Kun-Halas, 1900 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1900-12-09 / 50. szám

minek folytán a ezár elégett a nélkül hogy a tüzből nagyobb baj származott volna. A rendőrség nyomozza a gaztett elkövetőjét. — Lopások. Igazán szégyen gyalázat, hogy minden héten 5 6 lopásról kell megemlékez­nünk. Ha ezt az állandó rovatot vidéken olvassák bizonyára azt hiszik hogy a tanyákon Rózsa Sándorok és Sobrik járnak még mindég A múlt héten is nem kevesebb mint 6 lopás esett. így elloptak Vilonya Józseftől Fehér-tó pusztán 1 kocsi szalmát, Egyed Izsák Sándortól 100 kéve kukoricza szára', Péter Benőtől egy kocsi szénát, id. Horváth Sándortól fél öi tűzi fát, Csefregi Istvántól 1 voaíató szénát, Farkas P. Antaltól fél kocsi szénát. A tömeges lopások után ítélve azt hisszük, hogy egy rendszeres tolvaj szövetkezet dolgozik a tanákon s ép ezért a rendőrség megbecsülhetetlen szolgálatot tenne a tanyai közbiztonságnak, ha a tetteseket Kipuhatolnák. Egyelőre iíj. Rokolya György és Rokolya Jái)03 közismert „érték rávoiitnokokat“ tartóztatták le kikre a gyanú első sorban irányúi. — Lótartóknak. л kecskeméti honvéd huszár ezredtől 6 darab jó conddióban levő honvéd ió egyeseknek tartás végett városunk­ban átadatik. A kik a tartásra vállalkozni akarnak, jelentkezzenek Kovács károiy városi jegyzőnél. — Vásott gyerak. A 905 sz. vonat egyik személy kocsijának ablakát nov. 30-áu Gö- bölyjárásnál valaki kavicscsal bedobta. A rendőrség kideriiette, hogy a tettes Homoiya István 12 éves gulyás gyerek, a vásott kö­lyök ellen az eljárást megindítóiták. — Hütlsn csalód. Német A. Sándor kala­pos pusztai iakos a napokban megbízta cse­lédjét Árvái Imréi, hogy egyik tinójának árát vegye fel. Árvái a 31 koronát fel is vette, de a pénzt a zsebeben felejtette. Gazdája sikasztás miatt feljelentette. — Tűs- Szerdán délután Czuuíerstein Vil­mos lőszegi házának alsó epüieíéoea egyik tető gerenda kigyulladt, A gyors segély elejét vette a nagyoku szerencsét!ensegnek. A ron dőrség nyomozáetinduoi a tűz okának kiderítése ir&nt. — А saabad&ai búcsú vásárokon vidéki iparosoknak ezentúl nem szabad áruim. — kssszonycis lányok, kiket jövendőjük érdekel, hozassák meg Zit.-El.-Lóhia most megjelent szellemes jósló könyvét, rendkívül szeuzá iós! 1 korona beküldése ellenében (bélyegekben is) bérmeníve zárt borítékban küldi: Gedeon András könyvkereskedése Miskoiczon. Gián vet tel 40 fillérrel több. latot megkérni az illetékes fórumnál, mert az ő védekezésük csak akkor lesz te’jesen el fogadható és a tanítói reputatiójukat mélyen megtámadó jegyzőkönyvért csak akkor nyer­hetnek elégtételt, ha a vizsgálat ki fogja deríteni, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak valót­lanságok a halasi ref. valldsu tanítók hivatá­suk magaslatán állanak. Mert helyes felfogás a?, hogy ha még kisebb helyről éri is az embert vád, az ellen ne szóval, hanem be­igazolt tényekkel, a törvényes védekezésnek rendes formájában, a jelen esetben a vizsgá lat után hozandó közigazgatási ba-ározattal védekezzék. És nem kétszeres kötelesség-e a megtámadott tanítóknak a vizsgálat kérése akkor, midőn oly számot tevő erkölcsi testület foglalja jegyzőkönyvébe a vádat, mint a milyen a kecskeméti egyházmegye s midőn az ezen egyházmegye által kiküldött iskolai felügye­lők terjesztik fel vádként, valóságként a jegy­zőkönyvben fogiaiíakat. A tanítóságnak lehetnek rosszakarói, a kik szeretettel terjeszthetik toVább a vádakat, ezek ellen miként vélik jobban védekezhetni, mintha bírói határozattal tisztázzák magukat Az önmaguk ellen való fegyelmi vizsgálat megkérése annál is inkább szükséges, murán a kecskeméti ev. ref. egyházmegye jegyző­könyvében foglalt jelentésnek nem felülni (mint a hogy a fanitó urak válaszukban mondják), hanem hitelt adni szokás, mert úgy az iskolai mint felügyelőket, mint a kecske­méti egyházmegye közgyűlését oly férfiakból állónak keli tartani, a kik komolyak és meggondoltak ahhoz, hogy sem rossz akarat, sem tudatlanság, működésükben, kijelenté­seikben ne irányítsa. De nem hagyhatjuk szó nélkül a jegyző­könyvben foglaltakat meg a városi iskolaszék, élén az elnökkel, és a ref. presbyterium, élén a lelkészszel és főgondnokkal sem, Mert ez a jegyzőkönyv azt mondja, hogy : „nincs vezető kéz, mely megadja az irányt, hiányzik az őr ködő szem, mely ellenőrizze a munkán.“ Hallatlan 11 Hát akkor mi az iskolaszék, mi a pres­byterium, mi az iskola felügyelő, a kiknek ez kötelességük lenne s miért vannak, ha nem teijeniük az őrködést, az ellenőrzést — és hol vannak, ha ezen vádakra nem rea­gálnak, ezen vádakat vissza nem utasíthat­ják ; alaptalannak nem nyilvánítják ? S ha vannah, hol az önérzet, a mely a becsületet késhegyig védi ?! Mi nem félünk tárgyalni e kérdést és szí- veten meghallgatjuk mindazokat, a kik azt mondják, hogy e kérdés nem érdemli meg a tárgyalást, Szívesen magi a igatjuk okaikat az' knak is a' ik azt mondják, hogy a kecske méti ev. ref. egyházmegye jegyzőkönyvében foglalt vádak alól való purificátióhoz elég a 12 vallás tanító egyszerű nyilatkozata. HÍREK. — A halmai ev. ref. Felsőbb Leányiskola zenetanára „a műsorban megnevezettek közre­működésével“. valamint az intézet növendé­keivel f. évi deczember 16 án az intézet zeie*érmében első Házi Hangversenyt tart : Műsor I. 1. „Megnyitó Indu’ó“ Schytíe L.-tőI zongorán négy kézre. E őadják : Berki Jolánka és Vájná Marisba. 2. „Két és Négy ke^es müvek.“ Előadva az intézet zongora növen­dékei által. II. 1. „Trio.“ Mozarttól. E'őadják : Görög Sylvia (zongora.) Dr. Hodossy Géza ur (hegedű) Fridrich Lajos (hegedű) és Papp Miháy (mély hegedű.) 2. „Idille.“ Hiller-től op. 23. Előadja zongorán: Berki Jolánka 3. „Emlék lap“. Hiller tői op. 32, Előadja zongorán : Vájná Mariska. 4. „a magasban“. Hiller-től op. 24. E öadja zongorán : Görög Sylvia 5. „Tiiur.“ Nyitány Mozarttól zongo rára hat kézre. Előadják: Görög Sylvia, Berki Jolánka, és Vájná Mariska valamint Dr. Hodssy Géza ur (I hegedű) Fridrich Lajos (II. hegedű.) és Papp Mihály (mély hegedű.) „Gavotte“ Resch I-től. Két zongorán, bat kézre. E őadják: Görög Sylvia, Berki Jolánka és Vrjna Mariska, valamint Fridrich -Lajos (I. hegedű.) Papp Mihály (Mély hegedű) és Dr. Hodossy Géza ur (cello.) Kezdete pont 3 órakor — Vörösmarty ünnep. A caainó által rendezett Vörösmarty ünnep tegnap tartatott meg. Az ünnepély minden tekintetben kitünően sikerült. Az idő rövidsége miatt részletesen csak jövő számunkban emlékezhetünk mega' ünnepélyről. — Uj esküdtbirák. A kalocsai kir. törvény székhez, mint esküdi bírósághoz, városunkból a jövő évre, a k>r. törvényszék ált. 1 megejtett sors húzás szerint a következők lettek esküd bírák: Borbás János, Barna Sándor. Benedek Benedek, Fehér Károly, Győríi József, ifj Gaál Lajos, Hajdú jános, Di Hodosi Géza, Kiss Károly, Keméri Gyula, Práger Dávid é3 Szüle Lajos. — Nápfölkelök figyelmébe, д népfölkelők közül azok, kik a f. évi népfölkoiési szemléről elmaradtak s könyvecskéiket utólagos látta- mosás végett benyújtották ez ulon is íeShi vatnak, hogy a könyvecskék átvétele végett a jegyzői hivatalban azonnal jelenjenek meg. — Kigyulladt kocsi.. F. hó 3-án Propper Sándor helybeli lábos kocsija a délutáni órák­ban szénsalakot szállított a helybeli vasúti állomástól Propper lakására. A szállítmány Propper lakása közelében egyszerre elkezdett tiistöini s csakhamar az egé?z kocsi lángba ború t. A lovak a tüztöl megvadulva őrült vágtaiásban száguldani kezdtek. Szerencsére egyenesen gazdájuk udvarára rohantak, bo a házbeliek a további bajnak gyorsan elejéi vették. — Takonykár lépett fel Solt-vadkertsn. — A nagybirtokos fi?. Szűcs János tázlári iakos a Beniczky Atilla féle vadkerti birtokot 40 ezer forinton megvevén, a feletti örömében hogy a jó Isten ennyire felvitte a dolgát, igazi nagybirtokos módra alaposan bemgoti. A helybeli vasúti állom ásó a csütörtök éjjel ily állapotban várta a vonat érkezését s hogy unalmát elűzze éppen nagybirtokos módra kellemetlenkedett a váró teremben. A jelen- volt rendőr figyelmeztette s illő magaviseletre szóllitotta fel, de vesztére, mert Szűcs éktelen káromkodásba fakadt, hogy neki aki nagybir- ’okos nem parancsol senki, majd pedig bicskát rántott a rendőrre. Ez sem volt rest s egy ügyes Robinetti fogással, szabályszerűen a sarok kályhához dobta a heívenkedő atyafi! majd pedig annak rendje és módja szerint előállította. A rendőr kapitányság 3 napi elzárásra és 40 kor, pénzbírságra ítélte Szűcsöí. Ki az Ítéletben megnyugodott. A nagy birtokos- „ur“ is elmocdhafja az egyszeri czigánnya! hogy ez a birtok vásárlás rosszul kezdődőit. Azt hisszük lecztóuek elég. —- Sertésvéss. Városunkban, ifj. Gál Lajos sertés állományában a sertésvész féliépvén, a rendőrség intézkedett a vész megakadályo­zása tárgyában, minek folytán sertés vásár és piaci nem tartható további rendeletéig. Hivatalos értesítés érkezett Hódmező-vásár helyről is, bogy a sertésvész ott is pusz it. — Gyujtogatás. Izsáki József halasi lakosnak Sóstó melletti birtokán a múlt héten, eddig ismeretlen tettes egy kupkukoriczát felgyújtott, Közönség köréből.*) Tekintetes Szerkesztő Ur! Az igazság érzete és a méltatlan támadás elleni jogos védelem késztet arra, hogy sora­immal ismételten alkalmatlankodva, felkérjem tek. Szerkesztő urat, hogy becses lapjában az alábbiakat is közzétenni méitóztassék. A „Szívtelenségre“ felelet képen beküldött nyilatkozatomban előre jeleztem, hogy a megyés püspök ur Ő méltóságához beküldött „szörnyszülött“ búcsúztatómra érkezendő válasz és egyedül illetékes felüibirálalot, a melyből pártatlanul ki kell annak tűnni, vájjon sért­hettem azzal a gyászoló család kegyeletét és szivteienül fokoztam-e az ő fájdalmukat — közzé fogom tenni. Ezt azonban csak most teszem, hogy miért késtem, okát alább adom, „Másolat.“ 3637. ez. D. J. Kr. Tigztelend *) E rovat alattiakért nem felelés a Szerk. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom