Félegyházi Közlöny, 1959 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1959-03-06 / 10. szám

S P O R T A PETŐFI NÉPE FÉLEGYHÁZI KIADÁSA HÍREK — A magyar—szovjet barát­ság hónapja keretében a félegy­házi járási könyvtár helyiségé­ben könyvkiállítást rendeztek. A könyvtár jelenleg a Tanács- köztársaság harcait megörökítő kiállításra is készül a maga sa­játos eszközeivel. — A félegyházi járás peda­gógusai a kulturális színvo­nal emelése, a mezőgazdasági ismeretek szélesebb körű pro­pagálása érdekében a megfelelő könyvek terjesztésével is segí­tik a párt politikáját. Eddig 46 iskola kapcsolódik be ebbe a munkába. — A Móra Ferenc Művelődé­si Házban TÁNCTANFOLYAM kezdődik. Jelentkezni lehet március uó 14-ig mindennap a szervezőirodán. 6696 — Köszönetnyilvánítás. Ez­úton mondunk hálás köszönetét mindazon rokonainknak és is­merőseinknek, akik 1959. feb­ruár 25-én felejthetetlen édes­anyánkat utolsó útjára elkísér­ték. István-család és Szilágyi­család. 6681 — Hálás köszönetét mondónk mindazoknak, akik felejthetet­len, jó édesanyánk és nagy­anyánk, özv. Szabó Jánosné te­metésén megjelentek, ravatalá­ra koszorút vagy virágot he­lyeztek. A gyászoló Szabó-csa­lád. 6684 — Ügyeletes orvosi szolgálat. Március 7-én, szombat déli 12 órától március 9-én, hétfő reg­gel 8 óráig dr. Berger Márton. Rendel lakásán, Wesselényi ut­ca 1. — Ügyeletes állatorvos már­cius 7-én, szombat déli 12 órá­tól március 9-én, hétfő reggel 7 óráig dr. Kiss Lajos, Héderi Antal utca 25. Telefon 290, — A kunszállási Alkotmány Tsz KISZ-fiataljai igen lelkes kultúrgárdát szerveztek. Már három alkalommal játszották Szigligeti: Cigány c. színdarab­ját, legutóbb Matkón szerepel­tek sikerrel. A bevételekből a szervezet részére . felszerelési tárgyakat vesznek. Dicséret illeti a fiatalokat. — Köszönetnyilvánítás. Mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, a kecskeméti FÜSZÉRT, a Kis­kunfélegyházi Háziipari Szö­vetkezet dolgozóinak, a Móra Ferenc Gimnázium tantestüle­tének és tanulóinak, akik felejt­hetetlen férjem, illetve édes­apánk temetésén megjelenésük­kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ravatalára koszorút vagy virágot helyeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét, özv. Sahin Tóth Jenőné és gyerme­kei. 6695 Megváltozott utcanevek I HISZ EE KISZ AKTlVAÜLÉST tartot- ‘tak Félegyházán, hogy megbe­széljék a munkás ifjúság hely­zetét. Az ülésen 75 fiatal és idős elvtárs tanácskozott erről a fontos kérdésről. A MEZŐGAZDASÁG szocia­lista átszervezéséről és a mun­kásmozgalomban szerzett élmé­nyeiről tartott élménybeszá­molót Solymosi István elvtárs, a Dózsa Tsz fiataljainak. FÁSÍTÁS. Még itt a tél gyülekezzenek. utolja, de a kiszisták már ta­vaszt éreznek. Eddig 8COO fa­csemetére érkezett igénylés a KlSZ-bizottsághoz. A KULTURÁLIS seregszem­lét az eredeti tervtől eltérően nem március 8-án, hanem 15-én tartják meg a járás KISZ-fia- taljai részére. A benevezett kultúrcsoportok 15-én reggel 8 órára a járási kultúrházban A város dolgozóinak kíván­ságára és javaslatára a város- politikai állandó bizottság fe­lülvizsgálta a város területén levő utcaneveket és megállapí­totta, hogy húsz utca nevének megváltoztatása válik szüksé­gessé. A művelődési állandó bizottsággal történt megbeszé­lés alapján a várospolitikai ál­landó bizottság javaslatára a városi tanács végrehajtó bizott­sága a következő utcanevek megváltoztatását határozta el. Arad utca Ságvári Endre utcára, Brassó utca Fürszt Sándor utcára, Csíkszereda utca Korvin Ottó ut­cára. Déva utca Szamuelly Tibor utcára, Fiume utca Sallai Imre ut­cára, Léva utca Hámán Kató ut­cára. Marosvásárhely utca Lóvy Sándor utcára. Nagyszeben utca Schönherz Zoitán utcára, Szabad­ka utca Katona József utcára, Te­mesvár utca Esze Tamás utcára, Torda utca Erkel Ferenc utcára, Vajdahunyad utca Bartók Béla ut­cára, Zenta utca Csokonai utcára, Zimony utca Rózsa Ferenc utcára, Zombor utca Gábor Áron utcára, Szent László utca Semmelweis ut­cára. Szent István utca Vak- Bottyán utcára. Darányi Ignác utca nevét Gorkij utcára változtatja át. Ugyancsak a végrehajtó bi­zottság az állandó bizottság ja­vaslata alapján a Nagyvárad utca folytatását a jelenlegi Fo- garas utcát összevonja, mind­két utca elnevezését Dankó Pista utca elnevezésre változ­tatja. A megváltoztatott utcaneve­ket jelző táblákat 1959. már­cius 21-ére kifüggesztik. Szegedi Spartacus—- Felegyházi Építők 2:1 (0:U) NB III. bajnoki Majdnem meglepetés született az Építők első tavaszi bajnoki mérkőzésén. Bár a többet tá­madó szegedi csapat megérde­melten nyert, a második fél­idő közepéig vezető félegyházi csapat kis szerencsével egyik pontot megszerezhette volna. Szegedi támadásokkal indult a mérkőzés, s a hazai csapat csatárai ki is dolgoztak néhány gólhelyzetet, ezeket azonban rendre elügyetlenkedték, sőt egy túl szigorúan megítélt 11-est is mellélőttek. A második félidőben váratla­nul az Építők kezdeményezett többet és Kelemen szép átadá­sából Istvánffy meg is szerezte a vezetést. A félidő közepén egy ártatlan szegedi támadást Rádi kézzel hárított, a megítélt 11-esből egyenlített Szeged, sőt néhány percre rá újabb gólt lőtt. Ellentámadás után Parádit tiszta helyzetben elkaszálták, a bíró csak közvetett szabadrú­gást adott, s a belőtt labdát újrarúgatta. í A csapat legjobb embere'az újonc Vereb volt. Félegyházi Honvéd- Halasi Határőr Dózsa U:U Megyei bajnokság A mérkőzés a kemény halasi védelem és a túlkombináló fél­egyházi csatársor küzdelme volt,. s ebben a halasiak bizonyultak^ jobbnak. Bár mindkét félidőben a fél­egyházi csapat támadott többel, de egyrészt a középen futtatott támadásokkal, másrészt a ma­gas labdákkal nem tudták meg­törni a szívós halasi védőket, így is a hazai csapat állt kö­zelebb a győzelemhez, de ne­hány szép kidolgozott helyze­tüket fölélőtték a csatárok. A Honvéd legjobb emberei a középhátvéd Kővágó, Pataki és a csatársorból helyenként Mar- kovits voltak. K. J. Türelmes, meggySzö szóval Községünk, Jászszentlászló ■ dolgozó parasztsága, értelmisé­ge, s többi becsületes dolgozói megértik pártunk decemberi határozatának nagy jelentősé­gét. Felvilágosító munkánk nyomán a közelmúltban ala­kult meg községünkben az Új Élet Termelőszövetkezet, de voltak új belépők a meglevő — Kossuth és Új Barázda — tsz-ekbe is. Nekem az a véleményem, ha parasztságunk apró-cseprő prob­lémáival türelmesen s ember­séggel foglalkozunk, a tavaszi és nyári nagy munkák ideje alatt is, jobban hallgatnak ránk és annál hamarább megértik pártunk, kormányunk szándé­kait. Néhány tájékozatlan ember, az ellenséges személyek befo­lyására, megpróbálta ugyan kétségbevonni eredményeinket, s akadályozni munkánkat, de a gyűlések tapasztalata mégis az volt, hogy nem ellensége a ml parasztságunk ennek a rend­szernek, különösen ha érzik, hogy megbecsülik őket. Némelyek tán megunt beszéd­nek tartják, de a felvilágosító munka során a múltról is be­szélni kell. A mi korosztályunk még emlékszik a félegyházi Hofíer nagyságos úrra, a régi cselédéletre, a hajnali 3-tul este 10-ig való robotolásra. Jó ezt felidézni fiataljainknak, de még a gazdáknak is, akik nem bír­tak versenyezni a nagybirtok­kal. Nem árt emlékezni azok­nak, akik ettől a rendszertől kapták ajándékba szabadságu­kat, függetlenségüket. Mi nem veszítjük el türel­münket, továbbra is igyekszünk meggyőzni dolgozó paraszttár­sainkat igazunkról. A kezdeti eredmények is azt mutatják: Jászszentlászló nem fog elma­radni a fejlődésben. Papp Ádám vb-elnök Olvasóink közül többen ja­vasolják, hogy ha az "égett- malom-« telken a háztömb fel­építése olyan nehézségekbe üt­közik, építsék fel azt a volt tejpiac helyén, vagy pedig a gőzfürdő előtti kukoricás he­lyén. A műszaki osztály tájékozta­tása nyomán közöljük, hogy a Várostervező Iroda tervétől el­térni nem lehet, a tejpiaci le­lek egy fontos középületnek, a kukoricás pedig a sikeres me­legvízfúrás esetén szállodának van fenntartva. A KISKUNFÉLEGYHÁZI GÉPÁLLOMÁS VÁLLAL MINDENNEMŰ SZÁLLÍTÁSI MUNKÁT, szőlő alá forgatást cs szántást» Körzeten belül vontatóval óránként 40 Ft tehergépkocsival óránként 55 Ft Jegyeztesse elő szállítási igényét a GÉPÁLLOMÁSON, Kecskeméti út. 21 félegyhazi közlöny Felelős kiadó: Kiszejy István MSZMP Járási Bizottság lapja A Petőfi Népe félegyházi kiadása Szerkeszti: a szerkesztő Dizottság Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kiskunfélegyiiaza, Szabadság tér 2. Telefon: 1-15 és 2-61. ^Oaiániap jpa«J/a, ! Vasárnap, március 8-án a ha­lasi Kinizsi ellen játszik az Építők csapata, délután 3 órai kezdettel az Építők pályáján. Lelkes játékkal mindkét pontot megszerezhetik. A Honvéd Ke­cel ellen veszi fel a küzdelmet, annak otthonában is biztosan kell győznie. ÖCOÜOOOÖC ooooo ooc-o-o OC<5 Testvérim ború Ajtai László és Ajtai József, Kiskunfélegyháza, Körösi út 2. sz. alatti lakosok összeszólalkoz­tak, miközben vaslapáttal úgy megegyengették egymást, hogy mindkettőjüket a mentők szál­lították kórházba. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Tel.; 15-29., 27-49 Felelős vezető: Szűcs Béla Igazgató Pórtélét •i'z Az elmélet és gyakorlat egységével AZ ELMÚLT hónapok ta­pasztalatai — taggyűlések, egyéni beszélgetések — ismétel­ten azt bizonyítják, hogy járá­sunk községeiben, nem egy esetben új köntösbe burkolóz­va, de még élnek jobboldali és szektás nézetek. Pártoktatásunk egyik feladata, hogy ezeket a nézeteket nem parancsolgatás­sal, hanem a kommunisták és a haladó erők tudatának követ­kezetes formálásval megszün­tesse, s biztosítsa a párt poli­tikájának világos értelmezését, egyöntetű érvényesülését. Na­gyon fontos ez a mezőgazdaság szocialista átszervezésének har­caiban, munkájában is. Mind­ez pedig a pártoktatás fontos­ságát húzza alá. Szilárd elvi alapon kell választ adnunk a nap égető problémáira. Eddig járásunk területén az oktatás különböző formáin nyolc előadáson s az ezt köve­tő vitafoglalkozasokon 2600— 2700 hallgató \*tt reszt. Jász- szentlászlón oéltlául 20—27 fő rendszeresen részt vesz a fog­lalkozásokon. A propagandista, Lódri elvtárs, jó felkészülése, a foglalkozások előtti történel­mi, földrajzi, irodalmi előadá­sok olyan légkört teremtettek, hogy nem egy spontán érdeklő­dő kérte, hadd vehessen részt a további foglalkozásokon. A pálmonostorai, s részben a kis- kunmajsai és több majsai kör­zetbeli községünk eredményei szintén biztatóak. Sajnos több helyen — például tsz-ekben — az átszervezés nagy munkája közepette a cso­portok szétszóródtak. Így volt ez Gátéron is, Kunszálláson pedig a vezetők egymásra vár­tak az előkészítéssel. Ilyen je­lenséggel találkoztunk Tiszaúj- falun is. A nők bevonása a pártoktatásba nem mindenütt az »»egyenjogúság« jegyében történt. Jászszentlászló, Kiskun- rnajsa jó, Pálmonostora, Köm- pöc, s más községek rossz pél­dát mutattak ezen a téren. JELENLEG a mezőgazdaság átszervezésének néhány problé­máját dolgozzák fel csoport­jaink. Csólyospáloson az első foglalkozáson 39 fő vett részt. A kommunisták most meglát­hatják — Kunszálláson éppúgy mint Tiszaújfalun —. hogy csak akkor tudnak eredményesen ne­velni, formálni, csak akkor tudják a Nagy Imre-féle revi­zionista nézetek lappangó nyo­mait szétzúzni, ha maguk is tisztában vannak a marxizmus— leninizmus tanításaival. Minden alapszervezetünk ve­zetőségének kötelessége, hogy a következő hetek foglalkozá­sait szervezetileg, politikailag jól előkészítse, tevékenységé­ben a maximálisai nyújtsa, s minden kommunistának, hogy egy emberként vegyen reszt az oktatásban. Ügy kell dolgoznunk, hogy az elméleti tudás éltető hatását minél hamarabb érezzük a gya­korlatban is, nagy feladataink elvégzése közben. Gy. J. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Ibrikfiz Imre László, Babarczi Erzsébet Katalin, Antal Imre, Bense Edit Katalin, Kotro- ezó Sándor József. Ladányi Ist­ván, Hegedűs Sándor. Bense Zol­tán József, KJS Julianna Terézia. Bódi Andrea Enikő, Barna-Pap Er­zsébet, Dobos Etelka Katalin, Oláh Katalin Erzsébet, Barta Éva Márta. Vízhányó Irén Zsuzsanna, Jugl Gyöngyi, Jókai Gyöngyi Aranka, Jusztin Ilona Klára, Antal Márton. HÁZASSÁGOT KÖTŐITEK: Ka- nyó Balázs Kürtösi Erzsébettel, Pásztó Mihály Laczkő Margit Er­zsébettel, Szikora Jenő Pap Mar­gittal. MEGHALTAK: Drexler Imre An­tal 85, Hideg Jánosné szül. Ko­vács Eszter 83, dr. Fekete Sándor 78, S .illád: Józsefné Tóth Rozália 59. Pemeki Vince 80. Fankó Já­nosné Mogyoró Mátáa 71, Szabó Jánosné Kis .Mária 8«, Rádi István 88. Sánta Andrásné Breszkó Erzsé­bet 82, Sahin Tóth Jenő 47 éves. o w o o crov>c»<K>CK><>OCKr<>o»CKOci n BÜCSŰ A FARSANGTÓL. A félegyhazi Leánygimnázium KISZ-szervezete a mezőgazda- sági szakiskola vendégszereplé­sével bált rendezett. A honvéd­ségi zenekar pattogó muzsiká­jára 40 jelmezes fiatal kezdte el a táncot, s kezdetét vette a vi­dám szórakozás. h/VVWVVWWVVVVVVVVVVVVWVVVV/V1^ Mindenféle tollat és bért magas áron vásárol a MÉH V. follszaktelepe liisk un félegyhaza. Bajcsy-Zsilinszky út 5. DUNNAPEHELY- és PÄRNATO LL-EL ADÁS Vöröshadsereg útja 8. sz. alatti részlegnél, a főposta- val szemben. 6600 Értesítjük kedves vásár­lóinkat, hogy a 18-as MŰSZAKI BOLTUNK (Kossuth utca) február 20- tól RÉSZLETVÁSÁRLÁSRA KIJELÖLT ÜZLET. Kiskunfélegyházi1 Kiskereskedelmi I Vállalat / V

Next

/
Oldalképek
Tartalom