Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1917

15 Egyesületünk tagjai : Alapító tagok: Dr. Hornig Károly veszprémi bíboros püs­pök (f), Regei on Géza kir. mérnök, Lovász Kálmán plébános, dr. Fejes Bertalan orvos, Frank Iguátz kereskedő, özv. Kalmár Józsefné (f), Csák Alajos Cirjék kiérdemesült minorita rendfönÖK, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, Pásztor Ferenc ügyvéd (y) özv. Feuer Mi- bályné, özv. Tarjányi Józsefné (y), özv. Nagy Gyuláné, Holló Mihály vasúti és gőzhajózási főfelügyelő (y), dr Móczár Gyula, Tóth Endre ügyvéd, özv. Szabó Károlyné Móczár Verona (f), Kiskunfélegyházi Takarékpénztár, Temetkezési Egyesület, Betegsegélyző Egyesület, Kiskunfélegyházi Népbank, dr. Holló Lajos országgy. képviselő (f), a főgimnáziumi tanári kar, Egj'esült Gőzmalom Részvénytársaság, dr. Beke Lajos fögimuáziumi tanár, Kiskunfélegyházi Izraelita Nöegylet, dr Fazekas Kálmán ügyvéd (y), Molnár Imre, dr. Zámbó Géza ügyvéd, özv. Sebők Lajosné, Lajos László (f) és neje, Agócs János kanonok (y), Csirna István uj-templomi fökántor (fj, Holló Sándor takarékpénztári igazgató, Bánhidy István (y), Szabó László (y) ta­nácsnok, Zámbó Dezső esperes-plébános (f), Kiss Boldizsár apát-ple- bános (y), Szabó S. Józsefné (y) Mezőgazdasági-, Ipari- és Kereske­delmi Bank, Tarjányi Dezső (y), Vidéki Károly, Madarassy László, dr. Hoffer József, Garas Mátyás (f), A „Bagoly“ asztaltársaság, A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Takarékpénztár, dr. Horváth Zoltán,, dr. Bindfeld Lajos, Vesszössy József, Rab Mihály, Szentkirályi Tóth József, dr. Günczler Márkusz, dr. Popper Miksa. Rendes tagok; Kripóczky Gábor, Eyszrich György, itj. Steiner Gusztáv, Lengyel Imre, Ulrich Antal, Schweitzer Adolf, Baghy László, Sille István, Koperniczky János Pellech Kálmán, Constantinum. Tiszviselői-kar: Elnök: Eyszrich György; alelnök; Kripóczky Gábor ; titkár; Sille István; pénztárnok; Lengyel Imre: könyvtárnok: Eyszrich György ; ügyész ; dr. Horváth Zoltán ; vá­lasztmányi tagok ; dr. Fejes Bertalan, Frank Ignátz, itj. Molnár Imre, ifj Steiner Gusztáv> Tóth Endre; a tanári kar részéről kikül­döttek : Kunz Béla, Csókán Lajos; számvizsgálók; Boleszny Antal, Feuer Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom