Újpest, 1995 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1995-10-14 / 21. szám

Segély helyett: munkát! Nem új keletű a gondolat. Felvetették ezt már sokan azok közül, akik a „munkanélküliek kenyerét eszik”, továbbá azok a szervek, amelyek a munkanélküliek jövedelempótló támogatására sok-sok milliót költe­nek, s nem utolsósorban az adózó állampolgárok, hi­szen őket sem hagyja „érintetlenül” a tömeges mun­kanélküliség ténye. Evekkel ezelőtt Csepel önkormányzata vállalko­zott a kezdeményező szerepére, s közhasznú munka lehetőségét ajánlotta fel szépszámú munkanélküli­nek. A pesterzsébeti és a soroksári önkormányzat szintén követte a példát, számba véve immár az első tapasztalatokat. Ösztönzött erre az 1991. évi foglal­koztatási törvény is, amelynek 16. §-a szerint: „Az a munkaadó, aki a lakosság vagy a települést érintő közfeladatok ellátására - közhasznú munka kereté­ben - regisztrált munkanélkülieket foglalkoztat, kér­heti a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek legfeljebb 70%-ának megtérítését, ha más szervtől díjazásban nem részesül.” Nyomasztó teher Fél évvel ezelőtt Újpest önkormányzatának képvise- lő-testülete megismerhette azt a - Kulinyi Márton szaktanácsadó által készített - tervezetet, amely a közhasznú foglalkoztatás IV. kerületi bevezetésére tesz javaslatot. Egyre több az igény a közhasznú segítségre Tényközlései rendkívül figyelemreméltóak. Min­denekelőtt az, hogy Újpest egyik legnyomasztóbb szociális terhe a 12% feletti munkanélküli; a regiszt­rált 4200 munkanélküli 76%-a pedig tartósan e „stá­tusba” tartozik.- Mindez azt is meghatározza, hogy Újpesten a szociális segélykeret egyre nagyobb részét köti le a munkanélküliek jövedelempótló támogatása - tájé­koztat dr. Benkő László szociális alpolgármester. ­1994-ben 94 millió forint feletti összeg, ’95 első fél­évében pedig már 62 millió került kifizetésre ezen a címen. Az önkormányzat költségvetésének módosí­tására volt szükség ahhoz, hogy az év második felé­ben is biztosíthassák a szükséges 70 milliót (40 mil­lióval több, mint az előző évi összeg). Érthető hát, hogy Újpest önkormányzata kezdemé­nyezte a közhasznú foglalkoztatás bevezetését. Annál is inkább, mert pályázat révén központi anyagi támo­gatást kaphat ahhoz, hogy kerületi intézményi többlet­feladatokat, kisebb kommunális fejlesztéseket, karban­tartásokat elvégezzenek. S mindemellett, a munka fel­kínálásával adott a lehetőség a munkavégzési szándék megmérésére, sőt a segélyezés további mikéntjére is. Közcélú, közhasznú Az önkormányzat mint munkáltató mindenekelőtt számba vette az ágazatonkénti közcélú többletfel­adatokat. A nevelési, oktatá­si, közművelődési ágazat 26 óvodájában, 27 iskolájában éppen úgy adódnak szakipa­ri, karbantartási munkák, az oktatással, neveléssel kap­csolatos kiegészítő felada­tok, mint a szociális és egészségügyi ágazatban pél­dául a házi gondozás segíté­sében, vagy a kommunális ágazatban a közterületek, közparkok, játszóterek gon­dozásában, szépítésében, no és az igazgatási területen az ügyviteli, adminisztrációs tennivalókban. A sikeres pályázat ered­ményeként a Fővárosi Mun­kaügyi Központ egy éven (Fotó: Zalka István) keresztül 53 munka nélküli állampolgár közhasznú foglalkoztatását támogatja anyagilag. Egy hónap elteltével - a szervezeti fejlesztés, a foglalkoztatás egyéb feltételeinek megteremtése után- már 40 volt munkanélkülit alkalmaz közhasznú munkára az önkormányzat. Ehhez nagy segítséget adott a Fővárosi Munkaügyi Központ kirendeltsége, amely nyilvántartása alapján a kért igények szerint hívta be beszélgetésre az embereket. Van, aki nemet mond...- Az is igaz, hogy nem mindenki vállalta nemcsak a felkínált munkát, de a felajánlott lehetőséget sem - mondja beszélgetésünk alkalmával Milkovits And­rás, a népjóléti osztály munkatársa, a foglalkoztatási csoport vezetője, aki szívesen fogadta ezt a „köz­hasznú” megbízatást.- Minden emberrel, aki vállalja az általunk bizto­sított feltételeket, szerződést kötünk. A munkavi­szonyra - próbaidőre, szabadságra, igazolt és igazo­latlan távollétre, felmondásra - a Munka Törvény- könyve szabályai irányadóak. No persze egyeseket ez sem gátol abban, hogy munkájukat, munkahelyü­ket néhány nap után otthagyják. (A felvett dolgozók munkáltatója az önkormányzat.) r A többség dogozni akar, tisztességgel eleget tesz annak, amit elvárnak tőle. Erre bizonyíték a végzett munkát kísérő több pozitív vélemény. (S egyre több az igény a valóban közhasznú segítségre.) A 180 nap lehetőségei Személyes érdek is a jó munka, mert bíznak abban, hogy a közhasznú munkával eltöltött 180 nap nem­csak a „munkanélküli státus” és a jövedelempótló támogatás megtartásához ad lehetőséget, de a folya­matos munkához is visszasegít. Az ügy önkormányzati gazdái, a szervezők, a fel­tételek megteremtését segítő vezetők, a munkák irá­nyítói őszintén hisznek abban, hogy a közhasznú munkán foglalkoztatottak 20-30%-a potenciális munkaerőként kerül vissza a munkaerőpiac kötfor- gásába. Ehhez - ki-ki a saját területén tettekben mérhető segítséget is ad. Régi igazság: jó ügy is csak úgy találhat megér­tésre, ha segítést váró és segítséget adó szándéka, tette valahol találkozik. Úgy tűnik: az önkormány­zat kezdeményezése bizonyító példa lehet erre. tn — i Héttagú tanácsadó testület alakult A jövőben minden nagy horderejű, Újpest egész életére kiható döntések előtt dr. Derce Tamás polgármester kikéri a véleményét annak a magisztrátusnak, tanácsadó testületnek, melynek tagjait a napokban kérte fel e feladat ellátására. Mint ismeretes, az előző négyéves választási ciklus ideje alatt dr. Derce Tamás rendszeresen egyeztetett, véleményt kért azon pártoktól, civil szervezetektől, ame­lyeket nem képviselt képviselő a testületben. Az előző évi önkonnányzati választást követően azonban már 7 párt és egy civil szervezet juttatta be képviselőjét az önkor­mányzati testületbe, s amellett, hogy ezzel széles társadalmi bázist képviselnek, abba maradt a korábban megszokott egyeztetés is. A magisztrátus többek között ezt az űrt pótolja és egy még szélesebb körből érke­ző véleménycserét tesz lehetővé azáltal, hogy tagjai ismert és szakmájukban elismert újpesti polgárok, olyan emberek, akik eddig is bizonyították: szívügyüknek tekintik a városrész fejlődését és készek tenni is azért. A polgármesteri tanácsadó testület tagjai lettek: Majoros Istvánná bankvezető, dr. Somos András ügyvéd, dr. Sipos Lajos, az ELTE dékánhelyettese, dr. Hollósi Antal kórházi adjunktus, Szunyoghy András képzőművész, Borbély László vállalkozó, Ván­dor Kálmán újságíró. A felkérést valamennyien megtiszteltetésnek vették. Dr. Derce Tamás pedig a saját véleményükre számít, nem pedig támogatásukra. A magisztrátus nézeteit dr. Derce Tamás minden alkalommal megosztja majd a képviselő-testület tag­jaival, remélve, hogy ezzel is segíti, információval bővíti a képviselők munkáját.-b Kérdezni írásban is lehet! Tisztelt Újpesti Polgárok! Kerületünk közbiztonságának helyzete, a lakosság nyugalmát, közérzetét befolyásoló cselekményekkel kapcsolatos rendőri tevékenység mindenkit érint, foglalkoztat. Az Újpesti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy köz- biztonsági fórumot szervez, amelyen az érdeklődő polgárok kifejthetik vé­leményüket, feltehetik kérdéseiket kerületünk közrendjéről, közbiztonságá­ról, a rendőrök, közterület-felügyelők, a polgárőrök munkájáról. A kérdé­sekre, véleményekre a kerületi rendőrkapitányság, az önkormányzat és a polgárőrség vezető képviselői válaszolnak. A fórum időpontja: 1995. november 16-án 17.30-tól. A fórum helye: Ady Endre Művelődési Központ kamaraterme. (IV. Tavasz u. 4.) Kérdéseiket előzetesen írásban is eljuttathatják Kalanovics László köz- biztonsági és közlekedési tanácsnok részére, a Polgármesteri Hivatal kép­viselői irodájába. Minden érdeklődőt tisztelettel vár a képviselő-testület ...*

Next

/
Oldalképek
Tartalom