Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1916

53 nagy része helybeli. A beirt rendes és magántanulók közül 277 hely- V beli. Erdélyi menekült tanulónk volt 7, kik azonban hamarosan ha­zakerültek s csak egy tanuló maradt itt az év végéig. A társadalmi osztályok között még eltolódások észre nem vehetők. Valószinü, hogy a háború befejeztével nagyobb eltolódások fognak előállani, még pe­dig az ősmagyar erőt szolgáltató őstermelő osztály hátrányára, mert -a háborút követő gazdasági viszonyok, munkáskéz hiány arra fogja késztetni ezen osztályt, hogy gyermekeit gazdaságában alkalmazza. Feltűnő a leány magántanulók számának növekedése. Az elmúlt tan­évben felvettünk 27 tanulót, most 31-et. A növekedés 4. A leányok­nak a gimnáziumba való törekvése egy folyton évről-évre erősbödö jelenség. A leány magántanulók nagy kontingensét az értelmiség főként a lateiner elem szolgáltatja. A csak tisztifizetésükre utalt családok leányaik jövőjét úgy a mostani nehéz, mint a háború utáni még nehezebb megélhetési viszonyokra való tekintettel, midőn a férfiak nagyon megcsappanó száma következtében nagyon sok lány arra lesz utalva, hogy mint önálló kereső maga keresse meg kenye­rét, csak az által látja biztosítottnak, ha valami képesítést szerez neki, mellyel magát fentartsa. Ez tehát nem „divat“ mint egyesek hiszik, hanem gazdasági socialis jelenség, mellyel számolnunk kell. B) Iskolánk békés munkája. 1. Tanári személyzet. A tanári testület tagjai az iskolai év végén; az igazgató, 12 rendes, 4 hitoktató, 1 iskolaorvos és egészségtan tanár; összesen 18. a) Az intézet rendes tanárai közül Fodor József tanította az éneket heti 3 órában, melyek közül 1 óra volt elmélet. Kunz Béla tanította a III. és IV. osztályos tanulóknak a szabadkézi rajzot heti 2 órában. Dr. Porst Kálmán igazgató és Szalay Gyula rendes tanár tanították a tornát még pedig Szalay I—IV. oszt., dr. Porst V—VIII. osztályban. b) Az előbbi tanévhez képest a tanári testületben a következő változások történtek: Pál Károlyt katonai parancsnoksága a tényle­ges szolgálatból hazabocsátotta s ö tanszékét elfoglalva 1916. XI. 15-ig tanított. Ekkor betegsége miatt szabadságra ment 1917. VI. 1-ig. A párhuzamos I. a) magyar-latin tanszékére a fenntartó- hatóság Szlávik Ferenc Csíkszeredái r. tanárt alkalmazta ideigle— riesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom