Hírhozó, 2007 (17. évfolyam, 1-21. szám)

2007-01-24 / 1. szám

m NKORMANYZAT I képviselő-testület december 21-i üléséről Januártól megújult formában kéthetente jelenik meg a Hírhozó Január 1-től állandóan fel van vonva a kerületi lobogó 'S, Szabó Anikó E gyperces néma felál­lással rótta le kegye­letét a képviselő-testület az elmúlt év végén el­hunyt Dudás Mihályné köztisztviselő és Urbán Gyula közművelődési szakember előtt. Ezután rendeleteket módosított a testület. * A kerületünk lobogó­ja 2007. január 1-től állan­dóan fel lesz vonva a Vá­rosháza előtti árbocra. * A képviselő-testület határozatot fogadott el arról, hogy kidolgozza a kerület hatályos város- rendezési és építési sza­bályzatának módosítá­sát. A változtatás célja, hogy a beépítés módjá­nak, a beépítési százalék­nak, az építménymagas­ságnak tekintetében szi­gorúbb szabályok érvé­nyesüljenek. A döntést a polgármester azzal indo­kolta, hogy évek óta sú­lyos probléma, hogy a kerület kertvárosi részén a hagyományos családi házas területeken társas- ház-építési láz indult meg, amely során 4-6-8 lakásos, tájidegen épüle­tek nőttek ki a földből, sértve ezzel a szomszé­dok, az ott lakók érdeke­it, végső soron pedig vá­rosképünket. - Szeret­nénk megóvni városké­pünket az oda nem illő épületektől, szeretnénk megvédeni azokat az embereket, akik évek, év­tizedek óta élnek kerüle­tünkben és kertvárosi, nyugodt csöndes ottho­nuk megőrzését óhajtják. A beépíthetőség szigorí­tását ígértük - az első lé­pést most megtettük - mondta Riz Levente. * Az Újlak Utcai Uszo­dában a felnőtt belépő ja­nuár 1-től 810 Ft-ra nő, a kedvezményes belépő 420 Ft, a felnőtt tízalkal­mas bérlet 7380 Ft-ba ke­rül. A felnőtt kombinált jegy ára 1030 Ft. Szintén emelkedett a kölcsönző- jegy, a különböző bérlet és szolárium ára is. * A képviselők módo­sították a 2006. évi költ­ségvetésről szóló ren­deletet is. A kiadási fő­összeg 16.569.097 E Ft- ra, a bevételi főösszeg 14.830.985 E Ft-ra, a hi­ány összege 1.738.112 E Ft-ra módosult, ugyanis a testület 425 000 Ft tá­mogatást ítélt meg a Gózon Gyula Kamara- színháznak, 800 E Ft-ot az UROMED Alapít­vány részére, 50 E Ft-ot a Rákoskert Vasúti Közle­kedéséért Alapítvány ré­szére, valamint összesen 400 E Ft-ot a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közala­pítvány részére. * A képviselő-testület Fachet Gergő javaslatára úgy döntött, hogy 2007- ben a városközpontban, a Ferihegyi út - Pesti út kereszteződésének jelző­lámpái mellé kiegészítő időmérő lámpákat sze­reltet fel. A testület előze­tes kötelezettséget vállalt arra, hogy a döntés vég­rehajtása érdekében 6.480 E Ft összeget bizto­sít a 2007. évi költségve­tésében, mely összeg ma­gában foglalja a tervezés, engedélyezés, kivitelezés költségeit. * Döntést hoztak arról, hogy a Hősök Terei Álta­lános Iskolát Gregor Jó­zsefről, a XVII. kerület díszpolgáráról kívánják elnevezni. * Ru timer György le­mondására való tekintet­tel a Környezetvédelmi Bizottság tagjának Benkő Pétert választották meg. * A képviselő-testület (23 igen szavazat és 3 tar­tózkodás mellett) Dom­bóvári Csaba előter­jesztésére felkérte a pol­gármestert, hogy a köz­oktatási törvény azon rendelkezéseivel kapcso­latban, amelyek kötele­zővé teszik az önkor­mányzati fenntartású is­kolák körzeteinek fenn­tartását, forduljon az Al­kotmánybírósághoz az önkormányzat nevében. Ezen kívül az önkor­mányzat képviselő-tes- tülete a közoktatási tör­vény kifogásolt rendel­kezései miatt felterjeszté­si jogával is élni kíván, mert álláspontja szerint a törvényi rendelkezések súlyosan sértik az állam­polgárok szabad iskola- választáshoz való jogát, a gyermekek mindenek fe­lett álló érdekét és a jog- biztonságot. Döntöttek a Hírhozó megújításáról. * Dunai Mónika (Fi­desz) szerint a jövőbeni kéthetes megjelenés elő­relépést jelent az önkor­mányzatnak. Riz Leven­te elmondta, hogy a havi 32 oldalas újság helyett az új Hírhozó 24 oldalas, kéthetente jelentkező ki­advány lesz. Barna Andor szerint etikusabb lett vol­na pályázatot kiírni, mert úgy jobban lehetett volna biztosítani a főszerkesztő függetlenségét. Végül 18-7 arányban a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2007. janu­ár 1-től a Hírhozó 24 ol­dalon, kétheti periodikát követve évente 21 alka­lommal jelenjen meg. A főszerkesztői feladatai­nak ellátására január 1- től 2007. december 31-ig terjedő időszakra meg­bízta Károlyné Torkos Matildot, a lap kiadásá­val, teljes körű gondozá­sával a Patriot XIII. Bt.-t. A képviselők előzetes kötelezettséget vállaltak arra, a Hírhozó 2007. évi megjelenő 21 lapszám nyomdai költségeire 14.740 E Ft-ot, terjesztési költségeire 2.953 E Ft-ot biztosítanak a 2007. évi költségvetésben. Országgyűlési képviselő Alexa György - MSZP - minden hónap utolsó csütörtö­kön 17-19 óra között. Parlamenti látogatásra folyamato­san lehet jelentkezni a 06-20-663-0019-es számon. Polgármester Riz Levente - Fidesz - 2007. február 12., március 19., április 23. Bejelentkezni az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán lehet. Dr. Nagy István jegyző, Keserű Lajosné aljegyző az iro­dájában, bejelentkezés (Ügyfélszolgálati és Okmányiro­dán) után február 5., március 12., április 16., május 21. Alpolgármesterek Dr. Dombóvári Csaba - Fidesz - február 26., április 2., május 7. * Fejér Gyula - Fidesz - február 19., március 26., április 30. * Fohsz Tivadar - Fidesz ­január 29., március 5., április 9., május 14. Bejelent­kezni az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán lehet. Tanácsnokok Dunai Mónika - Fidesz, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok - minden hónap 2. csütörtökén 18-19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár Attila - Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok - a hónap 1. hétfője 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106.

Next

/
Oldalképek
Tartalom