Félegyházi Közlöny, 1959 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1959-03-06 / 10. szám

IV. évfolyam. 10. szám A PETŐFI NÉPE FELEGYHAZI KIADÁSA Kiskunfélegyháza. 1959. márc. 0. 4 fa 60 fitter • • •• t Hág* proletárjai, egyesüljetek-! r ÜLÉSEZETT 1 Sugy sikere volt a A JÁRÁSI TANÁC $ szovjet filmhétnek Február 27-én ülést tartott a Kiskunfélegyházi Járási Ta­nács. Az ülésen két napirendi pontot tárgyaltak: a népi el­lenőrzési bizottság munkáját és a mezőgazdaság szocialista átszervezésének problémáit. Drahos László elvtárs, a já­rási NEB elnöke rámutatott beszámolójában, hogy bár a NEB fiatal szervezet, mégis sok eredménnyel végzi munkáját. Az eddigi vizsgálatok jelentős megtakarítást eredményeztek a népgazdaságnak. A mezőgazdaság' szocialista átszervezéséről szóló beszámo­lót Juhász László elvtárs, a ^ooooo-ooooooooooo-a járási tanács vb-elnökhelyettesc tartotta. Számokkal, tényekkel Hatalmas sikerrel zárult vá­rosunkban a szovjet film ün­bizonyította, hogy a járás vi-, nepe. Egy hét alatt 14 400 sze- szonvlatában is beigazolódott a' nagyüzemek fölénye, s az át­szervezést nagyobb ütemben kell elősegíteni a dolgozó pa­rasztság s az egész népgazdaság érdekében. A tanácstagok vál­lalták, hogy e nagy feladat megoldásához maximális segít­séget nyújtanak. A továbbiakban a tanácsülé­sen ismertették a tanácstagok­kal a legfontosabb rendelete­ket, melyek segítik munkáju­kat. fägyidtadt a Ciőlyonpáloson Március 2-án este kigyulladt a villanyfény Csólyospáloson. Amint a Felegyházi Közlöny arról már többször is beszámolt, a községben igen nehezen vár­ták ezt a nagyszerű eseményt. Érthető, hiszen ez a kulturáió- dás, tanulás, szórakozás új le­hetőségeit nyitja meg számukra. Az ünnepélyes avatást a kul- túrházban tartották meg, s ezen megjelentek nemcsak a község dolgozói — a részvevők­nek egyébként csak fele fért el a kultúrházban —. hanem a meghívott kedves, vendégek is. Csenterics elvtárs, a nehéz- iparú miniszter helyettese, Med­veczky elvtárs, a megyei ta­nács tervosztályának vezetője, Juhász elvtárs, a járási pártbi­zottság és tanács képviseleté­ben, valamint Vajda elvtárs, a DÁV vezérigazgatója. Cselt elvtárs, a közoégi tanács elnöke, tolmácsolta a falu há­láját és köszönetét a felsőbb szervek segítségéért, a villamo­sítást végző dolgozók áldozatos munkájáért. Az avató ünnepséget hangu­latos kultúrműsor, majd vacso­ra és hajnalig tartó tánc kö- i . vette, — természetesen már az [Kíe-elt U VOliatljuJ mély nézte meg a szovjet film­gyártás olyan kiemelkedő alko­tásait, mint a Csendes Don IU. része, a Tengerészre vű és a Fejedelem bajnolca, valamint a gyermekek részére bemutatott Csodálatos kút és Jégkirálynő című filmeket. A nagy érdeklődésre jellem­ző, hogy a mozi egy hét alatt 32 előadást tartott és még sem tudta kielégíteni a jegyigénylő­ket. Csak a Tengerészrevű c. filmnél kb. 200 személyre te­hető azoknak száma, akik nem kaptak jegyet. A filmhét alatt a város üzemei és társadalmi szervei is sok jegyet igényel­tek és vittek el. Többek között a Gépgyár 107, a Pedagógus Szakszervezet 200, a Dohány­beváltó 51, a Vörös Csillag Tsz 100, a Toliüzem 62 jegyet. — Ezenkívül a városi mezőgazda- sági osztály a tsz-ek és egyéni dolgozó parasztok részére kü­lön előadást szervezett, melyen 350 személy vett részt. Az itt felsoroltak fényesen bizonyítják, hogy városunk dol­gozói szeretik és igénylik a szovjet filmeket, melyek nagy kulturális segítséget jelentenek a szocialista embertípus kiala­kításában. Csenki János moziüzem-vezető áradó villanyfény mellett. ményezése, hogy tagjai számá­ra egyéni lakásépítési akciót indított, az akciót eddig nyolc tsz-tag veszi igénybe. II. J. Garas Margit 19 éves Kiskun- majsa, kőkúti lakos az ötfai ál­lomásnál kiesett a vonatból. Ál­lítólag le akart szállni, de azt hitte, hogy a vonat nem , fog megállni, hát kiugrott. Orrából, füléből folyt a vér, amikor fel­tették a vonatra és eszméletlen állapotban hozták be a kiskun­félegyházi állomásra, ahonnan a mentők a kórházba szállították. A LEGSZEBB HIVATÁS MÁRCIUS VAN. A közelgő tavasz is, a nemzetközi nőnap is időszerűvé teszi, hogy egy legnőibb egészségügyi intéz­ményről, egy szülőotthonról ír­junk. Ezzel a szándékkal kerültem be a félegyházi városi kórház 2. számú szülészetére, amit a 22 hónappal ezelőtt átvett hon­védségi kórházból, az úgyneve­zett Lazarettböl alakítottak szülőotthonná. Dr. Bátonyi László osztály- vezető főorvos (aki 1935-től, alapításától vezeti a félegyházi szülőotthont) tájékoztatott, hogy az átköltözés óta. a 22 hónap alatt y54 szülés történt az új otthonban. Ez év két első hó­napjában pedig (megelőzve a gólyák érkezését) 82 csecsemő látta meg a napvilágot. A »tervteljesítésben« tehát ezen a vonalon nincs hiba, mint azt a mellékelt ábrán felsorakozó lzis ágyacskák, s a bennük felevő apróságok is mu­latják. AZ ANYÁK és csecsemőik jó ellátásáról az osztályvezető fő­orvos mellett két szigorló or­vos, három szülésznő, három csecsemőgondozónő gondosko­dik, ezenkívül a konyhaszemély­zet és a takarítók. A 2. számú szülészet vezető szülésznője Légy esi Mária, aki 1954 óta dolgozik itt, azelőtt fonógyári munkásnö volt. Neki is, de a többi dolgozónak is része van abban, hogy e város területén igen nagy népszerű­ségnek örvend ez a szülészet. Itt a bizonyíték is a népszerű­ségre: a múlt évi 1019 szüle­tésből a 2. számú szülészeten 504, a kórháznál 498 és kint lakáson 17 szülés történt. A NEMZETKÖZI NŐNA­PON, ezen a szép márciusi ün­nepen szeretettel köszöntjük a nőket, az anyákat, a szülőott­honok lakóit és dolgozóit! ■ Tóth Miklós dl inüahzttÁi t A kiskunmajsai Április 4-c Tsz-ben február 26-án tagfelvé­tel volt. Varga Jánosné, Ro- mándi József és Németh Lajos kisparaszt, valamint Kardos Imre 15 holdas kózépparaszt ír-, ták alá a belépési nyilatkozat tot, hogy ezzel áttérjenek a| közös nagyüzemi gazdálkodás-i ra. Az Április 4-e Tsz szervező bizottságának jó munkáját bizo-j nyitják a belépések. A községi egész területén lelkes felvilá-| gosító munka folyt, a népneve-i lök felkerestek minden egyéni gazdálkodót, elbeszélgettek ve-; iük. ismertették a belépés elő nyeit. A lankadatlan felvilágo­sító munka következménye, hogy a község parasztjainak nagy része hajlik a kollektív' gazdálkodás felé, csak a belépés időpontját illetően haboznak még. Igen jó benyomást keltett az Április 4-e Tsz-nek az a kezdc­cjUsadái. Jllára. ('f-j.rctievú/ Móra Ferenc, az ezeregy- életü ember címmel március 16-án Félegyházán dr. Madácsi László egyetemi tanár tart nagy érdeklődéssel várt előadást. Az előadásban Móra Ferencnek, a Tanácsköztársasághoz kapcso­lódó munkásságáról is szó lesz, s eddig kevéssé ismert életrajzi részletekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók. Egyik este kirán­dultam a kiskunfél­egyházi Dózsa Tsz-be, ahol a szovjet film ünnepi hete alkalmá­val a »Fejedelem baj­noka« című szovjet filmet vetítette egyik barátom, a vándormo­zi gépésze. A tsz kultúrtermé­ben már gyülekeztek a tagok és a -szom­szédban«. 2—3 kilomé­terre. lakó egyéni dol­gozó parasztok. Az elnök irodájában még világosságot lát­tam, így felhasználtam ©az álltaimat, hogy né- Ohány szót váltsak vele ©a Dózsa Tsz munká­jújáról, terveiről. § Az 1948-ban alakult Otsz jelenlegi taglétszá­mmá 205 fő, 175 család. 3 Földterülete 2600 hold. § Szarvasmarha-állo­mánya jelenleg 144 ■9 darab, de az idén ái- glami hitelből 20 dá- 0 rabot, sa.iát erőből 10 ,© fejőstehenet vásárol­nak. Megkezdik a sajt- : és vajkészítést, a risz- c szamarait savót a bor­Dózsa György unokái forint jövedelmet ho­zott holdanként. A mélyfekvésű, vizállá- sos területen egyelőre 2 holdon, próbára, fűz­dugványt telepítenek. Ezek szerint jól megalapozottnak lát­szik a múlt évi 15 fo­rintos munkaegység helyett 32 forint ter­vezése. Festi László elnök elvtárs tájékoztatása szerint jól működik a tsz KISZ-szervezete is. Azért néhány aprósá­got a fiatalok figyel­mébe ajánlok. A kultúrház előtt egy nagy pocsolya ék­telenkedik. Egy olyan szövetkezetben. ahol ennyi tettrekész fiatal van, de tehergépkocsi­val és két saját Ze- torral is rendelkez­nek, fillér költség nél­kül eltüntethető az ilyen szépséghiba. A kultúrterem na­gyon elhanyagolt ál­lapotban van, Társa­júnevelésncl és sertés- tenyésztésnél haszno­sítják. Van 500 db anyaju­huk. köztük 200 már* törzskönyvezett. A juh­állományt ebben az évben 800 darabra fe;- lesztik, ürühízlalással. tenyésztéses neveléssel teszik még jövedel­mezőbbé. Az állatállomány nö­velésével egyldőben gondoskodnak a szük­séges takarmányról is, úgy hegy a 180 hold rétre 180 mázsa mű­trágyát szórnak ki. a lucerna és vöröshere területét 70 holdról 210 holdra növelik és 62 hold silókukoricát vetnek el. Célul tűzték ki a belterjes gazdálkodás fokozását. Ezt elsősor­ban a magtermeléssel akarják elérni, mert látták, hogy az elmúlt évben a cirokmag hat­ezer, a takarmányré- pamag pedig tízezer dalmi munkával szé­pen helyre lehetne ál­lítani. Mit szólnak azok az egyéni pa­rasztok. akik oda jár­nak filmet, előadást' nézni? Országszerte ünnepi esemény volt a szov-i jet film ünnepe. AQ Dózsában a nézők kö­zül 30—10 embernek nem jutott ülőhely,1 ugyanis a székeketj kölcsönadtak egy la-g kodalomra. Előadás© után. amikor ezt szú-q vétettem, az egyik íia-g tál megjegyezte, hogy© nem messze vannak V azok a székek, csak© az iroda mellett. Nem© lehetett volna behor-Jj dani az előadás ide-© jére? g Ezek csak kisebbg szépséghibák és eltör-O pülnek a nagy ter-g vek. a várható ered-ö menyek mellett. És© ami fő, könnyen elg lehet őket tüntetni. EIq is kell, de minél előbb.G Dózsa György unokái-S nak ebben is élen kelig haladniok. G Tóth Miklós c ° A Móra Ferenc Gimnázium Ctanulói a kiváló tanulmányi [eredmény mellett arról is is- vmertek, hogy rendszeres láto­gatói- a kecskeméti és a sze- Rgedi színháznak. Legutóbb a »Kecskeméti Katona József Szín­házban voltak, a Stuart Mária Selőadásán. Az autóbuszüzem Ikét kocsiját vették igénybe. [Meghívták erre a színházláto- [gatásra a Petőfi Gimnázium •tanárait és tanulóit is. Hamaro- gsan újabb látogatást szerveznek ©a szegedi színházba, amelyre ©előreláthatólag még többen fog­ónak jelentkezni mint a kecs- ©kemétire. g A fiatalság kultúrigénye az gidősebb nemzedékével együtt ©egyre nagyobb. Ezért Félegyha gzan az eddigieknél gyakrabban ©kellene előadást rendezni a Mó- ©ra Ferenc Kultúrházban. Ez gnemcsak a kultúrház anyagi ©megerősödését jelentené, ha- ,9nem a művészet kedvelőinek ©igényét is kielégítené. § Budai István levelező g — A Ipa ron társadalmi össze ©fogás segítségével több mely fex- ■Gvésü utcát töltöttek fel. Feltöl- •QÍötték a régi vágóhíd melletti ún. [©nagy szakadékot is. A társadat ©mi munkák összefogásából jól ^ kivették részüket a tanácstagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom