XIII. Kerületi Hírnök, 2000 (6. évfolyam, 1-18. szám)

2000. augusztus / 10. szám

Az önkormányzat jelenti 22 kerületi lakos szólalt fel a közmeghallgatáson A HELYSZÍNEN VÁLASZOLTAK A TÉMÁK ILLETÉKESEI FOLYAMATBAN AZ ÍRÁSOS VÁLASZOK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK A képviselő-testület június 29-én, ülésezése alkalmával tartott közmeghallgatást. Jelen volt 35-40 lakos, valamint a polgármesteri hivatal vezetői, a kerületi rendőrkapitány, tűzol­tóparancsnok-helyettes, a közterület-felügyelet, a polgári védelem, az egészségügyi szolgálat, a vagyonkezelő rt. és egyes kisebbségi önkormányzatok vezetői. Felszólalás hangzott el a Róbert Károly körút 36. számú ház rendezetlen helyzete és környezete ügyé­ben. A válaszolók úgy reagáltak, hogy az elidegenítés megindult, az értesítést a lakók megkapták. ADévai ut­ca 22-ből egy lakos az ideiglenes piacon tapasztalható egyes anomáliák, mindenekeló'tt az ottani alkoholos italozás ellen emelt szót; intézkedést ígértek. A Tömöri, a Frangepán utcából és a Hajdú-közből a Babér utcai óvoda áthelyezése ügyében tettek inszinu- atív kijelentéseket, amelynek állításait és hangnemét visszautasították. A Tisza utca 5. számú házból a tár­sasházzá alakítás óta folyó rendbontás ellen kértek in­tézkedést. A Váci út 170/A számú ház lakója a kutyapi­szok-eltakarítás elmaradását kérte számon és intézke­dést sürgetett a Csavargyár utcai munkásszálló környe­zetében lévő áldatlan állapotok miatt. A Váci út 88-90- bó'l felszólaló többek között arra kért választ, hogy a Váci út és Véső' utca sarkán a szervizút elejére mikorra tervezik a forgalomcsillapító küszöb vagy sebesség- csillapító sáv elkészítését. A Thurzó utca 9. lakosa ja­vaslatot tett a kerület útjainak és járdáinak ésszerűbb felújítási módjára, amelyre megvizsgálást és írásbeli választ helyeztek kilátásba. A Béke út 126-ból egy hölgy lakbér és közüzemidíj-tartozásai miatt kért segít­séget és a házuk eló'tti fák lombjainak károsodása ellen gondozást igényelt. A Teve utca 49/B-ből ketten is szót kértek, hogy la­kóházuk rossz állapotát és az együttélési normákat megszegő egyes lakók viselkedését panaszolják. ígére­tet kaptak a vagyonkezelőtől, hogy az érintetteket fel­szólítják a normák betartására és megígérték a fokozott bérlemény-ellenőrzést. A Gyöngyösi utca 29. szám alatti rendelőben dolgozó háziorvos elmondta, hogy a lábakon álló fémrendelő - amelybe átmeneti jelleggel költöztek be 1980-ban - helyzete tarthatatlan. Az egészségügyi szolgálat igazgatója reményét fejezte ki, hogy a jogos panasz most már hamarosan megoldódik. A Lőportár utca 7. lakosa az udvarukban lévő műhely­nek a vasárnapjukat is zavaró zajos tevékenységét pa­naszolta egyebek között. A műheíy használóit felszólít­ják a lakók zavarásának megszüntetésére. A Szegedi út 58-ból érkezett lakos elismerő szavakat mondott a Szent István park felújításáért és a Váci úti beruházáso­kért, intézkedést kért viszont - amire ígéretet kapott - a virágpiac környékén lévő közlekedési akadályoztatá­sok megszüntetésére. A Diós utca 2. számú ház lakosa sajnálatosnak tartotta, hogy a Szegedi úti rendelőben megszűnt a cukorbetegek ellátása. Válasz: újra lesz diabetes rendelés, az új szakorvos felvétele folyamat­ban van. A Visegrádi utca 25-ből egy hölgy szerint az új parkolási rend ellenére is nehéz babakocsival közle­kedni. A Váci út és a Szent István park között a járdán parkolnak és nem hatékonyak a rendőri és közterületi intézkedések. Mindkét részről jelezték, hogy az ügyet kiemelten kezelik. A Reitter Ferenc utca 26-os ház felszólalójának kérdése az volt, hogy van-e az önkormányzatnak el­képzelése az utcájukban lévő meglehetősen elhanya­golt lakásokkal kapcsolatban. A Babér utcai óvoda ügyére reflektálva kijelentette, hogy a BM óvodák jó­val nagyobb horderejű bezárása nem kavart ilyen in­dulatokat; az ebben az ügyben itt alkalmazott felszó­lalói hangnem elfogadhatatlan. A Göncöl utca 43. la­kosa nehezményezte, hogy a közös képviselő meg­kérdezése nélkül döntenek fák sorsáról, a megvásá­rolt lakásokban átalakításokat végeznek (főépítészi válasz: főfali beavatkozás engedélyköteles, a válasz­falaké nem), valamint bejelentette: a Lehel piacon je­lentős súlycsonkításokat észlelt. Az igazgatási osz­tály válasza: a méréseket ellenőrzik és a súlycsonkí- tók ellen szabálysértési feljelentés tehető. A Róbert Károly körút 36-os ház lakosának egyik kérdése, hogy a közlekedési szabályok a rendőrökre is vonat- koznak-e, mert a Teve utcánál ők is szabálytalanul parkolnak és közlekednek. A kerületi rendőrkapitány ezt jelzi az illetékes vezetőknek. A Madarász Viktor utca 37-43-ből a felszólaló helyteleníti, hogy sok a falbontás: rontja-e ez a ház állapotát? A főépítész a főfal-válaszfal esetének megkülönböztetésével vála­szolt. A Róbert Károly körút 12-ből megjelent lakos is disszonánsnak találta az óvoda ügyében elhangzott felszólalásokat; úgy gondolja, a gyerekek érdekei nem sérülnek. Továbbá panaszolta, hogy a Lehel pi­actól messzebbre került a 133-as busz: megoldható-e, hogy a busz befordulna a piac melletti utcába? (A vá­laszt külön cikkben ismertetjük.) Kerületünk közigazgatása fontos és érdekes számok, adatok tükrében A XIII. kerület jegyzője, dr. Sinka József a tájékoztatási törvény és az önkor­mányzati Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) rögzített kötele­zettségének megfelelően a június 29-i ülésen tájékoztatót terjesztett a képvi­selő-testület elé. Néhány részletet idézünk belőle olvasóink tájékoztatására. A feladatkör-bővülésről A felfokozott jogalkotási fo­lyamatban a törvényhozás rend­szeresen telepít új feladat- és ha­tásköröket az önkormányzatok­hoz. Ebből adódóan a kerületi képviselő-testület tevékenységi köre 124, a polgármesteré 18, a jegyzőé pedig 129 feladattal bő­vült az elmúlt évben. A jegyző hatáskörébe utalt új jogszabályi rendelkezések egynegyede az ál­latok védelmével, nyilvántartásá­val, a veszélyes állatok tartásával, állatpanzió, illetve állatmenhely létesítésével és fenntartásával kapcsolatos. A hivatal feladatköre is tovább bővült. Ez év január 1-jétől a sze­mélyazonosító igazolványok adatfelvételezését és a lakcímiga­zolások kiadását a helyi polgár- mesteri okmányirodák végzik. A XIII. kerületi iroda kialakítását, a működéshez szükséges személyi, tárgyi, technikai és egyéb feltéte­lek megteremtését rövid idő alatt kellett megoldanunk. A személyi állományról és létszámról Jelenlegi létszámunk 207 fő, ami az előző évihez képest három százalékos csökkenés. A fluktuá­ció az 1998. évi 9,8%-kal szem­ben az elmúlt évben 6,6%-os volt. A személyi állomány átlag- életkora 44,4 év. Munkafeltételekről, informatikáról, minőségbiztosításról Az informatikai hálózat fej­lesztése, annak folyamatos bőví­tése az elmúlt évben is fontossá­gának megfelelően kapott helyet a munkafeltételek javításában. Az előző évben mintegy 70 db szá­mítógépet üzembe állítottunk és a szükséges programokat telepítet­tük. Valamennyi osztályunkon biztosítottuk a helyi sajátossá­goknak megfelelő programokkal ellátott számítógépeket és nyom­tatókat. A rendszer részét képező iktatómodult már minden ügyin­tézőnk használja. A Béke téri épületben kiépítettük az új, kor­szerűbb, nagyobb átviteli sebes­séget biztosító hálózatot. Ezzel egyidejűleg megteremtettük a ke­rület internet oldalai - a honlap és az arról hívható weboldalak - megjelenítéséhez és elérhetősé­géhez szükséges feltételeket. Az elmúlt év kiemelkedő je­lentőségű feladata volt a minő­ségbiztosítási rendszer helyi ki­építése és bevezetése. A polgár­A XIII. kerület a népesség számát tekintve a fővárosi kerületek sorában a negye­dik helven áll. Lakónépessé­ge 1999-ben 117 437 fő volt. A népességen belül a nők aránya 55 százalék, a 14 éven aluliaké 12,5%, a nyug­díjas korúaké pedig 21,5%. Az elmúlt évben kerületünk­ben 298-an kötöttek házassá­got, a születések száma 2059, a haláleseteké 2507 volt. mesteri hivatalok közül az or­szágban harmadikként, a fővá­rosban pedig elsőként átvehettük az ISO 9001-es nemzetközi szab­vány előírásai szerinti megfele­lést igazoló tanúsítványt. A rend­szerjói működik, a különböző el­járások naprakészek. A lakossági kapcsolatokról A polgárokkal való kapcsolat- tartást az elmúlt évben is jól szol­gálták a testület nyilvános ülései, melyeken alkalmanként a lakos­ság részéről átlag harminc-ötven fő vett részt. Az ülésekről a kerü­leti kábeltelevízió rendszeresen felvételt készít, így jelentős la­kossági rétegek szerezhetnek tu­domást tevékenységünkről. E kapcsolatot erősítették a tisztség- viselők fogadóórái, a Hírnök­újság és a különböző fórumok is. A Béke téri ügyfélszolgálati iro­dán már második éve működik a térítésmentesen hívható „zöld­szám” vonal, melyeken polgáraink folyamatosan bejelentéseket, ész­revételeket tesznek, illetve infor­mációkat kémek (06-80-200-306). Az elmúlt évben a hivatal kü­lönböző egységeit - az ügyfél- szolgálati irodákat is beleértve - közel kétszázezer polgár, a kerü­let lakosságának több mint más- félszerese kereste fel. A testület és a bizottságok munkájáról Az önkormányzati képviselő- testület az elmúlt évben 11 ülést tartott, melyek keretében megtár­gyalt 195 napirendi pontot, 44 rendeletet alkotott, melyből 30 rendeletmódosítás volt. A testület 230 határozatot hozott. Összesen három interpelláció hangzott el. Az üléseken való átlagos részvé­teli arány 94,3 százalék volt. A legkevesebb hozzászólás (29) a május 13-i, a legtöbb (130) az áp­rilis 8-i ülésen hangzott el. A tes­tületi ülések hangfelvételéhez ta­valy 41 kazettát használtunk fel. A képviselő-testület állandó bizottságai összesen 160 ülést tartottak és 4915 határozatot hoz­tak. Összességében a polgármeste­ri hivatal elmúlt évi munkáját nö­vekvő szervezettség, szakszerű­ség, lakosság iránti elkötelezett­ség és a döntésekben a pártatlan­ságjellemezte. Ugyanakkor vala­mennyi munkahelyi tényezőt mérlegelve megállapítható, hogy munkavégzésünk és ügyfélfoga­dásunk feltételei nem a szükséges mértékben j avultak. Az önkormányzati képviselő- testület a tájékoztatást egyetér­tőén tudomásul vette. A képviselő-testület a 2000. június 29-i ülésén felhatalmazást adott a Közép­magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal kötendő megállapodáshoz és a tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezethez történő hozzájáruláshoz, 2000. évben, 5 Ft/fő összeggel; • tájékoztatót fogadott el az önkormányzat részére biz­tosított pótelőirányzatról és az önállóan gazdálkodó szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról és módosította költségvetési ren­deletét. Jelentős csökkenést jelent az árvízkárokra köz­pontilag elvont 73 millió fo­rint. A fővárosi önkormányza­tot és a kerületi önkormányza­tot osztottan megillető bevéte­lek megosztása alapján önkor­mányzatunk a tervezettnél 43 millió forinttal kevesebbet kap. 2000. évben ezért a gaz­dálkodási körben szigorú ta­karékossági intézkedéseket tesz szükségessé; • megalkotta az önkor­mányzati tervtanács működésé­nek rendjéről szóló rendeletet, • megalkotta a Váci út -Frangepán utca-Teve utca -Petneházy utca-Pap Károly utca-Róbert Károly körút ál­tal határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatko­zó rendeletét, a magasépítésű épületekre vonatkozó részt ki­véve. A magasépítésű épüle­tekre vonatkozó szabályozást a fővárosi döntést követően tárgyalja; • elfogadta a gazdaságosan nem bérbe adható helyiségek hasznosítására vonatkozó ja­vaslatot; • jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága által kiírt pályáza­ton való részvételt; • elfogadta a szociális in­tézményhálózat korszerűsíté­sére tett javaslatot, és annak végrehajtásaként megszüntet­te az Egyesített Bölcsődék Es­küvő köz 1-3. szám alatti 40 férőhelyes telephelyét, egyút­tal a bölcsődei álláshelyet egy főmunkatársi munkakörrel bővítette; • úgy döntött, hogy a Tele­pülési Értékvédelmi Támoga­tás 2000 című pályázaton részt vesz; • úgy döntött, hogy határo­zatlan időre bérbe adja az ön- kormányzat tulajdonában álló és a pártok által ez ideig hasz­nált helyiségeket a párttörvény alapján bejegyzett és a válasz­tások eredményeként az Or­szággyűlésben és a XIII. kerü­let képviselő-testületében je­len lévő pártoknak, a helyisé­genként egységesen havonta, a közös költség egyidejű fizeté­se mellett 100 Ft + áfa jelké­pes bérleti díjat állapít meg; • elfogadta a lakossági ve- szélyeshulladék-gyűjtés tapasz­talatairól szóló tájékoztatót; • egyetértett azzal, hogy a polgármesteri hivatal kulturá­lis ügyosztálya vezetőjének javaslatára Marosits István Sevcsenko ukrán költőről ké­szítendő szobrát a Röppentyű utca és a Rákos-patak délnyu­gati sarkán a füvesített domb tövében, a rendezési terv által megjelölt helyen helyezzék el. • úgy döntött, hogy az Álla­mi támogatású bérlakás-prog­ram keretében pályázatot nyújt be. Az önrész pénzügyi fede­zetét a Csanády utca 19. szám alatti lakások elidegenítéséből, illetve az eladott telkek költ­ségvetés feletti bevételéből származó összegekből a 300 millió forintra elkülönített pá­lyázati alapig biztosítja. Hasznos információkat hozott a gyermekek egészségügyi szüró'programja a XIII. kerületben Küldöttség Kassáról A szlovákiai Kassa városa és Budapest főváros XIII. kerülete közöt­ti kapcsolatfelvétel céljából júliusban küldöttség járt nálunk és tár­gyalásokat folytatott kerületünk vezetőivel. Képünkön középen: dr. Jaroslav Hlinka, Kassa-Dél polgármestere, balján Ernest Buday képviselő és jobbján dr. Rajcsányi Péter, a delegáció tagjai Tudatosítja az egészség értékét, az életmód fontosságát A szakemberek szerint is egyedülálló kezdeményezés a XIII. kerületi egészségmegőrző' szűró'program, amelyről 1999. feb­ruárban döntött a képviselő-testület. A 2-6. osztályos 4752 ta­nulóból 3887-nek (82%) a szűrése történt meg hasznos tapasz­talatokat adva a gyermeknek, a szülőnek, a testnevelőnek egy­aránt. A kedvező tapasztalat után döntés született a program folytatásáról. A szűrőprogram nem tudo­mányos kísérlet, hanem kor­rekt tanácsadásra, sikerél­ményt nyújtó sportágválasz­tásra, pályaorientációra, to­vábbtanulásra, életmód-vál­toztatásra vagy éppen a szük­séges orvosi beavatkozásra szolgáló program. Az eddig keletkezett vizsgálati anyagok mennyisége megközelíti a 10 ezer oldalt. Minden család megkapta a szűrés eredmé­nyeit tartalmazó dokumentá­ciót, valamennyi „problémás” gyermekről a kerületi gyer­mekgyógyász főorvos tájé­koztatást kapott. A szűrővizsgálatok hasz­nosságát bizonyítja, hogy a I gyermek érzi, hogy foglalkoz­nak az egészségével, s ha ez kellő és megfelelő szülői hoz- | záállással párosul, illetve a szűrés rendszeressé válik, úgy tudatosul benne az egészség értéke. Folyamatos és több irányból érkező ráhatással a gyermek orientálható az egészsége megőrzésére, a ká­ros hatások elkerülésére. A gyermekről képet nyer a test­nevelő, az edző, s így elvárha­tó az egyénre szabott terhelés kialakítása. A szülő újabb in­formációhoz jut a gyermeke jelenlegi állapotáról és várha­tó adottságairól (testméret, al­kattípus, hajlamok) és így még időben megteheti a meg­felelő lépéseket. Segítséget kap a továbbhaladáshoz (élet- ■ módváltás, sportágváltás, spe­ciális úszás-torna, orvos), ma­ga is aktív résztvevője lesz a program családban történő to­vábbi folytatásának. Az iskola vezetése tényszerűen érzékel­heti a vizsgált gyermekek ösz- szességének mutatóit (sok a túlsúlyos gyermek, kevés a sportoló, gyenge élettani ada­tok stb.) ráirányítják a figyel­met a pedagógiai-szakmai hangsúlyváltásokra, illetve új nevelési-oktatási elemek beál­lítására. A kerületi sportegye­sületek részére előny, hogy a gyermek terhelhetősége, álta­lános fizikai állapota, a jövő­ben várható testméretei jól felhasználhatók a sportágvá­lasztásnál (-váltásnál), az edzésterhelés mértékénél, adagolásánál, és némileg kije­lölik az elérhető teljesítmény határait és mutathatják a telje­sítmény tartalékait is. Néhány konkrét adat a vizs­gálati eredményekből: A fiúk (1960) és a lányok (1931) közel azonos számban fordultak elő a szűrés során. A két nemnél a jelenlegi átlag testmagasság: 143,8 cm a lá­nyok, 143,5 cm a fiúk eseté­ben. A várható felnőttkori át­lag testmagasság a fiúknál 179, a lányoknál 166,4 cin­ben prognosztizálható. Bioló­giai fejlettség tekintetében nem több, mint fél évvel fej­lettebbek a naptári életkornál. A gyermekek átlag súlyfeles­lege közelíti a 2 kg-ot (fiúk 1,96 kg, lányok 1,87 kg). Mindkét nemnél 2-3%-ban ta­láltak jóval 10 kg feletti túl­súlyt „cipelő” gyermekeket is. Összességében a fiúk 12%-a, a lányok 16%-a túlsúlyos. Testalkati típusok szerint a gyermekek, különösen a lá­nyok alapvetően nyúlánk test- alkatúak. A felnőttkori elhízás döntő többségében nem örök­lött tényező, hanem a mozgás- szegény életmód és a helyte­len táplálkozás következmé­nye. Kellő figyelemmel elke­rülhető az elhízás a később kialakuló mozgásszervi és keringési problémákkal együtt. A testület az 1999. évi költ­ségvetésében 8 millió forintot hagyott jóvá a szűrőprogram­ra. A 2000. évi folytatásra és befejezésre közel 4 millió fo­rintot, az „új” második osztá­lyosok szűrésére további kö­zel 2 millió forintot terveztek a képviselők. Az úszás és tor­na kiegészítő program költsé­ge 2 325 000 Ft. Előkészítés alatt van a speciális úszó- és tornafoglalkozás, valamint az intézményekbe kihelyezett or- topédszűrő-program beindí­tása. A sportegyesületeknél meg­növekedett érdeklődés tapasz­talható. A szakemberek és a szülők szerint figyelemre mél­tó a XIII. kerület egyedülálló kezdeményezése, és más fővá­rosi kerületek érdeklődése a szűrőprogram „átvételéről”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom