Félegyházi Közlöny, 1959 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1959-02-27 / 9. szám

A PETŐFI NÉPE FÉLEGYHÁZI KIADÁSA • • »* „iíczil csók Olyan sok pa­naszt hallottam már arról, hogy a -mai-* fiatalság nem tiszteli az idő­sebbeket, elhatá­roztam, hogy egy­szer ezt a kérdést is sorraveszem, a nyilvánosság elé viszem. Az igaz. hogy n fiatalok sokszor figyelmetlenek, sokszor nem elég tisztelettudók. az utcán elfoglalják az egész járdát, nem mind adja át a helyét az idő­sebbnek, sok eset­ben nem köszön­nek nevelőiknek, idősebb ismerő­seiknek — az ál­talánosítást azért mégis kissé túl­zottnak tartom. Nézzünk csak vissza arra az idő­re. amikor mi vol­tunk azok a »mai« fiatalok. Mi ponto­san igy cseleked­tünk. Ha négy- szemközt találkoz­tunk ismerős bá­csival, de különö­sen nénivel, nem volt baj a köszö­néssel, odavágtuk — sokszor minden meggyőződés nél­kül — a »kézit csókolom«-ot, de ha társaságban, különösen ha nö- társaságban vol­tunk, nekünk is sürgős nézniva­lónk akadt a fa tetején, a házte­tőn, vagy az égbol­ton. De köszönni, azt elfelejtettünk. Nem akartunk olyan ..sértést” el­követni, hogy má­ról holnapra áttér­jünk a „kézit csó- kolom”-ról a „jó napot kívánok”-ra, inkább nem kö­szöntünk. Ezt a »mai« fel­nőttek. minél messzebb kerülnek korban a mai fia­taloktól, annál jobban igyekeznek elfelejteni. Az azonban nem jut eszébe senki­nek, hogy kiok­tassa a »inai« fia­talokat, mint ahogy minket se oktatott ki senki, hogy a »kézit csó­kolom« mellett van egy-két más, talán ennél sokkal szebb köszönési forma is. Nem vették ész­re a kedves ol­vasók, hogy sok­szor milyen bántó, sértő a »kézit csó­kolom«? Mennyi­vel szebb például egy kedves »jó reggelt kívánok« köszöntés, különö­sen. ha nem este köszön igy valaki. Kisfiamnak az volt az első óvodai tudománya, hogy megtanult szépen köszönni: »Jó reg­gelt kedves óvó­néni!« Nem lehet­ne az általános is­kolásokat, de még a középiskolásokat is megtanítani a helyes köszönés­re? Ne értsen félre senki. Nem va­gyok ellene a »ké­zit csókolom« kö­szönésnek. Szü­lőknek, idősebb rokonoknak, nők­nek az üdvözlésé­re nagyon is meg­felelő köszönésnek tartom. De két fej­jel magasabb, sok­szor bajuszos ifjú emberek, okleveles tanítónők vagy egyetemi hallgatók szájából hallani férfiak felé, ez in­kább sértés mint tiszteletadás. Sok komikus eset is adódik eb­ből az életben. — Nem egyszer köl­csönösen így üd­vözöljük egymást: »kézit csókolom!« Ügy érzem, ha megtaláljuk a mindenkinek meg­felelő köszönési formát, sokkal ke­vesebb lesz a pa­nasz a »mai« fia­talokra, de ebben a »mai« felnőttek­nek is segíteni kell őket. Ugyebár? — Kézit csókolom! — Tóth Miklós — Milyen célt szolgál a menetjcgyiroda Kiskunfélegyházán Sikkasztott pénzből akartak Siázal építeni A járásbíróság Szögi András- né sz. Simon Mária és Szögi András ikiskunmajsai lakosokat bűnösnek mondta ki társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett sikkasztás bűntettében és ezért Szöginét 1 évi, Szögi Andrást pedig 10 hónapi börtönbüntetés­re ítélte, amelynek végrehajtá­sát azonban három évi próba­időre felfüggesztette. Az ítélet jogerős. Szögi Andrásné a kígyóspusz­tai fiókposta vezetésével volt megbízva. Szögi András pedig ugyanott kézbesítő volt. Családi házat akartait építeni, s erre a célra a postai pénztárból több alkalommal jogtalanul pénzt vettek fel, s ezzel 19 952 Ft kárt okoztak. Ebből 16 428 forintot lakásukon megtaláltak, a többi visszafizetésére pedig kötelezték őket. A 'félegyházi fmsz vezetősége világító betűket szereltetett fel üzleteire. Tetszetősek és nagy­ban emelik a városias jelleget a messziről világító betűk. Épül és rövidesen készen is lösz a Szabadság téren a modern autóbuszváró. Reméljük, hogy egy menetrendet is kiakaszta­nak benne, mert a „talponálló” megszűnése óta sehol nem talál­ni egy autóbusz-menetrendet. A városi műszaki osztály tájé­koztatása szerint a Községgaz­dálkodási Vállalat május 15-re felépíti az új strandfürdő kabin­jait. Az Ötemptom toronyórái már napok óta 12 órát mutatnak. Azok a lakosok, akiknek nincs rádiójuk, vagy pontos órájuk, kérik az illetékeseket, indítsák meg a toronyórákat. H 1 It — A dolgozo parasztság sorai­ból egyre többen érdeklődnek a tsz-fejlesztést elősegítő 3004 és 3004/1 sz. kormányhatározat iránt. Hogy a népnevelők és aktivisták a felmerülő kérdések­re minél kielégítőbb válaszokat tudjanak adni, a megyei párt- bizottság kiadásában most meg­jelent a fenti rendeletek magya­rázattal is ellátott szövege. A járás községeinek ebből 100—150 példányt juttattak el, ami nagy­ban segíti majd a határozatok megismertetését. — Kiskunmajsán rövidesen befejeződik a Házi betegápoló tar-folyam, amelyet dr. Bulyov- szkv G"ula vezetett. Azt terve­zik, hogy ezután egy „Egészség- védelemre kész” tanfolyamot in­dítanak az egészségügyi állomá­sok vezetői és beosztottjai szá­mára. — A félegyházi termelőszövet­kezetek 22 tagú küldöttsége a hét folyamán Rácalmásra láto­gatott el, ahol a baromfitenyész­tés tapasztalatait gyűjtik ösz- sze, hogy azt majd idehaza hasz­nosíthassák. Anyakönyvi hírek Születtek! Czuz Veronika. Laez- kó Imre Sándor. Fekete Zoltán. Mihály Gusztáv, Gál Hóna, Csányi Julianna Ilona. Feri László. Dub- linszki Irén Mária. Lantos Ist­ván. Jakab Márton, Mészáros Zsu­zsanna. Mogyoró Zsuzsanna, Ba- gi Erzsébet, Birgés Piroska, László Zoltán Tamás. Házasságot kötöttek; Csóti Fe­renc Mátyás—Pin tél’ Klára. Papp Lajos Gyula—Kovács Éva. Hor­váth Lajos—Magony Ida. dr. Pá- lyi István—Szász Julianna, Faze­kas Sándor—Gulyás Mária Mar­git, Mészáros János—Zdichavszky Anna, Mészáros G-yórgy Gyula— Poór Judit. Meghallak: Besze Mihály 70, Varga Jánosné sz.: Dobos Mária 84. Mendel Jenőne sz.: Bajálii Eleonóra 72 éves. — Köszönetnyilvánítás. Mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, a városi kórház dolgozóinak,, akik felejthetetlen édesanyám, illetve nagymamánk temetésén megjelentek, ravatalára koszt»» rút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mond köszö­netét a gyászoló Tanácsné. 6669 — Mindazon rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, és az ügyvédi munkaközösség tag­jainak, akik megjelenésükkel, koszorúikkal, virágaikkal, őszin­te részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. A Fekete-család. 6677 j : : A KISKUNFÉLEGYHÁZI í : GÉPÁLLOMÁS í : atAllal mindennemű | í SZÁLLÍTÁSI MUNKÁT. í | szőlő alá forgatás* | és szántást. : J ♦ } Körzeten belül ♦ » vontatóval óránként 40 Ft » J ♦ • tehergépkocsival í óránként 55 Ft j I Jegyeztesse elő szállítási t I igényét a • GÉPÁLLOMÁSON, í : Kecskeméti út. 21 • ♦ ♦ félegyhaza sportja Félegyházi Építők— Kecskeméti Építők 3:0 (0:0) Barátságos. Javuló játékkal biztosan nyerte utolsó előkészítő mérkőzését a fél­egyházi csapat. Az első félidő jobbára mezőnyjá­tékkal telt el. A kecskeméti véde­lem rendre szétrombolta az Építők kissé erőtlen'támadásait. A második félidőben fölénybe ke­rültek a íélegyhaziak s Kelemen- Városi összjatek után utóbbi nagy gólt rúgott a felső sarokba. A fél­idő közepén Kelemen egyéni játék után újabb gólt lőtt, majd a lendü­letes Kerék Csaba fejeit 12 méter­ről a felső sarokba s igy alakult ki a végeredmény. Az egész csapat játéka lényegesen jobb volt az előző hetinél. Külön meg kell dicsérni Kelemen, Kerék és Rádi játékát. őr mérkőzés előtt nem volt szeren­csés gondolat ilyen erős „barátsa- gos-‘ mérkőzést játszani, VASÁRNAP SPORTJA A Félegyházi Építők csapata már szombaton elkezdi a bajnoki idényt. Szegeden a Spartacus baj nők jelölt csapata ellen veszi fel a küzdelmet. Igen nagy sikernek számítana már az egyik pont megszerzése is. Bar lelkes játékkal nem elérhetetlen fel­adat. A Honvéd együttese március 1-én délután fél 3 órai kezdettel legfon­tosabb bajnoki mérkőzését játssz i a Kiskunhalasi Határőr ellen. Győ­zelem esetén beérik a Határőröket. A mérkőzést az Építők pályáján játsszák! Kussx vége lett Az utóbbi hetekben több al­kalommal fordultak panaszosok a Félegyházi Közlöny szerkesz­tőségéhez a pályaudvar lassú jegykiadása miatt. Főleg a szer­dai napokon — annak ellenére hogy ez a legkevésbé forgalmas nap — fordulnak elő tömegjele­netek az egyetlen működő vas­úti pénztár előtt. Ezzel kapcsolatos érdeklődé­sünkre közölte a MÁV helyi fő­nöksége, hogy a vasárnap is dol­gozó pénztárosok miatt szerdán csak egy pénztárt tudnak nyitva tartani s ez rendes körülmények ■között többé-kevésbé el is tudja végezni a munkát. Rendkívüli esetekben, mint legutóbb is mi­kor SO sorköteles jegyét kellett soronkívül kezelni, előfordul ki- sebb-nagyobb tumultus. Ezért merült fel a kérdés: mi­lyen célt szolgál a menetjegy­iroda a város közepén, az autó­busz megálló mellett, ha a kö­zönség inkább tolong kinn az állomáson, mint sem idebenn kényelmesen, nyugodtan váltsa meg jegyét? A város vezetősége pontosan az utazó közönség kényelme ér­dekében létesítette a menetjegy­irodát, pusztán az utazó közön­ségen múlik, hogy igénybe ií vegye azt és azonnal lecsökken­nek a menetjegy-váltással kap­csolatos panaszok. Persze nem ártana nagyobb propaganda ezzel kapcsolatban (például az autóbuszokban egy felhívás: váltsa meg jegyét ké­nyelmes körülmények között a Menetjegy-irodában), mind az Autóbuszvállalat, mind a MÁV részéről. így lehetne tehermen­tesíteni a vasúti pénztárt és megszüntetni egy gyakran is­métlődő jogos panaszt. —t—ó A szovjet film ünnepén á kiskunfélegyházi Toliüzem dol­gozói között mozilátogatást szervezett. Egy-egy előadást az üzemből 50—60 ember tekintett Makói Vasas— Félegyházi Honvéd 6:1 A túlkeményen, helyenként dur­ván játszó makói csapat elleti nem érvényesült a Honvéd játékosok technikai tudása. A bajnokság sor­sára esetleg dömő fontosságú Határ­a disznótornak Hajagos László, aki hosszabb idő óta Budapesten dolgozik, Móricgátra ment disznótorba, ahol összetalálkozott régi „ha­verjaival”. A viszontlátás örö­mében Hajagos Lászlót úgy helyben hagyták, hogy a men­tők eszméletlen állapotban szál­lították be a félegyházi kórház­ba. FÉLEGYHÁZ1 KÖZLÖNY Felelős kiadó: Kiszely István MSZMP Járási Bizottság lapja A Petőfi Népe félegyházi kiadása Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kiskunfélegyháza, Szabadság tér 2 Telelőn: 1-15 és 2-61. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Tel.; 15-29., 27-49 Felelős vezető: Szűcs Béla igazgató Értesítjük kedves vásár-1 lóinkat, hogy a 18-as MŰSZAKI BOLTUNK (Kossuth utca) február 20- tól RÉSZLETVÁSÁRLÁSRA KIJELÖLT ÜZLET. Kiskunfélegyházi' Kiskereskedelmi ( 22 Vállalat / Védjük és szeressük igaz barátunkat, a könyvet ö § A FÉLEGYHÁZI járási könyv­§ tárnak megalakulása óta tagja vagyok. így ismerem munkáját, Scélki tűzéseit, problémáit. Az ©alábbiakban röviden erről sze- Qretnék beszámolni. § A könyvtár olvasóinak száma § csökkent. Énnek oka az, hogy új könyvek beszerzésére nem §állt elegendő összeg a rendelke- -Qzésre. Nagyon furcsa az is, hogy -Oa városi tanács nem igen törő­dik a könyvtár fejlesztésével, holott a könyvtár olvasóinak 'majdnem felét a város lakosai alkotják. örvendetes jelenség viszont, ihogy az új könyvek beszerzésé­re fordított összeg ebben az év­ben kétszeresére emelkedik. Ebben az évben 40 ezer forin­tot fordítanak beszerzésre. j Helyes kezdeményezés lesz, 'uhogy a könyvtár legtöbbet ol- Svasó tagjai és a különböző szak- bgemberek bevonásával bizottsá- nQgot szervesnek. E bizottság ál- yOlítja majd össze a beszerzésre -Qjavasolt könyvek jegyzékét. így a beszerzik majd a nagyon hiá­n, nyolt Móra köteteket is. A KÜLÖN IFJÚSÁGI kölcsön­zőt — anyagiak hiányában — az idén sem tudják megvalósí­tani. Pedig ez igen fontos lenne. Ajánlatos volna még néhány könyvállvány beszerzése. Nincs megfelelő tároló helyük a folyó­iratoknak. A könyvtár elhelyezése nem megfelelő. A termek hidegek, mert a kémények régiek, kor­szerűtlenek. A falak salétromo- sak. A festés a falról lehámlik. A nyirkosság következtében a különböző szemléltető tablók el­görbültek. a könyvtár munkája szorosan kapcsolódott az MSZMP művelődési, gazdasági és politikai irányelveihez. A múlt évben a város területén 11 irodalmi előadást és 73 kiállí­tást rendeztek. A járás terüle­tén 20 könyvismertetés cs 5 na­gyobb kiállítás volt. 50 mező­gazdasági szakelőadással segí­tették a falusi könyvtárakat. Hathatós segítséget nyújtottak a nagyobb évfordulók és ünnep­ségek előkészítéséhez is. A könyvtár 1959. évi munkatervi már előre is igen komoly erköl esi sikerekre jogosít bennünkel MUTATÓT KAPTUNK ; könyvtár életéből, amelyből lát haljuk a könyvtár dolgozóinál fáradságos munkáját. Vannal azonban olyan olvasók, akik ez a munkát még nehezebbé teszik A könyvet nem viszik be pon tos határidőre. A könyvekbe be lefirkálnak, a lapok sarkait be hajtogatják, képeket, lapoka tépnek ki. Némely könyvből a is megállapítható, hogy az ol vasó mit evett. Védjük és sze ressük igaz barátunkat, a köny vet! A hiányosságok ellenére is könyvtár fejlődik, gyarapodj! Az olvasók tisztelik és szereti a könyvtár dolgozóit az udva rias és figyelmes magatartásu miatt. Mi továbbra is azt ki vánjuk, hogy minél több j könyvet adjanak az olvasók ke zébe. Ehhez pénz és pénz kel amelynek alapos és célszerű fel használásáról a könyvtár a utolsó fillérig gondoskodna. rrr on -nr

Next

/
Oldalképek
Tartalom