Újpest, 1995 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1995-10-14 / 21. szám

Döntések és (Folytatás az 1. oldalról.) A tűzoltóság kérése Dr. Derce Tamás polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket: Nagy József ezredes úr, a kerületi tűzoltóság vezetője kérelemmel fordult az önkor­mányzathoz: kérve, támogassák eszközbeszerzé­süket. Mint ahogyan a testületi ülésen is jelen lévő ezredes úr elmondta: a pályázat során, amennyi­ben mód nyílik önkormányzati segítségre, olcsób­ban tudják eszközeiket beszerezni. S ugyan tisztá­ban vannak, hogy az önkormányzat költségvetésé­nek tervezésekor nem kalkulálhatták még e ki­adást, de a pénzösszeget október végéig kell befi­zetniük, ez indokolja kérésük sürgősségét. A képviselők elfogadva a polgármester úr ama előterjesztését, amelyből kitűnt: rendkívüli veze­tői értekezleten is kialakult az az álláspont, hogy helyt adva a tűzoltóság kérésének, 100 ezer fo­rintnyi támogatást nyújtsanak, teljesítették a ké­rést azzal a meghagyással, hogy ez az összeg az 1996. évi költségvetésen kerül átvezetésre. A ja­vaslatot a képviselők elfogadták. Továbbá dr. Kulcsár Ferenc képviselő (MSZP) átérezve a vá­ros tűzvédelmi helyzetének jelentőségét, javasol­ta: hogy a képviselő-testületet az illetékes bizott­ságokon és a tanácsnokon keresztül foglalkozzon a tűzoltóság helyzetével és keressék a lehetőségét a további segítségnyújtásnak. Dr. Demkó János képviselő (Újpestért Egyesület) arról szólt: a megszavazott összeget méltánytalanul alacsony­nak tartja, s úgy vélte, ha korábban kaptak volna erről tájékoztatást, alaposabban és körültekintőb­ben tudtak volna dönteni. A napirend előtti „napirendek” után a korábban tervezettek szerint folytatódott a munka. A képvi­selők megnyugvással fogadták és támogatták dr. Benkő László szociális alpolgármester javaslatát Káposztásmegyer II. területén létesítendő orvosi rendelő kialakítására. Az önkormányzat határoza­tával kötelezte magát arra, hogy 1996-ban leg­alább 2 felnőtt és 2 gyermek háziorvosi praxis el­helyezésére alkalmas orvosi rendelőt kíván létesí­teni. Azért lényeges az alpolgármester úr szerint a legalább szó, hiszen, ha a lehetőségek úgy adód­nak: bővíteni is lehetne a szolgálatot. Nagy István, (Fidesz Polgári Párt), a Népjóléti és lakásügyi bizottság elnökeként arról szólt, bizottsá­ga nemcsak a javaslatot támogatta, hanem azt is kí­vánatosnak tartaná, hogy az eredetileg is egészség- ügyi célra tervezett rendelő épüljön meg Káposz­tásmegyer Il-n. Kiss Sándor képviselő (MSZP) arra utalt: a rendelővel sokéves elmaradást pótolna az önkormányzat, és akár első lépése is lehetne a terü­let egyéb fejlesztési elképzeléseinek. A gazdasági alpolgármester előterjesztésében: A továbbiakban két, témájában egybevágó önkor­mányzati rendelet módosítási javaslatát terjesztet­te a testület elé Albrecht Péter gazdasági alpolgár­mester. A nem lakás céljára szolgáló építmény- és telekadó bevezetéséről szóló - a 8/1992. (V. 4.) és a 13/1992. (VII. 31.), a 19/1992. (X. 14.), a 22/1993. (XII. 8.), valamint a 6/1995. (III. 7.) szá­mú rendeletekkel módosított - 5/1992. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a nem la­kás céljára szolgáló építmény- és telekadó beveze­téséről szóló, többször módosított 5/1992. (IV. 1.) számú rendelet végrehajtásáról szóló, a 23/1993. (XII. 8.), valamint a 7/1995. (III. 7.) számú rende­letekkel módosított 14/1992. (VII. 28.) számú ön­vélemények kormányzati rendelet módosítására ezért volt az előterjesztő véleménye szerint szükség, mert idő­közben az adóigazgatósági irodával áttekintették e két rendelet alkalmazását, a tapasztalatok alapján a két rendelet anomáliáit kiküszöbölendő és az adók mértékének emelése miatt szükségessé vált a rendeletek módosítása. Mivel a testület mindkét rendeletet módosította: az építményeknél 300 fo- rint/négyzetméteres, a telekadónál 100 fo- rint/négyzetméteres évi összeget jóváhagyva. Az alpolgármester úr kiemelte ugyanakkor: a lakás célú ingatlanokat a változás nem érinti. A következő napirendi pontban szintén Alb­recht Péter gazdasági alpolgármester tett javasla­tot a IV. kerületi önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 1995. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, a 17/1995. (VIII. 4.) számú rendelettel módosított 5/1995. (III. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítá­sára, amelyre azért volt szükség, mert a pénzügyi ellenőrző bizottság támogatólag foglalt állást a Szociális Foglalkoztató vagyonvédelmi berende­zéseinek tartalékalapból történő finanszírozása mellett, valamint szükséges volt egy technikai vál­tozás, amely az ÁMK költségvetésén belül az Óceán TV-nél a költségvetés belső megosztásból adódó ellentétek feloldását volt hivatva rendezni. A képviselők kézfeltartással jelezték: rendeletmó­dosítási javaslatról egyben kívánnak szavazni, me­lyeket az előterjesztést elfogadva meg is tettek. A törvényességi észrevétel alapján Továbbra is Albrecht Péter gazdasági alpolgár­mester előterjesztésében tárgyaltak a képviselők egy korábbi rendeletmódosítást, amely ellen tör­vényességi észrevételt tett a Közigazgatási Hiva­tal. Mint ahogyan az előterjesztő fogalmazott, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló, a 26/1994. (XI. 4.) és a 15/1995. (VI. 7.) számú rendeletekkel módosított 6/1994. (V. 3.) számú önkormányzati rendelet módosítása azért vált most szükségessé, mert a rendelet egy pontja segítségével az önkormányzat kizárni kívánta a bérleti jog továbbadását, mégpedig a határozott időre szóló bérleti szerződéseknél. A Közigazga­tási Hivatal állásfoglalását elfogadva úgy változ­na a rendelet, hogy az új bérlő az általa vállalt éves bérleti díj 30 százalékának megfelelő mérté­kű szerződéskötési díjat fizessen... A gazdasági alpolgármester javaslattervezetével ellentétben Nemes Sándor képviselő (FKGP) sokallta a 30 százalékos szerződéskötési díjat, ám a díj mérsék­lését célzó képviselői indítványát képviselőtársai elvetették, majd a rendeletmódosításról egyben szavaztak, az előterjesztő gazdasági alpolgármes­ter véleményét, javaslatát elfogadva. Következő napirendi pontként azt a javaslatot terjesztette Albrecht Péter gazdasági alpolgármes­ter a jelenlévők elé, amely a játéktermek létesíté­sének és működésének egyes feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet tartalmazza. Az előter­jesztő jelezte: a rendelet megalkotásának szüksé­gességét indokolja, hogy ez ideig nem volt Újpes­ten szabályozva a játéktermek létesítése, ugyanak­kor nagyon sok a létesítésük iránti kérelem, ame­lyek elbírálása jogszabály hiányában lehetetlen. A javaslatban lévő felsoroláshoz - amely azt tartal­mazza, hol nem lehet játéktermet létesíteni — so­kan fűztek kiegészítést. Simonfi Sándor (MDF) képviselő arra kérdezett rá, milyen szempontok alapján határozták meg azokat a helyeket, ahol nem lehet játéktermeket nyitni, dr. Demkó János a szabályozás olyan elvéről szólt, hogy nem az a lé­nyeg, azaz a rendeletalkotás alapvető feltétele, hogy mit nem, hanem azt, hogy mit és hol engedé­lyez valaki valamely tevékenységet. Dr. Kulcsár Ferenc képviselő arra utalt: azért tudja támogatni a rendelettervezetet, mivel az korrekt szabályozást és kereteket próbál teremteni, ez tehát kiindulási alap lehet, amelyre majd a testület a tapasztalatok birtokában visszatérhet. Hock Zoltán kulturális al­polgármester (MDF) is úgy vélte, mivel a rende­lettervezetben felsorolt területekre érkeztek ez ideig kérvények, a rendelet alapján ezek most el­bírálhatók, sőt elutasíthatok. A rendelet további pontosítására pedig visszatérhet a testület. A testület Simonfi Sándor képviselő megfogal­mazásbeli változtatásra tett indítványát elvetette, majd elfogadta az alpolgármester által előterjesz­tett javaslatot. Kit $ hová delegáltak? Ezt követően iskolaszéki, illetve óvodaszéki dele­gáltak személyének megválasztásáról döntöttek a képviselők, az előterjesztő Hock Zoltán kulturális alpolgármester volt. Elmondta, hogy az iskola-, il­letve óvodaszékbe delegált önkormányzati oldal tagjainak megbízatását a képviselő-testület nemré­giben szeptember 30-ig meghosszabbította, arra számítva, hogy az oktatási törvény várható módo­sítása érinti majd az iskolaszékeket is. A törvény- módosítás azonban nem történt meg, a korábban meghosszabbított mandátumok azonban lejárnak. Az előterjesztő hangsúlyozta az elosztás, a delegá­lás elvét, hogy kik, milyen szempontok alapján let­tek az iskolaszékben a fenntartói, vagyis az önkor­mányzati oldal képviselői, de egyéni kérés alapján szó lehet további változtatásról. Ezeket tudomásul véve a jelenlevők elfogadták az előterjesztést. Hock Zoltán, kulturális alpolgármester volt az előterjesztője az Ambrus-Szigeti Összevont Nap­közi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázat ismertetésének. Mivel a kinevezésben érintett Hargitai Zsuzsanna e napirendnél zárt ülést kért, a vita a sajtó nyilvánosságát is kizárva folyt. A végeredmény azonban közölhető: a testü­let öt évre kinevezte Hargitai Zsuzsannát az óvo­da élére. Kényszerbérlők fellebbeztek A személyi döntést követően a kényszerbérleti jogviszony megállapításával kapcsolatos felleb­bezések elbírálása várt a testületre, amelynek elő­terjesztője: dr. Benkő László szociális alpolgár­mester volt. A testület elé került esetekben a kép­viselők helybenhagyták az ad hoc bizottság 1. fo­kú határozatát. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása, va­lamint szociális segélyek tárgyában benyújtott fel­lebbezések tárgyában az előterjesztő szintén a szo­ciális alpolgármester volt, és a testület valamennyi esetben helybenhagyta az I. fokú határozatot. Egy család rendkívüli segélykérelme kapcsán szólva azonban hosszasan érveltek, kezdtek elvi fejtegetés­be a képviselők. A példa konkrét volt, egy három- gyermekes anya fellebbezést nyújtott be a rendkívü­li segélykérelmét elutasító határozattal szemben. A képviselők közül Tóth Józsefi MSZP), mint a Nép­jóléti bizottság tagja, javasolta: vizsgálja meg az önkormányzat hány ilyen, vagy ehhez hasonló, je­lentős közüzemi díjhátralékkal bíró család van a ke­rületben. Dr. Demkó János javasolta: kapja meg a kért segély összegét a család. Nagy István bizottsági elnök arra intett: a testület elé csak a fellebbezéses esetek kerülnek, ha itt méltányosságot gyakorol a testület, az érintené az ez ideig elutasított eseteket (Folytatás az 5. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom