Újpest, 1999 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1999-11-05 / 22. szám

1999. november 5. ÚJPEST Felhívás A kormány 88/1999. (VI. 11.) rendeletében meghatározta a telepengedély alapján gyako­rolható ipari és szolgáltatótevékenységek körét, valamint a telepengedélyezés rendjét. A rendelet hatálya kiterjed jogi személyekre, jogi személyiségekkel nem rendelkező gaz­dasági társaságokra, természetes szemé­lyekre (egyéni vállalkozókra, bedolgozókra, bérmunkát végzőkre), valamint külföldi vál­lalkozók magyarországi fióktelepeire, ame­lyek a rendelet mellékletében felsorolt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üze­meltetett berendezések miatt a végzett munka- folyamatok következményeként egészség- ártalom, tűz- és robbanásveszély vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talaj- szennyezés, zajhatás léphet fel. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes területi önkormányzat (fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyző­jétől kell kérni. A rendelet hatályba lépésének ideje 1999- október 1. Akik a hatálybalépéskor már működő telepen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet, kötelesek a hatálybaléptetést követő 180 napon belül telepengedélyt kérni. Az ügyintézés a hivatal (IV. István út 14.) félfogadási időben a fszt. 15-ös és 16-os szobában történikk. Telefon a 369-3333/142 és 293-as melléken lehet érdeklődni. Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Polgármesteri Hivatal ___________________________jegyzője MAG YAR SZOCIALISTA PÁRT IV. KERÜLETI SZERVEZETE MEGHÍVÓ Az MSZP Újpesti Szervezete 1999. november 5-én nyílt napot tart a IV. kerület Nádor utca 1. szám alatti pártházban. Program: 13.00 órától: Teaház nyugdíjasoknak - beszélgetés he­lyi önkormányzati képviselőkkel Újpestről 15.00 órától: A jövő évi árakról, bérekről, nyugdíjak­ról, a családok megélhetéséről - beszélgetés Csizmár Gábor és Kiss Péter országgyűlési képviselőkkel 17.00 órától: Hogyan gondolkodnak a szocialisták a kö­vetkező évezredről - beszélgetés dr. Hiller Istvánnal, az MSZP Országos Választmányának alelnökével. Mindenkit szeretettel várunk. Magyar Szocialista Párt Újpesti Szervezete Tisztújítás Tisztújító közgyűlést tartott az Újpestért Egyesület október 28-án. Tiszteletbeli elnök továbbra is dr. Derce Tamás polgármester maradt. Az új elnök, Merczel András munkáját a jövőben öt tagú elnökség segíti, melynek tagjai: Borbély Imre, Buzna Ferenc, dr. Dabaus Fayez, Dr. Kató Balázs és Kruk Tibor (titkár). Merczel András elnök Kiss Péter: 1999. november 24. 18 óra 30 Újpesti Városháza Csizmár Gábor: 1999. november 25.17 óra 30 Káposztásmegyeri Közösségi Ház Adatok információs tornyokon Érints meg engem! A korszerű ügyintézést szolgálja Az ügyintézőt ugyan nem pótolja, ám munkáját ki­egészíti az az új ügyféltájékoztató rendszer, amelyet nemrégiben helyezett négy egységében üzembe az önkormányzat. A polgármesteri hivatal városköz­ponti ügyfélszolgálati irodájában (IV., István út 14.); a polgármesteri hivatal káposztásmegyeri ügy­félszolgálati irodájában (IV, Galopp u. 10-12.); a Népjóléti Osztály épületében (IV, Király u. 12—14.), valamint az Újpesti Önkormányzat Szoci­ális és Egészségügyi Intézményében (IV, Deák u. 93.) működő új ügyfél-tájékoztató rendszert ez utóbbi épületében október 20-án Nagy István alpol­gármester ajánlotta a meghívottak és a sajtó képvi­selőinek figyelmébe. A BankSoft által kifejlesztett és az önkormányza­tok között ez ideig csak Újpesten működő rendszer célja, hogy a polgármesteri hivatal egységeiben ügy­intézésük során a polgárok kulturált, a kor színvon­alának megfelelő módon tájékozódhassanak az őket érintő kérdésekben Nagy István alpolgármester. A kép hátterében a gép. (Fotó: Zalka István) Az ügyfél-tájékoztató rendszer kialakítása a Fő­városi Önkormányzat szociális és lakásügyi bizott­sága által kiírt Szolidaritási Alapra benyújtott pá­lyázat elnyerésével vált lehetségessé. A rendszer érintőképernyős információs tornyo­kon működik és a képernyő megérintésével szoci­/ Az Újpesti Polgárok Érdekvédelmi Szövetsége 1999. november havi programja: A programok helyszíne: IV., József Attila utca 57-59. (a Centrum Áruház mögött). A hónap minden szerdá­ján 16 órától tartjuk klubdélutánjainkat (sakk, kártya, beszélgetés), melyre régi és új vendégeinket tovább­ra is szeretettel várjuk. Az ÚPÉSZ segélyszolgálata 1999. november 13- án (szombaton) 10-12 óra között ingyenes ruhaakci­ót szervez (felnőtt és gyermekruhák), melyre várjuk az érdeklődőket. A jól sikerült októberi „egészséges-nap” megis­métlését tervezzük a hónap második felében. Ennek a programnak pontos időpontját az Újpest újság követ­kező számában hirdetjük meg. Nagyon sok szeretet­tel várunk mindenkit programjainkra, jöjjenek, be­szélgessünk, érezzük jól magunkat. ÚPÉSZ ális segélyekről, támogatásokról, ápolást, gondo­zást nyújtó intézményekről, család- és gyermekvé­delemről, a hajléktalanok ellátásáról, a szociális gondoskodásban közreműködő alapítványokról, a munkahelykereséssel kapcsolatos információkról, a tb által nyújtott ellátásról, gyámügyek intézéséről tájékozódhatnak egyszerűen és gyorsan az ügyfe­lek. A rendszer minden telepítési helyen azonos me­nüstruktúrában jelenik meg és lekérdezhetők to­vábbá a kerület egészére vonatkozó információk, mint például a városrész története, statisztikai in­formációk, a képviselőtestület összetétele és a kép­viselők adatai, az önkormányzat állandó bizottsá­gai, az önkormányzat közleményei, az intézmé­nyek, hivatalok, hatóságok, az óvodák, iskolák, egyházak, információs és más szolgáltatások (ban­kok, biztosítók, helyi közlekedés). A rendszerben megtalálhatók azok a - Mit? Ho­gyan? tudnivalók, amelyek miatt a polgárok felke­resik az önkormányzat hivatalát, így például a lak- címváltozás bejelentéséről, a lakásügyekről, adó­ügyekről (gépjármű, épület), szociális ügyekről, gyámügyekről, építési ügyekről (engedélyek kéré­se) közüzemi ügyekről (közművek, fakivágás) ké­szült információk. A rendszer naplózza, hogy melyik információt mi­kor, hányszor választották ki, így a használat gyakori­sága kiértékelhető, a leíró jellegű szövegek könnyen módosíthatók. Az önkormányzat vezetői bíznak abban, a hatal­mas információs adatbázis alapján az ügyfelek gyorsabban jutnak céljukhoz a polgármesteri hiva­tal egységeiben.-bk­A Független Női Szövetség Zrínyi Ilona Társasköre minden szombaton 9-13 óra között jótékony célú használtruha-vásárt ren­dez, már 30 Ft-os darabártól. Mindenkit szeretettel vár az árusítás helyén: a Bp. IV., Király utca 13. szám alatti FKGP épületben a társaskör nevében: Bujdosó Miklósné a karitatív csoport vezetője Énekeljünk együtt! Tisztelt pedagógus és valamennyi „zenélő” vagy zenét szerető kolléga! Jelen felhívással egy jó gondolatot támogatunk és szeretnénk megalapítani az „ÚJPEST KÓRUST” Több intézményben már lelkesedtek azért, hogy hetente egyszer összejöjjünk és énekeljünk. Több szólamban! Nos, akkor kezdjük! Hölgyeim és Uraim! 1999. november 10-ig várom jelentkezésüket (név, intézmény). Csak írásban kérem. Ugye Mikulás napjára már együtt énekelhetünk? Minden más ismerős és még ismeretlen kollégámat tisztelettel köszön­tök és várom a jelentkezéseket. Ferenczy Gizella Gazdasági Intézmény Bp. IV., Viola utca 3-5. mm 2 wmmmmmm

Next

/
Oldalképek
Tartalom