Félegyházi Közlöny, 1967 (12. évfolyam, 1-51. szám)

1967-01-13 / 2. szám

mm™ miftv A PETŐFI NÉPE KISKUNFÉLEGYHÁZI KIADASA A tavalyi piackutatás eredménye: Bőséges árufelhozatal Kiskunfélegyházán és Kiskunmaisán A Lenin és a Vörös Csillag Tsz több mint egymillió forint értékű zöldséget és gyümölcsöt szállított t Az év leírásával általában elmondhatju.% hogy a termelői piacok szerepe 1966-ban tovább növekedett. A piac felhozatala a háztáji árutermelés növeke­désével, a termelőszövetkezetek értékesítési kötöttségének csök­kenésével örvendetesen emelke­dett. A KSH figyelemmel kí­sérte 1966. május 1-től decem­ber 31-ig Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa piacát. Az adatok­ból kitűnik, hogy nyári friss zöldségből ebben az időben 40, burgonyából 57 és tartós zöld­ségféléből 18 vagon volt a fel­hozatal. A nyári gyümölcsökből a felhozatal meghaladta a 86 vagont. Zöldség- és gyümölcs­féléből — az utóbbi évekhez mérten — a legnagyobb meny- nyiség 1966-ban került a piacra. Egyes időszakban több cikkből, néhány nagy volument kitevő áruból pedig visszatérően fe­lesleg mutatkozott. A felhozatal emelkedésében jelentős szerepe volt a kiskun­félegyházi Lenin és Vörös Csil­lag Tsz-eknek, ezek zöldség- gyümölcsértékesítési árbevétele együttesen meghaladja az egy­millió kétszázezer forintot. A piacon kialakult zöldség-gyü­mölcs fogyasztói árak tavaly alacsonyabbak voltak, mint 1965-ben, sőt sok cikk esetében az állami boltok fogyasztói ára alatt alakult a szabad ár. A baromfi piaci felhozatala meghaladta a 3300 mázsát, melyből 526 mázsa volt a csir­ke. Sajnos azonban az a tapasz­talat, hogy a piaci árak, az előző évihez viszonyítva emel­kedtek, s különösen a csirke ára volt egész éven át maga­sabb, mint az elmúlt években. A tojás felhozatala kevesebb volt és ebből következett, hogy a piaci ára is átlagosan 20 fil­lérrel magasabb volt, mint az előbbi években. A tej és tejter­mék felhozatal nem növeke­dett, ez azzal magyarázható, hogy az élelmiszer boltok ellá­tása sokat javult, így a piaci igény csökkent. A piacok jelentőségére való tekintettel a Kiskunfélegyházi Városi Tanács V. B. következő ülésén tárgyalja az 1966-os év tapasztalatait és a további fel­adatokat. Reméljük, megfelelő MOZAIK — A pártvezetőségi tagok négynapos tanfolyama kezdő­dött meg január 9-én Kiskun­félegyházán és Kiskunmajsán. A tanfolyamnak közel 200 hall­gatója megismerkedik a párt aktuális bel- és külpolitikai kérdéseivel. — A Móra Ferenc Művelő­dési Házban vendégszerepei a Budapesti Kamara Művész­együttes január 20-án, pénte­ken este 7 órai kezdettel. Be­mutatják Jókai Mór: Az arany­ember 3 felvonásos művét. — Kunszálláson vendégsze­repei a Kiskunfélegyházi Fegy­veres Erők Klubja művészeti csoportja január 21-én, szom­baton. — Kitüntetett méhészek. Az Országos Méhészeti Tanács két félegyházi méhész munkáját találta annyira kiemelkedőnek és eredményesnek, hogy elis­merésül a Kiváló Méhész jel­vénnyel jutalmazta őket. Fa­zekas István termelőszövetke­zeti tag a kitüntetés arany, Hajnal József asztalos, ktsz- tag pedig bronzfokozatát kap­ta. A kitüntetést a Petőfi Mé­hész Szakcsoport legutóbbi tag­gyűlésén Gálos Jenő elnökhe- lyettes adta át a kiváló méhé­szeknek. Gratulálunk. — Ű.j szobrot avattak Kiskun­félegyházán. Kovács Ferenc kétszeres Munikácsy-díjas fél- egyházi születésű szobrászmű­vész alkotását, a Citerás pa­rasztot. amely a Móra Ferenc téri parkban áll. december 30- án ünnepélyes kereteik között felavatták. felegviiazi közlöny A Magyar Szocialista Munkáspárt Kiskunfélegyházi Tárásl-Városl Bizottságának lapja. Petőfi Népe kiadása. Főszerkesztő- dr. Weither Dániel. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kiskunfélegyháza. Szabadság tér. Telefon: 115. 143. 373 A lapot árusításban a félegvházl 1árás postahivatalai terjesztik. — A rákos megbetegedés megelőzése, felismerése, és gyó­gyítása címen tart előadást a kiskunmajsai művelődési ház­ban dr. Nagy Márton orvos, január 20-án, pénteken este 7 órakor. — Ügyeletes állatorvos Kis­kunfélegyházán január 14-én, szombatón délután és 15-én, vasárnap egész nap dr. Hor­váth Alajos. Lakása: Wesselé­nyi u. 3., telefon 180. Ugyan­ezen idő alatt Gátér, Pálmo- nostora, Kunszállás és Petőfi- szállás községekben az ügy ele­tet dr. Gyenes M. János tart­ja. Lakása: Béke tér 3., tele- ion 531. határozatokat fog hozni a még meglevő hiányosságok mielőbbi megszüntetésére, s persze a fo­gyasztók igényeinek jobb kielé­gítésére, Taszké József Változatos program a népművelésben Bár még a felénél sem já­runk az 1966—67-es oktatási év­nek, mégsem árt egy rövid, „menet-közbenl” értékelés. Az oktatási évre 741 előadást ter­veztek, s az előző években al­kalmazott és jól bevált formá­kon sem változtattak, így most is elsősorban a munkás, a tsz, a nők, az ifjúsági és a szülök akadémiáján folynak a rendsze­res előadások. A városban két szabadegyetem is működik; fi­lozófiai a kórházban és műszaki a Műszaki klubban. Ezen kívül minden község két-két ország­járó kirándulást is beiktatott a tervbe. Növelte ezt Kiskunmaj­sa háromra, Kunszállás négyre, Félegyháza pedig hatra. Valamennyi tervezett prog­ram beindult, s a mostani ér­tékelés szerint a múlt év de­cember végéig 149 előadást tar­• • Ünnepnap Petőfiszálláson Ü nnepi tanácsülést tartottak Petőfiszálláson abból az alka­lomból, hogy a község válasz­tott testületé méltóképpen ér­tékelje az eltelt 15 esztendő eredményeit. Nagy változás tör­tént 1952-ben az akkor még Kiskunfélegyházához tartozó, régi nevén Szentkúton lakó em­berekkel. Egy önálló község megalakulását kezdeményezte államunk — akkor még igen kezdetleges körülmények között. S hogy az eltelt 15 esztendő alatt milyen mélyreható válto­zás történt, a fiatal község éle­tében, azt az ünnepi tanácsülés előadója, dr. Cseh László elv­fOO tv+100 rádió A múlt év decemberében a félegyházi Állami Aruház mű­szaki osztályán televízióból és rádióból 100—100 darabot adtak el részben készpénzért, részben OTP-hitellevélre. Az idén vár­hatóan még többen élnek majd az OTP hitelakciójával, amely­ben bővült a tv-k választéka, így többek között a Sztár is kapható részletre. De valameny- nyi mosógéptípus is rákerült a hitelakció listájára és a köz­kedvelt Jawa-moped is. Az áru­ház természetesen jól felkészült a várható keresletre. Érdemes megemlíteni, hogy az Orion tv-n kívül továbbra is valamennyi televízió, illetve mindenfajta rádió, kerékpár, motor és lemezjátszó megtalál­ható a hitellistán. Füstbe ment értékek Bács- Kiskun megvet Nvorrul a V. Kecskemét. — Tel.: 11-85. index; 35 3Q6 * v Ilyenkor, új esztendő kezdetén szokás beszámolni üzemeink, ipari és mezőgazdasági termelőszövetke­zeteink elmúlt évi munkájáról, az elért eredményekről, sikerekről. Ebbe a beszámolósorozatba na­gyon belekívánkozik és bele is il­lik városunk és járásunk terüle­tén működő tűzrendészeti parancs­nokság munkája is. ök az éber őrei működési területükön a léte­sítményeknek, társadalmi és egyé­ni javaknak, s munkájuk annál jobb, minél kevesebb kivonulásra, fizikai beavatkozásra van szükség. Mert ez azt jelenti, hogy eredmé­nyes volt a megelőző tűzrendészeti oktatás, az ellenőrzés, a propagan­da, jól működött a területfelelo- sök, tűzbiztonsági megbízottak gondosan kiépített, széles hálóza­ta. Az elmúlt évben 59 tüzeset kelet­kezett, kilenccel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. A kárérték vi­szont több, mint 1965-ben volt: 143 ezerről 378 ezer forintra emelke­dett, így az egy tűzesetre eső kár­érték 2105 forintról 3189 forintra nőtt. Hat ipari tűzeset volt 21110 forint kárral, 31 mezőgazdasági tűz 91 610 forint kárral, 14 lakóházi 54 ezer forint kárral, hogy csak a na­gyobbakat említsük. Ha a keletkezési okokat vizsgál­juk, láthatjuk, hogy még mindig „élen jár” a gyermekjáték okoz­ta tűz, s egy év alatt 13-ról 16-ra emelkedett és 22 ezer forintot emésztett tel az így keletkezett tűz. Nagyon sok kárt okoz a su­gárzó hő is. Ügy látszik, nehéz megtanítani az embereket arra, hogy a tűzhelyből, kályhából kisu­gárzó hő tüzet okoz. A tavalyi „tandíj’» összege 35 000 forint, eny- nyi érték égett el részben gondat­lanságból. Előkelő helyen áll az öngyulladás, gyújtogatás, villám- csapás, és csökkent, de még min­dig 16 ezer forint kárt okozott a dohányzás és a nyílt láng haszná­lata. öt tűzeset építési hibából ke­letkezett, a kár 8500 forint, és jó pontnak kell elkönyvelni, hogy robbanástól, traktorszikrától, sza­badban való tüzeléstől nem kelet­kezett tűz az elmúlt évben. Jelentősebb tüzesetek voltak: a kiskunfélegyházi Lenin Tsz-ben 31 ezer forint, egy lakóházban 30 000, a Dózsa Tsz-ben 19 000, a szanki olajtelepen 10 910 forint tűzkárral. A többi 55 tüzeset tízezer forinton aluli, úgynevezett „kistüz” volt. Az új esztendő első hónapjában vagyunk. Szeretném a régi falusi bakter szerepét átvenni, és bekiál­tani a város és járás minden há­zának ablakán, hogy: ,,tűzre, víz­re vigyázzatok!»’. Könnyebb a dol­gom, mint a falusi bakternak volt, mert lapunk útján minden házba bejuthat a figyelmeztetés, s alti megfogadja és betartja a tűzren­dészeti előírásokat, magával is, népgazdaságunkkal is jót cselek­szik. Tóth Aliklúv társ, a járási tanács vb-elnöke mondotta el. .Évről évre alakult és fejlő­dött, s ma is formálódik, erő­södik Petőfiszállás. Tanácsháza, kultúrotthon, villany, bekötő út, s egyre több családi ház épült a községben, és ez valamennyi, együttesen a nagyüzemi gazdál­kodással, mind tisztábban raj­zolja ki az új szocialista falu képét. Az ünnepi tanácsülésen részt vettek a pártalapszervezetek tagjai és az alapító tanácstagok, s rajtuk kívül ott láthattuk még Borbély Lajos elvtársat, a me­gyei tanács tagját, dr. Petkó Dezső járási tanácstagot, és dr. Laczkó Tibor elv-társat, a járási pártbizottság titkárát. A jubileumi megemlékezést este az új kultúrházban meg­rendezett gazdag műsor zárta be. tottak az előadók. Eddig, a TIT munkatársairól beszélve, csak névtelenül említettük őket, akik közel 110-en aktívan veszik ki részüket a népművelési mun­kából, áldozatot és fáradtságot nem kiméivé, hiszen rajtuk mú­lik elsősorban is az előadás si­kere. Csak néhányukat említjük a sok jó előadó közül, akik pél­damutató munkát fejtenek ki, így Szántó Tibort, a Növény­védő Állomás vezetőjét, dr. Laczkó Tibor párttitkárt, dr. Kastner János orvost, aki kü­lönösen népszerű a hallgatóság előtt; a járásból, az alpári Ba­logh Károly tanárt és dr. Fe­kete Ferenc orvost, Pálmonos- torán Deutsch Edéné tanárnőt, Szánkon pedig Szabó Gyula táz- lári tanítót, örvendetes, hogy az előadások látogatottsága a vizsgált időszakban emelkedett. A tematika összeállításánál eddig is figyelembe vették az igényeket és az aktuális kérdé­seket, így jelenleg a IX. párt- kongresszus anyagát ét az úf gazdasági mechanizmus kérdé­seit —, de a jövő évi tervekben az aktualitás, a mindenkit konk­rétan érdeklő kérdések még nagyobb szerepet kapnak a TIT előadásaiban. Tóth György Megjegyzés hó-ügyben .»Mindenki a maga háza előtt söpörjön!” — Ez a régi szólás' mondás nagy hóesés idején még fokozottabb mértékben helytálló. A lakosság nagy általánosságban ele­get is tesz kötelességének, hogy megkönnyitse a közlekedést és megelőzze a baleseteket. De kérdezzük: Ki söpörjön a „gazdátlan” telek előtt? Példa er­re a Kossuth moan a Kazinczy és a Batthyány utcák sarkán lebon­tott házak előtti gyalogjárda, ahol vasárnap egész nap térdig tapos­tak a járókelők a hóban? T. Jt A szurkolóknak A Vasas játékosai megkezdték az alapozást Az utóbbi hetekben sok, legtöbb­ször a valóságtól messze eltérő men­demonda kapott . lábra városunk legnépszerűbb labdarúgőcsapatával a Vasassal kapcsolatban. S az ép­pen nem jóindulatú bírálók arra is hajlamosak voltak, hogy eltemessék NB n-s csapatunkat. Igaz, volt né­hány rendezésre váró probléma és játékosaink közül is eltávoztak né- hányan, de az is a valósághoz tar­tozik, hogy fiatal erőkkel erősítet­ték Is a csapatot úgy, hogy meg­felelő és az NB n-s színvonalat megütő játékosgárda áll a bajnoki idény indulására az egyesület ren­delkezésére. Az eltávozott, illetve bevonult já­tékosok közül, bár érzékenyen érinti a Vasast, hogy Vass Feri az NB I- be, Szeged csapatához került, de fejlődése érdekében ezt tudomásul kell venni. Nem mindenki Sahin Jancsi, aki mint emlékezetes (bár a magyar válogatottságig vitte), a zöld­fehér (akkor ez jelentette nemcsak a KTK, hanem a város színeit is), mezt nem cserélte volna fel sem­miért sem. Más időket élünk, és ezt a tényt tudomásul kell venni, A lényeg azonban az, hogy az ideig­lenes vezetőség mindent elkövet, hogy megfelelő játékosokkal pótol­ja az eltávozottakat. Akik a ked­den elkezdődött tornatermi edzést meglátogatták, örömmel állapíthat­ták meg, hogy jó hangulatban ké­szülnek játékosaink a tavaszi idény­re. Mint igen nagy pozitívumot kell megállapítani, hogy a Műanyaggyár szünetelteti labdarúgócsapatát és já­tékosait a Vasas rendelkezésére bo­csátotta. Még így is egyik legna­gyobb átka a félegyházi labdarúgás­nak a túlzott decentralizálás. Ugyan­csak pozitívumként kell megemlíte­ni, hogy a sportkör vezetőségébe is csupa olyan régi a labdarúgást, de más sportágakat is szerető embere­ket jelöltek, akik megválasztásuk után sokat tehetnek a Vasas töret­len fejlődése érdekében. Ezért is kérte az egyesület minden sportsze­rető tagját, de minden más érdek­lődőt is, hogy a 15-én, vasárnap délelőtt a városi tanács nagytermén ben fél tízkor sorra kerülő vezető­ségválasztó taggyűlésen minél na­gyobb számban jelenjenek meg. Meggyőződésem, ha a tárgyilagos bírálatok mellett a vezetőség a já­tékosokkal és szakvezetéssel együtt egységesen gondolkodik és cselek­szik, zavartalan lesz a sportkör mű­ködése. Ügy gondolom, ha a szur­kolók ezt az egységet látják, nem kell majd külön felhívással fordul­ni hozzájuk, hogy mérkőzéseinken zúgjon majd a „Hajrá Vasas!”. Ennek a néhány gondolatnak je­gyében kérem még egyszer váro­sunk sportszerető közönségét, hogy a vasárnap sorra kerülő Vasas köz­gyűlésen feltétlenül jelenjenek meg. B. I» Anyakönyvi hírek kiskunfEleg yhaz a SZÜLETTEK: László Gabriella (anyja neve: Hontf Zsuzsanna), Papp Sándor János (Varga Margit), Mor- val-Szabó András (Juhász Hona), Klement Erika (Mogyoró Ilona), j Csuka Tibor Imre (Agó Margit), Szu- i nyl Edit (Nagy Zsuzsanna). Cserép j István (Görög Hona), Papp Erzsé­bet (Varga Erzsébet), Kucsora Má­ria Judit (Tarjányi Mária). MEGHALTAK: Jegyes-Molnár Fe- ' renc 74 éves, Vereb Istvánná Bajáki Erzsébet 84 éves, Flesór Béla 57 éves, Rád! Béla 51 éves, Nádasdi Pé­ter 75 éves, Tóth Sándor 74 éves, I Mák József Mihály 51 éves, Csenki I Mária 70 éves. KISKUNMAJSA SZÜLETTEK: Nemes Márta Ibolya (anyja neve: Hunyadi Borbá'a). Ju­hász Tibor (Tatár Kata1 in). B°Ua Irén (Takács Irén), Sípos Katalin (Sípos Szabó Katalin), Kulcsár Eri­ka Éva (Balázs Mária), Szatmári Gyöngyi Éva (Harkai Éva), Horváth Gizella (Pimbor Gizella), Kiss Ág­nes (Rabi Etelka), Sípos Szabó Éva (Fülöp Margit), Pál Ferenc (Tóth Ilona). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pulal Vilmos — Váradi Julianna, Nagy Lajos — Ruskó Erzsébet, Hala.- z Gyula — Vékony Ilona Erzsébet* Varga János — Csontos Róna Irén* Fekete László — Köves! Ilona, Mé­száros István — Ilásics Hona, Ul- viczki István — Kádár Német Ma­liid, PSnbor Benő — Ancsa Molnár Irén. MEGHALTAK: Mészáros Benjámin 79 éves, Gerzsány Péter 50 éves, Tóth Imre 81 éves, Mészáros Jánosné Kos Sípos Erzsébet 97 éves. Bodor Imre 54 éves, Egri Elekné Villas Francis­ka 78 éves, Horváth Vince 62 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom