Újpest, 1997 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-09 / 1. szám

Testületi ülésen: Még az óévben történt... A bejelentésekkel együtt összesen 12 napirendet tar­talmazott a képviselő-testület legutóbbi ülésére kikül- uótt meghívó. A képviselők 1996-ban éppen egy hét­tel karácsony előtt - december 17-én - tartották ülé­süket a városháza dísztermében. A meghívóban szereplő napirendek megvitatása előtt döntöttek azonban a Szent István téri Piac és Vásárcsar­nok Felügyelősége vezetői álláshelyének betöltéséről. Dr. Derce Tamás polgármester, az ülés levezető elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Móré Csaba piac- felügyelő kérte korengedményes nyugdíjazását, ezért meghirdették a vezetői állást, amelyre több pályázat ér­kezett. A pályázatokat elbírálók Tölgyesi Ferencet java­solták e posztra, kérve a képviselő-testület egyetértését. A képviselők egyetértettek kinevezésével, így Tölgyesi Ferenc az 1997. január elsejétől 1999. december 31-ig terjedő időszakra lett a Szent István téri Piac és Vásár­csarnok vezetője. A napirendek sorában az első - dr. Benkő László (MSZP) szociális alpolgármester által előterjesztett ja­vaslat - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbe adásáról és a bérbe adás szabályairól szóló önkor­mányzati rendeletre volt. Dr. Derce Tamás polgármes­terjelezte: az előző napi, a testületben képviselettel bíró pártok, szervezetek részvételével megtartott egyezteté­sen javaslatok hangzottak el, s az előterjesztőt kérdezte: tekinthetők-e ezek alapjavaslatként? Dr. Benkő László szociális alpolgármester szóbeli kiegészítésében el­mondta: az 1996. szeptemberi adatok és álláspontok szerint 4600 önkormányzati bérlakást, illetve bérlőit érinti a rendelettervezet. A lakások 40 százaléka össz­komfortos, 25 százaléka komfortos és 34 százaléka fél- komfortos, komfort nélküli, illetve szükséglakás. A ren­delettervezet foglalkozik méltányolható lakásméretek­kel, ennek meghatározásánál az újpesti tényleges bérla­kásviszonylatokból indultak ki. A képviselőcsoportok által javasolt módosításokat, valamint Nagy Istvánnak (Fidesz-MPP), a népjóléti és lakásügyi bizottság (NLB) elnökének benyújtott módosítását alapjavaslatként elfo­gadta az előterjesztő. Nagy István NLB-elnök az általa benyújtott módosító indítvánnyal együtt támogatta a tervezetet, utalva arra: ■ önkormányzatnak ezen a téren van még tennivalója. Újabb javaslat­imonfi Sándor (MDF) képviselő az előterjesztőt kér­dezte a rendelettervezet 68. paragrafusát érintve a méltá­nyosság gyakorlásának lehetőségéről. Nevezetesen arról, ha a bérleti jogviszony közös megegyezéssel megszűnik, s amennyiben a bérlő nem kér másik lakást, akkor a la­kás forgalmi értékének 50%-a illeti meg. Ugyanakkor az említett paragrafus 3. bekezdése úgy fogalmaz: a pénz­beli térítés mértékét indokolt esetben az NLB a forgalmi érték 60%-áig megemelheti. Erre várt példával ellátott magyarázatot Simonfi Sándor. Dr. Benkő László szoci­ális alpolgármester utalt arra: az NLB 6 év alatt felgyü­lemlett tapasztalatai alapján javasolják ezt a megoldást, hiszen ez esetben arról van szó, hogy az állampolgár sa­ját erejéből tud gondoskodni újabb lakásról. Amennyi­ben az új lakás vételára és az illető anyagi lehetősége kö­zött jelentős eltérés van, továbbá szociális indokok is fennállnak, az NLB - méltányossági jogkörben eljárva - dönthet a plusz tízszázaléknyi összeg megítéléséről. Simonfi Sándor úgy vélte: mivel az önkormányzat fontos érdeke, hogy az állampolgár ne piaci forgalom­ban adja el lakását, a bérlő pedig esetleges banki hitel felvétele miatt szociálisan bizonytalan helyzetbe juthat, célszerű lenne, ha nem méltányosság gyakorlásával, vagyis szubjektív módon lenne odaítélhető a 60%, ha­nem garantálja a rendelet, s ezt hozzák szinkronba a többi bekezdéssel. A képviselő egy másik szövegszerű módosító javaslatot is tett. Nagy István és Kerekes Zoltán (Munkáspárt) a méltá­nyosság kérdéskörére tért vissza, majd Albrecht Péter (MSZP) gazdasági alpolgármester is amellett foglalt ál­lást: az önkormányzatnak érdeke a lakásalap bővítése, számára is elfogadható a 60 százalékos vételár megaján­lása, ugyanakkor célszerű lenne, ha az NLB-nek lenne lehetősége — indokolt esetben - ettől magasabb érték megítélésére is. Az előterjesztő - egyetértve a kiegészítésekkel - el­fogadhatónak tartotta azok beépítését a rendelettervezet­be. Dr. Demkó János, az Újpestért Egyesület frakcióve­zetője arra utalt: mivel ezek az észrevételek jelentősen változtattak a rendelet tartalmán, ezért a jövőre nézve kérte a képviselőcsoportokat, a módosító javaslatokat közöljék a frakcióvezetőkkel, akik ezt időben beterjeszt­hetik. Ehhez csatlakozott Ferenczi Sándor, az SZDSZ frakcióvezetője, kérve, szavazás előtt rendeljen el szü­netet az elnöklő polgármester. Albrecht Péter gazdasági alpolgármester javaslatára az 1. napirendi pontot ekkor felfüggesztették, hogy a változtatások szöveges megfogalmazását a szünetben elkészítsék, s azt követően lehessen szavazni. (A szü­netben elkészültek a szövegszerű változások átvezetésé­vel, a képviselők el is fogadták a rendeletet.) A 2. napirend dr. Vitáris Edit jegyző asszony előter­jesztésében került a testület elé, amely javaslatot tartal­mazott a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló, a 28/1994. (XII. 2.) számú rendelettel módosított 6/1992. (IV. 24.) számú ön- kormányzati rendelet módosítására. Szóbeli kiegészítésé­ben az előterjesztő utalt arra, az önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján alkotott rendeletet a nem önkor­mányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének megállapí­tásáról. A lakástörvény 1996. december 31-i hatállyal kö­telezte az önkormányzatokat a kényszerbérletek felszá­molására, így a rendelet hatálya is eddig terjedt. Sajnos az önkormányzat nem tudott eleget tenni a törvényi elő­írásnak, ezért vált szükségessé a rendelet hatályának meghosszabbítása a kényszerbérletek felszámolásáig. Dr. Benkő László szociális alpolgármester egy friss információt osztott meg a jelenlévőkkel: a parlament ügyrendi bizottsága nem tartotta szükségesnek három országgyűlési képviselő (közöttük az újpesti Csizmár Gábor) a kényszerbérletek megszüntetésére előírt törvé­nyi határidő meghosszabbítására beterjesztett törvényja­vaslata sürgősségi tárgyalását. A várható időpont 1997 februárja lett, ugyanakkor december 31. után is kell az önkormányzatoknak kényszerbérletekkel foglalkoznia. A testület elfogadta a jegyző asszony előterjesztését. Az SZMSZ-ről... A napirend 3. pontja - amely javaslat a képviselő-testü­let szervezeti és működési szabályzatáról szóló, több­ször módosított 33/1995. (XII. 27.) számú önkormány­zati rendelet módosítása - előadója dr. Derce Tamás polgármester volt. Az SZMSZ-módosítás több hónapja ad munkát a tes­tületnek, és már az előző testületi ülésen is élénk vitát váltott ki: hogyan és milyen háttérrel tartson, tarthat-e egyáltalán közmeghallgatást a Káposztásmegyeri Tele­pülésrészi Önkormányzat? A testület elé került mostani módosítás szövege változott az ülést megelőző 24 órá­ban is. Mészáros Ferenc, (MSZP) a Káposztásmegyeri Tele­pülésrészi Önkormányzat elöljárója szerint az SZMSZ 3. számú melléklete egyértelműen tartalmazza és szabá­lyozza a közmeghallgatás megtartását, később megál­lapítást nyert, hogy a közmeghallgatás kifejezés nem használható, ezért többhetes vita után formálódott a je­lenlegi rendeletmódosítás. A részönkormányzat egy szó beiktatásával — melyet az előterjesztő is elfogadott — egyetértett a rendelettervezettel. Hock Zoltán, kulturális alpolgármester az MDF frak­cióvezetője szóvá tette, hogy a rendelet közmeghallga­Az első sorban jobbról balra: Buzna Ferenc képvise­lő, környezetvédelmi tanácsnok (Újpestért Egyesü­let), dr. Demkó János, az Újpestért Egyesület frakció- vezetője, Vincze István, az Újpestért Egyesület képvi­selője, Daróczi Lajos, a Fidesz-MPP képviselője, va­lamint Nagy István, a Fidesz-MPP frakcióvezetője tásról szól, bár a tervezet hol lakossági meghallgatás, hol meghallgatás, hol közérdekű kérdés kifejezést hasz­nál, és a rendelettervezet 2. oldalán a (9), (10) bekezdé­sekben, a részönkormányzat a képviselő-testület SZMSZ-ében viszonylag pontosan deftnált közmeghall­gatás eljárásjogi szabályait emeli át néhány eltéréssel és ezt alkalmazza a Káposztásmegyeri Településrészi Ön- kormányzat lakossági meghallgatására is. E helyzet visszásságaira hívta fel a figyelmet, mely egyes állampolgárokat, jelen esetben a káposztásme­gyeri lakosokat azon kiemelt helyzetbe juttatja, hogy ők nemcsak a képviselő-testület által megtartott köz­meghallgatáson vehetnek részt, hanem a káposztás­megyeri részönkormányzat által tartott közmeghall­gatáson is. Furcsa helyzetet teremthet továbbá az a szituáció is, amikor egy állampolgár által feltett kérdésre adott vá­laszt az állampolgár nem fogadja el, ugyanakkor a kép­viselő-testület határozatában igen. Majd nem sokkal ké­sőbb az állampolgár ugyanezt az észrevételét beterjeszti a részönkormányzat által megtartott közmeghallgatásra, ahol annak testületé a képviselő-testület jogszerű hatá­rozatát felülbírálja. Javasolta az előterjesztőnek és a ká­posztásmegyeri részönkormányzatnak, hogy ezen össze­függéseket is vizsgálják meg és gondolják át még egy­szer ezt a kérdést, esetleg az előterjesztés visszavonásá­val is. Dr. Demkó János, az Újpestért Egyesület frakciója, Nagy István, a Fidesz-MPP frakciója nevében csatlako­zott a Hock ZfOltán által elmondottakhoz. Albrecht Péter gazdasági alpolgármester — utalva arra, hogy a részön­kormányzat létrehozása a demokrácia vívmánya, ugyan­akkor a rendelettervezet a lakossági kapcsolattartás sza­bályozott formája - cáfolta, hogy egyes állampolgárok kiemelt helyzetbe kerülnének, hiszen az önkormányzat bármikor tarthat lakossági fórumokat, s nem értett egyet azzal sem, hogy a kérdést le kéne venni a napirendről, sőt megköszönte az előterjesztőnek a rendelet előkészí­tését. Simonfi Sándor azzal érvelt: a részönkormányzat lét­rehozásakor nem kapott bizottságok feletti státust, vi­szont a rendelettervezetből ez tűnik ki. A részönkor­mányzat létrehozásakor a cél az volt, hogy fogalmazza meg és közvetítse az önkormányzat és a képviselő-tes­tület felé a sajátos problémákat. Ezért javasolja fórumok tartását. Dr. Derce Tamás polgármester a részönkormányzat és a bizottságok közötti kapcsolatról szólva elmondta: erre nincs törvényi szabályozás, a Fővárosi Közigazga­tási Hivatal a részönkormányzatot kvázi bizottságként minősíti. (folytatás az 5. oldalon) —- 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom