Kis-Kunság, 1904 (8. évfolyam, 1-29. szám)

1904-01-03 / 1. szám

VIII. ÉVFOLYAM. KIS-KUN-HALAS, 1934. JANUÁR 3. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengeri-utcza. Előfizetési és hirdedési dijak HORVÁT GYULA könyvkeres­kedésében Kiskunhalason fizetendők. Bérmentetlen levelekre nem válaszolunk. Kéziratot nem adunk vissza. rm — MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP — ff? KISKUNSÁG. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. A „K I S- K U N- H A L A S I GAZDAKÖR“ HIVATALOS LAPJA. FELELŐSSZERKESZTÖ : Dr. KOZICS ZOLTÁN. ===== FŐMUNKATÁRS: FÜLÖP SÁNDOR. ===== LAPKIADÓTULAJDONOS: Dr. HERMÁN FERENC. Előfizetési dijak: Helyben: egész évre 4.—, félévre 2.— és negyedévre 1 K. Vidéken: egész évre 6.—, félévre 3.— és negyedévre 1.50. Egyes szám ára 6 iillér. m Hirdetési dijak: Petit soronkint 8 fillér; apró hirdetéseknél 10 szóig 40 fill., minden további szó 4 fii. N y i 1 11 é r : Petit soronkint 20 fillér; Ítéle­teknél 50 fillér. Felkérjük lapunk barátait, hogy a mennyiben lapunkból mutatványszámot óhajtanak, szíveskedjenek e czélból a szerkesztőségi irodához — Horvát Gyula ur üzlete — fordulni. Boldog uj esztendőt! Mily könnyen elröppen e három szó az ember ajakáról! Minden egyes esztendőnek alkonyán s egy- egy újnak a küszöbén e három szóba foglalt kívánsággal üdvözlik egymást az emberek az egész föld kerekén, palotákban és kunyhókban egyaránt, s a milyen — szinte kivételt nem ismerőén — általános, ép oly szép és megin- inditó e szokás. Boldog uj esztendőt!. .. Hát nem erre várnak, nem ez után epednek egyes emberek ép úgy, mint községek, államok, minden rendű és rangú intézmények e világon ? És miért ? Mert minden, a mi földi, nemcsak a térnek, de az időnek is szűk határai közé van szo­rítva. Mindennek hivatása itt alant: a fejlődés, sorsa tehát: a változás. Ennek a törvénynek van alávetve életünk is. Az emberi életben pedig a változásnak s igy közvetve a fejlődésnek is két főrugója van. Az egyik: elégületlenség a múlttal szemben, tehát bizonyos fájó, bánkódó érzés' akár a sors mostohasága felett, akár saját hibáink, mulasz­tásaink keserű tudata miatt. A másik: hit a jövőbe, tehát bizonyos felemelő, édes, biztató érzés, egyrészt a kedvezőbb sorsra jutásból, másrészt a magunk jóratörekvéséből merített reménytől sugallva. Vedd ki e két rugót az ember egyéni avagy társadalmi életének a gépezetéből — s megszűnik a változás, de elzárva marad egy­szersmind a fejlődés útja is. Ám ez nem élet volna többé, hanem halál. Működjenek azért e rugók. Nem rombolni, nem elerőtleniteni kell hát ezeket, hanem foly­ton ébren tartani, sőt fejleszteni. Minél érzé­kenyebbek lesznek azok a rugók, annál inkább elősegíthetik és biztosíthatják az egészséges fejlődést. S mert erre az időnek változásai kö­zött küiönösen az uj év nyújt alkalmat, hadd hangozzék azért most és a jövőben is minden évfordulati napon az üdvözlés : boldog uj esztendőt! Hadd huzzuk fel e kívánsággal, mint egy kulcscsal, évről évre az emberi élet gépezetének kerekeit, rugóit! Csak egy a baj. Az, hogy sokan elégnek tartják e három szónak szóban vagy Írásban való tolmácsolását, de arra már nem igen igye­keznek, hogy annak valósításához erejük és te­hetségük mértéke szerint maguk is hozzájárul­janak. Hányán vannak, kik az év első napján még mosolygó arczczal köszöntik ez üdvözlés­sel felebarátjukat s már másnap azon törik fejőket, hogy mivel zavarhatnák meg ugyanan­nak lelki békéjét, élete nyugalmát ? Hányán vannak, kik a Szilveszter-est borongó hangulatá­ban a „nem boldog a magyarw-féle keserű ki- fakadások után pillanatra felbuzdulva, neme­sebb törekvésre tüzelődnek s ez alapon bízó reménységgel ürítik poharukat úgy a szőkébb körű köznek, mint a hazának is javára, jövő boldogulására — s már másnap ugyanazok megfelejtkeznek arról, hogy nemcsak kívánni, de munkálni is kellene annak a köznek, annak a hazának — a boldog uj esztendőt. Mily könnyen is elröppen ez a három szó az ember ajakáról ? ! E mi kis lapunk is ezzel az üdvözléssel köszönti e napon olvasóit s mind e városnak lakóit, a kiknek javáért kiván élni, munkálkod­ni. Ennek újévi kívánsága azonban nemcsak az udvariasság ténye, hanem programm is. Mert e lapnak hivatása az, hogy olyan szerv legyen a város társadalmi életének a gépezeté­ben, mely ennek rugóit folyton ébren tartsa, fejleszsze, azután meg irányítsa, szabályozza is. E hivatásához képest kell, hogy ez a lap a mai évfordulati ünnepen is magukba szállásra hívja fel mindazokat, kik e város érdekeit szi­vükön hordva, meglátják és megértik azon okokat, körülményeket, melyek miatt városunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom