Újpest, 1993 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1993-02-06 / 1. szám

MEGÉRKEZTEM Köszöntőm az Olvasót! Megérkeztem, újszü­lött újság vagyok, a kerület nevét viselem az Újpesti Önkormányzat Képviselőtestülete jó­voltából. Ugyan könnyű, 45 grammos pa­píron láttam meg a napvilágot, súlyom mégis jelentős: 42 ezer példányban hordoznak az újpesti diákok kerületszerte lakásról-lakásra. Ugyan újszülött vagyok, de hadd büszkélked­jem: régi családból származom. „Felmenő­im" már a kilencszázas évek elején megjelen­tek Újpesten. Soktagú családdá fejlődtek. Szándékosan nem említem őket név szerint, sokukat politikai pártok, intézmények, egyhá­zak vagy éppen a városháza vezetői hozták létre, s tartalmukat, olvasótáborukat feltehe­tően befolyásolta a társadalmi helyzet. Ké­sőbb, amikor a kerület egyre inkább ipari jel­leget öltött, a nagyvállalatok is megjelentet­tek alapvetően a gyár életével foglalkozó új­ságokat, de egyúttal kerületi témákkal is fog­lalkoztak. Akadt köztük heti rendszerességgel megjelenő újság és sokszorosított híradó is. Vagyis egyszerre többen éltünk együtt, s élünk ma is egymás mellett. Bizonyítva, hogy az embereket mindig is érdekelte, hogy mi történik a lakóhelyükön, s körülöttük. Mert, bár az információ ma már hallatlanul gyors, de sokszor előbb értesülünk arról, mi történt a szomszédos kontinensen, mint arról, mi fo­lyik a szomszéd utcában? Pedig az utóbbi is érdekes lehet, no és közelebbről is érint ben­nünket. Igyekszem tehát, hogy számot adjak min­darról, ami az újpesti olvasót érdekelheti, ke­resztrejtvényemmel játékra is hívom, s mi tagadás, számítok a tisztelt olvasó segítségé­re. Hiszen Ön tudja legjobban, miről szeret­ne olvasni, mi foglalkoztatja. Örömmel ven­ném, ha elmondaná, hogy tetszem-e, megjele­nésemmel osztja-e életrehívóim örömét? Ké­rem, kísérje figyelemmel cseperedésem. Igyekszem eleget tenni kívánságaiknak, nem vagyok csapodár, de szeretném, ha minél több újpesti olvasó érezné úgy, hogy: az övé is vagyok... Címem: ÚJPEST szerkesztősége 1042 Budapest, István út 14. Időközi képviselőválasztás A képviselőtestület tagja: afideszes Monori Józsefné lett Második nekifutásra érvényes és eredményes volt az az időközi képviselőválasztás, melyet Újpest 15-ös választási kerületében hirdettek meg Romvári István (SzDSz) lemondása miatt. Mint ismeretes, a két héttel ezelőtti forduló azért volt érvénytelen, mert a Fóti út páros ol­dala — a Káposztásmegyeri út - Erdősor által határolt kerületrészen lakó, szavazásra jogosult 2748 választópolgár négyötöde nem ment el szavazni. A január 25-én megtartott második forduló­ban 757 választópolgár adta le szavazatát, melyből a Választási Bizottság ötöt talált ér­vénytelennek. A legtöbb szavazatot a Fidesz színeiben in­duló Monori Józsefné kapta, szám szerint 296- ot. A második helyen az MSZP jelöltje, Eger- szegi Krisztina végzett. Monori Józsefné, a megválasztott képviselő, újpesti vállalkozó, mandátumát január 26-án vette át a Polgármesteri Flivatalban. És az az­napi képviselő-testületi ülésen már tanácskozá­si joggal vett részt. Testületi ülésen tárgyalták... Az új esztendő első képviselő-testületi ülésé­re január 26-án került sor a Polgármesteri Hivatal második emeleti dísztermében. A képviselők első napirendi pontként Her­ényi András főépítész előterjesztésével is­merkedtek meg, amely Újpest 5. számú terü­leti egységének részletes rendezési tervét tartalmazza. (Az 5-ös számú területi egység a Fóti út - Váci vasútvonal - Görgey Artúr utca — Deák Ferenc utca által határolt terüle­tet jelenti.) A terv, amelyre lapunkban ké­sőbb részletesen visszatérünk, a meglévő övezeti rendet összességében megtartja, ugyanakkor egyes tömbök övezeti besorolá­sát a tényleges adottságoknak és a folyama­tosan jelentkező építési igényeknek megfele­lően változtatja meg. Második napirendi pontként Vajda Pál al­polgármester tett javaslatot a IV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Intézménye alapí­tó okiratára. Harmadik napirendként dr. Vitáris Edit jegyző tett javaslatot a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szó­ló önkormányzati rendelettervezetre. Negyedik napirendi pontként tárgyalta a testület (ismételten) a Dallos Ida utca (Ugró Gyula) sor elnevezésének kérdését. E témá­ban az előadó Hock Zoltán alpolgármester volt, éppúgy, mint az „Újpest Gyermekeiért Díj” alapítására tett önkormányzati rendelet tervezeténél is. A testület személyi kérdés­ben is döntött: Bangha Katalint, a hivatal sajtóreferensét kinevezte az ÚJPEST című önkormányzati lap felelős szerkesztőjévé. Végül Nagy István alpolgármester a szoc­iális segélyekre, valamint az első lakáshoz jutó fiatal házasok részére adható 150.000 forint vissza nem térítendő kölcsönre vonat­kozó elutasító határozatok fellebbezését ter­jesztette a testület elé. * Február 9-én rendkívüli testületi ülés lesz a Polgármesteri Hivatalban. A képviselőtes­tület az 1993. évi költségvetésről tárgyal... A tisztségviselők fogadóórái dr. Derce Tamás polgármester: minden hónap első szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 52-ben. dr. Vitáris Edit jegyző: minden hónap harmadik szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 55-ben. Hock Zoltán alpolgármester: (közművelődés, ok­tatás, iskolák, óvodák, sport, helyi sajtó, közérdekű kérdésekben eljárás). Minden hónap második szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 68-ban. Vajda Pál alpolgármester: (helyiséggazdálkodás, (Városháza, 1042 Bp., István út 14.) városüzemeltetés, közterület, Vagyonkezelő RT, in­gatlanvásárlás, vagyonhasznosítás, közérdekű kérdé­sekben eljárás). Minden hónap harmadik szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 68-ban. Nagy István alpolgármester: (népjóléti, szociális- és lakásügyek). Minden hónap negyedik szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 55-ben. A tisztségviselők fogadóóráira az Ügyfélszolgálati Irodában lehet bejelentkezni, személyesen, vagy te­lefonon. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: Hétfő: 13.30-18.00 óráig Szerda: 8.00-16.30 óráig Péntek: 8.00-11.30 óráig AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA Hétfőn: 8.00-18.30 óráig Kedden: 8.00-16.30 óráig Szerdán: 8.00-17.00 óráig Csütörtökön: 8.00-16.30 óráig Pénteken: 8.00-16.00 óráig fogadja az ügyfeleket. (Tel.: 169-3333)

Next

/
Oldalképek
Tartalom