Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1917

Mária-Congretio. Az 1906. évi szeptember 16-án alakult „Szeplőtelen Foganta- tás“-ról nevezett Szt. Imre pártfogása alatt álló Mária Congregatio ez évben is folytatta áldásos működését s igyekezett az ifjúságban az igaz vallásosságot, a tiszta erkölcsöt s a hazaszeretet nemes érzését fejleszteni. Volt az iskolaév folyamán 34 rendes tagja és 14 cauditatusa. A tisztikar a múlt tanév végén a következőképen alakult meg: Praefectus; Sztriha László VIII. o. t. Assistensek ; Telbisz Károly VIII. o. t. és Katona István VII. o. t. Secratárius : Forgó Gábor VII. o. t. Exactor: Porst Kálmán VI. o. t. Lector: Krébecz József VII. o. t. Consirltorok: Paar József és Ulrich József VI. o. t. ügy a tisztikarból, mint a rendes tagok közül többen bevonul­tak, mint a Congregatiónak irt leveleikből kitűnik, a harctéren is congregációs szellemmel és bátor lélekkel szolgálják a haza szent ügyét. A Congregatio hetenként, vasárnap d. e. 11—1‘2-ig tartotta ülései^ melyeken az előirt ájtatossági g}mkorlatok elvégzése után a praeses szentbeszédet tartott. A magistrátus havonkint tartott gyű­lést, a tagok minden hó első vasárnapján gyóntak és áldoztak. December 8-án, Congregátiónk főünnepén fényes ünnepség és szentbeszéd kíséretében tartottuk a tagfelvételt a szt. Istvánról ne­vezett plébániai templomban. Itt emlitjük meg, hogy a „Zászló nk‘, e páratlanul tartal­mas és kedves ifjúsági folyóirat intézetünkbe 110 példányban járt. Sille István, praeses. VII. Tornakor. E tanévben nem működött. IV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom