Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1906 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-03 / 1. szám

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL Pő-uteza 1291. Egyes szám ára 4 füléi HIRDETÉSEK DIJA : Hív. petit soronként 10 fillér, Magánosoknak 16 fillér. Vastag betűkkel 24 fillér. Nyilttér külön díj szerint. Közgazdasági, Társadalmi és Politikai Heti Néplap. Megjelenik mindn szerdán. Előfizetési ár egy évre helyben 4 kor., vidékre 6 kor. Hivatalos hirlotésok. A cselédsegéy pénztár hozzájárulási dijak 19*6. évi kivetési lajstroma jóváhagyni záradékkal ellátva leérkezett, az a mai naptól számított 8 napon át az adójegyzői hivatalban a hív. ónk alatt meg­tekinthető, és az estleges észre­vételek ugyanott beachatók. A kamat-teha1 vallomási ivek kibocsáttattak é azokat min­denki 1906. január 1—31-ig ki­töltve az adójegyzői hivatalba adja be, mert a később leérkező vallo­mási ivek csakis iga;olási kórvóny- nyel felszerelve 190(. ftbruár 15-ig fogadtatnak el. — Kik vallomási ivet nem kaptak, de betáblázott adósságuk van, vallcmási iveik át­vétele végett szintéi 1906. január 31-ig betáblázó végeseikkel és adó könyveikkel az adójsgyzői hivatal­ban saját érdekükien jelenjenek meg. Magán hirdetések. Keresztes József vendéglős Kiskunhalas város közönségének, ismerőseinek és jóbsrátainak boldog uj esztendőt kiván. Nagy Örsi Inréné a kis­teleki utón alul Nigy M. István szomszédságában levő 16 kapa sző­lőjét és veteményes földjét örök áron eladja. Értekezhetni vele VI. kér. lakásán. Bibó Dezső bárkái kerté-^ szetóbe egy családos kertészt, ki a kertészet minden ágában jártas, azonnal felfogad. Szabados Balázs a templom hegyen alul és felül levő 3 drb fekete földjét, Füzesen Gyulai István szomszédságában levő földjét örök áron eladja. 400 kéve kukoricza szára és 10 hektó fehér és vörös bora is van eladó. Értekezhetni vele VI. kér. lakásán. Kocsis Lajos a sóstó mel­lett levő földjéből 5 holdat kisebb részletekben is elad. Értekezhetni vele a helyszínén. Vass Imrének Kisfaludi-ut- czai lakóházánál különféle tűzi fája, oszlopnak való szárafája, használt ópületfák és ajtók, bora és pálin­kája és a nagy sóstó mellett levő földjén kukoricza szára is van eladó. Tóth K. János kis rekettyéi 22 hold tanyás birtokát örök áron eladja. Értekezhetni vele a hely­színén. Novak János vasúti rak- tárnok Almos-utczai lakóháza örök áron eladó, esetleg bérbe is kive­hetői, Értekezhetni Kónya József czipész megbízottal. özv. Szentpéteri Lajosné III. kér. 624. sz. lakóházát örök áron eladja. Értekezhetni vele fenti lakásán. ifj. Orbán István I. kér. Gyulai Imre szomszédságában levő lakóházát, Felsőkisteleken Gyevi Antal szomszédságában levő fél hold szőlőjét, Szemerédi Vendel szomszédságában levő fél n. láncz veteményesét és Erdélyi Lajos szomszédságában levő fél hold szántó és herésót örök áron eladja. Értekezhetni vele fenti lakásán. A pestvármegye gazdasági egyesület halasi faiskolájához két, éves cseléd felfogadtatik. Értekez­hetni Vass Elek kertószszel. Földvári Sándor II. kér. 591 sz. lakóháza örök áron eladó. Értekezhetni vele fenti lakásán. Sándor Mihályné a műúton felül Biró Antal szomszédságában levő 11 kapa szőlőjét örök áron eladja. Értekezhetni vele VII. kér. lakásán. Nagy Szeder István építész Natkay szigeten lévő jégverme és szállodája kiadó. A sziget kisebb részletekben eladó. Értekezhetni vele IV. kér. lakásán. Dr. Beck Sándor 1 drb kincstári lovat további tartás végett azonnal átad. Értekezhetni vele lakásán. Németh A. Antal a sóstón felül Biró Sándor szomszédságában levő 4 hold szántóját 3 hold vetés­sel kisebb részletekben is örök áron eladja. Értekezhetni vele felső szál­lási tanyáján. Somogyi Pál a műúton felül Babó Sándor szomszédságában levő 1 kapa szőlőjét örök áron eladja. Értekezhetni vele V. kér. lakásán. Szikora András IV. kér. lakóháza mellett levő 354 n. öl ház­telkét és Gál Sándor szomszédságá­ban levő 5 kapa szőlőjét örök áron eladja. Értekezhetni vele fenti lakásán. Hatházi László a Besse- nyei-féle telepen levő lakóházát két portával örök áron eladja. Értekez­hetni Dobos Gergely megbízottal. Orbán Imréné a Bessenyei- fóle telepen levő lakóházát és 522 n. öl szőlőnek való földjét örök áron eladja. Értekezhetni vele fenti lakásán. Somogyi Lajos IV. kér. lakóházát és a rekettyéi utón alul levő 1 hold szőlőjét örök áron el­adja. Értekezhetni vele fenti lakásán. Schneider Ignácz utódai baromfikereskedők tudatják, hogy az általuk koppasztandó pulykák tolláért 80 fillért fizetnek. Szekulesz Herman kereske­dőnél száraz puha és kemény tűzifa kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom