Újpest, 1999 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1999-05-21 / 10. szám

ÚJPEST 1999. május 21. (Folytatás a 3. oldalról) Simonfi Sándor a határozati javaslat elfogadásán túl­menően arra kérte a polgármestert, hogy a Székesdűlőn élők érdekében próbáljon termi valamit a Dunakeszi és Székesdűlő határán lévő úthálózat meg­valósulása érdekében. Buzna Ferenc arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy a Székesdűlő sor Dunakeszi területéhez tartozik, úthálózat építésekor annak önkormányzatától kell engedélyt kérni. Dr. Derce Tamás polgármester úgy vélte: a szomszédos önkormányzattal szemben nem lenne jó olyan feltételeket szabni, amely lehetet­lenné teszi a terület hasznosítását. A határozati javaslat annak tükrében született, hogy eredetileg a terv támo­gatása volt a szándék, a hatástanulmányok kérése bi­zottsági üléseken, illetve a településrészi önkormány­zat ülésén vetődtek fel. A testület ezt követően 19 igen, 4 nem, 5 tartózko­dás szavazati aránnyal elfogadta a Szabó Béla képvise­lő által megfogalmazott módosító indítványt. Rendeletben szabályozták Ötödik pontként Flock Zoltán alpolgármester az önkor­mányzati tulajdonba kerülő csatornák tulajdoni és üze­meltetői helyzetének rendezéséről szóló előterjesztést tárta a testület elé, utalva a Fővárosi Csatornázási Mű­vek privatizációját követően kialakult helyzetre. Az elő­terjesztő azt javasolta, hogy a képviselő-testület alkos­son rendeletet és biztosítsa a jogi hátteret ahhoz, hogy az elkészült, korlátozottan forgalomképes csatornák tu­lajdonjogáról érdemben rendelkezzen. Ezt követően a törzscsatornák tulajdonjogát átruházza a Fővárosi Csa­tornázási Művek Rt.-re. Ez esetben az rt.-t terhelik az üzemeltetési feladatok, és a társaság költségére történik a későbbiekben a felújítási munkák végzése. A másik le­hetőség szerint az önkormányzat tulajdonában maradtak volna a csatornák, de ebben az esetben az FCSM-mel bérleti üzemeltetői szerződést kellett volna kötnie. Ez esetben az üzemeltetési költségeken túlmenően a csa­tornaszakaszok felújításához szükséges amortizációs alapot szintén a tulajdonosnak kellene biztosítania. A gazdasági bizottság képviseletében Simonfi Sándor elnök szólt arról: a bizottság megtárgyalta a rendeleti ja­vaslatot és egyetért annak tartalmával. Ezt követően a je­lenlévők 29 igen szavazattal fogadták el az előterjesztést. Rövid napirendet jelentett a sorrendben a 6.-ik, Hock Zoltán alpolgármester az Újpestért díj alapításá­ról és adományozásának rendjéről szóló 9/1999. (IV. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítására ké­szült javaslatot tárta a jelenlévők elé. Az előterjesztést 28 igen szavazattal fogadták el a jelenlévők. Az 1999. évi díjazottak A 7. és a 8. napirendi pontokat együtt tárgyalta a testület, de természetesen külön-küiön szavaztak arról a képvise­lők, hogy 1999-ben kik részesüljenek az Újpest Gyerme­keiért díjban, illetve az Újpest Kiváló Tanulója, az Új­pest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért elismerésekben. Hock Zoltán alpolgármester előterjesztőként arra utalt, sokadik alkalommal dönt a testület eme elismerésekről, s vannak a díjazottak, illet­ve a felterjesztettek között, akik szintén sokadik alka­lommal kerültek a javasoltak közé. Ebben az évben is nagyon sok javaslat érkezett, a felterjesztéseket elbíráló közművelődési, oktatási bizottságnak is sok szempontot kellett mérlegelnie a döntésnél. Mivel nagyon figyelem­re méltó felterjesztések érkeztek, az előterjesztő javasla­tára több díjat adnak ki 1999-ben, mint amelyet a koráb­ban hozott rendeletek meghatároznak. Kiss Sándor frak­cióvezetőként úgy értékelte: egyetértenek az előterjesz­téssel, úgy gondolják, hogy a kiválasztásnál sikerült megfelelő konszenzusra jutni. A testület döntése alapján az alábbi személyek részesülnek Újpest Gyermekeiért díjban: Böhm Etelka, a Bőrfestő Utcai Általános Iskola tanára, Ferenci Gyulárté, a Liget Óvoda vezetője, dr. Ka­tona Józsefné, a Mód Aladár Általános Iskola nyugállo­mányú igazgatója, szaktanácsadó, Kőházi Tiborné, a Ba­bits Mihály Gimnázium tanára, karnagy, Marthonné Molnár Emma, a Nevelési Tanácsadó logopédusa, Vasalt Imre, az Erkel Gyula Zeneiskola nyugalmazott tanszék- vezetője, szolfézstanár. Újpest Kiváló Tanulója díjban részesül: Gyürkés Mariann, a Német Tagozatos Általá­nos Iskola diákja, Imre Gábor, a Babits Mihály Gimná­zium diákja. Molnár Tímea, a Mód Aladár Általános Is­kola diákja, Móréh Agnes, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola diákja, Tóth Dávid, a Nyár Ut­cai Általános és Szakképző Iskola diákja, Tóth Eleonó­ra, a Könyves Kálmán Gimnázium diákja, Safranka Má­té, az Erzsébet Utcai Általános Iskola diákja, Szládek Zoltán, a Babits Mihály Gimnázium diákja. Újpest Kivá­ló Diáksportolója díjban részesül: Baranyai Péter kajakozó, a Bródy Imre Gimnázium diákja, Farkas And­rás számszeríjász, a Babits Mihály Gimnázium diákja, Máté Zsófia ritmikus sportgimnasztikázó, a Károlyi Ist­ván Általános Iskola diákja, Molnár Ákos vízilabdázó, a Bródy Imre Gimnázium diákja, Németh Luca műkorc­solyázó, a Szűcs Sándor Általános Iskola diákja, Szom­bathelyi Tamás cselgáncsozó, a Homoktövis Utcai Álta­lános Iskola diákja, Szöllős Eszter atléta, a Könyves Kál­mán Gimnázium diákja. Takács Debóra atléta, a Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakmunkás- képző diákja, Turner András, a Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola diákja Kiváló Diákközösségi Munkáért díjban részesül: Baccifava Médea, a Könyves Kálmán Gimnázium diákja, Bakonyi Judit, a Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola diákja, Cserháti Barna, a Szűcs Sándor Általános Iskola diákja, Lovász Kinga, a Károlyi István Általános Iskola diákja, Miklós István, az Újpesti Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium diákja, Neuhauser Márk, a Babits Mihály Gimnázium diákja Pór Dorottya, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetago­zatos Iskola diákja és Ragoncza Agnes, az Árpád Fejede­lem Általános Iskola diákja (A díjak átadására ünnepé­lyes keretek között június 4-én 15 órai kezdettel kerül sor a polgármesteri hivatal dísztermében. A szerk.) Újpest óvodahálózatáról Kilencedik napirendként Hock Zoltán alpolgármester az Újpest óvodahálózatának fejlesztésére és átalakítá­sára készült javaslatot tárta a képviselők elé. Mint aho­gyan szóbeli kiegészítésében utalt rá: a közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy 1999. szeptember 1-jé- től az új országos óvodai nevelési program alapján kell megszervezni az óvodai nevelést az önkormányzatok által fenntartott óvodákban. Ahogyan a testületnek el kellett fogadnia egy esztendővel ezelőtt a közoktatási intézmények középtávú fejlesztési programját, hatá­rozni kell az óvodák hasonló időszakra készülő fejlesz­tési programjáról. Ennek tükrében fogják majd az óvo­dák elkészíteni saját pedagógiai programjukat, ame­lyeket szakértőkkel történő egyeztetést, vizsgálatot kö­vetően, várhatóan a júniusi testületi ülésen tárgyalnak majd a képviselők. Az alpolgármester kiemelte: Újpest óvodáiban gyermekcentrikus, az önkormányzat által támogatandó nevelési munka folyik. Ezért az óvodák­ban nagy változtatásokra nincs szükség. Több óvoda országos nevelési programmal működik. A demográ­fiai előrejelzések alapján várhatóan csökkenni fog a gyermeklétszám Újpesten, ennek következményeként az önkormányzatnak az intézményhálózatot is a szol­gáltatást igénybe vevőkhöz kell igazítania. Egerszegi Krisztina (MSZP) kiemelte: az óvodai ne­velés programja szerint az óvoda nevelési intézmény, a gyermekek testi, lelki fejlődésének harmóniáját a játék keretében tudja biztosítani. Ezért lényeges, hogy még az iskolai előkészítő foglalkozások keretében sem java­solt az oktatási tevékenység. Lényeges szempont az előterjesztésben, hogy olyan programok szervezésére nem ad lehetőséget, amely az óvoda nevelési program­jában nincs deklarálva. A fejlesztési program tartalmaz­za az egyéni fejlesztés fontosságát, és hogy az önkor­mányzat 20-25 fős csoportok fenntartását tartja célsze­rűnek. A képviselő asszony támogatta az úszásoktatás­sal kapcsolatos elképzelést, és mint mondotta, meg­nyugvással töltötte el a bizottsági ülésen kapott alpol­gármesteri tájékoztató, amit a tagóvodákkal kapcsolat­ban kapott. Ezért elfogadásra javasolta az előterjesztést. Jelentős A testület tagjai ezt követően 30 igen szavazattal fo­gadták el az előterjesztést Tizedik napirendként Hock Zoltán alpolgármester elő­terjesztésében azt a javaslatot tárgyalták meg a képvi­selők, amely a Karinthy Frigyes Általános Művelődé­si Központ pedagógiai programjának és alapító okira­tának módosítására készült. Az előterjesztő utalt arra, a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ ve­zetője és az általános iskola igazgatója több alkalom­mal kezdeményezte - a nevelőtestülettel egyetértésben - a pedagógiai program és az alapító okirat módosítá­sát Az iskola két tannyelvű (angol) képzést kíván beindítani az 1999/2000. tanévtől, évfolyamonként egy osztályban. A program tartalma, pedagógiai irá­nyultsága a hagyományos pedagógiai szemlélettől je­lentősen eltér és a szakemberek állásfoglalása is kü­lönbözik a tekintetben, hogy a gyermekek anyanyelvi, fogalomalkotó fejlődését milyen mértékben vagy egyáltalán megzavatja-e a két tannyelvű képzés. Ugyanakkor nagy kihívást jelent az az össztársadalmi igény, amely már mintegy harminc budapesti két tan­nyelvű, illetve nemzetiségi nyelven oktató-nevelő in­tézmény létrehozását kényszerítene ki. Ezért az előter­jesztő által megfogalmazott határozati javaslat úgy szólt: a képviselő-testület jóváhagyja a Karinthy Fri­gyes Általános Művelődési Központ pedagógiai prog­ramját kísérleti jelleggel, valamint kiadja az intézmény alapító okiratát azzal a kikötéssel, hogy kötelezi magát döntése 2001 tavaszán történő felülvizsgálatára. A ha­tározati javaslatot 27 igen, 3 tartózkodás szavazati aránnyal fogadták el. Katolikus általános iskola Tizenegyedik napirendi pontként az egykori Tanoda Té­ri Általános Iskola épületének hasznosítására készült ja­vaslatot terjesztette elő Hock Zoltán alpolgármester. Kiemelte: 1997-ben két alkalommal is foglalkozott a tes­tület a Tanoda Téri Általános Iskola sorsával, majd elfo­gadta a közoktatási intézmények középtávú fejlesztési programját, melyben úgy határozott, hogy a gyermeklét­szám csökkenése miatt az intézményt bezátja és a gyer­mekeket a jogutód általános iskolában, az Erzsébet utca 31. szám alattiban helyezték el. A testület döntött arról is, hogy az épületet nem értékesíti, nem idegcníu el, hanem kifejezte azon óhaját, hogy az épületet továbbra is okta­tási célra kívánja hasznosítani. Ezt a célt kívánja biztosí­tani az a javaslat, hogy az 1999/2000. tanévtől az Eszter- gom-Budapest Főegyházmegye katolikus általános isko­lát működtetne az épületben. Szeptembertől az alsó tago­zat indításával, felmenő rendszerben indulna az oktatás. Erre az iskolatípusra nagy az igény, az épület kedvező fekvése, jó közlekedési lehetősége miatt az újpestieken kívül a szomszédos kerületek és az agglomerációban élő családok gyermekei is igénybe vennék. Az alpolgármes­ter úgy vélte, hogy az önkormányzat sokféleképpen tud­ja szolgálni polgárait, a maga eszközrendszerével köte­lessége elősegíteni az igények kielégítését. Éppen ezért kérte a testület tagjait, értsenek egyet azzal, hogy a meg­szűnt Tanoda Téri Általános Iskola épületét az Eszter- gom-Budapest Főegyházmegye használatba vegye 50 évre, általános iskola működtetése céljára, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szerződést kikérve a gazda­sági bizottság véleményét is - alánja. Dr. Bodrogi Jenő arra kért választ, kik érdeklődtek még s milyen ajánlatot tettek a Tanoda téri épület hasznosításá­val kapcsolatban. Valamint választ várt arra is, a gazdasági bizottság miért nem tárgyalta meg előzetesen ezt a témát? Hock Zoltán alpolgármester arról tájékoztatta a kép­viselőt, hogy volt olyan cég, amely posztgraduális kép­zést kívánt az épületben indítani, egy másik magánisko­lát szeretett volna idetelepíteni, mintegy 200 ezer forin­tos éves tandíj igénylésével. Az alpolgármester vélemé­nye az volt, ezt az újpesti családok többsége nem lett volna képes megfinanszírozni, ezért esett a választás a katolikus általános iskolára, amelynek létrehozására a polgárok részéről is megvan az akarat. Mivel a döntés 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom