Újpest, 1993 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1993-02-06 / 1. szám

► A TARTALOMBÓL Testületi ülésen történt (2. oldal) A „Mezei-ügy” (3. oldal) Húszat fizet, negyvenet kap (4. oldal) Hullámsírban (5. oldal) KOPOGTATÓ Manapság, amikor annyiféle újság jelenik meg, egy új lap indítása csendes ünneppé, hétközna­pi eseménnyé válik. Az első évfolyam első szám megjelölés esetünkben mégis örömteli, megér egy pár perces ünneplést. Ugyanis saját lapunkat, az önkormányzatét nyújtjuk át, ked­ves Újpestiek! És ez nem megszokott, nem mindennapi dolog. December végén, néhány nappal karácsony előtt döntött úgy az Újpesti Önkormányzat Képviselőtestülete, hogy 1993 telén új, saját lapot ad ki és jelentet meg rend­szeresen. Amikor a képviselők - egyébként egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nél­kül - voksoltak a lap mellett, egyetértettek az­zal a nézettel is, hogy napjainkban egy magára valamit is adó önkormányzatnak van saját lap­ja. Melynek hasábjain tájékoztatják a kerület polgárait az eseményekről. Újpestnek - azaz az önkormányzatnak - ez ideig nem volt saját lap­ja, bár magáénak vallotta a Budapesti Extra ál­tal biztosított egy, majd a lap formátumválto- ;ása után azt a két oldalt, melyeken hírekkel, rmációkkal „bombáztuk” Önöket. Az Ext­rát mára „kinőttük”, szűkre szabott lett a terje­delem, a lapra fordított kiadást egy kicsit meg­toldva hatásosabb, érdekesebb kétheti lapot tu­dunk kiadni. Tudjuk jól, a lapindítás nemcsak anyagi te­herrel jár, hanem felvállaljuk a tájékoztatást, az információáramlás felelősségét is. Döntéseivel a képviselőtestület hitet tett emellett is, hogy nyíltabbá, jobban nyomon követhetővé válik a testületi munka, a lap hasábjain keresztül is vállalnunk kell a megmérettetést a választópol­gárok és - testületen belül - egymás közt is. Polgármesterként elvárom, a lap ne a pilla­natnyi pártérdekeket helyezze előtérbe, hanem azokon túlnőve, a szakmai tudás, a felelősség- teljes döntések hátterét is tudassa. Tudom, ma­napság, amikor a szakmai érvek jórészt pártpo­litikai köntösben jelentkeznek, ez nem lesz könnyű dolog. A testületi döntések, az önkor­mányzati bizottságok munkájába való betekin­tésen, a városházán folyó államigazgatási mun­kán túl szeretnénk tájékoztatni az olvasókat olyan eseményekről is, amelyek tovább öregbí­tik Újpest hírnevét, vagy éppen érdekességük­nél fogva kívánkoznak a lapba. Mondanivalónk volt, van és lesz is. Ma, ami­kor a főváros több kerülete válságos időket él át, fegyelmi tárgyalások, vizsgálatok zajlanak polgármesterek és más tisztségviselők ellen, több önkormányzat pénzügyi és erkölcsi vál­ságban van, addig Újpesten szerencsére kie­gyensúlyozottan működik a város. És ez már önmagában nagy dolog. Nem adósodtunk el, a polgármester munkáját vitáival, véleményeivel segíti a képviselőtestület és mindhárom alpol­gármester, akikre a feladatok gyakorlati meg­valósításában is sok teher hárul. Néhány nap múlva tárgyalja a testület az 1993. évi költségvetést. Bár még csak a terve­zésnél tartunk, tudjuk: városunkat nemcsak működtetni szeretnénk, hanem fejleszteni is. Lesznek útépítések, csatornaépítések, beruhá­zások. Lesz tehát miről tájékoztatni Önöket. Az ÚJPEST című lap első évfolyamának el­ső számát tartja kezében az olvasó. Szeretném, ha már az első számra jutna ideje, kívánom, szerezzen Önnek kellemes időtöltést és kikap­csolódást is. És várja ezentúl kéthetente a la­pot! Az ily módon létrejött találkozónkat! Dr. Derce Tamás polgármester Újpest és az érdeklődés központjában a mmm Centrum Újpesti Áruház

Next

/
Oldalképek
Tartalom