Hírhozó, 2007 (17. évfolyam, 1-21. szám)

2007-01-24 / 1. szám

2007. JANUAR 24. Már készül az Idei költségvetés Riz Levente polgármester: 1,5 milliárd forintot von el tőlünk a forrásmegosztási törvény 'S. Torkos Matild A z Országgyűlés által az elmúlt év végén el­fogadott költségvetési tör­vény drasztikus megszorí­tásokat ró az önkormány­zatokra is. Miként érinti ez a kerületünket?- Takarékosságra, a ki­adások visszafogására kényszerít bennünket, ugyanakkor a megszorí­tó intézkedések - gáz- és villanyáremelés, a gyógyszeráremelés, a kötelező tandíj, a meg­emelkedett utazási költ­ségek stb. - miatt nyil­vánvalóan többet kell majd a szociális védőhá­lónk fenntartására fordí­tanunk. Ráadásul egy­két nappal a központi költségvetési törvény el­fogadása előtt szavazott meg az Országgyűlés egy másik törvényt, a forrásmegosztásról szó­ló törvényt, ami a bü­dzséből a kerületi ön- kormányzatoknak jutó pénzek elosztási elvét szabályozza. Az elfoga­dott jogszabály brutáli­san érint minket, kerüle­tünktől 1,5 milliárd fo­rintot vonnak el. Ez a forrásmegosztás bünteti Budapest külső kerületeit, mert olyan szempontokat alkalmaz az elosztásnál, amelyek hátrányosak rájuk néz­ve. Például az egyik szorzó a népsűrűséget veszi alapul - ez a sűrűn lakott belvárosi kerüle­tek javára torzítja a for­rások elosztását. Ugyan­ilyen igazságtalanul tor­zít az önkormányzati bérlakások beszámítása, nyilván ebben is a belső kerületek állnak jobban. A parlamenti vita során kidolgoztunk egy alter­natív törvényjavaslatot, amelyet kérésünkre be­nyújtott az egyik fide- szes képviselő. Lényege az volt, hogy az elosztás szempontjai között sze­repeljen az aszfaltozat- lan utak aránya, vagyis ahol sok a földút, ahol fejletlenebb az infrast­ruktúra, oda több forrás jusson. A koalíciós pár­tok leszavazták javasla­tunkat. A végeredmény a belvárosi kerületeknek 1-2 milliárd forint plusz­pénzt, nálunk pedig 1,5 milliárd forint elvonást jelent. A törvény mindössze annyit csilla­pít ennek hatásán, hogy nem egyszerre vonják el ezt az összeget, az előző évhez képest mindig csak 5%-kal lehet keve­sebb, így évről évre csökken majd központi bevételünk. Sajnálatos, hogy a XVII. kerületet drasztikusan sújtó tör­vényre a kerület MSZP-s országgyűlési képviselő­je, Alexa György igennel szavazott.- Az említett törvény alapján nem szabályozott önkormányzati pénzeket a Riz Levente: A városrehabilitáció mellett kiemelten kezel­jük a környezetvédelmet Fotó: Bozsoky Tamás sági festés". Rendet kell tenni az önkormányzat háza táján. A takarékos­ságot önmagunkon kell elkezdeni. Sorra mond­juk fel az önkormányzat számára hátrányos, pa­zarló szerződéseket. Már most több tízmillió forint megtakarítást si­került így elérni. Arra készülünk idén, hogy át­alakítsuk a kerület va­gyonával foglalkozó Lakás-17 Kft.-t és Ép-17 Kf t-t. Ezek a cégek - a pi­aci árakat is figyelembe véve - nagyon drágán dolgoztak az önkor­mányzatnak, az általuk kivitelezett intézmény­felújítási és karbantartási munkákat jóval olcsób­ban el tudjuk végeztetni. Az útépítések kapcsán határozottan felléptünk a kerület érdekében. Szakmai, minőségi és határidős kifogásaink alapján az egyik útépítő fővárosban a közgyűlés jo­gosult elosztani forrásmeg­osztási rendelettel, ami még javíthat valamit a lehetőségeinken.- Ez az egyeztetés most folyik, február ele­jén egy rendkívüli testü­leti ülésen alakítjuk ki a véleményünket a fő­város javaslatáról, és ez­után szavaz a főváros a forrásmegosztási ren­deletről. Ekkor lesz teljes a kép az idei pénzügyi lehetőségeinkről. Saját költségvetési rendele- tünket ezt követően tud­juk véglegesíteni, ennek kidolgozása jelenleg is zajlik, február közepén fogjuk benyújtani.- Mi kap majd prioritást, a kormány megszorító in­tézkedései hatásának enyhí­tése, vagy az infrastruktu­rális hátrányaink ledolgo­zása?- Ez az éy számunkra olyan, mint egy „tiszta­cégtől 20 millió forintot követeltünk sikeresen vissza, egy másik eseté­ben pedig most zajlik az eljárás, felkészült szak­embergárda, jogászcsa­pat segít bennünket. Egy biztos: utat csak kifogás­talan állapotban ve­szünk át, addig nem fi­zetünk egy fillért sem, amíg minőségi problé­mákat találunk. A takarékosság mel­lett fejlesztésre is törek­szünk természetesen. Létrehoztuk á'z EU-pro- jektirodát, amelynek fő feladata, hogy az uniós pályázatok útján szerez­zünk pluszforrást. El­sődleges céljaink között szerepel a városkép javí­tása; a városrehabilitádó - itt számos pályázati le­hetőség nyílik meg rövi­desen. A fejlesztés mel­lett meglévő értékeinkre is odafigyelünk: meg- védjük kertvárosunkat, az építési szabályok mó­dosításával, a beépíthe­tőség szigorításával kor­látozzuk a társasházak szaporodását. . Készü­lünk az infrastruktúra­fejlesztésre (út, járda, csa­torna), kiemelten kezel­jük a környezetvédelmet, így a Rákos-patak men­tén a környező önkor­mányzatokkal összefog­va kerékpárutat szeret­nénk építeni, és a Merzse-mocsár termé­szeti értékeinek megóvá­sa is szemünk előtt van. RÁK A képviselő-testület tagjai Barna Andor - SZDSZ 5. evk. ISB-elnök - minden hó 1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergő óvo­dában Dr. Benkö Péter - MSZP - telefonon egyeztetés után a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Tel: 253-0477 Dr. Bényi Zsolt - Fidesz, 9. evk. EB-elnők - a hónap utol­só csütörtök 17-18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház. Csorba Béla - KDNP-MIÉP, VFB-elnök - minden hó­nap 3. keddjén 18-19 között a Csekovszky Árpád Művelődési Házban. Derczbacb Istvánné - MSZP - minden hónap 1. keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában. Dr. Dombóvári Csaba - Fidesz, 17. evk. - minden hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Ár­pád Művelődési Házban. Dunai Mónika - Fidesz, 14. evk. - minden hónap 2. csü­törtökén 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban. Dr. Fachet Gergő’ - Itthon Rákosmentén Egyesület - előzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képvi­selő-testületi iroda). Fejér Gyula - Fidesz, 8. evk. - hónap utolsó csü­törtök 17-18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban. Dr. Fenke Ferenc - KDNP-MIÉP, 12. evk. SZLB-el- nök - minden hónap 2. csütörtökén 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom