Újpest, 1999 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1999-05-21 / 10. szám

döntések elsősorban várospolitikai elvi jellegű elhatározást igé­nyelt, nem lehetett a gazdasági bizottság — viszonylag szűk mezsgyéjű - döntési hatáskörébe utalni. Nem gazdasági kérdés Ezt a véleményt erősítette meg Simonfi Sándor, a gaz­dasági bizottság elnöke is, kiemelve, amikor döntöttek arról, hogy az épületet oktatási célokra kívánják hasz­nosítani, nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági szem­pontok e kérdésben másodlagos szerepet töltenek be, tehát nem volt szükség arra, hogy a bizottság ezt meg­tárgyalja. Megtárgyalta viszont a közművelődési, okta­tási bizottság, ezért nem érti dr. Bodrogi Jenő kérdését. Opavszky Szilárd (MIÉP) szintén úgy vélte, az épü­let hasznosítása számára sem gazdasági kérdés, ráadá­sul nemcsak az újpesti választható iskolák palettáját erősíti, hanem létrehozása közösségi érdek is, az isko­latípus színvonalát tekintve gazdagítani fogja a képzé­si lehetőségeket, a kerület örömére fog szolgálni. Dr. Derce Tamás polgármester úgy vélte, nagyon fontos az intézmény hosszú távú működtetése, s van­nak olyan vállalkozások, kezdeményezések, amelyek hosszú távon és pénzben nem mérhető nyereséget hoz­nak. E körbe tartozik a napirend témája is. Sajóhelyi Gábor (Fidesz-MPP) a polgári értékek megjelenítéséről szólt. Szabó Béla pedig a dr. Bodrogi Jenőt ért megjegyzésekre reagált, amikor kifejtette: ér­deklődésüket nem politikai szempontok vezérelték, hanem hasznosítási szempontok. Ezt erősítette meg újbóli hozzászólásában képviselőtársa is. Hock Zoltán alpolgármester előterjesztői zárszavá­ban úgy vélte: fontos, hogy a frakciók tudják, hogy adott kérdésben milyen álláspontot képviselnek, s kiemelte: e kérdésben semmiképpen sem gazdasági döntést kell hozni, ezt ajánlotta a testület figyelmébe is. A képviselők ezt követően 24 igen, 4 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadták az előterjesztést. Tizenkettedik napirendi pontként a Mód Aladár Álta­lános Iskola nevének megváltoztatására és alapító okiratának módosítására tett javaslatot Hock Zoltán al­polgármester. Szóbeli kiegészítésében utalt arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 1997-ben két alka­lommal már tárgyalta a témát a közművelődési, oktatá­si bizottság által jóváhagyott előterjesztés alapján. A névváltoztatás előkészítése során a vonatkozó kormány- rendelet előírásait betartva jártak el, a névváltoztatásról az iskolaszék is véleményt mondott és támogatta azt, többoldalú véleménykérés során formálódott a Javaslat, hogy legyen az iskola neve: Angol Tagozatos Általános Iskola. Ezt követően került a képviselő-testület elé, ahol a javaslat nem kapta meg a minősített többségű szava­zatot. A márciusi testületi ülésen ezt a témát Sajóhelyi Gá­bor képviselő vetette fel, interpellációt intézve a köz­oktatásért felelős alpolgármesterhez. A választ elfogad­va az interpelláló képviselő kérte a polgármestert, hogy az áprilisi testületi ülés tárgyalja újra e témát. Az előter­jesztést a közművelődési, oktatási bizottság megtár­gyalta, az iskolaszék, a nevelő testület is egyetért ab­ban, hogy a következő tanév kezdetétől, vagyis szep­tember 1-jétől legyen az intézmény neve: Angol Tago­zatos Általános Iskola, 1046 Budapest, Fóti út 66. Érvek, ellenérvek Az előteijesztőt követően a névváltoztatás szükségességé­ről érvek és ellenérvek hangzottak el, pro és kontra. Első­ként Szálkái István (MSZP) méltatta Mód Aladár munkás­ságát, antifasiszta tevékenységét és kiemelve az intéz­ményből folyó, magas színvonalúnak elismert pedagógiai és nevelési munkát. Módosító javaslatában indítványozta, hogy kérje fel a testület a polgármestert arra, hogy gondos­kodjon Mód Aladár emlékének az antifasiszta ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenysége okán az iskola terüle­tén emléktáblával történő méltó megörökítéséről. Dr. Derce Tamás polgármester nem értett egyet a kép­viselővel, nem támogatta az emléktábla elhelyezését sem, és eme véleményen volt Simonfi Sándor képviselő is. A képviselő úgy vélte, a legnagyobb hibát azok követ­ték el, akik Mód Aladárról annak idején közintézményt neveztek el, hiszen ezáltal az intézmény a nevében poli­tikai üzenetet hordoz, s most korrigálni kell mások téve­dését Ezért fontos, hogy politikailag, világnézetileg semleges neve legyen egy önkormányzati intézmény­nek. Kerekes Zoltán hangsúlyozta, hogy Mód Aladár tu­dós volt, tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett diplomát és az újpesti gyerekeket tanította. Úgy vélte: a név megváltoztatható, de a történelmet nem le­het megváltoztatni. Sajóhelyi Gábor nem értett egyet sem Kerekes Zoltán­nal, sem Szálkái Istvánnal, történelmi visszatekintése so­rán példákkal illusztrálta, kiket nem fogadott be tagjai kö­zé a Magyar Tudományos Akadémia, miközben Mód Ala­dár MTA-tag lehetett... Az előterjesztés pedig nem az in­tézményben folyó szakmai munkát minősíti, a napirend sem erről szól. Szálkái István ismételten szót kapva elmondta, épp az iskola elért eredményeinek tudatosítása érdekében javasolta az emléktáblát, nem az előterjesztést vitatta, csak egy javaslatot tett. Hock Zoltán alpolgármester előterjesztőként a mó­dosító indítványra reagált. Elmondta: a nevelőtestületi értekezleten is egyetértés született az iskola elnevezé­sével kapcsolatban. Ugyan megérti a baloldal érzé­kenységét e témában, ugyanakkor úgy vélte: az önkor­mányzat nem él azzal, amivel elődei éltek, nevezetesen azzal, hogy az ott dolgozók megkérdezése nélkül dönt­senek e kérdésben. A tábla elhelyezését sem támogat­ta, hiszen ha lehet tábla, miért kellene nevet változtat­ni? Úgy vélte: megérett ez a lépés, két éve nem szüle­tett meg a döntés, most a politikai erőviszonyok lehe­tővé teszik, hogy létrejöjjön. A képviselő-testület ezt követően 21 igen, 3 nem, 3 tartózkodás szavazati arán­nyal - elfogadva az előterjesztést - úgy döntött, hogy a Mód Aladár Általános Iskola neve 1999. szeptember 1-jétől Angol Tagozatos Általános Iskola - 1046 Buda­pest, Fóti út 66 - legyen. A névváltoztatásnak megfe­lelően kiadja az intézmény módosított alapító okiratát. Szálkái István indítványát 8 igen, 21 nem szavazati arány mellett nem fogadta el. Gyógyszertár lesz... Tizenharmadik napirendi pontként Nagy István alpol­gármester előterjesztésében 30 igen szavazattal dön­töttek arról, hogy a Szent László tér 7. szám alatti in­gatlanban gyógyszertár működéséhez szükséges hoz­zájáruló nyilatkozatot megadják. Az Újpesti Polgárok Érdekvédelmi Szövetsége az­zal a kérelemmel fordult a testülethez, hogy nevükben az „Újpest” szót használhassák. A dr. Derce Tamás polgármester által előterjesztett kérelem 6 igen, 21 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal nem kapta meg a támogatottságot. Tizenötödik napirendi pontként dr. Derce Tamás polgármester előterjesztésében tárgyalták meg a képvi­selők azt az előterjesztést, amely Káposztásmegyer részletes rendezési terve módosításának koncepcioná­lis és eljárási kérdéseiről szólt, s amelyet az előterjesz­tő az illetékes bizottság és a Káposztásmegyeri Telepü­lésrészi Önkormányzat támogatott. Boruzs András, a KTRÖK elöljárója úgy fogalmazott, az előterjesztésben foglaltak a fejlődést segítik elő, ezért támogatják annak megvalósulását. Kiss Sándor is úgy vélte, hogy az előteijesztésben foglaltakat és a határoza­ti javaslatot is támogatandónak tartja és elfogadásra ja­vasolja. Lényegesnek érezte, hogy a jóváhagyási eljárás­ban a két ütem, mely egy része programszintű terv, hatá­rozattal kerülne elfogadásra, valamint a II. ütemben ren­deleti formában is jóváhagyást nyerne. A terv lehetővé tenné, hogy a korábban támogatott RRT más formában kerüljön megvalósításra, a felmerülő igényeknek megfe­lelően. Szükséges még az ipari park, a vállalkozói ne­gyed átrendezése. Az ipari parkot inkább az M0 és a vé­dőgyűrű környékére célszerű helyezni és ettől távolabb kijelölni lakóházak építésére alkalmas területet. Aggasz­tónak tartotta ugyanakkor, hogy a befektetők elmarad­nak, az ipari parkra egyetlen pályázat sem érkezett be. Véleménye az volt, ilyen körülmények között az Épít Rt. tevékenysége nem tartható fenn, rugalmasabb döntésho­zatali mechanizmusra lesz szükség az Épít Rt.-nél, vagy annak utódszervezeténél. További vélemények Hock Zoltán az MDF-frakció nevében szólt arról, megtár­gyalták az előteijesztést, tagjaik részt vettek az előkészítő munkában, és javasolják a határozati javaslat elfogadását. Ugyanakkor nem értette Kiss Sándor hozzászólását, mert a korábbi egyeztetésen más véleményen volt. Az MSZP frakcióvezetője megerősítette őket abban a véleményben, hogy az Épít Rt. létrehozását ők nem tartották célszerűnek és egyetért Kiss Sándorral abban, hogy a részvénytársaság működése az eltelt 2-3 évben nem váltotta be a hozzá fű­zött reményeket, meggyőződése, hogy az rt. nem bánik a rábízott vagyonnal gondos gazda módjára, a bevételek­nek, a törzstőkéjének a tulajdonosi hiteleknek nagy részét saját működésére költi, s ha ez a tendencia nem állítható meg, előbb-utóbb csődbe fog menni... Dr. Derce Tamás polgármester arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy most nem az Épít Rt. sorsáról kell dön­teni. Buzna Ferenc egyfelől az Újpestért Egyesület frakciója nevében támogatta az előterjesztést és szólt arról, hogy javaslatukkal ellentétben a telekárakat ir­reálisan magasan állapították meg, s a javasolt telek­árak nem lehetnek azonos értékűek a városközpontban lévőkkel. Körmendi József (KDNP) sajnálatának adott hangot, hogy az anyagot „berepülő”-ként kapta kézhez, nem volt mód előre kiküldeni. Az RRT 1996-os kidolgozásában - mint ahogyan utalt rá - ő is részt vett, de három szem­pontot nem tud támogatni. Az előterjesztő úgy vélte, nem most kell elővezetni az RRT módosítását, majd Simonfi Sándornak adta meg a szót, aki elmondta: javasolta mi­nél előbb megvalósítani az előteijesztésben szereplő két pontot, a terület egészére, továbbá az Épít Rt. működését felülvizsgálni és felvázolta az rt esetleges megszünteté­sét követő lehetőségeket Utalt arra: az rt. megszünteté­sekor két variációt tart megvalósíthatónak: mivel a fővá­ros azt ígérte, hogy a káposztásmegyeri vagyontestek ho- zadékát helybéli célokra fordítja vissza, vagyis a nyere­ségből a saját maga hasznára egy fillért sem akar elvon­ni. Ennek eredményeként le is mondhat a vagyonról. A másik lehetőség az osztozkodás lenne. Javasolta, mivel a Kiss Sándor által javasoltakban nagyon sok kidolgozan­dó elem van, hogy a testület ne szavazzon az előterjesz­tésről, hanem gondolja át annak tartalmát. Folytatják a témát Nagy István úgy vélte, az Épít Rt. nem tud az alapítók el­várásának megfelelni, emellett van egy RRT, amely nem tud megfelelni az elvárásoknak. A kialakult helyzeten min­denképpen változtatni kell. Ezért javasolta, hogy a testület a májusi ülésén tűzze napirendre az Épít Rt.-vel kapcsola­tos elképzeléseket Sajnálatosnak tartotta, hogy tapasztala­tai alapján az északi régióban lévő települések nem egy­más érdekében tevékenykednek, hanem egymás ellen dol­goznak. A pályázatok eredménytelenségét elemezve meg kellene vizsgálni, hogy az utóbbi időben hozott döntések mennyire szolgálják a tulajdonosok érdekeit. Dr. Derce Tamás polgármester úgy vélte: nem állítható, hogy az Épít Rt. igazgatótanácsa tagjai szándékosan segí­tenék elő a hátrányos helyzetet... Boruzs András úgy vél­te, hogy az előterjesztésben nem az Épít Rt. üzleti tevé­kenységéről van szó, hanem az RRT.-ről, ezért az eredeti előteijesztést támogatta. Ezt követően a testület 27 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal úgy döntött, hogy egyetértenek az előteijesztésben felsorolt célokkal és el­határozásokkal, valamint a terv módosításának eljárási szabályaira tett javaslattal. Felkéri a polgármestert, hogy haladéktalanul gondoskodjon a terv felülvizsgálatával kapcsolatos további intézkedések végrehajtásáról. A testület - zárt ülésen - szociális témákban hozott még határozatot.-bk­1999. május 21. ÚJPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom