Félegyházi Közlöny, 1967 (12. évfolyam, 1-51. szám)

1967-01-13 / 2. szám

Wtiúg nroffWrfoi, mg yenéi jméek! Arm t #• filler Tsz-nyugdíjasok A Magyar Szocialista Mun­káspárt IX. kongresszusának határozata kimondja, hogy a mezőgazdasági termelőszövetke­zeti tagok olyan új nyugdíj- rendszerét kell létrehozni, amely alapelveiben és rendsze­rében azonos a bérből élőkéjé­vel. A kormány azóta megtár­gyalta, az Elnöki Tanács pedig törvényerejű rendeletben jóvá­hagyta a termelőszövetkezeti tagok új nyugdíjdendszerét. őszinte öröm tölti el a vá­ros és a járás minden dolgozó­ját, hogy mind következeteseb­ben és erőteljesebben érvénye­sül az a helyes törekvés, mely szerint szűnjenek meg a mun­kásosztály és a szövetkezeti pa­rasztság szociális helyzete kö­zötti különbségek. Városunk tizenegy termelő- szövetkezetében a tagok száma 3606, átlagos életkoruk 58 év. A nyugdíjasok kevesen vannak, mindössze ötvenegyen, mivel csak ennyinek van meg a szük­séges nyugdíjévé a termelőszö­vetkezetben. Járadékos havi 260 forintot ezerhuszonöten kapnak. A nyugdijat élvező termelőszö­vetkezeti tagok átlagos nyugdi­ja 356 forint, az átlagos ipari nyugdíj pedig 922 forint. A kü­lönbség világosan megmutatja, hogy miért vált szükségessé a termelőszövetkezeti gazdák nyugdíjrendezése. A törvényerejű rendelet fi­gyelembe veszi a termelőszövet­kezeti tag munkában eltöltött idejét, szakképzettségét, a közös munkáért kapott részesedést, s ennek megfelelően nagyobb nyugdíjat biztosít azoknak, akik többet és jobban dolgoznak. A termelőszövetkezeti gazdák kö­zül öregségi nyugdíjra azok a férfiak jogosultak, akik 65. évü­ket, és azok a nők, akik 60. évüket betöltötték és legalább 10 nyugdíjévük van. Az öreg­ségi nyugdíj összege tíz nyug­díjév esetén a termelőszövetke­zeti tag havi átlagjövedelmének 33 százaléka; 10—25 nyugdíjév esetén évi 2 százalékos növeke­déssel az átlagjövedelem 63 szá­zalékáig. további nyugdíjév után a termelőszövetkezeti tag j nyugdíja 1—1 százalékkal nö- i vekszik, de nem lehet több át- j lagos jövedelmének 70 százalé­kánál. Az öregségi nyugdíj leg- ! kisebb összege viszont havi 400 forint. Nyugdíjévként azokat a nap­tári éveket kell számításba ven­ni, amelyekben a termelőszö- vetkezeti tag, ha férfi 150, ha nő 100 tízórás munkanapnak | megfelelő munkát végzett a kö­zös gazdaságban. A termelőszövetkezetek a végzett munka utáni részesedés | címén felosztható jövedelmük után egységesen 7,5 százalék társadalombiztosítási járulékot fizetnek. Ezen felül 2,5 százalé­kot fizetnek saját alapjukból a betegségi, terhességi, gyer­mekágyi segélyekre. A termelő­szövetkezeti tagok a nyugdíjuk­nak megfelelő jövedelmük után — ugyanúgy mint a bérből és fizetésből élők — progresszív nyugdijjárulékot fizetnek. N érned i Imre Gyorsan fejlődik a Vas-Fémipari Sxöreikexet HÉronmlló forint ópítkeeéore ém ÉJ q&pokre Az 1965-ben össsaevont Vas- Fémipari és Gépjavító Ktsz elég sok nehézséggel küzdött az elmúlt évben. Ennek ellené­re a kitűzött célfeladatokat ma­radéktalanul nemcsak teljesí­tették, hanem globálisan mint­egy 108 százalékot értek el. Forint összegben ez huszonnégy és fél milliót tesz ki. Az egye­sülés óta a termelés értéke másfél millió forinttal emel­kedett, s mivel azonos lét­számmal dolgoznak, az égése fejlődést a termelé­kenység emelésével érték eL A jói bevált élelmiszer és vegyipari gépeket gyártották 1966-ban is, keverőműves edé­nyeket, tartályokat 50 litertől 50 köbméterig, főzőüstöket stb. A múlt évben több hasonló profilú szövetkezettel kooperál­va elkészítették szovjet export­ra egy komplex baromfifel­dolgozó egyes részeit, s ebből jövőre mintegy ötmilló érték­ben exportál a szövetkezet. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy az oly régen húzódó be­ruházás első lépcsőiéként háronMQiUié forintot Vnp- t** építkezéwe és beszerzésére. A tervezés folyamatban van, kivitelezését a majsai társ-szö­vetkezetük készíti. A készárutermelés mellett változatlanul nagy fontosságot tulajdonítanak a lakosság szol­gáltatásainak kielégítésére, bár a forint összegben nem túl je­lentős, mintegy 800 ezer forin­tot tesz ki. Az üzemház fel­építése után azonban új, kor­szerű helyre kerülnek a szol­gáltató részűegek és jelentősen növelhetik tevékenységüket. Terveik szerint a nemrég üzem- behelyezett töltőállomás mellé gyors szervizrészleget állítanak be. s idekerül a motor- ét gu­mijavító részleg is. Ezzel jócs­kán emelkedik majd a szolgál­tatások értéke. Szűk helyen, kedvezőtlen kö­rülmények között is mintegy 2200 rádiót és tel»'iaiót ja­vítottak a múlt évben vi­szonylag rövid batáridőn belül és ÍSOO ra tehető a kifogástalanul kijavított motorkerékpárok száma is. Az előbbi részleg továbbfej­lesztését tervezik, ami annál is időszerűbb, mert Kiskunfélegy­házán és környékén rohamo­san szaporodnak a 1» .e\íziótu­lajdonosok. Az eredményes munka alap­ján a betervezett 4 százalékos nyereség helyett minden való­színűség szerint 7 százalékot érnek él és a beruházások megvalósításával tovább* gyors fejlődés előtt áll a Vas- és Fémipari Szövetkezet. Bálint Lássló A szocialista hazafisági ói Az MSZMP Központi Bizott­ság ideológiai irányelveinek ér­vényesülését tárgyalta meg a ] járási párt-végrehajlóbizottsá- ga legutóbbi ülésén. Megállapí­totta, hogy a járás lakossága [ érdeklődik a különböző aktuá- ' lis bel- és külpolitikai kérdések iránt, s mind inkább érezhető a marxista gondolkodás elter- ! iedése. A végrehajtó bizottság [az ideológiai irányelvekből adó- ’ dó legfontosabb feladatként a j jövőben a szocialista hazafi- ! ságra való nevelést jelölte meg, megjegyezve, hogy ebben elsó- I sorban is a tanulóifjúsággal kell foglalkozni. Túlteljesítette tavalyi éves tervét a BIK Előzékenyebb kiszolgálás a boltokban A megye öt városában, 73 boltban, 420 dolgozóval, fél­egyházi irányítás mellett mű­ködik a Bács-Kiskun megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vál­lalat. Az elmúlt évi tervét 104,7 százalékra teljesítette, ezzel 110,4 százalék fejlődést ért el az 1965-ös évhez viszonyítva. A BIK életében is nagy je­lentősége volt az elmúlt eszten­dőnek, mert azon felül, hogy az volt a harmadik ötéves terv el­ső esztendeje, és abban az év­ben tartotta az MSZMP IX. kongresszusát, a vállalatot or­szágosan kijelölték az új gazda­sági mechanizmussal kapcsola­tos eaves feladatok kikísérlete­zésére. Ez egyúttal új lehetősé­get biztosított, de ugyanakkor nagyobb elvi következetességet, nagyobb felelősséget, nagyobb körültekintést is kívánt minden dolgozótól. A BIK vezetői és dolgozói azonban jól hangolták össze a nemzetgazdasági érde­keket. a lakosság érdekeit a vállalati érdekekkel, s a gazda­ságossági tervet tíz százalékkal túlteljesítették. A terveket 1'967-re most dol­gozzák ki, s ez az előző évi tényszámokhoz mintegy 5—6 százalékos fejlődést irányoz elő. Hálózatfejlesztésre és a boltok területének növelésére kevés a lehetőség, így a meglevő bolto­kat. ahol erre lehetőség van. egész nap nyitva tártjaik. A vá­sárlás megkönnyítése érdekében bevezetik a minta utáni kivá­lasztást és a házhozszállítást is. 1966-ban kísérleteztek a tiszta jutalékos bérezéssel 15 nagy boltegységben, s az eredménye az lett, hogy az ott dolgozók tíz százalékkal többet kerestek, mint a többi boltokban. A múlt évben végrehajtott bér­rendezés jó hangulatot váltott ki a dolgozók körében, s a ja­vuló kereseti lehetőséggel sta­bilizálódott a munkaerő is. ez vedig a kiszolgálás sziv'rmal*- nak javulásához vezetett. T. M. TÉLI ÖRÖMÖK Repül a hógolyó, ki tudja — talál-e? S mint felvételünk is bizonyítja:bizony talált!-í­Választási előkészületek a városken és a Járásban A járási pártbizottság kibőví- j tett ülést tartott január 6-án. Az első napirendben, melynek előadója Ispánovits Márton, a járási pártbizottság első titkára volt, a IX. kongresszus mun­káját ismertették. A vitában felszólalt Borsodi György elv- társ, a megyei pártbizottság tit­kára. A második napirend az or­szággyűlési képviselők és a ta­nácstagok választásának politi­kai és szervezeti előkészítése volt. Ezt Budai József, a járási pártbizottság osztályvezetője j terjesztette elő. Megállapítást nyert; hogy a lakosság élénk figyelemmel kí­séri a választásokkal kapcsola- I tos előkészítő munkát. A Vá­lasztójoggal rendelkezők össze­írása már befejeződött. Február 2-án megkezdődnek a járásban is a jelölőgyűlések. A vár V pártbizottság más­nap, január 7-én ugyancsak ki­bővített ülésen tárgyalta meg a IX. kongresszusról szóló tájé­koztatót, valamint a választá­sokkal kapcsolatos feladatokat. Ä napirend előadói Sztanojev András és Hegedűs Ferenc elv­társak voltak. Az ülésen részt vett és felszólalt dr. Glied Ká­roly. a megyei pártbizottság titkára. Az ülés harmadik napirendi pontján személyi kérdések szá­repeitek. Csaknem 201)000 forint májprémium Közös ..üzemet“ létesítenek a majsai májlibatörnök Zárszámadásra készül a Kis- kunmajsa és Vidéke Körzeti Földművesszöyetkezet kebelé­ben működő libatömő közösség. A községben 120-an foglalkoz­nak libatöméssel, s közülük ki- lencvenen vannak a közösség­ben. akik teljesen májlibatö- mésre rendezkedtek be. Két éve, hogy a libatömők „egymásra találtak” és a földművesszövet­kezet védnöksége alatt tömörül­tek. Azóta szövetkezeti alapon működve igen szép eredménye­ket értek el. Már az első év végén 50 000 forintot fel nem osztható alapként takarékba he­lyeztek. A zárszámadási köz­gyűlésen viszont már 100 000 'orintot kitevő közös alapról tudnak beszámolni. Múlt évi tervükben 16 000 májliba tömését irányozták elő, s ezt 3000 libával túlteljesítet­ték. A libamájak súlya átlag 37 deka volt, ami rekord ered­mény es az export vonatkozásá­| ban is igen komoly valutát je* j lent a népgazdaságnak. Kiskunmajsáról a májlibákon [ kívül még korábbi 4000 hízott I liba került elszállításra. így összesen 21000 hízott-, máj- és \ egyéb libát értékesítettek. A libatömök szorgalmas munlcájá- nak jutalma 180 000 forint, azt j az összeget a libák árán felül 1 prémiumként kapták. Balogh Sándorné. a közösség elnöke, a jövőt illetően úgv ; nyilatkozott, hogy közös tömö- \ dét létesítenek. A keltető gé­peket már meg is rendelték. i Szerinte a kifogástalan, szép, nagy máj a hosszabb kitöméstöl ; és a több kukoricától függ. Ezért is fontos, hogy egy helven kö­zösben, több szakértelemmel és nagyobb kitartással végezzék munkájukat. Az eredmények eléréséhez a földmű vessző vetke­zet vezetőségétől minden támo­gatást megkapnak. Horváth Jozsel

Next

/
Oldalképek
Tartalom