XIII. Kerületi Hírnök, 2015 (21. évfolyam, 1-24. szám)

2015-11-05 / 21. szám

XIII. KERÜLETI HÍRNÖK NOVEMBER 5. Polgármesteri és KÉPVISELŐI BESZÁMOL ÓK R Polgármesteri A 1 A • 1 AA« A I /I 1 AA es képviselői ertekelo Az önkormányzati választás óta eltelt egy évvel kapcsolato­san megkerestük városrészünk polgármesterét és 21 képvi­selőjét, azt tudakolva tőlük: hogyan értékelik a képviselő- testület és benne saját eddigi munkájukat, és melyek a to­vábbi terveik? Dr. Tóth József polgármester Tisztelt Lakótársaim! Az önkormányzati választások után haladéktalanul nekiláttunk a Lendületben a XIII. kerület című, 2019-ig szóló programunk kidolgo­zásához. Megvalósításával új lendületet kap a kerület. Verseny- és tő­kevonzó képességünket megtartva, tovább folytatódik a XIII. kerület építése, fejlesztése. Megkezdtük a 2019-ig tervezett nagyberuházásaink előkészítését, melyeket továbbra is önerőből, hitelfelvétel nélkül valósítunk meg. A térség teljes arculatát megváltoztatja a Klapka szolgáltatóház építése, a környező közterületek fejlesztése, a térség megújítása. Az Angyalföldi Láng Művelődési Központ elavult épülete is megérett a korszerűsítés­re. Folytatjuk bérlakásépítési programunkat, 50 bérlakás átadását ter­veztük, de számuk több lesz. Tavasszal megkezdődik a Kartács utcá­ban egy 21 lakásos bérház és a Klapka szolgáltatóház részeként továb­bi 33 lakás építése. A 2017-es vizes vb-re kiemelt állami beruházással modern uszodakomplexum épül a Dagály fürdő területén. Lakóink érdekeit képviselve segítjük a beruházás megvalósítását. A kerület egészségügyi ellátásának átlagosnál magasabb szintjét to­vább emeltük: átadtuk a megújult Visegrádi utcai Egészségházat. Az intézmény CT- és MR-készülék telepítésére és működtetésére, vala­mint nappali kórház kialakítására is lehetőséget ad. Az óvodai férőhe­lyek számát 3573-ra bővítettük, és így továbbra is minden óvodai igényt magas szinten ki tudunk elégíteni. Az óvodaépületek és -udvarok fej­lesztésére és felújítására, új eszközök beszerzésére 1,8 milliárd Ft-ot költöttünk. Megújult a Kárpát lakótelepen a Duna játszótér, a Bulcsú park, a RaM kertben a „Bóbita Irodalmi Játszótérre” egyedi fajátékok kerültek. A Gidófalvy lakótelepen mintaszerű játszóteret adtunk át, a pihenőpark felújítása az előkészítés stádiumában van. Az egyik legfontosabb intézkedésünk: a szociális ellátórendszerünk­re fordított kiadásainkat költségvetésünkben 40 százalékkal megemel­tük. Ennek oka: az állam több támogatási formát megszüntetett, mások finanszírozását radikálisan csökkentette. Felelősségünknek éreztük, hogy a rászorultjaink tudják, számíthatnak közösségünk támogatására. A kormányzati szándék ellenére továbbra is térítésmentesen biztosítjuk a rászorultak gyermekeinek az ingyenes bölcsődei és családi napközi el­látást. A gyermekükkel otthon lévő kismamák részére ingyenes ECDL START vizsgára való felkészítési tanfolyamokat szervezünk, és tömeg- közlekedési bérletük árának felét az önkormányzat átvállalja. A nappa­li felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók internet-előfizetési díjához a szociális rászorultság mértékében hozzájárulunk. A fiatalok önálló élet megkezdését szolgáló, népszerű nevén „fecskelakások” a pályázat útján elnyerhető lakhatásának időtartamát 5 évről 8 évre emeltük, a la­káshoz jutásuk támogatását 4 millió Ft-ra növeltük. Nem jó látni, hogy oktatási intézményeinkben az államosítás óta egyre halmozódnak a gondok. A legnagyobb probléma az elért magas színvonalú oktatási feltételek romlása. Bár elvették tőlünk iskoláinkat, gyermekeink jövője érdekében az önkormányzat biztosítani igyekszik az intézmények és taneszközök karbantartásának feltételeit. Például idén jelképes összegért 215 prokjektort adtunk át a KLIK-nek, és más­félszáz jó állapotú számítógépet ajándékoztunk az iskoláknak. Eredményeink igazolják szándékunkat: a Lendületben a XIII. ke­rület ciklusprogramunk az előzőre épült terveink megvalósításának si­keres folytatása. Látnunk kell, hogy megvalósításához az önkormány­zat működésének romló feltételei miatt az eddigieknél szélesebb körű kerületi összefogásra, együttműködésre igen nagy szükség van. Alpern Julianna MSZP-LPE13 a 3. sz. választókerület képviselője Tisztelt Lakótársam! A választások óta ismét eltelt egy esztendő, mely mindany- nyiunk számára nehéz, de tartal­mas volt. A kormány drasztikus megszorító intézkedései ellenére kerületi összefogással sikerült megőrizni többek között a szociá­lis ellátórendszer működését (amikor erről a területről az előző évi állami támogatás összegét több mint 400 millió forintról 0 Ft-ra csökkentették). Sajnos több támogatási formát megszün­tetett a kormány, melyek még méltányosságból sem adhatók, többek között a kerületünkben oly sokakat érintő közgyógyel­látást. Ezzel az intézkedéssel több ezer nyugdíjast, minimál bérből élő dolgozót hoztak nagyon ne­héz élethelyzetbe. Mindezek elle­nére önkormányzatunk igyeke­zett olyan rendeletet alkotni, melyben a rászorulóknak telepü­lési támogatás formájában igyek­szik pótolni a megszüntetett tá­mogatásokat. Bölcsődéinkben és családi napközieinkben évről év­re igyekszünk bővíteni a férőhe­lyek számát, hogy minden kerü­leti kisgyermek számára biztosí­tani tudjuk az ellátását, jelenleg több mint 1000 kisgyermek nap­közbeni ellátásáról gondosko­dunk. Választókerületemben a Tátra utcában alakítottunk ki csa­ládi napközit, mely átmenetileg ebben a tanévben még óvodaként működik. Óvodáinkba 3500 gyer­mek jár, ebből az idei tanévben több mint 1200 kisóvodás lépett be először az óvodák kapuján. A már eddig is nagy sikerrel működő an­gol nyelvű óvodai képzést az idei tanévtől már Újlipótvárosban is meg tudtuk valósítani. Az újlipót­városi és az egész kerületi lakos­ság örömére megújult a Visegrádi utcai szakrendelő, ahol reménye­ink szerint (amennyiben az OEP által megkapjuk a támogatást) a közeljövőben nagyon korszerű CT- és MR-készülékeket kívá­nunk működtetni. Nagyon fon­tosnak tartjuk a prevenciót, ezért is bevezettük a csecsemőknek ad­ható rotavirus elleni védőoltás tá­mogatását, valamint a fiúgyerme­keknek a HPV védőoltás támoga­tását. Mindezek tudatában el­mondhatjuk, hogy kerületünk ve­zetése és a képviselő-testület is családbarát politikát folytat. Amennyiben kérdése vagy problémája van, kérem, fordul­jon hozzám bizalommal és keres­sen fogadóóráimon. Benke László Jobbik önkormányzati képviselő Önkormányzati képviselőként alkalmam nyílt megismerni az önkormányzat működését, sza­bályzatait. Minden erőmmel és tudásommal azon vagyok, hogy ennek a feladatnak maximálisan megfeleljek. Igyekszem az összes bizottsági és minden egyéb ülé­sen ott lenni. Az önök véleményét mindig szem előtt tartva végzem a munkám a kérdéseimmel, ész­revételeimmel, hozzászólásaim­mal és javaslataimmal. Következetesen kiálltam a földterület és ingatlanok megtar­tása mellett, ezek eladását nem támogattam. A kerületiek lakás­hoz jutása is sarkalatos kérdés, ezért támogatom az új bérlakások építését. A szociális támogatások megszavazása, valamint az idős­korúak és rászorultak segítése na­gyon fontos számomra, így min­den ilyen jellegű előterjesztést tá­mogatok. A biztonságos, kényel­mes, szép környezet mindenki számára fontos, a lakóterületünk fejlesztésére irányuló törekvések számomra iránymutatóak. A közbiztonság létkérdésünk, akár ez az iskola vagy a rendőrség fej­lesztése, illetve a rendőrség és a polgárőrség támogatásaként va­lósul meg. Számomra fontos a kerüle­tünkben az állandó jelenlét itt élőként, igazi lokálpatriótaként. Elérhető vagyok heti szinten fo­gadóóra keretében az alapszerve­zet irodájában, vagy akár az ut­cán standolás közben. A jövőben is különösen fontos­nak tartom az önkormányzati va­gyon és földterületek megtartá­sát! Minden olyan előterjesztést támogattam és a jövőben is támo­gatni fogok, melyben az emberek anyagi terheit csökkentik, és ami a megélhetésük könnyebbé téte­lét szolgálja. Eddig is különös figyelmet for­dítottam a közös munkára, ez­után is mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt a bizottsági és a testületi üléseken. Úgy gondo­lom, hogy a politika messze ke­rült az emberektől, ezt szeretném a közös munkával közelebb hoz­ni. „Mert itt nem az a kérdés, hogy ki vesse el a jó s a hasznos magot, hanem, hogy el legyen vetve.” (Gr. Széchenyi István) Bízom abban, hogy véleményét, észrevé­telét megosztva, közösen tudunk tenni kerületünkért. Borszéki Gyula MSZP-LPE13 a 14. sz. választókerület képviselője \ Megszolgálni a bizalmat. Az ötéves választási periódus első, alapozó esztendeje van a há­tunk mögött. A képviselő-testület januárban elfogadta a Lendületben a XIII. kerület elnevezésű programját, mely 2019-ig tűzte ki az elérendő célokat. Ezt követően egyes szakterü­letekre határoztuk meg közép­távra szóló terveinket, így elké­szültpéldául a közterület-fejlesz­tési, közbiztonsági, intézmény- és lakóház-felújítási koncep­ciónk. Döntéseinket cselekvés követ­te. Intézményeinkben 60 hely­színen hárommilliárd forint ér­tékben végeztünk pz évben fel­újítást. Itt a környéken a Gyöngyszem és a Gyöngyösi óvodák udvara újult meg, az utóbbinál az épület külseje is új ruhát kapott. Néhány hete kezdődött meg 200 millió Ft-os költségkerettel a Nővér ut­cai rendelő rekonstrukciója. Az Újpalotai úti idősek klubjában egyebek mellett a nyílászárók cse­réjét végezték el a szakemberek. A vele szemben található sportte­lepen a focipályák kaptak új műfűborítást. A kertvárosban eb­ben az évben is megszerveztem a tavaszi gyümölcsfák lemosó per­metezését. Képviselői munkám részeként több társasház közgyűlésén vol­tam. 2016-ban szeretném elérni, hogy a Vasúttörténeti Múzeum­nál a jelenleginél biztonságosab­ban lehessen gyalogosan átkelni a Tatai úton, és célom, hogy mi­nél több hiányzó közterületi fa pótlása megtörténjen. Régi probléma, hogy a kertvá­rosban élők egy része a Kámfor vagy a Göncöl utcákra hordja ki a zöldhulladékát. Évente több al­kalommal vitetjük ezt el, ennek ellenére a vegetációs időszakban folyamatosan csúnya utcaképet kell a többségnek nap mint nap látnia, elszenvednie. Változtas­sunk ezen a helyzeten! Észrevételeit, javaslatait vá­rom az alábbi címen vagy fogadó­óráimon. Elektronikus elérhetőségem: borszekigyula@bp 13 .hu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom