Újpest, 2001 (9. évfolyam, 1/207-25/231. szám)

2001-07-12 / 14. (220.) szám

6_____________________________________. ÚJPEST________________________________2001. július 12. Kilenc díjazottról döntöttek (folytatás az 1. oldalról) Kiss Sándor (MSZP) frakcióvezető felszólalá­sában elmondta, az írásos anyag helyszínen történt szétosztása miatt a frakciónak nem volt módja a javaslatok áttanulmányozására, ezért a döntés előtt frakciószünet elrendelését kérte a polgármestertől. Dr. Derce Tamás polgármester annak a véle­ményének adott hangot, hogy a frakciószünet kérése nem indokolt, mert az MSZP-frakció tag­jainak - ha a bizottsági munkában részt venné­nek - módjában állt volna e kérdésben tájéko­zódni. Az ülés levezetőelnöke tájékoztatta a testületet: az előadott indokokra hivatkozással utoljára adott frakciószünetet. Monorí Józsefné képviselő (Fidesz-MPP) - a frakciószünetet követően - az önkormányzat népjóléti és lakásügyi bizottságának elnöke­ként elmondta, hogy a népjóléti és lakásügyi bi­zottság megtárgyalta az előterjesztést, és a kép­viselő-testületnek elfogadásra javasolja azt. Kiss Sándor képviselő, frakcióvezetőként tá­jékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az MSZP- frakció megtárgyalta az előterjesztést. A képvi­selőcsoportban az a vélemény alakult ki, hogy az ilyen súlyú anyagokat időben kellene kézbe­síteni, biztosítva ezzel a megfelelő tájékozta­tást. A javasolt személyekkel és szervezettel kapcsolatban a frakció véleménye, hogy mun­kájuk alapján érdemesek a díjra, ezért támogat­ják a javaslatokat. Monorí Józsefné képviselő Kiss Sándor frak­cióvezető észrevételére reagálva elmondta, hogy a képviselői irodán lehetőség lett volna megismerni az előterjesztést, majd megismétel­te, hogy kéri a határozati javaslat támogatását. Buzna Ferenc képviselő (Újpestért Egyesület) hozzászólásában a díjra javasoltak közül hár­mat kiemelt, akiknek erkölcsi hozzáállását, pá­lyáját személyes kapcsolat révén ismeri. Őket maga is érdemesnek tart a díjra. Úgy ítélte meg, a többi javaslat is megalapozott, ezért támogat­ta azokat. Nagy István alpolgármester sajnálatosnak nevezte, hogy az MSZP-frakció képviseletében Kiss Sándor elrontotta az ügy melletti egységes kiállást. Elmondta, hogy a meghívóban jelölés­re került az előterjesztés helyszíni jellege, ezért érdeklődés esetén tájékozódni lehetett volna; esetleg jelölni lehetett volna valakit a díjra, ez azonban nem történt meg. Dr. Derce Tamás polgármester véleménye szerint, amennyiben valakit egy kicsit is érde­kel Újpest egészségi helyzete, az érdeklődést tanúsított volna az előterjesztés iránt. A leveze­tőelnök ezt követően szavazásra terjesztette elő a határozati javaslatot, amely szerint a képvi­selő-testület 2001. évben „Újpest Egészségéért” díjban részesíti: Dr. Székely Istvánt, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet szakrendelő szemész főorvosát, Dr. Szenthe Pétert, a Káro­lyi Sándor Kórház és Rendelőintézet I. belgyó­gyászati osztály főorvosát, Pajor Tibornét, a Ká­rolyi Sándor Kórház és Rendelőintézet szakren­delő asszisztensét, Szűcs Lászlónét, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet szülészet­nőgyógyászat osztályvezető főnővérhelyette­­sét, Dr. Kelemen László felnőttháziorvost, Dr. Groholy Éva gyermekháziorvost, Bánhegyi At­­ülánét, a 4/2-es gyermekrendelő asszisztensét, Kemény Szilárdot, a Szociális és Egészségügyi Intézmény anyaggazdálkodó vezetőjét, va­lamint az Országos Mentőszolgálat Újpesti Mentőállomását. A határozati javaslatról a kép­viselők 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntöttek. Vita a Korrekciós Alapról Második napirendi pontként Hock Zoltán alpol­gármester előterjesztésében került sor a Véle­ményezés a forrásmegosztásban szereplő Kor­rekciós Alap felosztására vonatkozó fővárosi közgyűlési rendeletről címet viselő határozati javaslatról. Hock Zoltán előterjesztőként a határozati ja­vaslat utolsó mondatát - a nyomatékosabb ki­fejezés érdekében - módosítani kívánta a kö­vetkezők szerint: „A képviselő-testület szükségesnek tartja leszö­gezni, hogy ezzel a fővárosi közgyűlési rende­lettel azért nem ért egyet, mert annak törvényi szabályozását tartja indokoltnak.” Az alpol­gármester felidézte, hogy a Fővárosi Közgyűlés ez év elején megküldte a fővárosi kerületek szá­mára a fővárosi forrásmegosztási rendeletterve­zetet, amelyet mind a 23 kerületi önkormány­zat egységesen tárgyalásra alkalmatlannak minősített. Ezt követően Újpest Önkormány­zata ismét kezdeményezte a forrás-megosztás törvényi szabályozását. Mindezen előzmények után a Fővárosi Közgyűlés elfogadta forrás­­megosztásról szóló rendeletét, amely Újpest számára pénzügyileg hátrányos helyzetet teremt, valamint átláthatatlansága miatt egész Budapest működését veszélyezteti. Ezért a for­rásmegosztási korrekcióval kapcsolatosan - amely összességében az egész rendszernek kb. 2-3%-át érinti - az előterjesztésben szereplő határozati javaslat tudomásul vételét kérte, egy­ben Újpest Önkormányzata nevében ismét fel­hívta a figyelmet a törvényi szabályozás szük­ségességére. Boruzs András képviselő (SZDSZ) frakcióve­zetőként a képviselőcsoport nevében támogat­ta az előterjesztést, és továbbiakban is fontos­nak tartotta a kérdéshez való következetes hoz­záállást. A fővárosi önkormányzat felé irányuló szakmai kritikával nem értett teljes mértékben egyet. Véleménye szerint a kormánytöbbség­nek lehetősége lett volna a törvényi szabályo­zás kezdeményezésére; ebben az esetben szak­mai alapon nyugvó forrásmegosztási rendszer kialakulására nyílna lehetőség. Dr. Derce Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőket a Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségének előző napi üléséről, amelyen személyesen nem vett részt; álláspontját levél­ben fejtette ki. Elmondta, hogy korábban a tör­vényi szabályozásra tett javaslatát több polgár­­mester időszerűtlennek tartotta, ennek magya­rázata - véleménye szerint - a pénzek politikai alapon való elosztása. Nincs tudomása a vissza­tartott összegek kamatainak sorsáról, erről csak találgatni lehet. A levélben kifejtette azon állás­pontját is, hogy amíg e kérdésben a szövetség nem teszi meg a szükséges lépéseket a törvényi rendezés érdekében, addig nem kíván részt venni a szövetség ülésein. Kerekes Zoltán képviselő (Munkáspárt) véle­ménye szerint szükség van az önkormányzatok fejlesztésére, de fel kell vetni az önkormányza­tok védelmének kérdését is, amely szorosan összefügg a forrásmegosztás kérdésével. Ennek kapcsán felmerül az önkormányzatok kiszol­gáltatottságának kérdése, amelyet mielőbb meg kell szüntetni. A megszüntetés fontos kritériu­ma a forrásmegosztás törvényi szabályozása. Kiss Sándor képviselő, az MSZP frakcióveze­tője annak a véleményének adott hangot, amely szerint a polgármester az előzőekben úgy nyi­latkozott, mintha csak a fővárosi önkormány­zatnál tűnnének el közpénzek, a kormánynál, esetleg a helyi önkormányzatnál minden rend­ben van. Ha a polgármester kizárólag a fővárost teszi felelőssé a közpénzek eltűnéséért, az MSZP-frakció ebben a véleményben nem oszto­zik. Kifejtette, hogy az önkormányzati források nem csupán a forrásmegosztáson keresztül jut­nak el az önkormányzathoz, hanem a költség­­vetési törvényen keresztül is, és tudvalévő, hogy a költségvetési törvény 5%-ot biztosított az szja-ból az önkormányzati feladatok finan­szírozására. Az MSZP-frakció úgy gondolja, hogy azt is törvényben kellene szabályozni, hogy hosszú távon az önkormányzati felada­toknak milyen a központi forrásigénye, és lega­lább 10%-ot biztosítani kellene az önkormány­zatok részére. Nem célszerű a forrásmegosztást csupán önmagában vizsgálni, mert ez hatalmas viták forrása. A képviselőcsoport tisztában van azzal, hogy különböző központi támogatásokat - különböző címek alatt - önkormányzatok is kapnak, és örömmel fogadták, amikor az újpes­ti önkormányzat központi forráshoz jutott, például a lakásépítési támogatás kapcsán. A frakció nem tartja következetesnek és logikus­nak hogy azért, mert a képviselő-testület eluta­sította a forrásmegosztást, a korrekciós alap fel­osztását is elutasítja, amely 235 millió Ft több­letforrást biztosít Újpestnek. Hangsúlyozta, a­­kárhogy is dönt a képviselő-testület, a Fővárosi Közgyűlés meg fogja szavazni azt. Az MSZP- frakció mindig is azt vallotta, hogy a forrásmeg­osztás rossz dolog, mivel pénzösszeget 23+1 részre igazságosan felosztani nem lehet, csak konszenzusos alapon. Tehát jó forrásmegosz­tás nincs érdeksérelem nélkül, mivel a kerüle­tek között hatalmas eltérések mutatkoznak az önkormányzatok működését, illetve az önkor­­mányzaü saját forrásokat illetően. Ezért a for­rásmegosztási kompenzálás nehéz feladat. Tu­domásuk van róla, hogy jövő évben tovább fo­lyik a forrásmegosztás korrekciójának előkészí­tése, és a polgármester által említett előző napi szövetségi ülés is ennek előkészítését, javítását szolgálta. A korrekciót a főváros és a kerületi önkormányzatok összességének egyetértésével kellene elkészítem. Az alpolgármester által a határozati javaslatban alkalmaz módosítás - a frakció véleménye szerint - érdemi változást nem jelent. Az MSZP képviselőcsoportja a hatá­­rozatí javaslatot ebben a formában nem tudja elfogadni. A korrekciót javasolják tudomásul venni, és amennyiben a forrásmegosztásra tör­vényi javaslat fennáll, javasolják, hogy ezzel párhuzamosan a központi költségvetésből is hosszú távon törvény szabályozza az önkor­mányzati részesedést. Úgy gondolják, hogy az önkormányzatok rendszerében hosszú távon ez lenne a megfelelő megoldás. Dr. Derce Tamás polgármester az előző hozzászólásra reagálva elmondta, hogy például a személyi jövedelemadóból Újpest egyáltalán

Next

/
Oldalképek
Tartalom