Újpesti Napló, 2010 (4. évfolyam, 1-48. szám)

2010-01-11 / 1. szám

Közélet Első körben 24 újpesti család részesült a 30 millió forintos alapból Jókor, jó helyre érkezett a segítség! Dr. Trippon Norbert alpolgármester kezdeményezésére még tavaly került kidolgozásra az a három lépcsős rendszer - ingyenes tanácsadás, átmeneti pénzügyi se­gítségnyújtás mely az állami segítségen túl, mentő­övet jelenthet a bajbajutott, újpesti lakáshitellel ren­delkező adósoknak. Az e célból létrehozott 30 millió fo­rintos alapból első körben 24 újpesti család részesült. „SEGÍTSÉGET NYÚJT" Az egyik család, akiket Újpest önkor­mányzata támogatott, a Borbély család. Az .édesapa tavaly október­ben veszítette el munkahelyét a vál­ság miatt. Toronydarusként dolgo­zott, s a tél nem kedvez az építőipar­ban munkát keresőknek sem.- Három évvel ezelőtt költöztünk ebbe a 72 m2-es lakásba, akkor még egy pici gyerekkel, azóta született még egy kislányunk - tájékoztatta az Újpesti Naplót Borbély László. - Mindketten az építőiparban dolgoz­tunk, akkor még biztos munkahelyi háttérrel. 20 évre vettük fel a lakáshi­telt, most már „csak" 6,2 MFt a tar­tozásunk, és azért ennyi, mert a má­sodik kislányunk születésénél vala­mennyit jóváírtak a hitelből. Sajnos nekem tavaly októberben megszűnt a munkahelyem, s azóta hiába kere­sek, nem találok állást. A havi bevé­telünk a támogatás nélkül 100 000 Ft, ebből kellene a 175 000 Ft-os alaprezsit, és minden mást kifizet­ni... Egyéb vagyonunk nincs, se ko­csi, se telek, csak ez a lakás; érthető, hogy ragaszkodunk hozzá. Szeren­csére a feleségem családja tud ben­nünket segíteni, nélkülük nem tarta­nánk itt. Mindennapos megélhetési problémáink nincsenek; nem éhe­zünk, nem fázunk, amire szükségünk van, azt be tudjuk szerezni. Szoktunk számolgatni: ha a párom és én el tudnánk helyezkedni egy átlagos nettó fizetésért, mondjuk 120 eze­rért, abból már kellemesen kijön­nénk minden hónapban. Tudnánk fi­zetni a rezsit, nem kellene kölcsön­kérnünk, és a két kislányunknak is sokkal több jutna. Amikor az Újpes­ti Naplóban megláttuk a felhívást, azonnal léptünk. Felvettük a kapcso­latot az önkormányzattal, és áz ügy­intézők nagyon készségesek voltak. Nem volt egyszerű beszereznünk a szükséges közüzemi számlákat - ezek a cégek annyira nem voltak se­gítőkészek -, végül sikerült minden papírt kitöltenünk, beszereznünk, igazolni tudtuk, hogy nem tartoz­tunk sehová. A bizottság december­ben tárgyalt a kérelmünkről, és sze­rencsére a teljes összeget, 30 000 Ft- ot megítélték nekünk, melyet janu­ártól kezdve fél éven keresztül fog­nak folyósítani. Ez a pénz segítséget nyújt majd abban, hogy ne csúsz- szunk el a lakás törlesztő részleteivel; már az is sokat jelent, hogy kevesebb pénzt kell kölcsönkérnünk... „CSAK JÓT TUDOK MONDANI ERRŐL A LEHETŐSÉGRŐL" Tüzes Rita fiával él egy 53 m2-es pa­nellakásban; ő is azok közé tartozik, akik a maximális összegű támogatást kapták meg az önkormányzattól.- Csak jót tudok mondani erről a lehetőségről és az önkormányzat dolgozóinak hozzáállásáról, hiszen az elejétől fogva segítőkészen álltak az ügyünkhöz. A havi 30 000 Ft-os támogatás majdnem fél éven keresz­tül fedezi a lakásunk havi törlesztő részletét, amely 65 000 Ft-ra rúg. Re­mélem, ezalatt a hat hónap alatt va­lahogy rendeződni fog az életünk; addig is minden forint nagy segítsé­get jelent. Sajnos az én nyolcórás be­jelentett munkám négyórássá csök­kent, természetesen azóta a bérem is jóval kevesebb. Fiamat egyedül ne­veltem fel. Ő most 24 éves, talpra­esett, okos fiatalember. A cég, ahol dolgozott, szeptemberben becső- dölt, így megszűnt a munkahelye. -Azóta naponta jár állásinterjúra, saj­nos egyelőre eredmény nélkül, rá­adásul munkanélküli segélyt sem tu­dott még igényelni. A havi kiadásunk jóval több, mint a bevételünk, min­dig mínusszal „zárunk", de valahogy minden hónapot meg tudunk még eddig oldani. Az önkormányzati ügyintézés gyorsan lezajlott: bemu­tattam a befizetett csekkeket, a kö­zös képviselőnk igazolását arról, hogy nincs tartozásunk, és a banktól kapott hivatalos papírt, mely igazol­ta, hogy a törlesztő részletünk az el­múlt időben 25%-kal megemelke­dett. Nem sokkal később jött a levél az önkormányzattól, hogy elfogad­ták a kérelmünket, megadták a tá­mogatást! 16 éve itt élünk Újpesten, fiam a kerület iskoláiban tanult. So­kat köszönhettünk akkor is az ön- kormányzatnak, hiszen nem kellett megvásárolnunk a tankönyveket, s ez nekem, egyedülálló szülőnek nagy segítséget jelentett. Kezdetben al­bérletről albérletre jártunk, majd 2005-ben úgy döntöttünk, hogy a bérleti díj fizetése helyett inkább a saját lakásunk törlesztését kellene fi­zetni. Belevágtunk. Nem bántuk meg, és mindent megteszünk azért, hogy megtartsuk az otthonunkat, bár mostanában valóban sokkal ne­hezebb az élet, mint pár hónapja. Bi­zakodóak vagyunk, hiszen ez a segít­ség nagyon jókor, és nagyon jó hely­re érkezett. VAN MÉG LEHETŐSÉG A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE A pályázók vissza nem térítendő pénzügyi segítségben részesülhettek, maximum havi 30 000 Ft összegben, melyet az önkormányzat maximum fél évig folyósít a kérelmező bankjá­nak. A pályázat tapasztalatairól kér­deztük a Lakásügyi Iroda csoportve­zetőjét, dr. Mihályi Zsolt Aport.- Több jogszabályi lehetőség is adott azoknak, akik nehezen tudják lakáshitelüket törleszteni. A lakástörvény elővásárlási jogot biztosít a helyi önkormányzatoknak az árverésre kerülő lakások megvá­sárlására azzal, hogy az önkormány­zatok a vásárlást követően kötelesek az ingatlant a volt tulajdonosnak bérbe adni. A Gazdasági Bizottság döntése értelmében Újpest Önkor­mányzata fő szabály szerint nem él ezzel a lehetőséggel. Esély továbbá az áthidaló kölcsön, miszerint az állam két évig átvállalja a hitel nagyobb

Next

/
Oldalképek
Tartalom