Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1911 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1911-08-02 / 31. szám

XI. évfolyam. 81. szám. Kiskun-Halas 1911. augusztus 2. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. Ertesittetik a lakosság, hogy Kiskunnalas város 1912 évi költségve- tése összsállittatván, a számvevői hiva­talban közszemlére kitétetett, hol a hi­vatalos órák alatt bárki által megte­kinthető s ellene az észrevételek meg­tehetők. Az uralkodó hőség és szárazságra való tekintettel figyelmezteti a rendőrkapi­tányság a lakosságot, hogy a városi lakházak­nál tekintet nélkül arra, hogy az udvartelkeu van-e kút, vagy nincs, tűzrendőri érdekből minden lakos köteles legalább '2 hektoliter űrtartalma hordóban vizet tartani állandóan készletben. A ki ezen hatósági in­tézkedésnek eleget nem tesz, kihágásért fog felelősségre vonatni. — Figyelme/,tettetik to­vábbá a lakosság, hogy a nyár folyamán négynél több sertést hizlalni vagy tartani nem szabad. — A pálinkafőzők semmiféle szennyvizet az utezára ki nem ereszthetnek, mert aki az utezára szennyvizet kiereszt, szi­gorú megtorlásban fog részesülni. — Az ár­nyékszékek kitisztítása az ősz és tavasz folya­mán eszközlendő, nyári melegben csak akkor, ha a tisztítás elodázhatatlan. Az 1911/12. évekre szóló III. oszt. kér. adólajstrom a pénzügyigazga­tóságtól leérkezett s 15 napon át za adó­jegyzői hivatalban közszemlére van ki­téve, hol bárki által megtekinthető, s ellene a kifogások megtehetők. Az 1912-ik évi decz. 29-én megválasztandó városi képviselők meg­bízatásának 5 évben történt megállapí­tása tárgyában hozott képviselőtestületi határozat 15 napon át a főjegyzői hiva­talban bárki által megtekinthető. Erről oly hozzáadással órtesittetnek az érdek­lődők, hogy a határozat elleni felleb­bezéseiket a polgármesteri hivatalhoz nyújtsák be. Az 1912 ik évre érvényes esküdtké­pes egyének alaplajstroma a főjegyzői hiva­talban 15 napon át bárki által megtekinthető, miről oly hozzáadással órtesittetnek az érdek­lődők, hogy akár alkalmas egyének kihagyása, akár nem alkalmasaknak bejegyzése miatt bárki felszólalhat, s hogy a felszólalásokra 8 nap alatt bárki észrevételt tehet A felszólalá­sok és észrevételek a polgármesteri hivatalnál nyújthatók be. Felhivatnak azon kincstári do­hánytermelők, kik holdpénz előlegért folyamodtak, hogy annak felvétele vé­gett a főjegyzői hivatalban jelentkez­zenek. Dr. Mándoki Béla halasi lakos 1905. évi pisztráng szürke kaneza lováról szóló, Ozibolya Lajos helybeli lakos 1 drb 1896 évi s. fej ppa lováról szóló és Schneider Ignáez utódai 1905. évi pej ppa b ez В bélyegű lo­váról szóló marhalevelüket elvesztették; — megsemmisittetnek. Magán hirdetések. Szép Benő Fő-utczai lakóháza, kisteleki 19'/, és Szathmáry Sándor szomszédságában levő 8'/, hold erdő­legelője és öregszőlőkben levő 1 és '/» kapa szőlője örök áron eladó. Pirién 29 hold szántó kaszálót haszonbérbe kiad. Fenti ház bérbe is kivehető. Babenyecz Cs. Kálmán Arpád- utczai házánál 5 szobás lakás okt. 26- tól esetleg két részben bérbe kiadó. A helybeli borbélyok kivétel nélkül elhatározták, hogy a nagy drá­gaságra való tekintettel ezentúl 12 fillérért nem borotválnak. Augusztus 1 -töl a borotválás dija 20 fillér, fésülés­sel 30 fillér. Közönséges hajvágás 40 fillér. Kisfiú hajvágás géppel egyformára 20 fillér. Bérletjegy 10 számmal 2 kor. 40 fillér. Einviller Károly katb. templom melletti háza eladó Ugyanott sillerbort ad el 50 literenként. A Halasi Verseny-Bazár fel­hívja a hölgyközönség figyelmét modern mintákkal felszerelt uj előnyomdájára : Sablon minták u m. : ingrajz, ágy­nemű, futó, csokor gallér, ridikül, zseb­kendő rajz és stb. Divatos monogram­mok, mindennemű czakkok a lehető legolcsóbb árban. Kéri a hölgyközön­ség szives pártfogását. Forgó Imre téglagyáron felüli 8 kapa szőlője terméssel eladó. Érte­kezhetni vele Kórház-utczai lakásán, hol 5 darab süldője is van eladó. I. kér. Jókai-utcza 17. számú ház eladó, esetleg Dömötörtől kezdve bérbe is kivehető. Orbán Pál Kmett-utczai lakó­háza örök ái on eladó Dömötörtől kezdve egy szobás lakást bérbe kiad. Ейу jókar­ban levő szobagőzfürdője is van eladó. Stern Tobiásné Kalap-utczai lakóházát örök áron eladja. Értekezhet­ni vele fenti lakásán. Osefregi Sándor II. kér lakó­háza eladó. Felsőszállási 2 drb földjét kiadja. Esetleg a báz bérbe is kivehető. Babó Imre Károly Gál féle földön levó vasút melletti hizlaló-telepén nagyobb mennyiségű trágyát ad el, esetleg kocsiszámra is. Értekezhetni vele dr. Babó Mihály ügyvédi irodájában. Ozibolya Mátyás Gama Péter­féle házát örök áron eladja. Kiskunhalason bérbeadó tanyás birtokok : egy 330 holdas, egy 270 holdas, egy 240 holdas, egy 90 holdas, egy 600 holdas, egy 274 holdas, egy 320 holdas, egy 140 holdas, egy 120 holdas, egy 66 holdas, egy 42 holdas és még több kisebb- nagyobb tanyás, szántó-kaszáló földbir­tokok A fenti birtokok eladók is. A feltételek iránt értekezni lehet Németh Sándor ingatlanközvetítővel Alkotmány utcza 3 sz. alatti házáDál, aki több ház, vendéglők és szólók eladásával is meg van bizva. — Házánál 2 szobás lakást bérbe kiad. özv. Bazsa Istvánné alsószállási tanyásbirtoka eladó. Értekezhetni vele Jókai-utcza 22 szám alatt. Kellner Aranka, mint a Gold- ner-nővérek varrodájának utóda tu­datja a hölgy közönséggel, hogy minden­féle felsőruhák varrását mérsékelt árban és Ízléses kivitelbeu elvállalja Lakása : Felsőnádor-utcza 16 szám alatt, Schön Mór szomszédságában van. Hat elemi osztályt végzett fiú tanoneznak felvétetik Práger Ferencz nyomdájába. Soós Imre felső-szállási Bes­nyei-telep szomszédságában levő 2 hold tauyásbirtokát több évre haszonbérbe kiadja. Értekezhetni Soós Sándorral IV. kér. Árpád utczai házánál. Kriván Juliánná I. kér Vörös- marty-uteza 67 számú háza eladó. Ér­tekezhetni vele Vörösmarty-utcza 54 szám alatt. Ujságpapiros (Makulatúra) kapható Práger Ferencz nyomdájában. Egy jó családból való fiút ta­noneznak felvesz Bergl Albert rőföske- reskedő. Nagy Tóth Mártonné-féle 64 házhely a Dobó-telep mellett 1 koronás heti törlesztés és egyéb kedvező felté­telek mellett a Halasi hitelbank r. t.-nál eladó. Fő utczán, a postával szemben, a Rébék féle házban 2 utczai szoba november 1-re kiadó. Értekezhetni tu­lajdonossal fenti lakásán. Borbás János Kálvin-téri házá­nál asztalos műhely és egy 1 szobás lakás kiadó. Egy jó házból való fiút tanonez­nak és egy nőtlen egyént bolti szolgá­nak felvesz özv. Klein Mórnó vegyes- kereskedő a fölszegen. Kővári Antal üvegkereskedő egy jó fiút tanoneznak felfogad. Aki szüleinél koszt és lakáson lehet, az előnyben részesül. A koszt és lakáspénzt ő fizeti. özv. Nagy Kálmánná VI. kér. lakóháza örök áron eladó. Ugyanott egy jó karban levő kocsi, ló és kész férfi ruhák olcsón eladatnak. Németh A. Benő felsőszállási 15 hold és rekettye! 61 hold tanyásbirto­kát Dömötörtől kezdve haszonbérbe vagy feléből kiadja. Értekezhetni vele rekettyéi tanyáján. Németh A. Pál füzesi 41/* láncz szántóföldje eladó, esetleg bérbe is kivehető. Munt melíetti szőlőjét lakóházzal kiadja. Érte­kezhetni vele VII kér. hazánál. özv. Suba Imréné sz. Orbán Mária balotai 40 hold tanyásbirtoka el­adó. Értekezhet ui a Kereskedelmi Banknál. Glück Juda Lázárban levó Fekete Simonnó-féle házát eladja. Hasábfát és tuskót is ad el. Kupa Lajosné tudatja a közön­séggel, hogy férfi és női felső ruhák vegyileg való tisztítását elvállalja, melynek biztos és sikeres tisztítását Amerikában sajátította el. Kéri a kö­zönség pártfogását. Lakása Kupa László házában van. Babó Gábor takarékpénztári lakásánál 2 szoba bél Ьв kiadó. Terbe Rezső tajói 100 holdas tanyásbirtoka Szent-Mihálytól kezdve több évre haszonbérbe kiadó Értekez­hetni Pusztai István megbízottal Attila utcza 21 szám alatt. ,özv. Schon Józsefné vegyes­kereskedő egy udvarost felfogad. Tóth B. József Nagy-utcza 12 és Széchenyi-utcza 21 számú lakóháza két portával eladó. Az utóbbi esetleg bérbe is kivehető. id. Tóth M. Ferencz vásártéri házánál egy lakás azonnal kiadó. Kariusz Frigyes szekhegyi la­kos 11 éves fiáért cserébe fogad egy jó családból való halasi fiút vagy leányt. Értekezhetni Csatári János iskolaszol­gával. özv. Lakos Sándor I. kér. Jó­kai-utcza 65 számú lakóháza eladó. Fehér Sándor özv. Bábud Ist­vánná rekettyéi tanyáján egy fias tehe­net elad. Ugyanoda egy lovász-béres gyermek felvétetik. Körösi Pál V. kér. Sólyom utczai lakóházát eladja. Értekezhetni vele Fő utczai borbély üzletében. Szép, üde, bájos arezot egyedül a Venus crém használata által lehet nyerni, mert a bőrt nemcsak finommá, simává teszi, hanem rövid idő alatt örökre eltünteti az arczról a szeplőt, májfoltot és mindenféle tisztátalansá- gokat, elmulasztja a sömört és pattaná­sokat ; tehát aki feltétlen megbízható, teljesen ártalmatlan bőrápolót akar használni, vegyen kizárólag Vénus crémet. Ara 1 tégelynek 1 korona, hoz­závaló szappan 70 fillér és hozzávaló poudre 1 skatulya 1 korona. 1 tégely Liliomtej erem ára 1 korona. Kaphatók: Atlasz Lajos gyógyszertárában, Kis­kunhalas. Borbás István kovács VI. kér. Petőfi­uteza 18 számú újonnan épült házában egy üzlethelyiséget külön lakással Dömötörtől kezdve bérbe kiad Grosz Simonná Fő-utczai házá­ban 3 szobás lakás mellékhelyiséggel Dömötörtől kiadó. Ugyanott egy búto­rozott szoba azonnal kivehető. Szabados Balázs VI. kér. Hatv- tyu-utcza 5 számú háza Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Sági János 35 hold balotai szántó-kaszálóját örök áron eladja. Bartek Sándor asztalos Arpád- utcza 25 számú házánál 2 szobás lakást azonnal bé.be kiad. Sárközi Imrének felsóhidnál levő szőlőbeli lakásánál 16 darab 7 hó­napos süldője van eladó. Kellner Benő Felsőnádor-utca 10 sz. lakóházánál (8chőn Móric szom­szédságában) egy úri lakás és egy bú­torozott szoba azonnal vagy Dömötörtől kezdve bérbe kivehető. Értekezhetni vele fenti lakásán. Fleischl Samu bútorkereskedő tudatja a vevőközönséggel, hogy az őszi idényre megérkeztek a legújabb alakú és különféle színű bútorai, amit jutá­nyos áron árusít. Bútorok szállítását és csomagolását költözködéskor helyben és vidékre elvállalja. Bútortisztításhoz legalkalmasabb a viaszoldat, amit klg.- kónt 2 koronáért árusít. Három darab fehérre festett jobb kivitelű gyermek - kocsit, amennyiben azt raktáron tartaui ezentúl nem szándékozik, jutányos áron eladja Térjék György alsószállási 3 láncz szántóföldjét Szent-Mihalytól kezdve 3 évre haszonbérbe kiadja. Értekezhetni vele VII. kér Dugonics- utcza 8 szám alatt. Darányi József örökösei Szép­utczai lakóházukat eladják Értekezhet­ni Bus Mihálylyal Szives figyelmébe ajánlom iro­dámat, ha tisztes áron birtokot, házat, szőlőt, szőlőtelepet venni, vagy eladni, avagy birtokot bérbe kiadni, vagy bérbe venni akar; — ha súlyos kamatú tarto­zását olcsó 4 —4Vs°/oos Мар к amatu törlesztóses kölcsönnel bélyegmentesen kicseréltetni (konvertáltatni) akarja. Előzetes költség nincs ; — az adásvé­telek pénzügyi részét rendezi, eladni, vagy venni szándékozók bejelentéseit díjtalanul nyilvántartja, felvilágosítással minden irányban készségűéi szolgai az Elsó kiskunhalasi Ingatlan- Jelzálog és Hitelforgalrai iroda. Tulajdonosa Kómery Gyula Eötvös utcza 13. (Gaz­dasági bank mellett) A méltányosan megállapított jutalék az ügylet sikeres lebonyolítása után utólag fizetendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom