Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-02-27 / 4. (259.) szám

2003. február 27. Focirajongók, figyelem! Újpest bajnoka - férfi kispályás labdarúgó-baj­nokságot rendez az Újpest Sport Club Lakóte­rületi SE az Ifjúsági Sporttelepen (IV., Tábor u. 24.). A bajnokság tervezett ideje április 10-től június 13-ig és augusztus 28-tól október 24-ig úgy, hogy a csapatoknak csütörtökön-pénteken 17 és 20 óra között, hetente 1 mérkőzést kell játszaniuk. A nevezési díj 38 000 Ft, amit a nevezési lap le­adásával egyidejűleg kell befizetni. (A bajnok­ság során visszalépett csapat nevezési díját nem térítik vissza.). A nevezési lapot kitöltve személyesen lehet nevezni az egyesület irodá­jában, az új városháza épületében (IV., István út 15., fszt. 2.) hétfőn 8-18 óráig, szerdán 8-17 óráig, kedden és csütörtökön 8-16 óráig és pén­teken 8-12 óráig. A szervezők április 2-án 10 órakor technikai értekezletet tartanak az egye­sület másik irodájában, az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban (IV., István út 17-19., II. emelet 207.), melyen minden csapatból legalább 1 fő köteles részt venni. Nevezési határidő: március 21., 12 óra. Bővebb információért és a részletes versenyfeltételekkel kapcsolatban hívják Tóth Attilát a 231-3177-es telefonszámon. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Bp. IV., Baross u. 100.) megköszöni mindazoknak, akik intézményünk működéséhez, valamint a karácsonyi ünnepek méltó megünnepléséhez akár a „Csendes Otthon” Alapítványon keresz­tül, akár közvetlenül az intézménynek segítet­tek, és örömet okoztak a nálunk élő idős, beteg embereknek. Juhász Lászlóné igazgató Nagycsaládos napok A NOÉ és a Bringóhintó Kkt. immár 10. al­kalommal rendezi meg március 8-án és 9- én a margitszigeti nagycsaládos napokat. A szervezők ezzel kívánnak egy kis örömet szerezni a gyerekeknek, és egy kis figyel­mességgel kedveskedni a több gyermeket vállalóknak. A program a hétvégén reggel 8 órától este 18 óráig tart a margitszigeti Bringóvárban, a 26-os busz Halastó megállójánál. A ren­dezvény lényege, hogy ahány gyermekkel veszik igénybe a kölcsönzési szolgáltatást, annyiszor 10% kedvezményt nyújtanak a szervezők. A bringózás után a gyermekek ajándékot és jégkrémet kapnak a szpon­zorok felajánlásainak köszönhetően. Ezen­kívül a második nap záróeseményeként egyéb ajándékokat (színházjegy, ajándék- csomag, játék...) is kisorsolnak a helyszí­nen. A fődíj egy hétvége teljes ellátással a festői Bakonyban, egy család részére. Bár jelenleg ingyenes mind a középiskolai kép­zés, mind az első diploma megszerzése, de így is bőven hárul anyagi teher a felsőoktatási kép­zésben részt vevőkre, illetve tanulmányaikat főiskolán, egyetemen folytatni akarókra. A ki­emelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók segítésére Újpest Önkormányzata életre hívta az Újpest Diákösztöndíjat, két évvel ezelőtt pedig csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-programhoz, mellyel újabb lehetőség nyüt a felsőoktatásban tanuló, vagy felsőoktatási tanulmányaikat kezdő, nehéz szociális helyzetben lévő diákok támogatására. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány­zati Ösztöndíjra idén Újpestről összesen 117-en pályáztak. Ebből 109-en pályáztak olyanok, akik jelenleg is felsőoktatási tanulmányokat folytatnak („A” típus), és 8-an felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó, utolsó éves közép- iskolások („B” típus). Az önkormányzat köz- művelődési, oktatási bizottsága február 4-én, Hock Zoltán alpolgármester előterjesztése alap­ján döntött a benyújtott igényekről. Az elbírá­láskor elsősorban a szociális rászorultságot vizsgálták. További kritérium volt, hogy az 1 főre jutó jövedelemhatár ne haladja meg a mindenko­ri nyugdíjminimum 150 százalékát, vagyis a 30 150 forintot. A pályázatok elbírálásakor - az elő­terjesztő indítványára - figyelembe vették a 150 forinton belüli jövedelemeltérést. A feltételek alapján a pályázatok közül 105 felelt meg a pályázati feltételeknek, így ezen diákok 2003-ban havi 4000 forint újpesti önkormányza­ti támogatásban részesülhetnek. (Ugyanennyi támogatást nyújt számukra az Oktatási Minisz­térium a 2003-as tanévben.) A támogatást élvezők névsorát az alábbiakban tesszük közzé. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány­zati Ösztöndíjpályázat támogatást nyert kö­zépiskolás pályázói („B” típus): Dóczy Borbála, Herberth Ildikó, Kiss Tímea, Mogyorósi Diána, Sarkadi Ágnes, Sziráki Tamás, Tóth Erika, Vass Éva. Felsőoktatási képzésben részt vevő, támoga­tást nyert pályázók („A” típus): Almási Zoltán, Ábel Rezső Ferenc, Bakk Móni­ka Laura, Balázsi Ágnes, Balogh Inez, Barna Edina, Berényi Péter, Berényi Richárd, Berényi Tibor, Blénesi László, Bodnár Edina, Bodor Ri­ta, Bogáti Szilvia, Boros Ágnes, Bozóky Ibolya, Csákányos Melinda, Csernai Judit, Csippán Pé­ter, Csóka Zsuzsanna, Csongrádi László, Dor- kota Laura, Erdődi Ferenc, Fodor Csaba, Gervai Márton, Gősi Noémi, Gyarmati Eszter, Gyimesi Barbara Sára, Halász Györgyi, Hemrich Arnold Dániel, Hernádi Bernadett, Héger Zsuzsanna, Horinka Éva, Járay Márton, Jeszenszky Edit, Kecskeméti Viktória, Kiss Angéla, Kiss Anna, Kiss Sándor, Kocsis Gábor, Kokavecz János, Kranyik Krisztina, Kosz­tolányi Dániel, Kotmayer Adrienn, Kovács Éva, Kőhalmi Ádám, Lőkös Ádám, Magyar Csaba, Majsai Judit, Meatovics Zsuzsanna, Metzger Szilvia, Molnár Eszter, Molnár Miklós, Mórocz Magdolna, Moskovszky Dolly Edit, Mos- kovszky Linda Eszter, Myat Kornél, Nagy Melinda, Nagy Tamás, Naszádi Krisztina, Ott Zoltán, Parizán Anna, Pásztor Beatrix, Pot- horszki Nóra, Répássi Andrea, Sándor Endre, Sárvári Tamás, Schütz Ildikó, Seregi Orsolya Emese, Stéger Tamás, Stoklász Anita, Szabó Csilla, Szálkái Zsolt, Szatmári Mariann, Szilaj Antal, Szilágyi Katalin, Szinovszky Bence, Sziráki Zoltán, Takács András, Teigler Péter, Tihanyi Judit, Tímár Péter, Topler Diána, Tóth Norbert, Tölgyesi Dávid, Török Krisztina, Tur- gyán Renáta, Turóczi Melinda, Újvári Anikó, Varga Tamás, Varga Zoltán, Vass Nikolett, Vass Veronika, Vári Péter, Velkei Szabolcs István, Vándor Eszter Zsófia, Zafner Attila, Zoller Ág­nes. Béla bácsi Nekünk, a hivatalban Béla Bácsi volt, vagy Spett úr, az^jpestieknek dr. Spett Béla jogta­nácsos, a polgármesteri hivatal térítésmen­tes jogsegélyszolgálatának egyszemélyes fő­szereplője. Szálfatermetével, eleganciájával az ajtón be­lépő ügyfélben rögtön bizalmat keltett. Joviá­lis idős úr volt, jóval túl a nyugdíjkorhatáron. Sőt, túl a nyolcvanadik életévén is. Tárgyilago­san, szabatosan fogalmazva, ám mindenki számára érthető módon igyekezett a „világ legegyszerűbb” dolgaiban és a szövevényes ügyekben is segítséget nyújtani. Népszerű volt, és az újpestiek igényelték is a segítségét. Órákat vártak rá egy-egy félfogadási napon. Szerkesztőségünk közel nyolc éven át volt a jogtanácsosi szoba szomszédságában. Béla bácsi mindennap kölcsönkérte a Népszavát. Azt, és csakis azt. Ha a lapzárta sűrűjében olykor kedvetlennek talált bennünket, igyeke­zett derűt varázsolni közénk, és azzal bátorí­tott: fő az egészség! Ha az van, minden van. Jómaga is igyekezett szigorú napirend szerint és egészségesen élni. Tudtuk, a Balaton sze­relmese, a kora nyári napsütés egy hétre már a tóparton találta. Nemrégiben öniróniával me­sélte: ő, aki a jogszabályok ismeretében nap­rakész és tévedhetetlen volt, az utóbbi évek­ben arra kényszerült, hogy hazatérvén naplót vezessen arról, hol, melyik ház előtt hagyta este a kocsiját... Karácsony előtt azzal búcsúz­tunk: nemsokára találkozunk. Azután a janu­ári évkezdéskor Béla bácsi nem jött dolgozni. A hónap végén kórházba került, majd álmá­ban érte a halál, február 8-án. Pár nappal tör­tént mindez 91-ik születésnapja előtt. A vá­rosháza homlokzatán lévő fekete zászló most dr. Spett Bélára, a polgármesteri hivatal jog­tanácsosára, vasdiplomás ügyvédre emlékez­tet mindannyiunkat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom