Hírhozó, 2015 (25. évfolyam, 1-16. szám)

2015-01-23 / 1. szám

ft£l ONKORMANYZAT A választók bizalmát újra és újra ki kell érdemelni / Újévi interjú Riz Levente polgármesterrel Ősszel a legmagasabb támo­gatottságot érte el kormány­párti városvezetőként Buda­pesten. Ez egyfelől munkája elismerése, de komoly felelős­séget is ró Önre. Harmadik ciklusának melyek a közép- és hosszú távú tervei? — Felemelő érzés, hogy a választók az előző két cik­lus alapján harmadszor is bizalmat szavaztak nekem. Úgy érzem, sikerült olyan összefogást létrehozni itt Rákosmentén, amely or­szágosan is kiemelkedő. Ez a kerület fejlődésének legfőbb erőforrása. Egysé­gesek vagyunk, egy irányba húzunk, figyelünk egymás­ra. Legfontosabb felada­tunk a közösség építése, a rákosmenti identitás erő­sítése. Ebből kiindulva folytatjuk a modern kert­város építését a következő öt esztendőben. Munka lesz bőven. Elsősorban az egészségügy, a közlekedés, a városrehabilitáció, a he­lyi foglalkoztatottság és a közbiztonság területén tervezünk jelentős előrelé­pést. A ciklus kiemelkedő feladata a járóbeteg szak­rendelő korszerűsítése, bő­vítése, a sport- és rendez­vénycsarnok létrehozása, az útépítések folytatása, a városrehabilitáció kiter­jesztése külső városrésze­inkre és az MO-s autóút mentén egy új munkahelyi övezet kialakítása, amely sokaknak adhat munkát.- Mi várható ebből 2015- ben?- Sűrű év lesz. A kerületi egészségügyi szolgáltatások megújítása érdekében foly­tatjuk a háziorvosi rendelők korszerűsítését; újjáépítjük a Napiás úti intézményt a gyermekorvosi és védőnői szolgálat számára, elkészül a lift a Péceli úti rendelő­nél, fejlesztjük a rákoskerti alapellátást. Az állammal, mint fenntartóval közösen előkészítjük a Ferihegyi úti járóbeteg szakrendelő bőví­tését, megszerezzük az építé­si engedélyt, EU-pályázatot írunk a beruházáshoz szük­séges uniós források elnye­rése érdekében. A kivite­lezés itt 2016-2018 között várható. Idén befejezzük a Ferihegyi út Rákoshegyet elkerülő új szakaszát, elké­szül a Rákoskertet, Rákos­hegyet, Rákoscsabát érintő szennyvízcsatorna-beruhá­zás, 100%-ban csatornázott lesz a XVII. kerület belterü­lete. 2015-ben megvalósul a rákoscsabai és rákoskerti egykori faluközpont újjá­építése, folytatjuk a böl­csődék, óvodák, iskolák felújítását, a járdaépítési programot és a földes utcák aszfaltozását. Megkezdődik a sport- és rendezvénycsar­nok építése. Hosszú távban is gondolkodunk: idén elké­szítjük Rákosmente 2030- ig terjedő városfejlesztési programját.- Decemberben a Fővárosi Közgyűlés a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezet­védelmi Bizottság elnökének választotta. Mi lesz a feladata ebben a minőségében1- Megtisztelő, hogy a Fővárosi Közgyűlés meg­bízott ezzel a munkával. A bizottság elnökeként egész Budapest fejlesztési pro­jektjeivel foglalkozom, köz­tük a közlekedési beruhá­zásokkal, útfelújításokkal, városépítészettel. Tarlós István főpolgármester úrral és csapatával részt vehetek a fővárost érintő stratégiai döntésekben, amely izgal­mas kihívás számomra.- Mekkorát nő ezáltal a ke­rület lobbiereje- Azon fogok dolgozni, hogy Rákosmente min­den elérhető támogatást, lehetőséget megkapjon. Városrészünk bizonyított az elmúlt nyolc évben, dinamikus fejlődésünk hozzájárult Budapest gya­rapodásához. Az itt élők megérdemlik, hogy ezt a fő­város is elismerje.- 2010-hez hasonlóan a Fidesz az összes választó- körzetben diadalmaskodott Rákosmentén. Nem teheti ez túl kényelmessé vagy elbiza- kodottá a kormányzó pártot? Ellenfelek nélkül Usain Bolt is lassabban futná a száz mé­tert...- Sok hasonlóságot ta­lálunk a sport és a politika között, de vannak lényegi különbségek. A sportban maga a győzelem a cél, a po­litikában a győzelem csupán eszköz, hogy megvalósíthas­suk céljainkat. A politiká­ban a győzelem egy napig tart, azután jön a megfeszí­tett munka, az újabb bizo­2 HÍRHOZÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom