Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1916

mert maguk is jegyeztek, másfelől meg buzditólag hatottak a tanu­lókra és azok szülőire. Az Y. és YI. hadikölcsön jegyzés eredménye közvetve és közvetlenül meghaladja a 200.000 K-t. 111. A tanulók. 1. Hadiszolgálatra önként jelentkező tanulónk e tanévben nem volt. 2. Alkalmasnak találtatott tanulóink közül Juhász István, Szabó József, Tóth József VI., Lőrinc Lázár VII., Bakos István, Bleuer Endre, Krausz Lajos, Lengyel Imre, Wiszt Károly és Zombor Béla VIII. o. tanulók. Intézetünk tanulói közül az eddigi szemléken 71 tanuló találtatott alkalmasnak. Régebbi tanítványainkról háborús szereplésükről csak a háború után fogunk részletes jelentést tenni. Most még csak az adatokat gyűjtjük. B. A tanglóitjúság ez év folyamán a katonák karácsonyára 148 26 K-t, a hadisirgondozó-alapra 30 K-t, 0 Felsége nevenapjára a katonáknak 56'40 K-t, Összesen; 234'66 K-t adott. Ezenkívül Bo- leszny Antal r. tanár személyes vezetése és buzdítása folytán egy métermázsánál több szederlevelet gyűjtött. Tanulóink nemcsak az önkéntes adakozásban vették ki részüket, hanem a követett utón is résztvettek a háborús vállalkozáséi munkában. E tanévben is műkö­dött a főgimu. „Tudakozódó iroda“, melynek tagjai levélírással, le­vélelolvasással, csomagcimzéssel, utalványkiállitással, az eltűntek ke­resésénél állottak rendelkezésére teljesen ingyen a rájuk szoruló kö­zönségnek. A közreműködő tanulók közül különösen nagy buzgósá- got fejteitek ki: Dobák Béla, Feuer Ernő, Katona József V. o. ta­nulók. Az iroda a nagy szünidőben is folytatni fogja működését s vasárnaponként 9 —12-ig rendelkezésére fog állani a tudakozódó kö­zönségnek. 4. A háború a tanulók valláserkölcsi állapotában nagyobb figyelemre méltó változásokat nem idézett elő e tanévben s súlyo­sabb természetű fegyelemsértés nem történt. A tanulók előmenetele, szorgalma általában véve nem hanyatlott, bárha egyeseknél határo­zottan látható volt az erős atyai kéz hiánya. 5. Az iskolai egyesületek, körök közül a Petőfi „Segélyző egye­sület“ és „Önképzőkör“ működött. IV. Speciális jelenségek a háborúval kapcsolatban. A tanulók létszáma a harmadik háborús tanévben növekedett. Az I. osztályba összesen 99 rendes és B magántanuló iratkozott be úgy, hogy szükségessé vált az I./a. párhuzamosítása. A tanulók

Next

/
Oldalképek
Tartalom