XIII. Kerületi Hírnök, 2010 (16. évfolyam, 1-24. szám)

2010-01-19 / 1-2. szám

TIZENHARMADIK KERÜLETI HÍRNÖK 2010. január 19. Országos kezdeményezés az ápolókért XIII. kerületi mintára kezdemé­nyezne országos programot a tar­tós betegek és fogyatékossággal élők ápolóinak képzésére Mesterházy Attila. A MSZP frak­cióvezetője és miniszterelnök-je- löltje a kerületi polgármesteri hi­vatalban december 29-én sajtótá­jékoztatón számolt be arról, hogy európai uniós támogatások fel- használásával hivatalosan akkre­ditált képzéseket indítana annak érdekében, hogy az érintettek az otthoni ápolás mellett másoknak is besegíthessenek, valamint hogy könnyebbé váljon a munkába való visszatérésük. Mesterházy Attila a XIII. kerü­leti önkormányzat J akab J ózsef ut­cai Gondozóházában tájékozódott a szociális intézmények vezetői­nek és ápolóinak munkájáról, va­lamint az ápoltak mindennapi éle­téről, tapasztalatairól, javaslatai­ról. A közel egy órán át tartó be­szélgetést követően sajtótájékoz­tatón számolt be a témával kap­csolatos terveiről, elképzeléseiről. Beszédében példaértékűnek jellemezte a XIII. kerületi önkor­mányzat munkáját az érintett te­rületen, hiszen a helyhatóság egy korábbi, az önkormányzatok többsége által alig kihasznált pá­lyázaton önállóan ismerte fel a le­hetőséget, és nyert támogatást, amelynek segítségével ötven ápoló szerezhetett szakképesítést. Az ápolók így szakszerűbben tudják ellátni a gondoskodásra szoruló személyt, valamint könnyebben és sikeresebben tudnak visszaillesz­kedni a szakmába. Dr. Tóth József polgármester és Mesterházy Attila a kerület szociá­lis ellátórendszerét is áttekintették.- A XIII. kerületben 311 tartó­san fogyatékossággal élőről, illet­ve beteg személyről gondoskod­nak otthonukban - mondta dr. Tóth József. - Ezért a munkáért az ápolást végző személy ápolási dí­jat kap. Ez a megoldás előnyös mindkét fél számára, hiszen a be­teget hazai környezetben ápolják, ami biztonságot ad számára. Rá­adásul gazdaságosabb is, mivel az intézményi ellátás, azaz egy gon­dozóház fenntartási költsége két­szer annyiba kerül személyenként, mintha ápolót finanszíroznának. Az ápolási díjat fokozatosan át kell alakítani munka vagy ahhoz ha­sonló foglalkoztatási viszonnyá. Mesterházy Attila szerint ehhez húszmilliárd forintra lenne szükség, ami azonban nem áll rendelkezésre. - A lehetséges megoldást jelenleg a képzésben látom, ezért kezdemé­nyezni fogom, hogy akormány tegye meg a kezdeti lépéseket az ápolási díjban részesülők helyzetének ren­dezésére, és egyúttal egy hónapon belül alkosson kormányrendeletet ennek érdekében, amely módot ad az érintetteknek az OKJ-s képzés el­végzésére. Ennek forrását a minisz­terelnök-jelölt szerint uniós forrá­sok révén fedezhetik. Erre pedig lé­tezik példa, hiszen korábban már hirdettek hasonló pályázatot euró­pai uniós kasszából, akkor azonban a XIII. kerületen kívül szinte alig él­tek a kínálkozó lehetőséggel az ön- kormányzatok.- Ezt a precedenst kellene or­szágossá, nagyléptékűvé tenni. A helyi önkormányzat mindenféle ösztönzés nélkül dolgozta ki prog­ramját és nyújtott lehetőséget a tartós betegeket ápolóknak arra, hogy OKJ-s képesítést és ezzel szakmát szerezzenek - nyilatkozta elismerőleg Mesterházy Attila. Szabó Viktória Kiírták az első pályázatot A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítség- nyújtás fejlesztése című program támogatásához írtak ki pályázatot ja­nuár közepén. Ennek célja a házi segítségnyújtó szolgáltatások fejleszté­se az ápolási díjban részesülő személyek részmunkaidős foglalkoztatása által. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Gyászolunk Magyar János (1949-2010) Hosszan tartó, méltósággal viselt súlyos betegség után, 2010. janu­ár 9-én elhunyt Magyar János, aki 2002 és 2006 kö­zött az önkor­mányzat képvise­lőjeként, a Kerü­letüzemeltetési és Közbiztonsági Bi­zottság elnöke­ként, 2006-tól a Jogi és Közbiztonsági Bizottság bizottsági tagjaként tevékenyke­dett a kerület fejlődéséért, a vá­rosrész közbiztonságának javí­tásáért. Magyar János élethivatásá­nak a katonai pályát választot­ta. Szakmai sikereit szorgalmá­nak, ismeretei folyamatos bőví­tésének köszönhette. Munkája mellett elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemet, ahol gé­pészmérnökként másoddiplo­mázott. 45 éves korában nyugdí­jas lett, de katonai pályáját to­vábbfolytatta, a Magyar Hon­védség Egészségügyi Központ Egészségügyi Műszaki Osztály osztályvezetőjeként dolgozott. Nevéhez fűződik - több, más fontos fejlesztés mellett - az athéni olimpián is elismerést arató biológiai labor létrehozása. Nagy szerepet vállalt a rendszerből ki­vont honvédségi harci járművek egészségügyi célra történő hasznosí­tásában. A szakmai ta­pasztalatait kép­viselőként, bizott­sági elnökként, tagként a kerület érdekében hasznosította. Jelen­tős szerepet vállalt a közbizton­ságjavítása, a kerületi közbiz­tonsági koncepció kidolgozása és megvalósítása területén. Fon­tosnak tartotta, hogy a közren­det, a közbiztonságot szolgálók munkája összehangoltabb, ha­tékonyabb legyen. Képviselői, bi­zottsági munkáját a szakmai­ság, az együttműködési szándék jellemezte. Magyar Jánost a Magyar Honvédség és Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata saját halottjának tekinti. Utolsó útjára január 22-én 12 órakora Szent István Bazilikában kísér­jük. Emlékét megőrizzük. Közlemény A XIII. kerületi önkormány­zat nevében jogosulatlanul, félrevezető tartalmú - „A XIII. kerületi önkormányzat 2010. január 10-tŐl 15-ig in­gyenes krumpli- és hagyma­osztást tart!” - felhívást adott ki és juttatott el kerületi laká­sokba a FIDESZ XIII. kerületi szervezete. A kerületi önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bi­zottsága korábban határozott az akcióról és a szociálisan kedvezményezettek köréről. Sajnálatos, hogy a bizott­ság által megfogalmazott ne­mes célt megtévesztő módon, jogtalanul használták fel. Az akció valós időpontjáról és módjáról az érintett kedvez­ményezettek értesítést kap­nak. Dr. Prehlik Lajos jegyző Tisztelt kerületi állampolgár! Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata az alábbi időpont­okban térítésmentesen, természet­benijuttatásként 5 kg burgonyát és 2 kg hagymát biztosít azon kerületi lakóhellyel rendelkező állampol­gároknak, akik a kerületi szociális és gyermekjóléti intézményekben gondoskodásban részesülnek, a nagycsaládosoknak és olyan idő­seknek, akiknek a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyug­díjminimum 200%-át, azaz 57 000 Ft-ot. Az átadást a megjelölt helye­ken szociális munkások végzik. Az állampolgár kerületi lakóhelyét lakcímkártyával, a nyugdíjasok a nyugdíjas törzsigazolvánnyal és nyugdíjszelvénnyel igazolhatják jogosultságukat. A gyermekek szá­mát a gyermek igazolványával vagy születési anyakönyvi kivonatával lehet igazolni. A szociális szolgál­tatásban részesülő személyek az intézményen keresztül kapják meg a természetbeni juttatást, így szá­mukra külön igazolás bemutatása nem szükséges. Az 5 kg burgonya és 2 kg hagyma a szükséges igazolás bemutatása mellett az alábbi napokon vehető át:- január 25., hétfő 10-18.00 óra,-január 26., kedd 10.00-16.00 óra,-január 27., szerda 10.00­16.00 óra,-január 28., csütörtök 10.00­16.00 óra,-január 29., péntek 10-18.00 óra. Helyszínek:- Gyermek tér 1.,- Visegrádi u. 96/B,- Szekszárdi u. 34.,-Pannónia u. 34. (szociális bolt). Amennyiben a természetbeni juttatás elbírálásával, átadásával kapcsolatos kérdése, észrevétele van, azt a karacsonyimagdolna @bpl3.hu e-mail címen vagy a 452-4144-es telefonszámon meg­teheti. Karácsonyi Magdolna Gidófalvy Lajos ezredesre emlékezünk A magyar antifasiszta ellenállás hősére, Gidófalvy Lajos ezredesre emlékeztek január 9-én a róla el­nevezett, XIII. kerületi utcában ál­lított emléktáblánál. A Gidófalvy Emlékbizottság és az ezredes csa­ládja által szervezett ünnepséger koszorút helyezett el - többek kö­zött - a XIII. kerületi önkormány­zat nevében dr. Tóth József polgár­mester és Karácsonyi Zoltán bi­zottsági elnök, valamint a Honvé­delmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának kép­viselője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom