Újpest, 2006 (14. évfolyam, 1/331-20/350. szám)

2006-01-12 / 1. (331.) szám

Fotó: Zalka István X IV. ÉVFOLYAM • I. SZÁM • (331. SZÁM) 2006. JANUÁR^ MEGJELENIjpílI MÁSODIK CSÜT/ • INGYENES Decemberben történt „Év végi” témák a testületi ülésen A 2005. év utolsó testületi ülését tartotta Újpest Ön- kormányzata december 20-án, a városháza díszter­mében. Dr. Derce Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította az ülés határozat- képességét. A képviselők ezt követően 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo­gadták az előzetesen írásban megküldött 12 napirendi pontot. A napirend tárgyalása előtt három bejelen­tésre került sor. Elsőként a polgármester arról tájékoz­tatta a megjelenteket, hogy Újpest Önkormányzata előzetes szándéka ellenére mégsem kívánja átvenni az Újpesti Torna Egylet atlétikai stadionját a Sportfolio Kft.-től, mert az átadás-átvétel időpontja az átadó folyamatos halogatásait követően még most sem is­mert. A második bejelentés arról tudósított, hogy a Belügyminisztérium által részönkormányzatok számára kiírt pályázaton Újpest Önkormányzata 18,5 millió Ft-ot nyert. Végül dr. Derce Tamás polgármester bejelentette, hogy elkészült a Szilágyi úti felüljáró. Az 1,06 milliárd Ft-ba kerülő beruházás költségének 20%- át Újpest Önkormányzata finanszírozta. Elsőként a közmeghallgatás került napirendre. Előzetesen dr. Vitáris Edit jegyző röviden ismertette az idevonatkozó önkormányzati rendelet előírásait. Elmondta, hogy minden esetben megkérdezi, hogy az írásbeli bejelentést tevő, újpesti illetékességű ál­lampolgár jeíen van-e a teremben, amennyiben nincs, bejelentésére, kérdésére a választ írásban kap­ja meg. A jelenlévők írásos észrevételüket két perc­ben szóban is kiegészíthetik. Az észrevételre elhang­zik a válasz, majd az állampolgár nyilatkozik a vá­lasz elfogadásáról. Amennyiben a választ nem fogad­ja el, a képviselő-testület vita nélkül határoz a válasz elfogadásáról. Ha a választ a testület sem fogadja el, úgy a polgármester a problémakört az illetékes bi­zottság elé utalja, amely kialakítja állásfoglalását, és a következő testületi ülésén önálló napirendi pont­ként szerepelteti azt. Veszélyes hulladékok Mojzes Sándor több Perényi utcai társasház lakói ne­vében adta be panaszos levelét, a környéken műkö­dő Szerves Vegyi Kutató működése ellen, amellyel kapcsolatban már korábban is készültek beadvá­nyok. Több éve erős szagú, mérgező anyagok szeny- nyezik a levegőt. Az ott élők egy elhanyagolt, állati hulladékokkal fertőzött telek, valamint egy autófé­nyező műhely által kibocsátott káros anyagok ellen kérnek intézkedéseket. A levélírók nevében László Mária élt a kétperces szóbeli kiegészítés lehetőségével. Elmondta, hogy a környéken sok a beteg ember. A közelmúltban ben­zol került a szennyvízcsatornába. Panaszlevelük nyomán az önkormányzat megkezdte az elhanyagolt telep takarítását. Hock Zoltán alpolgármester válaszában arról szá­molt be, hogy az ÁNTSZ munkatársaival együtt a szakemberek helyszíni bejáráson vettek részt. A tele­pen lezáratlan hordókban veszélyes anyagokat talál­tak, és kezdeményezték a vegyi kutató működési en­gedélyének visszavonását. Az autófényező vala­mennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, betartja a szabályokat, így tevékenysége jogszerű. Az alpolgár­mester ígéretet tett arra, hogy a rendezetlen területet legkésőbb 2006. január 31-ig megtisztítják. (Folytatás a 3. oldalon) Az új évben történt Nikol. az év első újpesti kisbabája A tartalomból Adóváltozások 8 oldal Mentőhelikopterrel az Árpád Kórházhoz 7 oldal Műveltségben bajnok 9 oldal Az óévben történt 10-11 oldal Január 3-án, hajnali 3 óra 10 perckor, épen és egészségesen világra jött a városrész idei első kisbabája, Jánoska Nikol Ágnes. Másnap délelőtt, az újpesti szülőotthonban Nagy István alpolgármester (képünkön), dr. Küttel Péter, a Károlyi i Sándor Kórház és Rendelőintézet főigazgatója, valamint dr. Hintalan Albert osztályvezető-főorvos köszöntötte az édes­anyát, Szabó Ágnes Terézt és a csecsemőt. (írásunk lapunk I 3. oldalán.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom