Kiskunhalasi Ujság, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-02 / 1. szám

1. szám. III. évfolyam. Kiskunhalas, 1906. január 1. MEGJELENIK MINDEN KEDDEN. 1 Szerkesztőség és ki;>2 hivatal: HORVÁT GYULA, myvkereskedése KISKUNHALASON, a hol . e előfizetési és hirdetési dijak fiztvf dők. Kéziratokat nem sdm \ vissza.- 1 Felelősszerkesztő és lapkiadótulajdonos HORVÁT GYULA. Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva egész évre 4 kor., félévre 2 kor., negyedévre 1 kor. Vidékre egész évre 6 kor., félévre 3 kor., ne­gyedévre 1 kor. 50 fillér. Egyes szám ára 4 fillér. Újév гедд^гп. Egy év áll előttünk. " künk szeme a jövőbe néz, keresve otc a min meg- nyughat. Oh, mennyi keresni valónk van ! Egyik keresi lelki üdvét, szive nyugalmát; vájjon megadja-e az ég? A másik keres szeretetet, bizalmat; vájjon megtalálja-e ? Egyik keres va­gyoni jóllétet, boldogságot; megszer- zi-e ? A másik vesztett reményét véli ott felcsillogni; vájjon nem csalfa fényt lát szeme? Ki mondja meg, ki találja meg közülünk elvesztett kincsét 9 '. Nem látunk mi a jövőbe ' Miénk csak a hit és erős bizalom, hogy az események hullámai felett egy kéz tartja jövőnket. Ott van Isten, az idők rohamos árján és intézi az alatta el- zajgó, világot. Ót látjuk csak, kié a jövő, ki maga a múlt és kinek nincsenek nap­■ ' • • " /'Ú »V -ÍM IV—’. 1 •, * L.. JL ,> I. - 1 n jul. ui К..* iáim , iU iTictdi aAai tlu­szőr keresni, eltéved az. Őt kell vár­nunk, ki mindenikünkrekiszabja a teen­dőt. Ki mást vár, reménye bizonyos csalódás. Isten lehet a mi üdvünk, boldog­ságunk és reményünk. A zsoltáros király, Dávid, igy szól Izráelnek : Menjünk elébe hála­adással. Nem is mehetünk más elébe. Nem ismerünk senkit a jövőben, csak az Urat. Nem látunk ott senki mást, mint Istent, ki örök élet, intézi válto­zatlan kézzel a világok alkotmányát, uj és uj életet lehel abba, ki által a világosság el nem fogy, ki előtt ezer esztendő annyi, mint a tegnapnak el­múlása, ki volt, van és lesz! Ébrenlét és álom, nap és éjszaka, bölcső és koporsó,élet és halál: azok az ellentétek, melyek az embert pá­lyáján, kisérik. Mindeniknek megvan a maga értelme, rendeltetése . . . nyu­galom és munkásság, élet és enyészet. Mindenek fölött az Isten gyako­rolja hatalmát, nem mehetünk más­hoz, mint hozzá, ki örök szeretet. Leikével átöleli a világot, elménket gondolatokkal, szivünket magasztos érzelmekkel tölti be és szeretettel kap­csolja össze az emberiség lelkét, hogy béke és boldogság legyen a föld színén. Nem imádkozhatunk senkinek, mint Istennek, ki örök kegyelem és ir­galom. Elnémítja az ajknak panaszát, begyógyítja a szív sebeit, a szenve­dőt megkönnyíti, a bűnöst Lilémen. Igen, Isten áll a múlt fölött és ő tudja a jövőt. Boldog, ki erős hittel néz a jövőbe! Rendkívüli kedvezmény előfizetőinknek. Azon szívélyes készség, melylyel előfizetőink iránt vagyunk, indította arra lapunk kiadóhivatalát, hogy rend­kívüli kedvezményt nyújtsunk előfize­tőinknek 5 koronáért s a szállítás költségeinek fizetése ellenében bár­mely arckép után egy életnagyságu fekete vagy színes „Iris“ arcképpel kedveskedünk. A „Hazai arcképfestők miiintéze- tével“ állapodtunk meg a szállításra nézve és biztosítjuk előfizetőinket, hogy a legpontosabb és legfigyelmesebb kiszolgálásban fognak részesülni. Képesek lettünk volna arra is, hogy a képeket olcsóbban is szállít­hassuk, de nekünk mindenek előtt a miivészi kivitel és érték lebegett szemeink előtt, mert nem akartunk megelégedni a silányabb és egysze­rűbb nemű képnagyítással. Színes Iris arcképeink az olaj- festménytől alig különböztethetők meg, üveg fedőlap nélkül is használhatók és nedves szivacscsal moshatók. A kik a készítendő képek iránt érdeklődnek, azok a már kész minta­képeket, fekete és színes kivitelben ki- adóhivatalunkban : Horvát Gyula könyv, papir- észenemükereskedésében meg­tekinthetik. Abban a reményben, hogy ez ál­tal előfizetőinknek nagy anyagi áldo­zatok árán is előnyöket biztosíthat­tunk, felhívjuk ezen rendkívüli ked­vezmény igénybe vételére előfizetőink szives figyelmét. A Kiskunhalasi Újság kiadóhivatala. Örzse Asszony. (Részlet Dékáni Árpád „Örzse Asszony“ t népies bohózatából.) Örzse. Beszélhetsz nekem akármit azokról az idegen országokról, messzün- nen gyütt embör csacsoghat akármit. Most má elmondtam a magamét . . . Eszti húgom is tugygya a magáét . . . Mög azt hiszöm te is mög énötted a magadét . . , le is ut, fel is ut . . . Möhetsz . . . Julis vezesd ki ... Ha egy rossz szót szól ne sajnáld a söprűt. Mard. El is mék, de mögéri Örzse asszony, hogy visszakiván még engöm ez a ház. (el.) Eszti. Eredj Julis kisérd ki . . . még fölszed valamit útközben és ellopja. fulis. (El.) Eszti. Bizony nagy áldás az, hogy itt van kigyelmed asszony néném minálunk. Nem tudom mi is lönne belőlünk Örzse néném nélkül . . . Még kódusbotra kerül­nénk mindannyian. örzse. Má arra nem. Annyitok van, hogy mögélhettök urasan, de a mi van azt mög őrizni igön nehéz, nehezebb sokkal, mint elpocsékolni, Ezér köll édös apádat röndbe hozni, mer ha nem elpárolog minden. VI. jel. Voltak. Balázs. Balázs, (kissé pityókosan) Adj Is­ten ... No mint vagytok . . . Szép idő ,, van ugye? . . . Kis eső el köllene ... a szőlőre mög az árpára . . . Mi ?! . . , még ‘a répának sem ártana ... Mi ? Adtatok jönni a jószágnak mi ? ... Hé mi a fész- kös fene lelt bennötöket, hogy úgy mög- kukultatok, mög hogy az orrotok olyan surgóra áll?! . . . Eszti. (Örzsével a banya kemence j adkájára ül, duzzognak) Semmi édös i iám !' Balázs. Nem ám, . . . látom. Örzse. Má mögint a Cicmá.idlitól jösz ? Balázs. No csakhogy mögszólaltál . . . Onnét há ! . . . Örzse. Látom mögint több van ben- n о a kelleténél. Balázs. Van há ... mi közöd hozzá ? Örzse, Balázs mikor térsz má a rön- des útra ?! Balázs. Kezdőd má mögint a régit ? Eszti. Ölég nagy baj az édös apám, hogy régi. Örzse. Balázs ! . . . Kérlek itt a lá­nyod előtt hagyj föl azzal az élöttel, a mit fojtatsz. Mire vezet az ? . . Mi lösz be­lőled ? . . , A lányodból!? Balázs. Legjobban teszöm, ha ilyen beszédekre nem hallgatok. Majd csak mög- unod egyször. Örzse. Látod, én a te egyetlen nö- testvéred jussot szeröztem maganiRak ah­hoz, hogy igy beszéljek akkor, mikor kö­nyörögve kértél, hogy jöjjek házadhoz, lögyek házadnak, magadnak gondozója, egyetlen árva lányodnak, anyja hejött ne­velője, ápolója; jussot szeröztem akkor, hogy mögmentsem azt, a mit Istenben bol­dogult feleségöddel szőröztetek. Eszti. Édös apám! Örzse. Egé3z életödet a kocsmában töltöd. A pénz mög nagyod kopik ... Az istállóban eddig hátával állott a ló, most két rossz gebe éliözik, ökör, tehén, tiz, tizenkettő, most? . . . egy sincs. Szégyön szemre úgy köll a tejet a szomszédból vönni. Disznó eddig csordával volt, . . Most három rühes malac éhösen visit az ólba ... A dókád rongyos, ennek a lány­nak fejre való kendője sincs . . . Eszti, (sir) Édös kedves jó apám mi lösz velünk . . . Balázs, (magába száll) Hát bizony az nincs jól . . . Örzse. Nincs jól úgy-e ? . . . Azt is mondod, hogy Igazam van. Ahá ! . . Ma­gad is belátod, de azért mindennap kop­tatod a Cicmándli küszöbét, hogy a fene ott ögye mög ahol van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom