Halas és Vidéke, 1902 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1902-11-29 / 48. szám

— Kiskunhalas város képviselőtestülete f. évi november hó 27-én, csütörtök délelőtt II órakor, szokott gyü éstermében tisztujitó- szék gyü'ést tart. Napirend: A városi ta- nácsjegyzöi állásnak, — ezen állás betölté­sével előléptetés fo'ytán esetleg megüresed­hető adójegy,"ői állásnak — választás utján való betöltése. — Kunszentmikíós község elöljárósága által egy rendőr őrmesteri állásra pályázat hirdettetik, 1000 kor. évi fizetéssel és 300 kor. lótartási javadalmazással, kik ezen állást elnyerni óhajtják, kérvényüket ne vezett község elöljáróságánál deczem 3 ig nyújtsák be Bővebb felvilágosítás a r kapitányi hi­vatalnál nyerhető. — A m kir. állam építészeti hivatal köz hírré teszi, hogy Pest vm alispánja az 1902 évi nov 8 án kelt 55233 sz. rende létével a Kunszentmiklós- Szabadkai th. közút 80 86 5, 96 5—97 4, 100- 101. km. és a Halas—Dorozsmai th közút 6 5-70 km. szakaszán levő úttest helyreállítását 3844 kor összeg erejéig engedélyezte A fent említett munka árvitelének biz tositására 1902 évi decz. 2 ik napjának d. e 10 órájára az alispáni hív. helyiségben tartandó zárt ajánlati verseny tárgyalás hirdettetik A zárt ajánlatok (az ajánlati költségve­téssel együtt) kitűzött nap d e 10 órájáig nevezett hivatalhoz nyújtandók be — Az ajánlathoz az általános feltételekben előirt az engedélyezett költségösszeg 5 százalé­kának megfelelő bánatpénz csatolandó. Feltételek a m kir. államépitészeti hi vatalnál megtekinthetők. — A kincstári dohány termelők felhivat­nak, hogy engedélyük megújítása végett f évi engedély iveikkel, azon gazdák pe dig, kik jövőben szándékoznak termeléssel foglalkozni, ennek bejelentése végett a főjegyzői hivatalban mielőtt jelentkezzenek. — ft f évi dohínytermás beszállítása és pedig az 5 holdon aluli öszszes termelők részére febr 11, az 5 holdon felüli terme lök részére pedig febr. 11, 12, 13, 1G és 17 napjai tűzettek ki. — Kaszinó és a nöegylet. A jótékony nő- egylet ügye a vasárnapi kaszinói közgyű­lésen — sajnos, de konstatálnunk kell — kudarczot szenvedett. Arról van szó ugyanis, hogy a nőegylet azzal a kérelemmel fordult a kaszinó választmányához, engedné meg a kaszinó, hogy ennek helyiségében a nő- egylet decz. б-án tánczvigalmat rendezhes­sen. A kaszinó választmányi tárgyalás alá vette a kérelmet és szótöbbséggel annak helyt adott, átengedte tehát a bál czéjaira a kaszinó helyiségeit. Ezen határozat elleD a kisebbség a közgyűléshez felebbezett, mely 33 szóval 11 ellen a választmány ha­tározatát megváltoztatva úgy határozott, hogy a kaszinó helyiségeit át nem engedi. Szavazás előtt az elnök kényes természe­tűnek nyilvánította az ügyet, m után nőkről vau szó és arra kérte a közgyűlést, hogy discussio nélkül egyszerű szavazással dönt­sön, annál is inkább, mert a kaszinó tagjai a tárgyat ismerik. Df. Hofmeister Juda el­lenben nem tartja kényesnek az ügyet, elvi kérdésről lévén szó, ha pedig valóbau ké­nyes lenne, annál inkább szükség van az ügy megbeszélésére, hogy egymás érveit meghallgassák. Sándor Imre szerint követ­kezetesnek kell lenni a kaszinónak, mely miután a budapesti »halasi kör« hasonló irányú kérelmét megtagadta, e körnek ar- czu'csapása lenne, ha a kaszinó most más­ként határozna, igy — tekintve, hogy elvi kérdésről is van szó — szerinte a kaszinó — a nőegylet iránti tisztelete mellett sem adhatja meg a kérelmet, Dr. Kozits Zoltán a rőegylet nevében kijelenti, hogy miután a felebbezés folytán az idő előre haladt, oda módosítja a nőegylet kérelmét, hogy az időt nem ko:i decz. б-ához, hanem ja­nuár hó valamelyik napjához. Ennek foly­tán elnök szóvá teszi azt, vájjon a kaszinó időhöz kötötten határozzon e kérdésben, vagy időt és feltételt nem érintve, a helyi­ség á?, vagy át nem engedése kérdésében függetlenül határozzon. A közgyűlés függet­lenül minden idő é. feltételtől kívánván el­dönteni a kérdést, az elnök a többség aka­ratához képest a titkos szavazást rendelte el, 'SY jött létre a döntő határozat, mely még bizonyára sokáig fogja foglalkoztatni azokat a köröket, melyeket a kérdés köze­lebbről érdeke'. — Tanitóválasztás. A községi iskolaszék •f. évi nov. 29 éu, szombaton a közgyűlési eremben tanító választói gyűlést tart, mely alkalommal az alsóvárosi vegyes iskolánál, a oalotai és bodoglári pusztai tanyáknál üre­sedésben levő tanítói helyek fognak betol- cetni. Mint értesülünk, a városi iskolához Ványi Teréznek van legtöbb igénye, aki íugusztus hóban ugyanoda már megválaszt­va lett, de a választást a vármegyei köz- igazgatási bizottság formai okokból meg­semmisítette. A páiyá>ók száma 15. — Kiskun-halasi „Polgári-Olvasókör“ f évi deczember hó 6 án a kifestetett táncterme bemutatása alkalmával saját pénztára gya­rapítására tánczmulatságot rendez. Körünk, — ezúttal az ifjúságnak és azon adako­zóknak. akik adományaikkal e terem ki- festetéséhez az elmúlt évben hozzájárultak, élvezetet akar szerezni ez alkalommal, hogy egy szépen és díszesen kifestett te remben mulathatnak — AM. Prot Irodalmi Társaság halasi­köre f. hó 19-én délután 5 órakor tartotta alakuló gyibését a helybeli ev. ref. fögym- aasiumban. A megjelentek aránya nem feleit ugyan meg az aláírók meglehetős számának, de azért a kör mégis megalakult. Elnök lett Bátory Gábor főgymn. vallástanár, titkár Bernáth Lajos, választmányi tagok : dr. Zi- lah Benő, dr. Nagy Mór, Sza'ai László. A közgyűlést választmányi ülés követte, me- yen a Bernáth Lajos által előlegesen kidol­gozott Ügyviteli Szabályzatot fogadták el s annak megerősítésére újabb közgyűlést ha­tároztak f. hó 22 éré azért, hogy az Ügyvi­teli Szabályzatot nov. 24-én már a M. P. I. T. budapesti választmánya is tárgyalhassa és megerősíthesse. Az újabb közgyűlés a Sza­bályzatot elfogadta s minden félreértés elke. rü'ése végeit kimondotta, hogy a halasi kör megalakulásának kezdő időpontjául 1902. nov. 19-ét tekinti. A M. P. I. T. halasi kö­rének eddigelé 63 tagja van. — Vadászat. Sikerült vadászatot rendezett Fehértón múlt pénteken a vadásztársaság. Tizenöt nyúl és két tóka esette). Berki An­tal ügyvéd egy nagy őzet is lőtt, melyből a társaság összes tagjait részeltette. — Utvizsgálat. Baranyai államépitészeti hi­vatali főnök és Hartl műszaki tanácsos a múlt héten az állami müutakat megvizsgál­ták és az itt-ott szükséges javítások iránt intézkedtek. — Előléptetés- Szekér Károly járásbiró* sági aljegyző jegyzővé léptettetek elő. Gra­tulálunk. — Nemes embérbarátok. örvendetesen gyarapszik azon nemes szivü munkaadók száma, akik saját költségükön biztosítják cse­lédjeiknek a munkáspénztár áldásait. Újab­ban két ilyen en berbarátnak áldozatkészsé­géről kaptunk hirt. Báró Biedermann Rezső értesítette az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár igazgatóságát, hogy szentegáti uradalmának mindazon gazdasági cselédjét, akik az ö szolgálatában már egy esztendőt eltöltőitek, első csoportbeli tago­kul beíratja a pénztárba s tagsági dijaikat saját pénztárából fizeti. Deutsch Zsigmond herczeg Eszterházy uradalmának főbérJője hasonlóképpen arról értesítette az igazgató­ságot, hogy bérgazdaságának mindazon cse­lédjét, akik már 5 év óta szolgálatában ál­lottak, szintén saját költségére beíratja a munkáspénztár tagjai közé. — Felszóllittatnak mindazok, kik a fehér­tói erdőben földet fordítottak, f. hó 27-én a helyszínén a faanyag felezése végett jelen­jenek meg. — Publikácziórót. O/say Károlyné föut- czai házát eladja, özv. Tömösközy Sándorné póstautezai házá1', kishíd melletti fekete föld­jét, Simon pusztai 154 h. tanyás birtokát eladja. Nagy Mézes Sándor tázlári birtoká­ról nagy menynyiségű fát ad el parczellán- ként. özv. Végh Istvánné alsó szállási 28 hold birtokát eladja. Kriszhaber Lajos bor­seprőt vesz nagyobb raenynyiségben, kifőtt törkölyt pedig kocsi számra eHd. Dr. Frá­i tér Gyulának fajtiszta ültetni való veszszeje van eladó. Balázs József felsószállási 51 hold tanyás birtokát, felső rekettyéi 182 h. föld­jét eladja. Horváth Szép József 7 hold föl­det ad ki fordítás végett, özv. Tömösközy Sándorné Simoni tanyáján puha fát ad el, fehértói nádasát is eladja. Babó János ku- koricza szárat vesz lánczonként. Propper Sándor 2 drb kincstári lovat ad át tartás végett. Varga Istvánné II. kér. házát kiste­leki 8 h. homokját eladja. Halász D. László szőlőnek való földet ad ki fordítás végett. Ért. Boros Sándor megbízottal. Terbe Ist­ván IV k. házát eladja. — Útépítés. Értesittetik a lakosság, hogy a megye thatósága 902—3 év folyamán a Halas—Mélykúti utaknak az öregszőlők közt elvonuló azon szakaszát, mely az állami mi- útból kiindulva délfelé Vörös Sándor szőle­jéig terjed, kiszélesítve feltöltéssel és kőbur­kolattal kiépíttetni fogja, mely munkálat előreláthatólag 1903 tavaszáig fog tartani, a mélykúti th. útnak a?, állami műuttól a ket­tős kopolyaig terjedő szakaszán a kocsi köz­lekedés 1902. évi nov. 24 tői kezdve további intézkedésig elzáratik. — A városi és fehértói nádasok termésé­nek kivágása résziből fog kiadatni. Vállal­kozók a gazdai hivatalban jelentkezhetnek. — Ingatlanok adás vevése Bacsó r. Be­nőné László Juliánná megvette Zseni Imre és neje Sólya Juliánná Il-ik tizedbeli lakhá * zát és 254 n sz öl telkét 1390 kor. Szabadi Imre és neje Nagy M. Teréz megvették Molnár Mihály és neje Rébék Teréz 780 n sz öt szántó, kaszálló, legelő földjét 400 kor. Berta Imre és Tóth V. Imréné Bordás Judith megvették Zseni Lajosné Gáspár Sára 176 n sz öl szántó fö'djét 96 kor. Kocsis Imre és neje Bor Teréz megvet-

Next

/
Oldalképek
Tartalom