a férj ré­széről. Soha semmi gyengédség I Már pedig, ha a bűnösök világába bepillantunk, melyben sok az izgató és titokzatos, jogtöbbnyire azt észlelhet­jük, hogy a betörő, tolvaj, vagy mond­juk gyilkos, mily rajongással csüng gyermekein és a feleség mily aggódó féltéssel rejti el urát, ha az igazság­szolgáltatás közegei, a csendőrök köze­lednek. . Bazsa István gyilkosát azonban még azon világból is, mely gonosztevőket nevel, s melynek mások az erkölcsei, szokásai és bűnei, kiközösítenék miut egy bélpoklost, mivel hiányzik belőle minden emberi érzés, fiijával van a szülői szeretetnek, mely még a leg­alsóbb rendű állatban is meg van. „Emberi alakba bujt vadállat“, talán csak ez az elnevezés illeti meg Mezei- S.zvetenkát. De még ez sem, mivel mint fentebb állítottam, az állatok is védel­mezik, tehát szeretik is kölykeiket. lm’ tehát még a kevés értelemmel biró, az emberek alatt nagyon alant álló állatokban is meg van az, amit Mezei-Szvetinkában hiába keresünk. Hogy szeresse tehát az ilyen ember polgártársait? Hogyan legyen benne az irgalomuak, a kegyelemnek egy morzsikája is ? Az ilyen ember hidegen, minden megfontolás nélkül öl, az ilyet a vér kiömlése nem borzasztja meg, legfel­jebb a szigorú büntetéstől való félelem tartaná vissza, ha ugyan még akkor is tudná fékezni gonosz indulatait. Az ilyen embertől muszáj, meg kell szabadítani a lakosságot! Meg kell, mielőtt még újabb gaztettet követ­ne el, gyászba, árvaságra juttatva ezál­tal nehány családot, mely azon sorsot nem érdemli meg (Figyelő) Hajsza a gyilkos után. Az elmúlt század rablóhistóriáira emlékeztet az a vakmerő gyilkosság, j melyet az elmúlt hetekben követett el ; egy szabadkai csavargó : Mezei István, i megölvén id. Bazsa István gazdát, ki­nek tanyájára mint eltévedt vándor I férkőzött be. A hatóság megindította a nyomozást, melynek főbb eredményei e lap olva­sói előtt ismeretesek. A megtalált pa­pucs rávezette a cseudőrséget a tettesre : Mezei Bzvetinka Istvánra. Megindult tehát a hajtó vadászat a gyilkos után ; mi csütörtökön vett erős lendületet, mivel akkor a kecskeméti szárnyparancsnokságtól 17 csendőr ér­kezett Halasra. így a nyomozást a ha­lasiakkal együtt 21 en végezték. Fáradhatatlanok voltak csendőreink a nyomozásban. Mindegyiküket hajtotta a vágy elfogni a gyilkost, miáltal meg- toroltatnék aszerencsetlen gazda halála. Hajnaltól késő estiga* talpon voltak, minden erdőt, kukoriczást, hol esetleg a gyilkos rejtőzködhetnék, átnéztek, de hiába. Buzgólkodásuk egyrészt alakos­ság tartózkodó magaviseleté, másrészt a vidéknek az elrejtőzésre való alkal­mas volta miatt hajótörést szenvedett. A tanyaiak közül a férfinép valóság­gal arra törekedett, hogy az igazság- szolgáfiatás közegeit félrevezesse, csu­pán a nőktől, gyermekektől lehetett igazságos, a valóságnak megfelő nyi­latkozatot kapni. Minél jobban közeled­tek csendőreink a halasi határhoz, an­nál jobban kidomborodott a nép azon csúnya jellemvonása, hogy a bűnöst az igazságszolgáltatás kezéből ki akarta szabadítani. Ez pedig onnan magyarázható meg, hogy a tanyai lakosok közül sokan még most is szegénylegényeket látnak a bű­nösben, ki balsorsa következteben kénytelen a csendőrség elől menekülni Hogy mennyire helyes fenti magyará­zat, azt legfényesebben bizonyítja az, hogy oly helyeken, hol az olvasás bir­tokában vannak a gazdák, s igy tudo­mást vehettek a gyilkosságról a „Kis­kun Halas Helyi Ertesitőjé“-ből,smeg­ismerhették a bűntettet a maga lelep- lezetlen valóságában, ott a legnagyobb készséggel álltak a csendőrség rendel­kezésére s adták elő, amit tudtak. Összejárták a csendőrök az egész határt; elmentek Szabadkáig, Bácsal­másig és Szeged felé, többször nyomra is akadtak, elfogniok azonban a gyil­kost nem sikerült. Ez azonban nem kisebbíti érdemü­ket, mivel az, aki a környékben jára­tos, azt ismeri, nagyon jól tudja, hogy akkora terület átkutatásukra legalább is 150 csendőr szükséges, s még az eset­ben is nagy terület jutna egy-egyre. De nemcsak az átkutatandó terület I nagysága, hanem az elrejtőzködésre alkalmas helyek nagyszáma is megne­hezíti a nyomozást. Az egymást követő í keskeny erdők, nádasok mind megany- nyi várak, hol kényelmesen hüsölhet í az, aki emberek elé valami okból nem í akar kerülni. Egymást érik ezután a i gödrök, melyek egy-egy fa kiásása ál­tal keletkeztek, s melyet bokrok vesz­nek körül, valóságos sátort képezve körülöttük. Egy ilyen helyre kellett bevennie

Next

/
Oldalképek
Tartalom