Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1908 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1908-05-06 / 19. szám

Kiskun-Halas helyi értesítője. május 6. 1908. hálás köszönetét. Köszönetét fejezi ki aztán Pressburger Ferencznek, ki egy gramophont volt szives díjmen­tesen a liga rendelkezésévé bocsáj- tani, a tűzoltó zenekarnak és a hely- 1 beli első ezigány zenekarnak, a gyermeknapon való szives közre­működésért. Elhatározta azután a bi­zottság, hogy aláírási iveket bocsát ki, melyeken felkéri a közönséget, hogy mondjon le a kereskedőktől évente kapni szokott karácsonyi és újévi ajándékokról, mely esetben a kereskedők az ajándéknak megfelelő összeget adnák a liga czóljaira. Tolvaj cseléd. Migaz Jó­zsef járásbirósági tisztviselőt Balogh Juliánná nevű cselédje meglopta. A tolvaj leány ellen az eljárás folya­matban van. Lopás. Mészáros B. Balázs­tól sorozás alkalmával, mig ő a mér­ték alatt állott, ismeretlen tettes egy uj csizmát és 4 korona készpénzt el­lopott. A rendőrség keresi a tolvajt, ki minden valószínűség szerint vala­melyik sorköteles volt. Szabó Nyali Ferenczet ismét elitélték. Ez esetben a Gál Sándorné kárára elkövetett csalás miatt ültek fölötte törvényt A jeles férfiú 1 havi fogházat és 20 korona pénzbünte­tést kapott. Orvtámadás. Megírtuk már, hogy Keresztes József joghallgatót az utczán megtámadták s veszélyes sé­rüléseket ejtettek rajta. A rendőrség a támadót Horváth Ferencz 17 éves napszámos személyében kinyomozta, ki ezen tettéért egy hónapi fogházat és 20 korona pénzbüntetést kapott. Rendőri hírek. Krizsán Béla póksegéd botrányt okozó részeg­ségért 10 korona pénzbüntetésre; — Kun János lovainak meg nem vizs- gáltatásáórt 10 korona pénzbün­tetésre — és végül Müller Antalt azért, mert a rendőrséggel gorom- báskodott 20 korona pénzbüntetésre Ítéltetett és a város területéről kiol­tatott. lópeseűési mozgalom. — április 28. május 5. — Születtek : Tóth Imre és Ancsa Molnár Má­riának János nevű fiuk. Szakács Bóniámin és Kardos Judithnak Jó zsef nevű fiuk. Lajkó Imre és Polen- csik Erzsébetnek Imre nevű fiuk. Batiz Gábor és Kovács B. Erzsébet nek István nevű fiuk. Fodor Ferencz és Lantos Etelkának Etelka nevű leányuk. Szűcs Imre és Kató Piros­kának Sándor nevű fiuk. Horváth Lajos és Barta Rozáliának Eszter Juliánná nevű leányuk. Kis József és Kis V. Máriának Sándor nevű fiuk. Farkas János és Sziráczki Julianná­nak Mária nevű leányuk. Néhai Szili Jáuos és Mucsi Etelnek Irén nevű leányuk. Szolnoki József és Kató Herminának József nevű fiuk. Fekete ! István és Szarka Kovács Veronának j Margit nevű leányuk. Szalai K. Ist­ván és Kovács Erzsébetnek István nevű fiuk. Hajdú Máté és Kószó Ro­záliának Regina nevíi leányuk. Lakos Imre és Bangó Rozáliának Imre nevű fiuk. Fülöp Gáspár és Fazekas Rozá­liának Ida nevű leányuk. Hegyes Menyhért József és Bánóczki Etel­kának Mihály nevű fiuk. Hudák György és Gyenizse Zsófiának Eszter nevű leányuk. Varga Mihály és Dobó Juliannának János nevű fiuk. Jasze- novics Bóniámin és Várdai Julianná­nak Zsófia nevű leányuk. Vida János és Sári Teréziának Sándor nevű fiuk. Kószó József és Bozóki Veronának halva születet leány gyermekük. Meghaltak: Babos Istvánná Darányi Juliánná 56 éves korban. Marokity Mária 10 hónapos, Batiz Sándor 8 hónapos, Brancs Ida 31 éves, Schön Sándor 56 éves korban. Kihirdetett jegyesek,: Király Balázs Kálmán Annával. Tusori Imre Uricska Erzsébettel. Nagy Mihály Szabó Franczis- kával. Dr. Nagy József Gyenizse Antóniával. Csatári Sándor Svéda Erzsébet Katalinnal. Egybekeltek: Szatmári Bóniámin Kenéz Juli­annával. Brezsnyánszky Ferencz budapesti lakos Nagy Kálozi Anná­val. Nagy Biblia István Bikit Esz­terrel. Pajor István Oláh Máriávval. Miklós Illés Gábor Forgó Franczis- kával. Gyuris János solvadkerti lakos Fodor Máriával. Kun István Szente Juliannával. Ingatlanok adás-vevéso. Márta Kálmán és neje Harnóczi L. Mária megvették Gyetvai Ferencz és neje Vlasies Ilona 255 n. öl ingat­lanát épületekkel 1200 koronáért. Szabó k. Sándor és neje NagyL. Etelka megvették Viszmeg Mihály és neje 504 n. öl szántóföldjét 453 kor. 60 fillérért. Juhász György megvette Ónodi János 36 hold 1465 n öl bodoglári tanyás birtokát 19095 koronáért. ifj. Demes István megvette ifj. Tallér János és neje 16 hold 165 n. öl eresztői tanyás birtokát 12800 koronáért. Földvári István és neje Péter Ju­liánná megvették Babos János és neje Földvári Erzsébet lakház és nádas- boli illetőségét 1000 koronáért. Hirkó Balázs és neje Matkó Juli­ánná megvették Kubina Andrásnó lakóházát és 138 n. öl telkét 3000 koronáért. Marezei József megvette Babos János 15 n. öl veteményesét 30 ko­ronáért. Vilonya Lajos megvette Kardos János és neje Bódi Sára ingatlan- bóli illetőségét 500 koronáért. Csapi Imre és neje Szalai Sz- ! Krisztina megvették Bánóczki Ba- ! lázsné 2 hold 88 n. öl ingatlanát 800 koronáért. Koszó Imre és neje Kárász Ve­rona megvették Kárász Mihály 753 n. öl ingatlanát 700 koronáért. Szalai Imre és neje Jakab Ju­dith megvették Vajda Imréné 137 n. öl veteményes földjét 130 koronáért. Farkas P. István és neje Peták Agnes megvették Bánóczki Balázsnó 5 hold 829 n. öl ingatlanát 1400 koronáért. Nagy Ty. Benő és neje Patai Juliánná megvették Kriszhaber La­jos és társai 3 hold felsőszállási le­gelőjét 840 koronáért. Különféle hírek. Bécsi hírek alapján a király egészségi állapotáról kedvezőtlen hí­reket terjesztettek szombaton a buda­pesti tőzsdén. Tegnap megint olyan hírek érkeztek Becsből, mintha a király egészségi állapota nem volna egészen kielégítő. Kossuth Lajos Tivadar tegnap délelőtt nehány napi tartózkodásra Budapestre érkezett. A pályaudvaron Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter fogadta. Egy nagy és dicső múltú katona, Türr István, Garibaldi barátja és küzdőtársa vasárnap hajnalban Budapesten 84 éves korában meg­halt. A Polónyi-Lengyel pör véget ért. Az esküdtek verdiktje alapján a bí­róság Lengyel Zoltánt sajtó utján való becsületsértés bűntettéért három hónapi fogházra és ezer korona pénz­büntetésre Ítélte. Kovács Sándor mélykúti aljegyző a napokban főbe lőtte magát és nyomban meghalt. Brassóban, a város főterén, az egyik nyitott csatornában eltörött a a gázvezeték csöve, s az ott levő munkások közül ötöt megölt és tizet súlyosan megsebesített. Sajóvárkony közelében két em­bert ismeretlen tettesek meggyil­koltak s kiraboltak. Apolda községben Koch Frigyes kosárfonó megölte a feleségét és gazdasszonyát, a két holtestet fel­darabolta és elégette. Verzár község határában 30 hold erdő teljesen leégett. Mezei Istvánná hódmezővásár­helyi asszony három hónapos gyer­mekét a macska megfojtotta. Molnár Mihály beszterczebányai lakos afeletti bánatában, hogy fele­sége meghalt, agyonlőtte magát. A brüsszeli kiállításra egy angol mérnök 400 méter magas tornyot ópit. A torony négyszer olyan magas lesz mint a Gellérthegy. Prága mellett egy vasúti munkás pillanatnyi elmezavarában konyha bárddal megölte feleségét és 8 éves gyermekét, azután öngyilkossá lett. Lelistye községben Brindusán Demeternó ravatala meggyulladt és a holttest porrá égett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom