Félegyházi Közlöny, 1967 (12. évfolyam, 1-51. szám)

1967-01-20 / 3. szám

HWf proletár fai, egyesüljetek! Arat éO fiiLr • • MIM! KOM HL évfolyam, 3. szám A PETŐFI NÉPE KISKUNFÉLEGYHÁZI KIAOASA Kiskunfélegyháza, 1961. Jan. 30. A pártkongresszus szellemében: 100 százalékon felül Aranyjelvényes kommunista ifjúmunkások a Vegyipari Gépgyárban Még nem állnak egészen pon­tos adatok rendelkezésre, de már látszik, hogy befejezett ter­vét előreláthatólag 107. teljes termelési tervét 103. exportter­vét pedig 111 százalékra telje­sítette a Vegyipari Gépgyár. A gyár pártirodájában Kohut Béla elvtárssal beszélgetünk és, mint ilyenkor szokás, a siker „titkát” szeretnénk megtudni. Pedig nem is titok, hanem ter­mészetes folyamat az. hogy nag'» gvárunk, amely az eeyesü’és után nem talált magára, 1965- ben — igaz. hogy az év utolsó napján — már teljesítette tervét, s 1966- ban december 23-án jelen­tette az éves terv befejezé­sét. Sok apró mozaikból: öntudat, becsület, szaktudás, szorgalom, fáradság, szervezés, anyagellá­tottság. rendelésállomány és még felsorolni is sok. hányfé’e „apróságból” tevődik össze ez a nagy eredmény. Hozzájárult a sikerhez • i .v ^ i. s a kongresszus tiszte' etére indított munkaverseny, to­vábbá az egész éven át tar­tó versenyben résztvevő 20 szerelő — lakatos, 7 for­gácsoló. 6 műszaki, 21 kise­gítő és előkészítő brigád, valamint a 12 adminisztra­tív brigád, a párttagok és pártonkívü’iek nemes vetél­kedése. A legnasrvobb elismerés hang­ján kell szólni a fiatalok, a KTr"7 munkájáról. Az „If­júság a szocializmusért” mozga­lomban 45 fiatal arany jelvényt. 60 pedig ezüst jelvényt szerzett. A Szakma ifjú mestere” moz­galomban 89 fiatal vett részt, és 65-en vizsgáztak: 5 arany. 8 ezüst és 23 bronz jelvényt sze­reztek. A Vegyipari Gépgyár fiatal­jaitól indult útjára a legújabb R’bóh Imre, ti tízevnTémrrG<ioly> köszörűse Kívüív ruiUikát végez. versenyfelhívás is: „1967. no­vember 7-én ünnepeljük a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulóját. Ugyancsak eb­ben az évben kerül sor a KISZ VII. kongresszusára is. A két rendkívüli esemény, méltó meg­ünneplésére. a Vegyipari Gép­gyár Lőwy Sándor ifjúsági bri­gádja felhívással fordul a vá- fos ipari üzemeinek vala meny­nyi szocialista címért küzdő brigádjához...” A műszaki feilesztési osztály megtervezte, legyártotta és a KISZ-szervezet alakult a tanyavilágban A szánk—tázlári úti iskolában még mindig petróleumlámpa vi­lágok Onnan hozott a posta hírt, hogy a fiatalok KlSZ-szervezet- be akarnak tömörülni és január 14-én lesz az alakuló taggyűlé­sük. Szabó Gyula, az iskola ve­zetője fogadott bennünket és kalauzolt az egyik tanterembe, ahol igen kellemes meglepetés volt számunkra, hogy a fiatalo­kat elkísérték a szülők is. Papp Jenő elvtársnak, a köz­ségi pártszervezet titkárának ja­vaslatára megválasztották a ve­zetőség tagjait Titkár Piszmán Mátyás lett, és a pártszervezet nevében kívánt eredményes jó munkát az új KlSZ-alapszerve- zetnek. majd Novák Lajos, a já­rási KISZ-bizott<-ág titkára üd­vözölte a fiatalokat és vázolta a KISZ céljait és feladatait. A hivatalos részt követő prog­ramban többek között nagysze­rűen sikerült a szellemi vetél­kedő, amely tíz témakörből volt Összeállítva. A Ki mit tud után a leányok teával és sütemény­nyel kedveskedtek a résztvevők­nek, majd tánccal fejeződött be e mindannviunk számára igen kellemes est. Hazafelé jövet már úgy érez­tük, nem is olyan mozdulatlan itt az élet: van kezdeményezés fiatalos akaraterő, és itt is le­het olyan programot szervezni, hogy mindenki jól érezze ma­gát — csak össze kell fogni. Erre hivatott az új KlSZ-szer- vezet, és nagyon örülünk, hogy a járásunk e távoli pontján is zászlót bontott az ifjúsági szö­vetség. Vaskúti Állami Gazdaságban üzembe helyezte a 300 hektoli­teres vörösbonérlelö. és a 80 hektoliteres mustleválasztó be­rendezést. Erről a televízió is beszámolt. Jelenleg a mozgó konyha­kocsi és egy 30 hektoliteres sörsK',,,í*ó tartály prototí­pusán dolgoznak. Ezzel megoldják majd a gépko­csival történő sörszállítást. Most dolgoznak az idén gyártásra ke­rülő propán-bután gázpalackok gyártásának előkészítésén is. Befejezésül még annyit, hogy az idei előzetes tervhez viszo­nyítva a rendelésállomány biz­tosítva van. A gyártmány össze­tétele módosulni fog az előző évekhez viszonyítva, mert nö­vekszik a vegyipari berendezé­sek aránya, és a vasszerkezeti munkák fokozafosan kiszorul­nak. Export szempontiából is nagyobb iréry jelentkezett, mint az előző évben. 1 , T. M ; — **■—y > -. l Pártnap Szánkon A hideg és vastag hóval bo­rított, szinte járhatatlanná vált utak miatt is sokan eljöttek a tanyavilágból a szanki pártnap- ra. A benépesült pártházban Sisák Péter, a kiskunmajsai Pe­tőfi Tszcs elnöke tartott beszá­molót az MSZMP IX. kongresz- szusárói és a kongresszuson nyert élményeiről. Utána szá­mos felszólalás hangzott el, me­lyek elsősorban is a mezőgaz­dasági termelés fontosabb kér­déseivel foglalkoztak. Elmondhatjuk, hogy a párt­nap Szánkon igen jól sikerült. A mezőgazdasági dolgozók meg­elégedéssel vették tudomásul pártunk jövőbeni agrárpolitiká­ját, amely hatékonyan segíti majd életkörülményeik minél kedvezőbb kialakulását. Városunk jelene es jovoje Népköztársaságunk Elnöki Ta­nácsa a január 2-án kifüggesz­tett hirdetményeken tette köz­zé, hogy az országgyűlési kép­viselők és tanácstagok általános választását 1967 március 19-re tűzte ki. Még aznap megkezdődött a választók összeírása és azt ja­nuár 12-én be is fejezték, sőt azóta már készül a választók ideiglenes névjegyzéke is. Az összeírást végző 187 aktivista minden dicséretet megérdemel. A Hazafias Népfront városi bizottsága kijelölte a választási szervek tanait, s a kijelölést a városi tanács vb január 13-án tartott ülésén megerősítette. Következő feladat tehát a je- lölőevülés°kre való felkészülés és azok február 2-ától történő megtartása. A választási szer­veknek most. ebben a szakasz­ban 275 tagja kapcsolódik be a szervezett előkészítésbe. Az általános választás ered­ményekben gazdag négy évet zárt le és egy újabb négyéves ciklust nyit meg azzal a prog­rammal. hogy az ország parla­mentje és városunk tanácsa az alatt va'óra "éf*szocializ­mus t-l.ics fe'-eüttés^ i i'úrm:’- dir. o eves terv megvalósítás« érdekében, jövőnk formálása alakítása során a testületre há­ruló nagyszerű feladatokat. Városunk jelene és jövője, az eddig elért eredmények és a négy évre szóló program kerül a választás során a választók elé értékelésre, megvitatásra, kiala­kításra. Szemünk előtt vonul­nak el azok a városfej'osztés’ eredmények, melyeket út- és járdaépítésben, parkok létesíté­seben, vízhálózat bővítésében, ú j bölcsőde kialakításában, üze­meink korszerűsítésében és bő­vítésében elértünk. Közel 2000 új munkaerő kapcsolódott be az ipari munkába, bővültek az el­helyezkedési lehetőségek, nőtt az életszínvonal és a kere éti, bérezési viszonyok kedvező ala­kulása a takarékbetét-állomány ugrásszerű emelkedésében is ki­fejezésre jutott. A város lakos­sága az 1900. évi 16 millió fo­rintos betétet meghatszorozta, mert ma már 97 millió forint a betett összeg. A jövő tervei vannak ebben a betétben, de a jövőt tervezi az is. akinek nincs még ugyan be­tétje, vagy csak ezután lesz, hogy családi házat építsen, tár­sasházépítési akcióba ka peso1 ód- ’on be. bútort vásároljon, ala­kítsa, formálja, szépítse ottho­nát. A családok jövőre szóló ter­veiből alakul ki. s a családi idé­nyek növekedéséhez igazodik városunk jövő programja is. Városunk testületének kell az igényekhez a lehetőségeket megtaTálni azokat kielégíteni, a lakáské'dést. telekellátottságot, további út- és járdaépítést, az egészségűéi és szociális létesít­mények. a kulturális intézmé­nyek tovább fejlesztését bizto­sítani. Az általános választás elő­készítése. városunk je'enének értékelése jövőnk meghatáro­zása az elkövetkező hetekben a választók személyes közremű­ködését is igényli tőlünk, váro­sunk va’amennvi vá'ásztó'ától függ, hogy milyen új progra­mot alakítunk ki. A járásban is befejeződött a választók összeírása Január első felében került sor járásunkban is — az országos rendelkezéseknek megfelelően — a választásra jogosultak ösz- szeírására. Az összeíróbiztosok lelkes, odaadó munkájának kö­szönhető. hogy legtöbb helyen a megadott határidő előtt 2—3 nappal befejezték az összeírást. Kedves öregek Hideg. havas, zord idő volt, amikor a kiskunmajsai szociális otthonban jártam. Jól fűtött szobákban be­szélgettek — pihentek, vagy sakkoztak, rádiót hallgattak a gondozot­tak. ötven idős ember talált itt otthonra. Együtt alkotnak egy nagy családot. Szénen megterített ebédlőben étkeznek, az áavban fekvő bete­gek a szobájukban kapják az ebédet. Lá­togatásom napján a menü húsleves roll. m cagvszósz párolt hússal. Hetenként négyszer van húsos ebéd és kétszer sülé­mény is. A konyhán orvosi rendeletre dié­tás kosztat ts főznek. Kis ..háztáji gazdasá­gukban" olykor 8—10 sertés is hízik, s télen hetenkint vágnak be­lőlük. Az otthon gondnok­sága mindent elkövet, hogy a kedves öreaek megnyugvást. pihe­nést, a betegek pedio gyógykezelést kapja­nak. Mennyire külön­bözik ez az otthon _ a felszabadulás előtti szegényházak. szere­tetotthonok sivár. az állam gondoskodásán kivíll eső intézmé­nyektől. Az otthonnak gépesített mosodája és fürdője is van. Az öregeknek szép ruhá­juk: öt rend alsó fe­hérnemű iük. téli és nyári ünneplő öltö­nyük. hétköznapi ru­hájuk. Ha szórakozni, művelődni akarnak, ott a könyvtáruk vagy a televíziójuk ... Lá­togatókat is fogadhat­nak és időnként ők is elmehetnek rokonaik- hpz. hozzátartozóikhoz. „Minden nagyon jó itt — mondották, ami­kor megkérdeztem őket —. csak az egész­ség. azzal van már baj." Igen. az egész­ség, az ember legdrá­gább kincse. Ha baj van vele. az otthon orvosa gondos kezelés­sel. a gondozók pedig odaadó ápolással igye­keznek helyreállítani. Az otthon évről év­re fejlődik újabb és berendezési, felszerelé­si tárgyakkal gazdag­szik. Jövőre száz áavasra bővítik, új épületrésszel. Az ott­hon lakói, az idős, be­teg emberek mindig érzik, hogy a nép álla­ma nem feledkezik meg róluk, életüket igyekszik minél szeb­bé, kellemesebbé és — lehetőleg minél hosZ- szabbá tenni. Siroki János Az eddigi tapasztalatok azt mu­tatják hogy a járásban valami­vel csökken a választók száma az 1963. évi tanácsválasztások­hoz viszonyítva. A csökkenés annak tulajdonítható, hogy a négy év alatt a járás községei­ből többen e1 költöztek. Az összeírások befejezésével valamennyi községben meg­kezdték az ideiglenes választói névjegyzékek elkészítését. Azon személyek, akik valamilyen ok­ból kimaradtak az összeírásból, mielőbb jelenjenek meg a köz­ségi tanács vb elnökénél, vagy titkáránál és pótló'ag állítsanak ki összeírólapot. így az időben jelentkező személyek még beke­rülhetnek az ideiglenes válasz­tói névjegyzékekbe Az elkészí­tett ideiglenes névjegyzéket a községi végrehajtó bizottság hi­vatali helyiségében bocsátják közszemlére február 6—11-ig. Az 'deiglenes választói névjegyzék­ben nem szereplő szemé'vek ki­fogással é'hetnek a községi vég­rehajtó bizottsághoz. A választási törvény alapján a községi néorruntbizo*,sá',ok kijelölték a községi választási elnökség és választó kerületi bi­zottságok tagjait, akiket a köz­ségi végrehajtó bizottságok ja­nuár 18-i ülésükön erősítettek meg. vaazko József

Next

/
Oldalképek
Tartalom