Halas és Vidéke, 1902 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1902-11-29 / 48. szám

Műszaki központi üzlete, a ruggyantagyártás Ajánlja : legújabb szerkezetű nőst ruggyanta tömlőket és minden néven nevezendő pinczegaz dászati gépeket és eszközöket. Továbbá a Kosinszky Vio- tor-fele szabadalmazott >jS^yjzeräseg1« szénkénegfecsken' dőt, mely a legjobb és legolcsóbb és emellett a legpontosab ban adagol. Árjegyzéket ’ iván&tra ingyen és bérmeatve küldök áoaa Szabadkán, (a Nemzeti Cismo átellenében.) ték özv. Komlós Benőné Faddi Teréz szöiő- beli illetőségét 400 kor. Hegedűs B. Ferencz és neje Hathizi Má­ria megvették Ha ász Lajos és neje Hor­váth Juliánná 44 n sz öl szántó fö'djét 36 kor. Hol ander József megvette dr. Lányi Já­nosáé szül. Á oki Viktória és társa 15 hó d 298 n sz öl rekettyéi ingatlanát 59QO kor. Szécsi György és neje Meleg Anna meg­vették Nacsa Mátyás és Otott Kovács Ve róna r hold 680 n.. sz. öl ingatlanát 500 koronáért. Rácz Fodor Ignácz és neje H.nga Mária megvették Tóth b. József és neje 27 ho'd 1192 n sz öl ingatlanát 1400 kor. Paprika Sándor és neje Solti Zsuzsanna megvették Pómozi Imre 1 ho'd 366 n sz öl sző’őjét 800 kor. Berta b. Benő s neje Barna Ju ia meg­vették Kovács b. István 1 ho'd 70 t n sz öl szőlőjét 340 kor. Ökördi István és neje Paimont Éva meg­vette Ökördi Imre 1083 n sz öl szőlőjét 680 kor. Molnár ülés és neje Könyves Mária meg­vették Szabados Balázs 969 n sz öl szőlőjét 400 kor. Bogár Szabó János és neje Patai Erzsé­bet megvették Ternyák Mária 1 hold 497 n sz öl ingatlanát 150 kor. Kis Benő és neje Agócs Zsófia megvet, ték özv. Babos Istvánná Gyenizse Zsuzsánna 1200 n sz ö! szőlőjét 426 korona vételárért. 3599. szám. 1902. tkvi. Árverési hirdetményi kivonat. A halasi kir. jbiróság mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Felföldi János végrehajtatónak Répa Ferencz végrehajtást szenvedő elleni 80 korona tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a halasi kir. járásbíróság területén lévő Majsa községben fékvő a majsai 2633. sz. tjkvben A -j* 496. hrsz. a. házra 800 koronában ezennel megállapított ki­kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatla­nok az 1903. évi január hó SO-ik napján d. e. 9 órakor Majsa község házánál megtartandó nyilvános árve­résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát va­gyis 80 koronát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammai számított és az 1881. évi november hó i-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpa­pírban a kiküldött kezéhez letenni, i avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság­nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál- \ tatni. ; Halas, 1902. évi november 7-én. j . A kir. jb. mint tkvi hatóság. Salgó-Tarjáni darabos tömör szén szoba fűtésre a legkitűnőbb. Kapható: Benedek Albert vaskere.- kedcscoer, 3—3 szemben a református templommal. Köhögés és rekedtség eilen nincs jobb a 1 RÉTHY félő psmsfsfű jó csaiád о» való |J|J \ui rywnwi/ itanonczul felvételik ö.vaaíersí -m de vásárlásánál vigyázataik: „n.. , , - ,, •• i és határozottan RÉTHY-föSét kérjünk, mive.1 VÜmOS TüÍOS 6S dlVätälTl UZle- sok haszontalan utánzata van 1 doboz ára 60 filer. Csak BETHY-fáíéi fogadjunk el. tében. 2-3. Nyomatott Braun Adó

Next

/
Oldalképek
Tartalom